Sut mae treth ar gynilion a buddsoddiadau yn gweithio

Gan ddibynnu ar faint rydych yn ei ennill, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu treth ar log cynilion neu incwm buddsoddi. Mae'r canllaw hwn yn esbonio hyn, ynghyd â ffyrdd di-dreth o gynilo a buddsoddi.

Treth ar gynilion

Ni chewch eich trethu ar yr arian parod sydd gennych, ond efallai y byddwch yn talu treth ar log cynilion a gewch. Dyma grynodeb o sut mae'n gweithio:

 • Fel arfer telir llog ar gynilion yn gros, sy’n golygu nad yw treth wedi’i didynnu eisoes
 • caniateir i’r rhan fwyaf o bobl ennill swm penodol o log di-dreth bob blwyddyn dreth (6 Ebrill i 5 Ebrill)
 • mae llog yn cael ei gyfrif yn y flwyddyn dreth y gallwch ei gyrchu, ac efallai nad dyna’r flwyddyn y gwnaethoch ei ennill
 • mae llog mewn cyfrif ar y cyd fel arfer yn cael ei rannu'n gyfartal at ddibenion treth
 • os ydych yn ennill mwy na’ch lwfans, bydd CThEF fel arfer yn newid eich cod treth felly byddwch yn ei dalu’n awtomatig – codir eich cyfradd dreth incwm arferol (0%, 20%, 40% neu 45%).
Pa fathau o log cynilion sy'n cael eu trethu?

Byddai llog o'r lleoedd canlynol fel arfer yn drethadwy:

 • cyfrifon banc, cymdeithas adeiladu ac undeb credyd
 • cwmnïau buddsoddi penagored (OEICs), ymddiriedolaethau buddsoddi ac ymddiriedolaethau uned
 • benthyca cymheiriaid
 • bondiau'r llywodraeth neu gwmnïau
 • taliadau blwydd-dal bywyd a rhai contractau yswiriant bywyd.

Mae faint rydych yn ei dalu yn dibynnu ar eich enillion

Mae eich lwfans di-dreth yn seiliedig ar gyfanswm eich incwm blynyddol, gan gynnwys unrhyw arian rydych chi'n ei ennill o gyflogaeth, pensiynau, budd-daliadau penodol, cynilion a buddsoddiadau ac unrhyw ryddhad neu eithriadau.

Os ydych yn ennill hyd at £17,570

I gyfrifo'ch lwfans:

 1. Cymerwch eich Lwfans Personol, sydd fel arfer naill ai:
  1. £12,570
  2. £13,383 os ydych yn hawlio Lwfans Priodas
  3. £15,440 os ydych yn hawlio'r Lwfans Person DallYn agor mewn ffenestr newydd
 2. Ychwanegwch £6,000.
 3. Minws unrhyw incwm nad yw'n incwm cynilo, fel eich cyflog neu'ch pensiwn.

Dyma ddwy enghraifft:

 • Gall rhywun sydd â chyflog o £6,500 ennill £12,070 mewn llog di-dreth (£18,570 minws £6,500).
 • Gall rhywun sydd â chyflog o £14,500 ennill £4,070 mewn llog di-dreth (£18,570 minws £14,500).

Ar ôl hynny, byddech yn talu treth ar y gyfradd sylfaenol arferol, sef 20% ar hyn o bryd. 

Sut mae'n gweithio

Bob blwyddyn dreth, byddwch yn cael y lwfansau di-dreth hyn:

 • Eich Lwfans Personol ar gyfer pob incwm.
 • Hyd at £5,000 o'ch cyfradd gychwynnol ar gyfer cynilion, fel y gallwch ennill llog heb dalu treth. Os ydych yn ennill mwy na'ch Lwfans Personol mewn incwm nad yw'n incwm cynilo, mae hyn yn cael ei ostwng £1 am bob £1 a enillir.
 • £1,000 ar gyfer llog cynilo o'r Lwfans Cynilo Personol (PSA).

Os ydych yn ennill rhwng £17,571 a £50,270

Os ydych yn ennill mwy na £17,570 o incwm nad yw'n incwm cynilo, gallwch ennill £1,000 mewn cynilion yn ddi-dreth.

Os yw'ch holl incwm yn dod o log cynilion, gallwch ennill hyd at £13,570 yn ddi-dreth (£16,440 os oes gennych Lwfans Personol uwch).

Ar ôl hynny, byddech chi'n talu treth cyfradd sylfaenol o 20% ar y gweddill.

Sut mae’n gweithio

Bob blwyddyn dreth, byddwch yn cael y lwfansau di-dreth hyn:

 1. Eich Lwfans Personol (PA) ar gyfer pob incwm, sydd fel arfer naill ai:
  1. £12,570
  2. £13,383 os ydych yn hawlio Lwfans Priodas
  3. £15,440 os ydych yn hawlio'r Lwfans Person DallYn agor mewn ffenestr newydd
 2. £1,000 ar gyfer llog cynilo o'r Lwfans Cynilo Personol (PSA).

Os ydych yn ennill rhwng £50,271 a £100,000

Os ydych yn ennill mwy na £50,271 o incwm nad yw'n incwm cynilo, gallwch ennill £500 mewn cynilion yn ddi-dreth.

Os yw'ch holl incwm yn dod o log cynilion, gallwch ennill hyd at £13,070 yn ddi-dreth (£15,940 os oes gennych Lwfans Personol uwch).

