Telerau ac amodau

Pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni

Gwasanaeth Arian a Phensiynau (“ni”, “neu”, “MaPS”) yw perchennog y wefan hon ac mae’n ei chynnal. Mae’n gorff corfforaethol a sefydlwyd yn unol ag Adran 1, Rhan 1 o Ddeddf Canllawiau a Hawliadau Ariannol 2018.

Mae Gwasanaeth Arian a Phensiynau wedi dwyn tri sefydliad ynghyd, sef y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise. Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw Holborn Centre, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD.

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost atom: contact@maps.org.uk neu drwy’r post i gyfeiriad ein swyddfa gofrestredig, i sylw: Rheolwr Llywodraethiant.

Mae defnyddio’r wefan hon yn destun i’r amodau a’r telerau canlynol a dylid eu darllen yn ofalus.

Drwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn derbyn y telerau hyn

Wrth ddefnyddio’r wefan hon rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnyddio a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Os nad ydych yn derbyn y telerau hyn, bydd rhaid i chi beidio â defnyddio’r wefan hon. Argymhellwn eich bod yn argraffu copi o’r telerau hyn er gwybodaeth i’r dyfodol.

Mae telerau eraill a fydd yn berthnasol i chi

Mae’r telerau defnyddio hyn yn cyfeirio at delerau ychwanegol sy’n berthnasol hefyd i’ch defnydd o’r wefan hon:

 • ein Polisi Preifatrwydd sy’n egluro ein dull o gasglu, defnyddio a chadw data personol
 • ein Polisi Cwcis sy’n rhoi gwybodaeth ynglŷn â’r cwcis sydd ar ein gwefan.

Mae’n bosibl y bydd telerau ac amodau eraill hefyd yn berthnasol i wasanaethau eraill a ddarperir gennym, ac mae’r rhain wedi’u gosod isod a/neu byddant yn cael eu hegluro neu eu darparu i chi os byddwch yn defnyddio’r gwasanaethau hyn.

Efallai byddwn yn newid y telerau hyn

Rydym yn diwygio’r telerau hyn o dro i dro. Bob tro y dymunwch ddefnyddio ein gwefan, cofiwch wirio’r telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy’n berthnasol ar yr adeg honno. Cafodd y telerau hyn eu diweddaru ddiwethaf ar 1 Ionawr 2019.

Efallai byddwn yn newid ein gwefan

Gallem ddiweddaru a newid ein gwefan o dro i dro i adlewyrchu newidiadau i anghenion ein defnyddwyr.

Gallem gau ein gwefan dros dro neu yn gyfan gwbl

Mae ein gwefan ar gael yn rhad ac am ddim.

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, na’i chynnwys, ar gael bob amser nac yn barhaus. Fe allem dynnu’r cyfan neu rannau o’n gwefan dros dro neu’n gyfan gwbl am resymau busnes neu weithredol, neu gyfyngu ar y wybodaeth sydd ar gael. Fe ymdrechwn i roi rhybudd rhesymol i chi os tynnwn unrhyw wybodaeth yn gyfan gwbl neu dros dro.

Rydych yn gyfrifol hefyd am sicrhau bod pawb sy’n gwneud defnydd o’n gwefan drwy eich cyswllt rhyngrwyd yn ymwybodol o’r telerau defnyddio hyn ac unrhyw amodau a thelerau eraill perthnasol, a’u bod yn cydymffurfio â hwy.

Mae ein gwefan wedi ei bwriadu ar gyfer defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig

Mae ein gwefan ar gyfer pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. Nid ydym yn argymell bod y cynnwys sydd ar ein gwefan neu sydd ar gael drwyddi, yn briodol i’w ddefnyddio neu i fod ar gael mewn lleoliadau eraill

