Cynlluniau cynilo heb eu rheoleiddio

Mae ystod o gynlluniau cynilo heb eu rheoleiddio ar gael ac er y gallant fod yn ffordd ddefnyddiol o arbed arian, maent yn dod â risgiau, a dylech fod yn ymwybodol o'r anfanteision cyn i chi ymuno ag un.

 

Gallai cynlluniau o'r fath fod yn opsiwn deniadol i chi gan eu bod yn hawdd eu cyrraedd. Fodd bynnag, mae yna gynhyrchion amgen, rheoledig i'ch helpu i gyflawni'ch nodau yn ddiogel, ennill gwobrau, adeiladu hanes credyd cadarn a'ch galluogi i gael mynediad at ystod ehangach o gynhyrchion ariannol os bydd eu hangen arnoch yn y dyfodol.

 

Beth yw cynlluniau cynilo heb eu rheoleiddio

Mae cynllun cynilo heb ei reoleiddio yn derm eang a ddefnyddir i ddisgrifio ystod o gynhyrchion cynilo nad ydynt yn dod o dan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Mae hyn yn golygu, os yw'r cynllun sydd gennych yn mynd allan o fusnes, neu os yw'ch arian yn cael ei golli, ni fyddwch yn cael unrhyw ran o'ch cynilion yn ôl.

Mae cynlluniau cynilo heb eu rheoleiddio ar gael yn anffurfiol ac yn fasnachol.

Mae cynlluniau anffurfiol yn glybiau cynilo sy'n dod â phobl ynghyd sy'n byw yn yr un ardal, yn gweithio mewn proffesiwn tebyg, neu'n rhannu bond cymdeithasol.

Mae cynlluniau masnachol yn cymryd ffurf clybiau cynilo, a all fod ar gael gan archfarchnadoedd. Er enghraifft, mae yna lawer o gynlluniau masnachol o'r fath sy'n rhoi mynediad i'w haelodau i'w cynilion trwy dalebau yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Cynlluniau anffurfiol - sut maen nhw'n gweithio?

Mae cynlluniau anffurfiol yn bodoli o dan lawer o enwau gwahanol yn dibynnu ar ble yn y byd y cawsant eu lleoli yn wreiddiol. Er enghraifft, pardna (o'r Caribî), susu (o Affrica), chit (de Asia) a kou (Japan).

Waeth beth fo'r enw, maen nhw i gyd yn fathau o Gymdeithasau Cylchdroi  Cynilo a Chredyd (ROSCAs).

Mae ROSCAs yn dwyn ynghyd grŵp o bobl a allai rannu rhywbeth yn gyffredin. Fel rheol, cysylltiad daearyddol neu fond cymdeithasol yw hwn.

Rydych yn cyfrannu swm penodol o arian yn rheolaidd (bob mis fel arfer) i mewn i bot, dros gyfnod penodol o amser (6 mis i flwyddyn fel arfer).

Ar ddiwedd y cyfnod penodol y mae pob pot wedi'i gronni, mae'r pot cyfan yn mynd at un o'r cyfranogwyr. Penderfynir ar y derbynnydd yn unol â rheolau cynlluniau unigol.

Gall hyn gynnwys pob unigolyn yn y cynllun yn cymryd ei dro, trwy loteri neu drwy system gynnig.

Cymdeithasau Cynilo a Chredyd Cronnol

Mae Cymdeithasau Cynilo a Chredyd Cronnus (ASCAs) yn fwy prin ond maent yn rhannu llawer o'r un nodweddion â ROSCAs.

Y gwahaniaeth allweddol yw bod y pot cronedig yn cael ei ddefnyddio i roi benthyciadau i aelodau'r grŵp neu drydydd partïon dibynadwy. Pan delir y benthyciadau yn ôl gyda llog, mae'r swm cyfan yn mynd yn ôl yn y pot a'i rannu ymhlith aelodau.

Clybiau cynilo masnachol - sut maen nhw'n gweithio?

Mae clybiau cynilo yn cynnig cyfle i aelodau gynilo cymaint ac mor aml ag y dymunant. Yr enghraifft fwyaf cyffredin yw clybiau cynilo Nadolig, lle rydych yn rhoi arian i mewn trwy'r flwyddyn ac yn gallu cael mynediad at yr arian fis neu ddau cyn y Nadolig.

Gan amlaf, byddwch yn derbyn talebau papur neu electronig y gellir eu gwario mewn manwerthwyr penodol, neu trwy gatalog y clwb.

Mae rhai clybiau cynilo wedi ymrwymo i god ymddygiad gwirfoddol a gallent gynnig gwasanaeth cymodi.

Beth yw risgiau cynlluniau cynilo heb eu rheoleiddio?

Y prif risg o roi arian i mewn i ROSCA, ASCA neu glwb cynilo yw nad yw'ch arian yn cael ei warchod gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Mae hyn yn golygu os bydd y cynllun yn mynd allan o fusnes, neu os collir eich arian, ni fyddwch yn gallu cael dim ohono yn ôl.

Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd y cynlluniau hyn ychwaith yn ennill unrhyw log i chi ar eich arian. Gall hefyd fod yn anodd neu'n amhosibl cael gafael ar eich arian yn achos argyfyngau; hyd yn oed os gallwch gael mynediad at eich arian, efallai y bydd cosbau.

Gall clybiau cynilo olygu eich bod wedi ymrwymo i wario'r hyn rydych wedi'i gynilo gyda manwerthwr penodol ac nid oes cyfle i fanteisio ar gynigion a bargeinion cystadleuol eraill. Efallai y bydd yn rhaid i chi wario'ch cynilion ac unrhyw fonws o fewn amserlen benodol hefyd - unwaith eto, gallai fod yn amhosibl gwario'ch talebau yn ystod cyfnod gwerthu.

Dewisiadau amgen i gynlluniau cynilo heb eu rheoleiddio

Mae yna nifer o ddewisiadau amgen i gynlluniau heb eu rheoleiddio. Mae llawer o'r rhain yn talu llog, yn eich caniatáu i gael mynediad at eich arian pan fyddwch eisiau ac amddiffyn eich cynilion.

Yr amlycaf o'r rhain yw cyfrifon cyfredol a chynilion gan fanc neu gymdeithas adeiladu. Bydd eich arian yn cael ei warchod trwy'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS) ac efallai y byddwch yn ennill llog ar eich arian, neu os byddwch chi'n dewis cynilo mewn cyfrif sy'n gysylltiedig â gwobr - gydag ychydig o lwc - fe allech chi ennill mwy fyth.

Dewis arall yw undebau credyd, a ddiogelir hefyd o dan FSCS. Sefydliadau a reolir gan aelodau yw'r rhain lle mae aelodau'n cronni eu cynilion fel y gallant fenthyca arian i'w gilydd.

Mae opsiynau bancio ac arbed prif ffrwd hefyd yn eich caniatáu i adeiladu proffil ariannol a hanes credyd. Mae record a sgôr credyd da yn eich caniatáu i gael mynediad at ystod ehangach o gynhyrchion mwy fforddiadwy (gan gynnwys benthyciadau, cardiau credyd a morgeisi) yn y dyfodol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.