Cynilion sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia

Mae cyfrifon sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia’n darparu’r un gwasanaethau bancio o ddydd i ddydd â chyfrifon cyfredol cyffredin. Fodd bynnag, nid ydynt yn rhoi elw ar eich arian nag yn cynnig cyfleusterau gorddrafft gan fod yr egwyddor o dalu neu godi llog yn erbyn cyfraith Islamaidd.

Pryd y gallai cyfrif sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia fod yn addas ar eich cyfer?

Caiff unrhyw arian a gaiff ei fuddsoddi ei gadw ar wahân i gyfrifon banc eraill - ni chaiff ei ddefnyddio i gynhyrchu llog ac ni chaiff ei fuddsoddi mewn busnesau gwaharddedig.

Mae cyfrif banc sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia yn addas ar eich cyfer os:

 • ydych am fancio yn ôl cyfraith Islamaidd
 • ydych am i’ch cynilion dyfu drwy elw sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia yn hytrach na llog
 • nad ydych am i’ch banc roi benthyg eich arian i fusnesau sy’n darparu nwyddau neu wasanaethau – fel alcohol, tybaco a gamblo – sy’n mynd yn groes i egwyddorion Islamaidd

Sut mae cynilion sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia yn gweithio

Gyda chyfrif cynilo sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia, yn lle rhoi benthyg eich cynilion a chodi llog ac wedyn trosglwyddo rhywfaint ohono i chi, bydd y banc yn defnyddio eich arian mewn ffordd sy’n parchu credoau Islamaidd.

Bydd eich banc yn dilyn cyngor panel o gynghorwyr banc Mwslimaidd er mwyn sicrhau bod gweithgareddau sy’n cynhyrchu elw yn cydymffurfio â chyfraith Sharia

Caiff rhywfaint o’r elw y bydd y banc yn ei ennill o’r gweithgareddau hyn ei ddychwelyd i chi, gan alluogi i chi dyfu eich cynilion heb ennill llog.

Yn lle ‘cyfradd llog flynyddol’, byddwch yn ennill ‘cyfradd elw ddisgwyliedig’. Bydd y banc yn dweud wrthych beth yw'r gyfradd hon. Gallwch ddefnyddio'r gyfradd hon i gymharu'ch amcangyfrif o enillion â chyfrif cynilo sy'n talu llog.

Ble i gael cyfrif cynilo sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia

Mae’r banciau hyn yn cynnig cyfrifon sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia i gwsmeriaid yn y Deyrnas Unedig.

Pa mor ddiogel yw cyfrifon sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia?

Mae'r arian a roddwch i fanciau awdurdodedig y DU, cymdeithasau adeiladu neu undebau credyd yn cael ei warchod gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Terfyn amddiffyn cynilion FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig.

Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Am ragor o wybodaeth am y banciau sy'n rhan o'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau AriannolYn agor mewn ffenestr newydd gwelwch wefan Which?

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os byddwch yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch gan eich banc neu os byddwch am wneud cwyn, darllenwch Hawlio iawndal os ydych wedi dioddef cam-werthu.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.