Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i ddewis rhwng cynilo a benthyg

Efallai’ch bod eisoes wedi penderfynu eich bod angen cynnyrch cynilo neu fenthyca, ond beth dylech ei ystyried wrth ddewis pa un sydd orau i chi? Byddwn yn dangos i chi beth dylech fod yn chwilio amdano i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cynnyrch addas i chi. 

Gwylio’r gyfradd llog

P’un a ydych yn chwilio am gynnyrch cynilo (ISAs a chyfrifon cynilo) neu gynnyrch benthyca (benthyciadau a chardiau credyd), mae’r gyfradd llog yn bwysig.

I’w gwneud yn haws i gymharu cynnyrch yn erbyn ei gilydd, mae dau derm sy’n dangos cyfanswm y llog i chi am un flwyddyn:

 • Cyfradd Flynyddol Gyfatebol (AER) – dyma gyfanswm y llog fyddwch yn ei dderbyn ar eich cynilion mewn un flwyddyn. Dangosir hyn fel canran, po fwyaf yw’r AER, y mwyaf o log fyddwch yn ei dderbyn.
 • Cyfradd Ganrannol Flynyddol (APR) – mae hyn yn dangos cyfanswm y llog (gan gynnwys unrhyw daliadau neu ffioedd rheoli) y byddwch yn talu ar eich benthyca mewn un flwyddyn. Dangosir hyn fel canran, po fwyaf yw’r APR, y mwyaf y byddwch yn ei dalu am eich benthyciad.

Pan fyddwch yn chwilio am gynnyrch cynilion neu fenthyca, chwiliwch am yr AER neu APR i helpu eu cymharu

arrow icon
arrow icon

Talu dyled ddrud cyn cymryd mwy

Os oes gennych ddyled eisoes, mae'n bwysig ystyried ei ad-dalu cyn tynnu mwy neu ddewis rhoi unrhyw arian sydd gennych mewn cynilion. 

arrow icon
arrow icon

Peidiwch mond â dewis y gyfradd llog orau

Er bod y gyfradd llog yn bwysig iawn, ni ddylai fod yr unig beth rydych yn edrych amdano.

Efallai na fydd y cynnyrch â'r gyfradd llog orau bob amser yr un gorau i chi. 

Ystyriaethau eraill i'w cymharu ar arbedion
Beth i’w wirio
Disgrifiad

Balans agoriadol

Faint fyddwch ei angen i agor cyfrif. Gall hyn amrywio o £0 i dros £1,000.

Taliadau cyson

Mae rhai cyfrifon cynilo yn gofyn i chi dalu swm penodol i mewn bob mis. Gydag eraill, gallwch roi un cyfandaliad i mewn a’i adael am faint o amser ag y mynnwch. 

Cyfnod rhybudd – pa mor fuan gallwch gael mynediad at eich arian 

Mae nifer o gyfrifon cynilo yn cynnig mynediad i chi ar unwaith, sy’n golygu y gallwch gael gafael ar eich arian pryd bynnag y mynnwch. Mae rhai yn cynnig cyfraddau llog uwch os byddwch yn rhoi rhybudd o 30 niwrnod neu hyd yn oed 90 niwrnod cyn cael eich arian. 

Nifer o alldyniadau – sawl gwaith y gallwch dynnu arian allan bob blwyddyn

Mae rhai cyfrifon cynilo yn cyfyngu sawl gwaith gallwch dynnu arian allan bob blwyddyn. Fel arfer, y cyfrifon â’r nifer isaf o alldyniadau mewn blwyddyn yw’r rhai â’r gyfradd llog uchaf. 

Sut i gael mynediad at y cyfrif 

Mae’n werth edrych a allwch gael mynediad at eich cyfrif ar-lein, dros y ffôn, yn y gangen neu hyd yn oed trwy’r post. Os ydych yn hoffi bancio ar-lein, efallai y byddwch eisiau bancio yn defnyddio ap ar eich ffôn, neu negeseuon testun sy’n rhoi’ch balans i chi. 

Rhoddion am ddim

Mae rhai banciau neu gymdeithasau adeiladu yn cynnig rhoddion deniadol am ddim am agor cyfrifon cynilo â hwy. Byddwch yn siŵr eich bod yn agor y cyfrif am mai dyma’r un sy’n bodloni’ch anghenion orau, nid dim ond oherwydd y rhoddion. 

arrow icon
arrow icon
Ystyriaethau eraill i'w cymharu ar fenthyca
Beth i’w wirio
Disgrifiad

A oes arnoch wir angen benthyca?

Y peth cyntaf y dylech ei wneud bob tro yw gwirio a ydych wir angen benthyg. Mae benthyg yn ymroddiad ariannol drud a mawr, felly peidiwch â benthyg oni bai’ch bod wir angen gwneud hynny. 

Y tymor – am ba hyd ydych yn benthyg yr arian. 

Po fwyaf yw’r cyfnod hwn, po fwyaf y byddwch yn ei dalu’n ôl. 

A yw’r benthyciad yn warantedig neu’n anwarantedig? 

Mae benthyciad gwarantedig fel arfer wedi ei osod yn erbyn eich cartref neu gar. Mae hyn yn golygu os nad ydych yn gwneud y taliadau, mae perygl y bydd eich car yn cael ei adfeddiannu. 

Cosbau ad-dalu’n gynnar 

Mae rhai cynnyrch benthyca yn codi ffi gosb arnoch os ydych yn talu’r ddyled yn gynnar. Darganfyddwch a yw’n berthnasol i chi a faint fyddai hyn. 

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.