Cyfrifiannell Treth Stamp

Os ydych yn prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, bydd yn rhaid i chi dalu Treth Tir Treth Stamp (SDLT) os yw’r hyn rydych yn ei brynu dros y terfyn presennol o £250,000 (a gafodd ei ddiweddaru ar 23 Medi 2022 o £125,000). 

Bydd cyfraddau Treth Stamp yn aros fel y cyhoeddwyd yn y gyllideb fach ar 23 Medi 2022 tan 31 Mawrth 2025.

Mae’r swm rydych yn ei dalu yn seiliedig ar fandiau Treth Stamp. Cyfrifir y dreth ar ran y pris eiddo sy’n disgyn i bob band.

Bydd ein cyfrifiannell Treth Stamp yn dweud wrthych faint o dreth y bydd angen i chi ei dalu. Bydd yn gweithio allan faint o Dreth Stamp fydd yn ddyledus gennych, p’un a ydych yn brynwr tro cyntaf, yn symud cartref, neu’n prynu eiddo ychwanegol. 

Os ydych yn byw yn yr Alban, defnyddiwch ein cyfrifiannell Treth Trafodiad Tir ac Adeiladau.

Os ydych yn byw yng Nghymru, defnyddiwch ein cyfrifiannell Treth Trafodiad Tir.

Beth yw Treth Stamp?

Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT) yw treth efallai bydd angen i chi ei thalu os ydych yn prynu eiddo yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon ond bydd dim ond angen ei thalu os yw’r tŷ rydych yn ei brynu dros bris penodol.

Byddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo preswyl sy’n costio mwy na £250,000, oni bai eich bod yn gymwys am ryddhad prynwr tro cyntaf.

Ni fydd prynwyr tro cyntaf cymwys yn talu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £425,000, a chyfradd ostyngol ar bryniadau eiddo hyd at £625,000.

Os ydych yn prynu eiddo yn Yr Alban, byddwch yn talu Treth Trafodiad Tir ac Adeiladau (LBTT) ac yng Nghymru Treth Trafodiad Tir (LTT) yn lle Treth Stamp. 

Faint yw Treth Stamp?

Mae sawl band cyfradd am Dreth Stamp. Mae’r dreth yn cael ei chyfrifo ar ran o bris prynu’r eiddo sy’n cwympo i bob band. Byddwch yn talu Treth Stamp ar bryniad eich prif eiddo sy’n costio mwy na £250,000, oni bai eich bod yn brynwr tro cyntaf.

Mae cyfradd y Dreth Stamp yn dibynnu ar ble yn y DU rydych yn prynu eiddo. Mae gan Loegr a Gogledd Iwerddon yr un cyfraddau, tra bod Cymru a’r Alban yn defnyddio rhai gwahanol. 

Pryd ydych chi’n talu Treth Stamp?

Mae gennych 14 diwrnod i anfon dychweliad Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT) a thalu unrhyw SDLT sy’n ddyledus. Os nad ydych yn anfon dychweliad a thalu’r dreth o fewn 14 diwrnod, efallai bydd CthEF yn gosod cosbau a chodi llog arnoch. 

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.