Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I)

Mae Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) yn cynnig ystod eang o gynhyrchion cynilo a buddsoddi a gefnogir gan Drysorlys EM. Mae rhai heb fod ar gael drwy’r amser, neu’n gynigion cyfyngedig - cadwch lygad allan am gynigion da.

Beth yw NS&I?

Mae NS&I yn un o asiantaethau’r llywodraeth sy’n cynnig cynhyrchion cynilo a buddsoddi i’r cyhoedd. Dyma’r unig fanc yn y wlad sydd â chefnogaeth adran o’r llywodraeth, Trysorlys Ei Mawrhydi.

Mae NS&I yn newid ei gynhyrchion yn aml, ac ar unrhyw adeg benodol gallai’r canlynol fod ar gael i chi:

 • Bondiau Incwm
 • Bondiau Premiwm
 • Direct ISA (ISA Arian Parod)
 • Bondiau Ecwiti Gwarantedig
 • Direct Saver – cyfrif cynilo
 • Cyfrif buddsoddi - cyfrif cynilo rydych yn ei reoli trwy'r post
 • Tystysgrifau Cynilo Llog Sefydlog neu Fynegai-Gysylltiedig
 • Bondiau Twf Gwarantedig a Bondiau Incwm Gwarantedig
 • ISAs Iau 
arrow icon

Sut maent yn gweithio

Wrth gynilo neu fuddsoddi ag NS&I, rydych yn rhoi benthyg i’r llywodraeth ac mae eich arian yn gwbl ddiogel.

Gall gwahanol gynhyrchion NS&I dalu llog, adenillion o’r farchnad stoc neu adenillion sy’n gysylltiedig â chwyddiant (incwm) neu, yn achos Bondiau Premiwm, gwobrau di-dreth.

Gall rhai cynhyrchion NS&I osod cosbau am godi’ch arian yn gynnar â rhai cynhyrchion buddsoddi, gan olygu y gallech gael llai yn ôl na’ch buddsoddiad gwreiddiol.

Yn wahanol i'r mwyafrif o fanciau'r DU, mae'r NS&I ar gyfer cynilion yn unig. Mae hyn yn golygu nad yw'n rhoi benthyg arian. Er enghraifft, ni allwch gymryd morgais neu gerdyn credyd.

Risg ac elw

Gallwch fod yn sicr y byddwch yn cael eich holl arian yn ôl ac eithrio lle gosodwyd cosb am godi’ch arian yn gynnar â rhai cynhyrchion buddsoddi. Fel ag unrhyw gynnyrch sy’n seiliedig ar arian parod neu fuddsoddiad, os bydd chwyddiant yn uchel mae’n bosibl na fydd eich arian yn cynnal ei werth mewn termau real - mewn geiriau eraill, gall ei ‘bŵer prynu’ gael ei leihau gan chwyddiant. 

arrow icon

Dim ond oherwydd bod y llywodraeth yn cefnogi NS&I, nid yw'n golygu y byddwch yn cael cyfraddau llog gwell na banciau eraill. Os yw cael cynnig da yn bwysig i chi gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich ymchwil cyn buddsoddi.

arrow icon
arrow icon

Cael gafael ar eich arian

Mae rhai cyfrifon cynilo yn caniatáu mynediad ar unwaith tra gallai fod hyd at sawl blwyddyn ar gyfer tystysgrifau bondiau a chynilion.

Os bydd angen i chi ‘gyfnewid am arian’ bond tymor penodol yn gynnar, byddwch fel arfer yn talu tâl i wneud hynny. Mae'n bwysig darllen yr holl delerau ac amodau cyn i chi agor cyfrif.

Diogel a sicr?

Mae eich cynilion neu fuddsoddiadau’n ddiogel ac fe’u cefnogir gan Drysorlys EM, faint bynnag y byddwch yn ei gynilo neu fuddsoddi, yn amodol ar unrhyw gosbau am godi arian yn gynnar ar rai cynhyrchion buddsoddi.

Ar gyfer cymdeithasau adeiladu, undebau credyd a banciau awdurdodedig eraill y DU, mae eich cynilion fel arfer yn cael eu gwarchod gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Ble i gael cynhyrchion NS&I

arrow icon

Treth an gyfrifon NS&I

Mae rhai cynhyrchion NS&I yn talu adenillion sy’n rhydd rhag treth incwm a threth ar enillion cyfalaf.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ISA arian parod
 • Bondiau Premiwm
 • Tystysgrifau Arbedion Llog a Mynegai-Gysylltiedig
 • ISAs Iau 
arrow icon

Os bydd pethau’n mynd o chwith

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.