Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Treth ar gynilion a buddsoddiadau – sut mae’n gweithio

P'un a ydych am gynilo ar gyfer diwrnod glawog, buddsoddi am ymddeoliad neu rywbeth rhwng y ddau, mae'n debyg bydd cynilion treth a lwfansau y gallwch elwa ohonynt. Efallai bydd rhai peryglon i ddisgwyl hefyd. Bydd y canllaw hwn yn rhoi help i chi ddeall sut y cyfrifir treth ar log cynilion, sut mae’r lwfans cynilion personol yn gweithio ac a allai eich buddsoddiadau fod yn drethadwy.

Y gyfradd gychwynnol ar gyfer cynilion os ydych ar incwm isel

Nod y gyfradd gychwynnol ar gyfer cynilion yw rhoi cymorth i gynilwyr sydd â’r incymau isaf.

Ar gyfer 2022/23 mae’n £5,000. Mae hyn yn golygu bod hyd at £5,000 o’r llog a geir o gynilion yn ddi-dreth

Gallwch ennill hyd at £17,570 y flwyddyn a bod yn gymwys o hyd ar gyfer y gyfradd gychwynnol ar gynilion.

Mae’r terfyn uchaf yn uwch os ydych yn hawlio’r Lwfans Person Dall (gan gynyddu’r swm y gallwch ei ennill gan £2,600 ar gyfer y Flwyddyn Dreth 2022/23 i £20,170) neu’r Lwfans Pâr Priod (sy’n rhoi swm sy’n ddibynnol ar eich amgylchiadau personol).

arrow icon

Mae’r gyfradd gychwynnol ar gyfer cynilion yn cael ei ostwng £1 am bob £1 yr enillwch dros y Lwfans Personol. Y Lwfans Personol yw’r swm y gallwch ei ennill yn ddi-dreth o incwm nad ydynt yn gynilion, fel swydd neu bensiwn, ac £12,570 yw’r ffigwr ar hyn o bryd.

Er enghraifft, rhywun ar gyflog o £14,570 y flwyddyn a llog ar gynilion o £150:

Incwm Lwfans Personol Y swm a enillwyd dros y Lwfans Personol Y swm o gynilion sy’n weddill y caniateir iddo fod yn ddi-dreth

£14,500

£12,570

£14,570-£12,570 = £2,000

£5,000-£2,000 = £3,000

Mae hynny'n golygu y gellir ennill £3,000 yn ddi-dreth mewn llog ar gynilion, felly bydd y £150 o log a enillwyd gan yr unigolyn ar ei gynilion yn ddi-dreth.

arrow icon
arrow icon

Y Lwfans Cynilion Personol

Yn ogystal â chyfradd gychwynnol ar gyfer cynilion, ceir Lwfans Cynilion Personol hefyd.

Fel y gyfradd gychwynnol ar gyfer cynilion, mae’r Lwfans Cynilion Personol yn caniatáu i chi ennill swm penodol o log o’ch cynilion yn ddi-dreth.

Yn ddibynnol ar fand Treth Incwm eich incwm, mae’r Lwfans Cynilion Personol yn swm gwahanol:

Talwr treth cyfradd sylfaenol – £1,000

Talwr treth cyfradd uwch – £500

Talwr treth cyfradd ychwanegol – £0

Faint o dreth a dalwch ar gynilion?

Nid yw’r llog a gewch ar eich cynilion yn cael ei drethu fel arfer, gan olygu y caiff ei dalu’n ‘gros’. Dyma’r trothwyon ar gyfer faint o log a gewch ar eich enillion yn ddi-dreth.

Eich cyfradd treth Incwm, fel cyflog, nid o gynilion Faint o log ar gynilon sy’n ddi-dreth

Dim treth

£0 to £12,570

Gallwch ennill uchafswm o £5,000 mewn llog o gynilion yn ddi-dreth â’r gyfradd gychwynnol ar gynilion. Gwelwch yr adran uchod ar gyfradd gychwynnol ar gynilion, i gael rhagor o wybodaeth.

Talwr treth cyfradd sylfaenol – incwm isel

£12,571 to £17,570

Gallwch ennill hyd at £5,000 mewn llog yn ddi-dreth â’r gyfradd gychwynnol ar gynilion. Gyda’r Lwfans Cynilion Personol, gallwch hefyd ennill hyd at £1,000 yn rhagor o log ar eich cynilion heb orfod talu treth.

Talwr treth cyfradd sylfaenol

£17,571 to £50,270

Gyda’r Lwfans Cynilion Personol, gallwch ennill hyd at £1,000 o log ar eich cynilion heb orfod talu treth.

Talwr treth cyfradd uwch

£50,271 to £150,000

Gyda’r Lwfans Cynilion Personol, gallwch ennill hyd at £500 o log yn ddi-dreth.

Talwr treth cyfradd ychwanegol

Dros £150,000

Dim lwfans llog ar gynilion.

Trethir unrhyw gynilion sydd dros eich Lwfans Cynilion Personol neu Gyfradd Gychwynnol ar Gynilion. Bydd faint o dreth yn dibynnu ar eich incwm.

arrow icon

Mae’r Lwfans Cynilion Personol a’r Gyfradd Gychwynnol ar Gynilion yn delio â llog o

 • fanciau a chymdeithasau adeiladu
 • cynilion a chyfrifon undebau credyd
 • cwmnïau buddsoddi penagored (OEICs), ymddiriedolaethau buddsoddi ac ymddiriedolaethau uned
 • benthyciadau cyfoed-i-gyfoed
 • bondiau llywodraeth neu gwmni
 • taliadau blwydd-dal oes
 • rhai cytundebau yswiriant bywyd.

