Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Eich dewisiadau o ran pensiwn os yw eich swydd yn cael ei dileu

Mae wynebu diswyddo yn ddigon o straen heb boeni am yr hyn a fydd yn digwydd i'ch pensiwn yn y gweithle. Darganfyddwch beth yw eich opsiynau os ydych yn cael eich diswyddo.

Pa fath o bensiwn gweithle sydd gennych?

Mae gwahanol bensiynau yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd.

Felly cyn i chi fedru penderfynu beth i’w wneud â’ch pensiwn ar ôl i’ch swydd gael ei dileu, bydd arnoch angen bod yn glir ynglŷn â pha fath sydd gennych.

Ceir dau brif fath o bensiynau gweithle

Cynlluniau buddion wedi'u diffinio

Y rhain sy'n talu incwm ymddeol yn seiliedig ar eich cyflog a pha mor hir rydych wedi gweithio i'ch cyflogwr.

Mae pensiynau buddion wedi’u diffinio yn cynnwys cynlluniau pensiwn ‘cyflog terfynol’ a ‘chyfartaledd gyrfa’. Yn gyffredinol, dim ond o gynlluniau pensiwn gweithle sector cyhoeddus neu hŷn y mae'r rhain ar gael bellach.

Cynlluniau cyfraniadau wedi'u diffinio

Mae'r rhain yn cronni pot pensiwn i dalu incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar faint rydych chi a/neu'ch cyflogwr yn ei gyfrannu, a faint mae hyn yn tyfu. Gelwir y rhain hefyd yn gynlluniau ‘prynu arian’.

Os nad ydych yn siŵr pa fath o bensiwn sydd gennych, gofynnwch i'ch cyflogwr.

arrow icon

Defnyddio taliad diswyddo i gyfrannu at bensiwn

Efallai y bydd yn bosibl talu rhan o daliad diswyddo i mewn i bensiwn. Fodd bynnag, mae rhai pethau i'w hystyried:

A oes gennych bensiwn buddion wedi'u diffinio neu bensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio?

Os oes gennych bensiwn buddion wedi'u diffinio, ni fyddwch fel arfer yn gallu rhoi unrhyw ran o'ch taliad diswyddo yn y pensiwn.

Mae hyn oherwydd bod y buddion yn cael eu cyfrif yn seiliedig ar ba mor hir rydych wedi cael eich cyflogi a beth oedd eich cyflog. Nid yw faint rydych yn ei dalu i mewn yn ffactor wrth gyfrifo faint rydych yn ei gael.

Fodd bynnag, os oes gennych bensiwn cyfraniad gwirfoddol ychwanegol sydd wedi'i gysylltu, neu'n eistedd ochr yn ochr â'ch pensiwn buddio wedi'u diffinio, efallai y gallwch wneud taliad i mewn i hynny.

Os oes gennych bensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio, gallai fod yn bosibl rhoi rhan o'ch taliad diswyddo yn y pensiwn hwnnw. Darganfyddwch fwy isod.

Faint yw eich taliad diswyddo a faint ohono sy'n drethadwy, at ddibenion pensiynau?

Dim ond rhannau o'ch taliad dileu swydd sy'n gymwys fel enillion perthnasol y gallwch eu cyfrannu.

Yn gyffredinol, mae'r £30,000 cyntaf yn ddi-dreth ac nid yw'n gymwys fel enillion at ddibenion Treth Incwm neu ryddhad treth.

Mae unrhyw arian uwchlaw hyn fel arfer yn gymwys fel enillion, ac felly mae'n gymwys ar gyfer Treth Incwm a rhyddhad treth.

Mae rhaid i'ch cyflogwr roi dadansoddiad manwl i chi o unrhyw daliadau diswyddo.

arrow icon

A allwch fforddio talu'r arian i'ch pensiwn?

Meddyliwch pa mor hir y gallai fod cyn i chi gael swydd arall a faint y gallai fod angen i chi fyw arno yn ystod yr amser hwnnw.

