Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Bondiau Premiwm

Cawsant eu cyflwyno am y tro cyntaf yn 1956, a bellach mae tua 21 miliwn o bobl yn y DU yn berchen ar Fondiau Premiwm. Darganfyddwch yma beth yw Bondiau Premiwm, pa bryd gallant fod yn fuddsoddiad da a sut i’w prynu a’u gwerthu.

Beth yw Bondiau Premiwm

Mae Bondiau Premiwm yn gynnyrch buddsoddi a gyflwynir gan y Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I). Yn wahanol i fuddsoddiadau eraill, lle enillwch log neu incwm difidend rheolaidd, cewch eich rhoi mewn raffl fisol i ennill gwobr lle gallwch ennill rhwng £25 ac £1 miliwn yn ddi-dreth.

Sut mae Bondiau Premiwm yn gweithio?

 • Bydd angen i chi fuddsoddi o leiaf £25
 • Gallwch barhau i brynu bondiau hyd nes y byddwch yn cyrraedd yr uchafswm o £50,000.
 • Byddwch yn cael rhif bond unigryw ar gyfer pob £1 a gaiff ei buddsoddi. Felly os byddwch yn cynilo £100, byddwch yn cael 100 o rifau bond (a bydd gan bob un ohonynt gyfle i ennill gwobr).
 • Ar ôl i chi ddal eich bondiau am fis llawn, fe’u cynhwysir mewn raffl fawr fisol ac mae gennych gyfle i ennill gwobr arian parod.
 • Gallwch eu prynu i chi eich hun neu ar ran eich plentyn, ŵyr neu wyres neu or-ŵyr neu or-wyres. Mae rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf i brynu Bondiau Premiwm i chi’ch hun.

A yw Bondiau Premiwm yn iawn i chi?

Gallai Bondiau Premiwm fod yn addas ar eich cyfer os:

 • ydych am gael cyfle i ennill gwobrau arian parod di-dreth mewn raffl fawr fisol.
 • ydych yn rhiant, gwarcheidwad, taid neu nain, hendaid neu hen-nain sydd am brynu ar gyfer plentyn dan 16 oed.
 • oes gennych £25 neu fwy i’w fuddsoddi.

Efallai ni fydd Bondiau Premiwm yn addas ar eich cyfer os hoffech gael:

 • Incwm rheolaidd.
 • Elw a warantir.
 • Os ydych yn pryderu am effaith chwyddiant ar eich cynilion.
arrow icon

A yw Bondiau Premiwm yn werth da am arian?

Mae’r tebygolrwydd y byddwch yn ennill y brif wobr yn isel iawn – bydd y rhan fwyaf o bobl yn ennill gwobrau llai neu ddim byd o gwbl.

 • Mae’r holl arian y byddwch yn ei fuddsoddi mewn Bondiau Premiwm yn ddiogel.
 • Mae tebygolrwydd isel iawn y gallech ennill elw di-dreth uchel iawn.
 • Ni fyddwch yn ennill incwm rheolaidd ar eich bondiau. Bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n prynu Bondiau Premiwm yn ennill swm bach yn unig fel canran o’r arian maent yn ei gyfrannu.
 • Oni fyddwch yn ennill un o’r gwobrau uwch, nid yw’r elw a wnewch yn debygol o guro chwyddiant. Hynny yw, fwy na thebyg ni fydd eich arian yn tyfu’n ddigon cyflym i gadw i fyny â chostau cynyddol a chael yr un pŵer prynu dros gyfnod o amser oherwydd caiff ei leihau gan chwyddiant.
arrow icon

Sut i brynu Bondiau Premiwm

arrow icon

Sut i werthu Bondiau Premiwm

Gallwch godi arian o’ch Bondiau Premiwm ar unrhyw adeg heb gosb.

Os ydych wedi cofrestru â chyfrif ar-lein, gallwch ei wneud ar unwaith.

arrow icon
arrow icon

Faint o amser mae’n ei gymryd i godi arian o’ch Bondiau Premiwm?

Yn ôl yr NS&I, mae’n cymryd hyd at wyth diwrnod gwaith i’r arian gyrraedd eich cyfrif, oni bai eich bod wedi dewis codi’r arian parod ar ôl y raffl nesaf.

arrow icon

Treth

Ni chodir Treth Incwm na Threth Enillion Cyfalaf y DU ar unrhyw wobrau y byddwch yn eu hennill ar Fond Premiwm.

A yw Bondiau Premiwm yn ddiogel a sicr?

Mae eich arian yn ddiogel, gan fod Bondiau Premiwm wedi’u cefnogi’n llawn gan y llywodraeth.

Ar gyfer banciau a chymdeithasau adeiladu eraill y DU, mae eich cynilion fel arfer yn cael eu gwarchod gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS) Darganfyddwch fwy ar wefan FSCS

Camau nesaf

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.