Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

ISAs a ffyrdd treth-effeithlon eraill i gynilo neu fuddsoddi

Cyfrifon Cynilo Unigol (ISAs)

Os ydych yn cynilo ag ISA Arian Parod, sefydlwch nodyn atgoffa ar gyfer pryd mae'r gyfradd ragarweiniol yn dod i ben a chwilio o gwmpas.

Mae ISAs yn gyfrifon cynilo a buddsoddi treth-effeithlon.

Gallwch eu defnyddio i gynilo arian parod neu fuddsoddi mewn stociau a chyfranddaliadau.

Gallwch dalu'ch lwfans cyfan o £20,000 (am 2022/23) i mewn i ISAs Stociau a Chyfranddaliadau, neu i ISAs Arian Parod neu unrhyw gyfuniad o'r rhain.

Nid ydych yn talu unrhyw Dreth Incwm ar y llog na'r difidendau a dderbyniwch gan ISA ac mae unrhyw elw o fuddsoddiadau yn rhydd o Dreth Enillion Cyfalaf.

ISAs Hyblyg

Mae rhai darparwyr ISA bellach yn cynnig cyfleuster hyblyg a fydd yn caniatáu i chi dynnu'n ôl ac amnewid arian o'ch ISA, ar yr amod ei fod yn cael ei wneud o fewn yr un flwyddyn dreth.

Ni fydd pob ISA yn gadael i chi wneud hyn a dylech wirio â'ch darparwr ISA a oes gan eich ISA y swyddogaeth hon.

Ar hyn o bryd nid yw'r hyblygrwydd hwn ar gael ar gyfer ISAs Iau, ISAs Gydol Oes neu'r ISAs Cymorth i Brynu.

arrow icon

ISA Cymorth i Brynu

Ni allwch agor ISA Cymorth i Brynu newydd mwyach. Os oes gennych un eisoes, gallwch gynilo yn eich ISA Cymorth i Brynu tan 30 Tachwedd 2029, â 12 mis arall i hawlio'ch bonws tan 30 Tachwedd 2030.

arrow icon

ISA Cyllid Arloesol

Mae ISA cyllid arloesol (IFISA) yn caniatáu i chi ddefnyddio'ch lwfans ISA di-dreth wrth fuddsoddi mewn benthyca rhwng cymheiriaid (P2P). Maent yn gweithio trwy fenthyca'ch arian i fenthycwyr ac yn gyfnewid rydych yn derbyn llog yn seiliedig ar hyd yr amser a risg eich buddsoddiad

ISA Gydol Oes

Mae'r ISA Gydol Oes yn gyfrif cynilo di-dreth hirdymor a fydd yn caniatáu i chi gynilo hyd at £4,000 y flwyddyn a chael bonws llywodraeth o 25% (hyd at £1,000). Yn yr un modd ag ISAs eraill, ni fyddwch yn talu treth ar unrhyw log, incwm neu enillion cyfalaf o arian parod neu fuddsoddiadau a ddelir o fewn ISA Gydol Oes.

Mae wedi'i gynllunio i brynwyr tro cyntaf rhwng 18 a 40 oed ei ddefnyddio tuag at flaendal ar gyfer eu cartref cyntaf neu tuag at gynilion ymddeol yn y dyfodol ar ôl iddynt gyrraedd 60 oed.

arrow icon
arrow icon

Dod o hyd i'r cyfrif cywir

Mae gwefannau cymharu yn fan cychwyn da i unrhyw un sy'n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo wedi'i deilwra i'w hanghenion

Nid yw gwefannau cymharu i gyd yn rhoi'r un canlyniadau i chi, felly gallai fod yn syniad da defnyddio mwy nag un safle cyn penderfynu.

Mae hefyd yn bwysig gwneud rhywfaint o ymchwil i'r math o gynnyrch a nodweddion sydd eu hangen arnoch cyn prynu neu newid darparwr.

arrow icon

ISAs i Bobl Iau

Mae ISAs i Bobl Iau yn ffordd wych o gynilo treth yn effeithlon i'ch plant.

Gall teulu a ffrindiau roi hyd at £9,000 i'r cyfrif ar ran y plentyn ym mlwyddyn dreth 2022/23.

Nid oes Treth Incwm na Threth Enillion Cyfalaf i'w thalu ar y llog na'r enillion buddsoddi.

Mae ISAs iau ar gael i unrhyw blentyn dan 18 oed sy'n byw yn y DU nad yw'n gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

arrow icon

Y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant

Mae'r cynllun bellach ar gau ar gyfer ceisiadau newydd.

Gallwch nawr wneud cais am ISA Iau yn lle.

Ond os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011, mae'n debygol y bydd wedi cymhwyso ar gyfer Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

arrow icon

Mae'r rhain yn cynnig cynilion treth-effeithlon a thaliad cychwynnol unwaith ac am byth gan y llywodraeth.

Ar hyn o bryd, gall rhieni a ffrindiau gyfrannu hyd at £9,000 bob blwyddyn (blwyddyn dreth 2022/23) i Gronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Bellach gall rhieni drosglwyddo cynilion o gyfrifon y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISAs Iau neu i ISA ‘oedolyn’ pan fydd y cyfrif yn aeddfedu.

arrow icon

Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I)

Mae eich arian yn ddiogel â Chynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) oherwydd bod y llywodraeth yn eu cefnogi.

arrow icon

Bondiau Premiwm

Mae Bondiau Premiwm yn gynnyrch buddsoddi a gyhoeddir gan Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I).