Os ydych yn byw yn yr Alban, mae’r cyfraddau treth ychydig yn wahanol. Ond byddwch yn parhau i dalu’r cyfraddau treth incwm y DU ar incwm cynilo trethadwy fel llog banc neu incwm difidend.

arrow icon

Hawlio treth yn ôl

arrow icon
arrow icon

Cynilion di-dreth

Mae rhai cynhyrchion cynilo yn talu llog sydd bob amser yn ddi-dreth, waeth faint fyddwch yn ei ennill neu unrhyw log arall a gewch ar gynilion. Nid oes angen i’r rhan fwyaf o gynilwyr gynilo mewn ISA i ennill llog yn ddi-dreth nawr, yn sgil dyfodiad y Lwfans Cynilion Personol.

Eich lwfans ISA ar gyfer y flwyddyn dreth 2022/23 yw £20,000, sy’n golygu y gallwch barhau i gynilo yn ddi-dreth hyd yn oed os ydych yn drethdalwr ar gyfradd ychwanegol.

Mae cynhyrchion cynilo di-dreth yn cynnwys ISAs a rhai cynhyrchion NS&I.

arrow icon

Buddsoddiadau yn seiliedig ar gyfranddaliadau

Os ydych yn berchen ar gyfranddaliadau, gallech gael incwm ar ffurf difidendau.

Mae difidendau yn gyfran o’r elw a wna’r cwmni a gyhoeddodd y cyfranddaliadau yr ydych wedi buddsoddi ynddynt.

Os oes gennych gronfa fuddsoddi sydd wedi ei buddsoddi mewn cyfranddaliadau, gallech gael dosraniadau sydd wedi eu trethu yn yr un modd â difidendau.

Ar gyfer y flwyddyn dreth 2022/23, y Lwfans Difidend di-dreth yw £2,000 y flwyddyn.

Trethir difidendau uwchben y lefel hon ar:

 • 8.75% (ar gyfer trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol)
 • 33.75% (ar gyfer trethdalwyr ar y gyfradd uwch)
 • 39.35% (ar gyfer trethdalwyr ar y gyfradd ychwanegol).

Ni effeithir ar unrhyw ddifidendau a dderbynnir o fewn pensiwn neu ISA gan barhau’n ddi-dreth.

Bydd angen i drethdalwyr cyfradd sylfaenol sy’n cael difidendau o fwy na £2,000 gwblhau ffurflen hunanasesu.

Er enghraifft:

 • Os cewch ddifidend incwm hyd at £2,000 ar unrhyw beth ar wahân i ISA, ni fyddwch yn talu treth ar eich difidendau, hyd yn oed os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch neu gyfradd ychwanegol.
 • Os yw cyfanswm eich incwm yn llai na £12,570 (y lwfans personol ar hyn o bryd), diogelir unrhyw incwm gan eich lwfans personol. Ni fydd gennych unrhyw dreth i’w dalu gan nad yw’ch lwfans difidend o £2,000 wedi ei gyffwrdd.
 • Os derbynnir eich incwm difidend o fewn ISA, bydd yn parhau’n ddi-dreth ac ni fydd y lwfans difidend yn effeithio ar unrhyw incwm a gewch.
arrow icon

Buddsoddiadau effeithlon o ran treth

Mae stociau a chyfranddaliadau ISAs yn ddefnyddiol os ydych yn talu treth incwm ar y gyfradd uwch neu ychwanegol. Mae’n bwysig gwybod bydd rhaid i chi dalu costau buddsoddi ar ISA stociau a chyfranddaliadau, fel unrhyw fuddsoddiad arall.    

Ble nad yw’r buddsoddiadau yn eich ISA stociau a chyfranddaliadau yn talu difidendau, ond yn hytrach yn talu llog (er enghraifft, bondiau llywodraeth a chorfforaethol), mae’r llog yn parhau’n ddi-dreth.

arrow icon

Gall gynilo drwy bensiwn fod yn ffordd effeithlon o ran treth i fuddsoddi. 

arrow icon

Opsiynau eraill

Efallai y bydd yn gwneud synnwyr i ystyried mathau eraill o gronfeydd buddsoddi, megis ymddiriedolaethau uned a chwmnïau buddsoddi penagored (OEICS).

Gyda’r cronfeydd eraill hyn, mae rhan o’r elw a gewch yn cyfrif fel incwm ac yn gyffredinol wedi eu trethu, tra gall rhan ddod o enillion oherwydd cynnydd mewn prisiau.

Os oes gennych derfyn lwfans di-dreth enillion cyfalaf mawr (£12,300 y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn dreth 2022-23), gallech orfod talu llai o dreth os oes gennych y mathau hyn o gronfeydd buddsoddi yn hytrach na rhai buddsoddiadau yswiriant bywyd.

Gydag unrhyw fath o fuddsoddiad, lle bydd risg y gallwch golli eich arian, dylech ystyried cymryd cyngor ariannol rheoledig er mwyn eich helpu dewis pa fath o fuddsoddiad sy’n iawn i chi. Efallai bydd rhaid i chi dalu am y cyngor, ond gall hyn arbed llawer o arian (a phryder) yn y hirdymor. 

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.