Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Bondiau cynilo cyfradd sefydlog

A yw bond cynilo cyfradd sefydlog yn iawn i chi?

arrow icon

Gallai bond cynilo cyfradd sefydlog fod yn addas ar eich cyfer os:

 • oes gennych £100 neu fwy mewn arian parod nid oes angen mynediad ar unwaith arnoch am o leiaf chwe mis neu gyfnod y bond
 • ydych am gael adenillion uwch o bosibl na’r adenillion ar eich cyfrif cynilo rheolaidd
 • nad ydych am fentro colli unrhyw gyfran o’ch arian (fel y gallwch â buddsoddiadau).

Pa fathau o fondiau cynilo cyfradd sefydlog sydd ar gael?

Mae Bondiau Cynilo Cyfradd Sefydlog yn gwarantu cyfradd llog benodedig dros dymor penodol – mae’r rhan fwyaf o fondiau cynilo yn talu llog sefydlog.

Mae bondiau yn talu llog yn flynyddol fel arfer, ond bydd rhai cyfrifon yn talu’r llog hwn yn chwarterol neu fisol. Yn aml, gallwch enwi cyfrif banc gwahanol er mwyn talu’r llog iddo.

Mae Bondiau Olrhain yn olrhain mynegai neu gyfradd benodol – er enghraifft chwyddiant neu gyfradd sylfaen Banc Lloegr – dros gyfnod penodedig. Gall hyn fod rhwng chwe mis a phum mlynedd.

arrow icon

Er mai £1 yw’r isafswm y gellir ei fuddsoddi ar gyfer rhai cyfrifon cynilo, fel arfer £100 yw’r isafswm adnau, ag uchafswm nodweddiadol o £1,000,000. Weithiau cynigir cyfraddau llog mewn haenau yn ôl y swm y byddwch yn ei roi fel adnau

Weithiau caiff adneuon strwythuredig eu hysbysebu fel bond cynilo. Maent yn aml yn addo adenillion uwch, ond gall fod mwy o risg ynghlwm na bondiau cynilo traddodiadol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth rydych yn ei brynu.

arrow icon

Risg ac elw o’r bondiau cynilo cyfradd sefydlog

 • Byddwch yn cael eich cyfalaf gwreiddiol yn ôl ar ddiwedd y tymor ynghyd â’r llog cronedig.
 • Mae’r cynhyrchion hyn yn tueddu i gynnig cyfraddau llog uwch na chyfrifon dim rhybudd. Po hwyaf y gallwch fforddio gadael eich arian mewn un o’r cyfrifon yma, po fwyaf bydd y gyfradd llog tebygol i fod.
 • Gyda bondiau cynilo cyfradd sefydlog, byddwch yn gwybod o’r cychwyn cyntaf faint y byddwch yn ei gael pan fydd cyfnod o’r cyfrif yn terfynu (pan fydd y bond ‘yn aeddfedu’).
 • Ni fydd eich buddsoddiad gwreiddiol yn cadw ei werth mewn termau real (ei ‘bŵer prynu’) os bydd y llog rydych yn ei gael yn is na’r gyfradd chwyddiant dros gyfnod y buddsoddiad.
arrow icon

Os yw’r bond rydych yn ei ystyried yn adnau strwythuredig, bydd y risgiau yn wahanol.

Cael gafael ar eich arian o fondiau cynilo cyfradd sefydlog

 • Fel arfer mae’r cynhyrchion hyn yn ei gwneud yn ofynnol i chi ymrwymo eich arian am gyfnod o rhwng chwe mis a phum mlynedd.
 • Gall fod cosbau mawr am godi arian yn gynnar. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r cosbau hyn ac y gallwch ymdopi cyn i chi ymrwymo eich arian.
 • Mewn rhai achosion, mae’n bosibl na fyddwch yn gallu cael gafael ar unrhyw ran o’ch cyfalaf tan ddiwedd y tymor – darllenwch y ffeithiau cyn i chi ymrwymo.
arrow icon

A yw cyfrifon cynilo cyfradd sefydlog yn ddiogel?

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

arrow icon

Ble i gael cyfrif cynilo cyfradd sefydlog

Gallwch brynu bondiau cynilo yn uniongyrchol gan fanc neu gymdeithas adeiladu neu NS&I. Bydd cyfrifon yn cael eu rhyddhau mewn ‘bondiau’ gyfyngedig fel arfer, felly cadwch lygad allan am gynigion da.

Prynwch ar-lein, drwy gangen, drwy’r post neu dros y ffôn – gan ddibynnu ar y cynnyrch a’r darparwr.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

arrow icon

Mae’r gwefannau hyn yn lle da i gychwyn er mwyn i chi cymharu cyfrifon cynilo:

Ond byddwch yn ymwybodol na fydd pob un wefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi. Felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un wefan cyn gwneud penderfyniad.  

Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.

Treth a bondiau cynilo cyfradd sefydlog

Telir llog ar eich cynilion yn gros ac efallai y bydd rhaid i chi dalu treth arnynt os ydynt yn uwch na’ch Lwfans Cynilion Personol.

Mae rhai bondiau cynilo ar gael fel cyfrifon ISA di-dreth.

Os bydd pethau’n mynd o chwith â’ch bondiau cynilo cyfradd sefydlog

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.