Yn wahanol i fuddsoddiadau eraill, lle rydych yn ennill llog neu incwm difidend rheolaidd, rydych yn cael eich cynnwys mewn raffl fisol lle gallwch ennill rhwng £25 a £1 miliwn yn ddi-dreth.

arrow icon

Cynilion pensiwn

Mae'r llywodraeth yn eich annog i gynilo ar gyfer eich ymddeoliad drwy roi gostyngiad treth i chi ar gyfraniadau pensiwn o fewn terfynau lwfans blynyddol CThEM.

Yn dibynnu ar y math o gynllun pensiwn sydd gennych, mae rhyddhad treth naill ai'n lleihau'ch bil treth neu'n cynyddu'r swm a delir i'ch cynllun.

Pan fydd rhyddhad treth yn cynyddu'r swm a delir i mewn, cewch y rhyddhad hyd yn oed os nad ydych yn drethdalwr.

Ar ben hyn, mae eich cronfa bensiwn yn tyfu yn ddi-dreth.

Pan fyddwch yn ymddeol, fel arfer gallwch gymryd hyd at 25% o'ch cronfa bensiwn fel cyfandaliad di-dreth o dan y rheolau cyfredol.

Yna trethir eich incwm pensiwn rheolaidd ynghyd â gweddill eich incwm.

arrow icon

Pensiynau plant

Gallwch hefyd gynilo treth yn effeithlon ar gyfer ymddeoliad eich plentyn â phensiynau plant yn y dyfodol.

Gallwch arbed hyd at £2,880 bob blwyddyn dreth â'r llywodraeth yn ychwanegu at hyd at £720 (sydd yn rhyddhad treth o 20% ar gros (cyfanswm) eich cyfraniad). Mae hyn yn golygu bod eich cyfraniad yn dod yn £3,600 y flwyddyn yn awtomatig, fesul plentyn.

Pan fydd eich plentyn yn 18 oed daw'n berchennog y pensiwn. Gallant barhau i gyfrannu neu adael y cynilion a fuddsoddwyd. Nid ydynt yn gallu cael mynediad at y pot pensiwn o dan ddeddfwriaeth bresennol cyn 55 mlwydd oed, felly nid yw pensiynau’n addas fel cyfryngau cynilo tymor byr.

Pan fyddant yn ymddeol, gall y plentyn fel arfer gymryd hyd at 25% o'i gronfa bensiwn fel cyfandaliad di-dreth o dan y rheolau cyfredol.

Yna trethir eu hincwm pensiwn rheolaidd ynghyd â gweddill eich incwm.

arrow icon
arrow icon

Llog di-dreth ar gyfrifon banc a chymdeithas adeiladu

Mae gennych hawl i lwfans cynilo personol.

Mae hyn yn golygu nad ydych yn talu treth ar y £1,000 cyntaf rydych yn ei ennill o gynilion (neu'r £500 cyntaf os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch).

arrow icon

Eich eithriadau Treth Enillion Cyfalaf (CGT)

Os ydych yn gwerthu eiddo neu fuddsoddiad sydd wedi cynyddu llawer mewn gwerth, efallai y bydd rhaid i chi dalu treth ar yr elw.

Gelwir hyn yn Dreth Enillion Cyfalaf.

Mae dwy gyfradd wahanol o CGT - un ar gyfer eiddo ac un ar gyfer asedau eraill. Mae faint o CGT rydych yn ei dalu yn dibynnu a ydych wedi gwneud elw, eich band treth cyfredol a'ch lwfans CGT. Y lwfans treth enillion cyfalaf ar hyn o bryd yw £ 12,300 (2022/23).

Braced Treth Cyfradd CGT ar eiddo Cyfradd CGT ar fuddsoddiadau

Trethdalwr Cyfradd Sylfaenol

18%

10%

Trethdalwr cyfradd uwch neu ychwanegol

28%

20%

Os gwnewch golled pan fyddwch yn gwerthu, efallai y gallwch ddidynnu hyn o enillion eraill fel bod cyfanswm eich enillion yn is.

Nid oes rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf ar:

 • buddsoddiadau a ddelir mewn ISA
 • bondiau llywodraeth y DU (a elwir hefyd yn ‘gilts’), neu’r mwyafrif o fondiau corfforaethol
 • eiddo personol gwerth £6,000 neu lai pan fyddwch yn eu gwerthu, neu
 • unrhyw elw a wnewch pan fyddwch yn gwerthu eich prif gartref (yn y rhan fwyaf o achosion) sy’n ddarostyngedig i reolau Rhyddhad Preswylfa Breifat CThEM.

Oherwydd bod gennych Lwfans Treth Enillion Cyfalaf ar wahân (Swm Eithriedig Blynyddol) ar gyfer pob blwyddyn dreth, os gallwch amseru gwerthiant eich buddsoddiadau yn ofalus gallech leihau eich bil cyffredinol.

arrow icon

A oes angen cyngor treth arnoch?

Efallai y bydd ymgynghorydd ariannol yn gallu'ch helpu i drefnu pethau fel eich bod yn talu llai o dreth ar eich cynilion a'ch buddsoddiadau.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.