Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i ddod o hyd i’r cynigion gorau ar gyfer nwy a thrydan a chynhyrchion ariannol ar wefannau cymharu prisiau

Os ydych yn chwilio am y cynnig gorau ar eich nwy a thrydan, eich cyflenwr band eang neu i ddod o hyd i gyfrif banc, mae safleoedd cymharu prisiau yn lle gwych i ddechrau eich chwiliad. Ond mae ychydig o bwyntiau i'w cofio cyn i chi benderfynu defnyddio un.

Rheolau aur i ddefnyddio safleoedd cymharu

Peidiwch â defnyddio un safle cymharu prisiau yn unig

Nid yw pob gwefan cymharu prisiau unigol yn rhoi'r un canlyniadau i chi, felly edrychwch ar ychydig cyn i chi benderfynu newid benthyciwr, cyflenwr neu brynu cynnyrch. Efallai y bydd hyn yn cymryd rhywfaint mwy o amser i chi, ond mae'n werth ei wneud gan y gallai arbed llawer o arian i chi.

Sicrhewch fod y cynnyrch yn gweddu i'ch anghenion

Gwnewch ychydig o ymchwil cyn i chi wneud penderfyniad terfynol er mwyn sicrhau bod y cynnyrch yn iawn i chi. Efallai na fydd y cynnig rhataf sydd ar gael o reidrwydd orau ar gyfer eich anghenion penodol. A ddylech fynd am gynnig ynni pris sefydlog tymor byr neu dymor hir? A oes gan y cyfrif banc hwn yr holl nodweddion rydych yn chwilio amdanynt?

Nid yw’r cyntaf bob amser y gorau

Nid yw gwefannau cymharu yn rhoi ‘cyngor rheoledig’.

Mae hynny'n golygu eu bod yn darparu gwybodaeth am gynnyrch i chi ond nid ydynt yn dweud a oes gan bolisi y math a'r lefel o yswiriant sy'n addas i'ch anghenion.

Felly, peidiwch â chymryd yn ganiataol mai'r canlyniad cyntaf yw'r gorau. Yn enwedig oherwydd gallai’r canlyniad cyntaf ar y rhestr gael ei ‘noddi’.

Mae gwefannau cymharu yn gwneud eu harian gennych

Nid yw gwefannau cymhariaeth yn gwerthu cynhyrchion eu hunain; maent yn dangos manylion a phrisiau yswirwyr i chi ac yn gwneud eu harian mewn sawl ffordd:

 • Maent yn cael eu talu o hysbysebu sy'n ymddangos ar eu gwefan.
 • O ‘click-throughs’ lle mae’r wefan yn ennill comisiwn pan fydd cwsmer yn clicio drwodd i wefan yr yswiriwr ac yn prynu cynnyrch.
 • Mae rhai safleoedd yn ennill arian o restrau noddedig, lle mae cwmnïau'n talu i gael eu cynhyrchion yn ymddangos ar frig y canlyniadau chwilio.
arrow icon

Defnyddio safle cymharu prisiau

Mae'r ffordd rydych yn defnyddio safle cymharu prisiau yn wahanol gan ddibynnu ar beth rydych yn ei ddefnyddio i chwilio amdano. Yma rydym yn mynd yn gyflym trwy ble i ddechrau eich chwiliad.

arrow icon

Ynni (nwy a thrydan)

Mae newid cyflenwr ynni yn haws nag erioed a gall arbed cannoedd o bunnoedd i chi ar eich biliau ynni.

Ni ddylai'r broses gyfan gymryd mwy na chwe wythnos ac ni ddylech gael eich torri i ffwrdd ar unrhyw adeg. Yr unig newid y byddwch yn sylwi arno yw cyflenwr newydd sy'n anfon eich biliau atoch (os ydych yn newid cyflenwr) a chyfraddau is.

Mae gwefannau cymharu prisiau yn eich helpu i gymharu'r gwahanol cynigion ynni sydd ar gael ac maent yn ffordd wych o weld beth sydd ar gael.

Nid ydynt i gyd yn gweithio gyda'r un cyflenwyr, felly defnyddiwch ychydig i sicrhau nad ydych yn colli allan ar y cynnig perffaith.