Sut y cewch ddefnyddio deunydd sydd ar ein gwefan

Oni nodir yn wahanol, ni yw perchennog neu ddeilydd trwydded yr holl hawliau eiddo deallusol ar ein gwefan a’r holl ddeunydd a gyhoeddir arni. Diogelir y deunyddiau hynny gan ddeddfwriaeth hawlfraint yng Nghymru a Lloegr ac yn fyd-eang. Cedwir pob hawl o’r fath. Mae deunyddiau’n cynnwys, ond heb eu cyfyngu i destun, data, rhaglenni, cyfrifianellau, e-wasanaethau, delweddau, graffigau, ffeiliau sain a fideo, trefniadau argraffiadol (y gosodiad neu wir ymddangosiad), yn ogystal ag unrhyw ddogfennau (y gellir eu hatgynhyrchu drwy unrhyw ddull digidol) a’u gwneud ar gael ar y wefan hon. Cewch argraffu un copi a lawrlwytho darnau o unrhyw dudalen(nau) o’n gwefan ar gyfer eich defnydd personol eich hun a chewch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at y cynnwys sydd ar gael ar ein gwefan. Mae’r holl ddeunyddiau y gellir eu lawrlwytho oddi ar y wefan hon wedi’u trwyddedu i’w defnyddio yn anfasnachol dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivs 2.0 UK: Cymru a Lloegr (CC BY-NC-ND 2.0 UK) Trwydded.

O dan delerau’r drwydded hon, mae rhaid i chi:

(a) bob amser gydnabod a rhoi cydnabyddiaeth briodol i MaPS, darparu dolen i’r drwydded a nodi a wnaed unrhyw newidiadau. Gellir gwneud newidiadau o’r fath cyn belled â’u bod yn rhai rhesymol ac nid oes unrhyw awgrym bod MaPS yn eich hyrwyddo chi na’ch defnydd mewn unrhyw fodd;

(b) beidio â defnyddio unrhyw ddeunydd at ddibenion masnachol;

(c) beidio ag addasu, ailgymysgu, drawsnewid na meithrin unrhyw ddeunydd a phetaech yn gwneud unrhyw un o’r rhain ni ddylech ddosbarthu deunydd o’r fath;

(d) beidio â gosod unrhyw delerau cyfreithiol na mesurau technolegol sy’n cyfyngu unrhyw drydydd parti rhag cwblhau gweithred a ganiateir dan y drwydded.

Ni chewch ddyblygu, atgynhyrchu (yn gyfan gwbl nac yn rhannol), addasu, newid, cyhoeddi, rhentu, benthyca na chyfathrebu unrhyw ddeunydd i’r cyhoedd nad oes modd ei lawrlwytho, at ddibenion masnachol heb gael caniatâd ysgrifenedig gennym ni. Gellir anfon ceisiadau ysgrifenedig drwy e-bost at contact@maps.org.uk neu drwy anfon llythyr at “Ymholiadau Cwsmer” i’r cyfeiriad uchod a gofrestrwyd ar gyfer y Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Os byddwch yn tramgwyddo’r telerau hyn o ddefnyddio drwy argraffu, dyblygu neu lawrlwytho unrhyw ran o’n gwefan, bydd eich hawl i ddefnyddio’r wefan yn dod i ben ar unwaith a bydd rhaid i chi, yn unol â’n dymuniad, ddychwelyd i ni neu ddinistrio unrhyw gopïau o’r deunyddiau a wnaed.

Ein cyfrifoldeb rhag colled neu ddifrod a ddioddefir gennych

P’un ai a ydych yn gwsmer neu’n ddefnyddiwr busnes:

Nid ydym yn eithrio na chyfyngu mewn unrhyw fodd ein hatebolrwydd i chi pan fyddai’n anghyfreithlon gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu niwed personol a achoswyd gan ein hesgeulustod ni neu esgeulustod ein cyflogeion, asiantiaid neu is-gontractwyr ac am dwyll neu gamliwio twyllodrus.

Os ydych yn ddefnyddiwr busnes:

 • Rydym yn eithrio pob amod, gwarant a sylwadau ymhlyg neu amodau eraill a allai fod yn berthnasol i’n gwefan neu unrhyw gynnwys arni.
 • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, mewn contract, cyfraith camweddau (gan gynnwys esgeulustod), tramgwyddo dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os cafodd ei ragweld, a gyfyd yn sgil neu mewn perthynas â:
 • defnyddio, neu’r anallu i ddefnyddio, ein gwefan; neu
 • ddefnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys a ddangosir ar ein gwefan.
 • Yn benodol, ni fyddwn yn atebol am:
  • golled mewn elw, gwerthiant, busnes neu refeniw
  • amhariad ar fusnes
  • colled mewn cynilion a ragwelir
  • colled mewn cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu
  • unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu yn sgil rhywbeth arall.