Ar ôl hynny, byddech yn talu 40% o dreth cyfradd uwch ar y gweddill.

Sut mae'n gweithio

Bob blwyddyn dreth, byddwch yn cael y lwfansau di-dreth hyn:

 1. Eich Lwfans Personol (PA) ar gyfer pob incwm, sydd fel arfer naill ai:
  1. £12,570
  2. £13,383 os ydych yn hawlio Lwfans Priodas
  3. £15,440 os ydych yn hawlio'r Lwfans Person DeillionYn agor mewn ffenestr newydd
 2. £500 ar gyfer llog cynilo o'r Lwfans Cynilo Personol (PSA).

Os ydych yn ennill rhwng £100,000 a £125,140

Os ydych yn ennill mwy na £100,000 o incwm nad yw'n incwm cynilo, gallwch ennill £500 mewn cynilion yn ddi-dreth.

Os yw'ch holl incwm yn dod o log cynilion, gallwch ennill hyd at £13,070 yn ddi-dreth (hyd at £15,940 os oes gennych Lwfans Personol sy'n dechrau yn uwch).

Ar ôl hynny, byddech yn talu 40% o dreth cyfradd uwch ar y gweddill.

Sut mae'n gweithio

Bob blwyddyn dreth, byddwch yn cael y lwfansau di-dreth hyn:

 1. Eich Lwfans Personol ar gyfer pob incwm. Mae hyn yn gostwng £1 am bob £2 rydych yn ei ennill dros £100,000, gan ddechrau ar naill ai fel arfer:
  1. £12,570
  2. £13,383 os ydych yn hawlio Lwfans Priodas
  3. £15,440 os ydych yn hawlio'r Lwfans Person DallYn agor mewn ffenestr newydd
 2. £500 ar gyfer llog cynilo o'r Lwfans Cynilo Personol (PSA).

Os ydych yn ennill mwy na £125,140

Nid oes lwfans di-dreth ar gyfer llog cynilo, byddwch yn talu treth ar bopeth a enillir.

Treth ar fuddsoddiadau

Bydd y rhan fwyaf o incwm buddsoddi'n cael ei drethu ar eich cyfradd dreth incwm arferol, felly bydd yn cyfrif tuag at eich Lwfans Personol. Ond mae lwfans di-dreth ar wahân os ydych yn berchen ar gyfranddaliadau.

Ar gyfer blwyddyn dreth 2023/24, gallwch ennill hyd at £1,000 mewn difidendau - cyfran o elw'r cwmni sy'n cael ei dalu i gyfranddalwyr o bryd i'w gilydd yn ystod y flwyddyn - heb dalu treth arno.

Byddwch yn talu treth difidend dros y swm hwn, yn seiliedig ar eich band treth incwm:

 • 8.75% ar gyfer trethdalwyr cyfradd sylfaenol
 • 33.75% ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch
 • 39.35% ar gyfer trethdalwyr cyfradd ychwanegol.

Sut i dalu treth ar gynilion a buddsoddiadau

Mae'r ffordd rydych yn cael eich trethu ar gynilion a buddsoddiadau yn dibynnu ar sut rydych fel arfer yn talu treth:

 • Os ydych yn gyflogedig neu'n derbyn pensiwn:
  • Fel arfer bydd CThEF yn newid eich cod treth i gymryd treth ychwanegol o'ch incwm. Mae hyn fel arfer yn awtomatig ar gyfer llog cynilo, ond bydd angen i chi ddweud wrth CThEF os ydych yn ennill rhwng £1,000 a £10,000 mewn incwm difidend.
  • Os ydych yn ennill mwy na £10,000 o gynilion a buddsoddiadau, bydd angen i chi gwblhau ffurflen dreth Hunanasesiad.
 • Os ydych yn hunanasesu, gallwch roi gwybod am unrhyw gynilion neu incwm buddsoddi fel rhan o'ch ffurflen dreth arferol.
 • Os nad yw'r naill na'r llall o'r uchod yn berthnasol:
  • Bydd CThEF yn cysylltu â chi os oes arnoch dreth ar log cynilo.
  • Bydd angen i chi ddweud wrth CThEF am log difidend.

Os ydych yn meddwl eich bod wedi talu gormod o dreth

I hawlio'r dreth cynilo sydd wedi'i gordalu'n ôl, dylech naill ai:

Gallwch wneud cais am y flwyddyn presennol a’r pedair blynedd dreth blaenorol.

Cynilion a buddsoddiadau di-dreth

Mae rhai cynhyrchion cynilo yn talu llog sy'n ddi-dreth, ni waeth faint rydych yn ei ennill neu log cynilo arall rydych yn ei dderbyn.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • ISAs arian parod ar gyfer cynilion
 • ISA stociau a chyfranddaliadau ar gyfer buddsoddiadau
 • cynilo i bensiwn.

Ni fydd unrhyw log neu incwm difidend a enillir yn effeithio ar eich lwfansau di-dreth, fel y Lwfans Cynhaliaeth Plant neu'r Lwfans Difidend. Er bod cyfyngiadau ar faint y gallwch ei gynilo bob blwyddyn dreth, gyda'r terfyn ISA presennol yn £20,000.

Darganfyddwch fwy ar:

Mae risg y gallech golli'ch arian gydag unrhyw fath o fuddsoddiad. Ystyriwch gael cyngor ariannol rheoledig i'ch helpu i ddewis pa fath sy'n iawn i chi. Gweld Dewis ymgynghorydd ariannol am help.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.