Rydym yn awgrymu defnyddio gwefannau mae Ofgem yn eu hargymell ac sydd wedi'u hachredu â'r Cod Hyder.

arrow icon

A allaf newid cyflenwr os wyf yn rhentu fy nghartref?

Os ydych yn talu am eich nwy a/neu drydan eich hun, nid oes gwahaniaeth a ydych yn rhentu neu'n berchen ar eich cartref eich hun, gallwch newid cyflenwr.

Os ydych yn rhentu a bod eich landlord yn talu'ch biliau ynni yna mae ganddynt yr hawl i ddewis y cyflenwr. 

A gaf newid fy nwy a thrydan os wyf ar fesurydd rhagdalu?

Cewch, ond nid yw pob cyflenwr ynni yn cynnig tariff rhagdalu felly gwnewch yn siŵr eich bod yn newid i un sy'n gwneud hynny.

Dylech allu hidlo'r rhain wrth chwilio ar wefan cymharu prisiau.

A allaf newid cyflenwr os wyf yn cael y Gostyngiad Cartref Cynnes?

Os ydych yn cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes a'ch bod yn newid cyflenwr ynni, gwnewch yn siŵr bod eich cyflenwr newydd yn cynnig y gostyngiad. Os na wnânt, gallai eich biliau godi.

arrow icon

Beth yw clwb newid ynni?

Clybiau newid ynni a gynigir gan frandiau parchus fel Which? Mae MoneySavingExpert yn safleoedd cymhariaeth yn y bôn ar gyfer eich biliau ynni yn unig.

Bydd y wefan yn dal eich llaw trwy'r broses gyfan, o lenwi manylion o'ch bil ynni cyfredol, i chwilio'r farchnad gyfan i ddod o hyd i gynnig gwell i chi, a chysylltu â'r cyflenwr newydd o'ch dewis i gyflawni'r newid.

Beth am fy miliau dŵr?

Yn wahanol i nwy a thrydan, ni allwch newid pwy sy'n cyflenwi'ch dŵr. Ond efallai y byddwch yn arbed arian trwy newid i fesurydd dŵr.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Sut i arbed arian ar filiau dŵr.

arrow icon

Band eang, ffôn llinell daear, a theledu

Gallwch wneud arbedion mawr trwy newid i gynnig ffôn, teledu, neu fand eang rhatach.

Mae'n syniad da dechrau chwilio gwefannau sydd wedi'u hachredu gan Ofcom. Er gwaethaf eu henwau, mae'r gwefannau canlynol yn caniatáu i chi chwilio am gynigion teledu, ffôn llinell daear a band eang taledig:

 • Broadband.co.uk: Chwiliwch yn ôl cod post neu rif ffôn am gynigion perthnasol yn eich ardal. Mae’n rhannu prisiau yn gostau misol a blynyddol ac yn dangos sgôr dibynadwyedd.
 • Broadbanddeals: Chwiliwch yn ôl cod post. Mae prisiau'n cael eu dangos yn awtomatig mewn costau misol, ond gellir eu hidlo yn ôl blwyddyn.
 • Broadbandcompared: Chwiliwch yn ôl cod post.

Os ydych yn chwilio am fargen pecyn o fand eang, ffôn a/neu deledu, gallwch hefyd roi cynnig ar y chwiliad ‘Bwndel’ a gynigir ar the wefan MoneySavingExpert

arrow icon

Contractau ffôn symudol

Mae sicrhau eich bod ar y cynnig cywir a pheidio â thalu am alwadau, negeseuon testun a data nad ydych yn eu defnyddio, neu'n mynd dros eich lwfans yn rheolaidd, yn ffordd wych o dorri costau.

Yn yr un modd â band eang, mae ychydig o wefannau cymharu y mae Ofcom yn eu cymeradwyo.

Billmonitor: Bydd yn dadansoddi'ch biliau ar-lein neu'n caniatáu i chi nodi'ch terfynau rheolaidd neu ofynnol â llaw. Yna bydd yn dod o hyd i'r cynigion mwyaf addas ar y farchnad ac yn eich cyfeirio at y manwerthwr perthnasol.