Os ydych yn gwsmer:

Nodwch mai i'w defnyddio'n ddomestig ac yn breifat yn unig y darparwn ein gwefan. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein gwefan at ddibenion masnachol neu fusnes ac nid ydym yn atebol i chi am unrhyw golled mewn elw, colled mewn busnes, amhariad ar fusnes na cholli cyfle busnes.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gyfoes ac yn gywir, ni roddir unrhyw ymrwymiad, sylw, gwarant na sicrwydd arall, a fynegir neu a awgrymir, gennym nac ar ein rhan na chan unrhyw un o’n partneriaid, cyflogeion, asiantau neu gynghorwyr nac unrhyw berson arall ynghylch dibynadwyedd, cywirdeb neu gyflawnrwydd unrhyw wybodaeth ar y wefan hon.

Nid ydym ni na’n partneriaid yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamau a gymerir ar sail cynnwys y wefan hon (i’r graddau a ganiateir gan reolau rheoleiddio/deddfau perthnasol). Nid yw hyn yn effeithio ar ein hatebolrwydd i chi fel yr eglurir uchod.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan yn gywir ac yn gyfoes, ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth anghywir. Nid oes cyfrifoldeb arnom o gwbl i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol nac i ddiweddaru’r wefan hon.

Nid ydym yn gyfrifol am firysau ac mae rhaid i chi beidio â’u trosglwyddo

Nid ydym yn gwarantu nad yw’r wefan hon yn cynnwys unrhyw ddiffygion, bygiau, firysau nac unrhyw beth arall a allai fod yn niweidiol neu’n ddinistriol, nac ychwaith y byddwn yn cael gwared ar unrhyw ddiffygion a firysau a ddaw i’r amlwg. Chi sy’n gyfrifol am drefnu’ch technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a’ch llwyfannau i fedru defnyddio’n gwefan. Dylech ddefnyddio’ch meddalwedd diogelwch rhag feirysau eich hun.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan hon yn cydfynd â phob, neu unrhyw, galedwedd neu feddalwedd y gallech fod yn eu defnyddio. Mae rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein gwefan drwy gyflwyno, yn wybyddus, unrhyw feirysau, trojanau, mwydod, bomiau rhesymeg, logwyr keystroke, spyware, adware neu unrhyw raglen, rhan neu god cyfrifiadurol cyffelyb i ddifrodi gwaith unrhyw feddalwedd neu galedwedd gyfrifiadurol, data a lygrwyd neu unrhyw ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol. Mae rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad anawdurdodedig i’n gwefan, y gweinydd sy’n cadw’n gwefan neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n gwefan. Mae rhaid i chi beidio ag ymosod ar ein gwefan drwy ymosodiad gwrthod-gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod-gwasanaeth a ddosberthir. Drwy dramgwyddo’r ddarpariaeth hon, byddech yn troseddu dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd unrhyw dramgwyddo o’r fath i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â’r awdurdodau hynny drwy ddatgelu eich hunaniaeth iddynt. Mewn achos o’r fath o dramgwyddo, bydd eich hawl i ddefnyddio’n gwefan yn dod i ben ar unwaith.

Nid ydym yn gyfrifol am wefannau trydydd parti mae gennym ddolenni iddynt

Pan fydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hynny er gwybodaeth i chi yn unig. Ni ddylid ystyried y dolenni hyn fel cymeradwyaeth gennym o’r gwefannau hynny na’r wybodaeth a gewch oddi wrthynt.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau na’r adnoddau hynny.

Peidiwch â dibynnu ar wybodaeth ac offer ar y wefan hon

Nid ydym yn cael ein rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, ac nid yw’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn darparu gwasanaeth rheoleiddiol. Er gwybodaeth gyffredinol yn unig mae’r wybodaeth a’r deunydd (gan gynnwys offer) a ddarperir ar ein gwefan. Nid yw’n cynrychioli cyngor y dylech ddibynnu arno. Mae rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn gweithredu neu beidio â gweithredu ar sail cynnwys neu wybodaeth sy’n deillio o’n gwefan. Er enghraifft, dylech geisio mwy o wybodaeth gan gynghorydd ariannol annibynnol neu gan ddarparwyr cynnyrch ariannol penodol.

Gwaharddiadau ar ddefnyddio’r wefan hon

Ni chewch ddefnyddio’r wefan hon at unrhyw bwrpas sy’n anghyfreithlon neu a waherddir dan y telerau hyn. Yn enwedig, ond nid yn benodol, mae rhaid i chi beidio â defnyddio’r wefan hon:

 • mewn unrhyw ffordd sy’n tramgwyddo unrhyw gyfraith neu reoliad lleol, cenedlaethol neu ryngwladol;
 • mewn unrhyw ffordd sy’n anghyfreithlon neu’n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw effaith o bwrpas anghyfreithlon neu dwyllodrus;
 • at ddibenion niweidio neu geisio niweidio plant mewn unrhyw ffordd;
 • i anfon, derbyn, uwchlwytho, lawrlwytho, defnyddio neu ailddefnyddio’n wybyddus, unrhyw ddeunydd nad yw’n cydymffurfio â’r telerau hyn;
 • i drosglwyddo, neu gaffael y trosglwyddiad o unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo, yn ddigymell neu heb awdurdod, neu unrhyw fath arall o ddeunydd llithiol (spam)
 • mewn unrhyw ffordd sy’n gyfystyr ag ymddygiad troseddol neu’n annog ymddygiad a fyddai’n cael ei ystyried yn ymddygiad troseddol, sy’n arwain at atebolrwydd sifil, neu sy’n mynd yn groes i ddeddf hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti neu’n amharu arnynt, mewn unrhyw wlad yn y byd.

Byddwch hefyd yn cytuno i:

 • beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ad-werthu unrhyw ran o’n gwefan yn groes i ddarpariaethau’r telerau hyn
 • beidio â gwneud defnydd heb awdurdod, ac i beidio amharu, difrodi nac ymyrryd ag:
  • unrhyw ran o’n gwefan
  • unrhyw offer neu rwydwaith ble y cedwir ein gwefan
  • unrhyw feddalwedd a ddefnyddir wrth ddarparu’n gwefan; neu
  • unrhyw offer neu rwydwaith neu feddalwedd a ddefnyddir gan unrhyw drydydd parti neu sydd dan ei berchnogaeth.

Byddwn yn cydymffurfio’n llwyr ag unrhyw awdurdodau sy’n gorfodi’r gyfraith neu orchymyn llys sy’n gofyn neu’n mynnu ein bod yn datgelu manylion neu leoliad unrhyw un sy’n postio unrhyw ddeunyddiau sy’n tramgwyddo amodau’r adran hon.

Sut y gallem ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Dim ond fel yr amlinellir yn ein Polisi Preifatrwydd y defnyddir eich gwybodaeth bersonol.

Telerau perthnasol eraill

Os ydych yn gwsmer, nodwch fod y telerau defnyddio hyn, eu testun a’u ffurfiad, yn destun cyfraith Cymru a Lloegr. Mi fyddwch chi fel ninnau’n cytuno mai llysoedd Cymru a Lloegr, a hwy’n unig, fydd ag awdurdodaeth i setlo unrhyw anghydfod a allai ddeillio o’r telerau ac amodau hyn neu sy’n gysylltiedig â hwy, ac eithrio os ydych yn breswylydd yng Ngogledd Iwerddon, cewch hefyd ddwyn achos yno ac os ydych yn breswylydd yn yr Alban cewch ddwyn achos yno yr un modd.

Os ydych yn fusnes, bydd y telerau defnyddio hyn, eu testun a’u ffurfiad (ac unrhyw anghydfodau a hawliadau nad ydynt yn rhai contractiol), yn cael eu llywodraethu drwy gyfraith Cymru a Lloegr. Rydych chi fel ninnau’n cytuno mai llysoedd Cymru a Lloegr, a hwy’n unig, fydd ag awdurdodaeth.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.