HandsetExpert: Dewiswch y set law rydych ei eisiau a nodi’ch gofynion galwadau, negeseuon testun a data. Yna bydd y wefan yn arddangos y cynigion gorau sydd ar gael a gallwch fynd yn uniongyrchol i wefan y manwerthwr.

Mobile-phones.co.uk: Mae’n caniatáu i chi chwilio am gynigion ffôn a SIM yn unig.

arrow icon
arrow icon

Cyfrifon banc

Gall gwefannau cymharu fod yn fan cychwyn da i unrhyw un sy'n ceisio dod o hyd i gyfrif cyfredol neu gyfrif cynilo wedi'i deilwra i'w hanghenion.

arrow icon

Dyma ychydig o wefannau sy'n cymharu cyfrifon cyfredol a chyfrifon cynilo:

Byddwch yn ymwybodol nad yw pob gwefan cymharu yn rhoi'r un canlyniadau i chi. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un cyn penderfynu.

Mae hefyd yn bwysig gwneud rhywfaint o ymchwil ar y math o gynnyrch a'r nodweddion sydd eu hangen arnoch cyn prynu neu newid cyflenwr.

arrow icon

Morgeisi

Mae cymryd morgais yn benderfyniad ariannol mawr na ddylid ei wneud yn ysgafn.

Er y gall safleoedd cymharu fod yn ddefnyddiol i gael syniad o'r cyfraddau gorau ar y farchnad, y peth gorau yw sicrhau eich bod yn gwybod yn union beth rydych yn chwilio amdano a phenderfynu a oes angen i chi ddefnyddio brocer morgeisi pwrpasol.

Darganfyddwch fwy am wneud cais am forgais yn ein canllaw.

Siopa cyffredinol (fel dodrefn neu dechnoleg)

Nid yw gwefannau cymhariaeth yn ddefnyddiol ar gyfer biliau a chyfrifon banc yn unig. Maent hefyd yn ddefnyddiol i ddod o hyd i brisiau bargen ar hanfodion ac anrhegion bob dydd, yn ogystal â phryniannau drutach fel technoleg neu ddodrefn. Fodd bynnag, mae cymaint o wefannau yn cynnig prisiau is, gall fod yn anodd sicrhau eich bod yn cael llawer iawn.

Gall gwefannau cymharu eich helpu i dorri trwy werthiannau a gostyngiadau camarweiniol trwy olrhain pris eitem dros y blynyddoedd a dangos i chi pa wefan sydd wir yn rhoi’r cynnig gorau i chi.

CamelCamelCamel – Siopa'n rheolaidd yn Amazon? Gallwch ddefnyddio CamelCamelCamel i sefydlu rhybuddion prisiau ac olrhain hanes prisiau.

Idealo – Bydd yn cymharu prisiau cyfredol ar draws e-fasnachwyr dibynadwy a siopau stryd fawr fel Currys, Argos, John Lewis ac Amazon. Gallwch hefyd weld prisiau'r gorffennol a sefydlu hysbysiadau ebost pan fydd prisiau'n gostwng.

arrow icon

Sut mae defnyddio gwefan cymharu prisiau?

Bydd llawer o wefannau cymharu prisiau yn gofyn i chi am fanylion personol cyn cyflwyno rhestr o ddarparwyr i chi.

Byddwch mor gywir ag y gallwch â’r wybodaeth hon, gan y bydd yn cael ei defnyddio fel sail i'r dyfyniadau a ddangosir i chi.

Mae gan rai gwefannau cymharu prisiau gontractau â chyflenwyr dethol ac maent yn derbyn comisiwn bob tro y byddwch yn newid neu'n cymryd cynnyrch.

Gwyliwch rhag blychau ticio a ddewiswyd ymlaen llaw, hidlwyr a osodwyd ymlaen llaw, ac unrhyw gwestiynau sy'n gofyn a ydych am redeg cymhariaeth gyfan o'r farchnad.

Mae rhai gwefannau yn defnyddio'r technegau hyn i geisio'ch tywys tuag at ddewis un o'u cyflenwyr partner, hyd yn oed os nad hwy yw'r dewis gorau i chi o reidrwydd.

Nid yw rhai cynhyrchion yn darparu dolen drwodd i wefan y darparwr.

Os yw hyn yn wir, bydd angen i chi fynd yn uniongyrchol i wefan y cyflenwr.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.