Os ydych yn rhoi arian mewn pensiwn, ni allwch fel arfer fynd ag ef yn ôl allan tan ar ôl i chi fod yn 55 oed.

Nid oes rhaid i chi dalu'r arian i mewn i bensiwn ar unwaith - gallech aros a thalu rhywfaint o arian i mewn yn nes ymlaen pan fydd gennych waith amgen.

Sut fydd y taliad yn cael ei wneud yn eich pensiwn?

Efallai y bydd eich cyflogwr yn cytuno i dalu peth neu'r cyfan o'r rhan drethadwy o'ch taliad diswyddo i'ch pensiwn ar eich rhan.

Os ydynt yn cytuno i hyn, byddwch yn elwa nid yn unig o beidio â gorfod talu treth ar yr arian ond hefyd o beidio â gorfod talu Yswiriant Gwladol. Gelwir hyn yn aberth diswyddo.

Os nad yw'ch cyflogwr yn cytuno i hyn, gallwch drefnu talu'r arian i mewn i bensiwn eich hun.

Mae hefyd yn bwysig gwirio â'r cyflogwr a'ch darparwr pensiwn beth yw'r opsiynau a sut yr ymdrinnir â'r rhyddhad treth.

Mewn rhai achosion, bydd y pensiwn yn hawlio unrhyw ryddhad treth cyfradd sylfaenol ar eich rhan, a bydd rhaid i chi hawlio unrhyw ryddhad treth cyfradd uwch eich hun. Mewn achosion eraill, ni fydd y cynllun yn hawlio unrhyw ryddhad treth a bydd rhaid i chi hawlio hyn i gyd eich hun.

arrow icon

Os ydych yn talu rhywfaint o'ch taliad diswyddo i'ch pensiwn, a fydd yn fwy na'ch Lwfans Blynyddol?

Y Lwfans Blynyddol yw'r terfyn ar faint o arian di-dreth y gallwch ei gronni yn eich pensiwn mewn unrhyw flwyddyn dreth wrth barhau i elwa o ryddhad treth.

Mae hyn yn seiliedig ar eich cyfraniadau eich hun, unrhyw gyfraniadau cyflogwr ac unrhyw gyfraniadau a wneir ar eich rhan gan rywun arall.

Os byddwch yn mynd dros y Lwfans Blynyddol, codir tâl treth sy'n adfachu unrhyw ostyngiad treth a roddwyd yn y ffynhonnell.

Y Lwfans Blynyddol ar hyn o bryd yw £40,000 i'r mwyafrif o bobl, neu 100% o'ch enillion os yw'n is.

I rai sy'n ennill cyflog uchel (y rhai ag incwm uwch na £200,000) a'r rhai sydd wedi cymryd arian o'u pensiwn yn hyblyg, gallai'r lwfans fod yn is.

arrow icon

Efallai bydd yn bosibl cyfrannu mwy na'ch lwfans blynyddol a dal i elwa o ryddhad treth gan ddefnyddio lwfans sydd heb ei ddefnyddio o hyd at dair blynedd treth blaenorol.

arrow icon

Mae hefyd derfyn cyffredinol i faint y gallwch ei gronni mewn buddion pensiwn heb orfod talu taliadau treth ychwanegol. Gelwir hyn yn Lwfans Oes (£1,073,100 ar gyfer y flwyddyn dreth 2020/21).

arrow icon

Beth sy'n digwydd i'm pensiwn cwmni os caf fy niswyddo?

Pan fyddwch yn gwybod pa fath o bensiwn sydd gennych (gwelwch y diffiniadau uchod), faint fydd angen i chi fyw arno, a'r goblygiadau treth - mae angen i chi benderfynu a ddylech ei adael lle mae neu ei symud i rywle arall.

Pensiynau buddion wedi'u diffinio

Os ydych wedi'ch diswyddo, bydd rhaid i chi roi'r gorau i dalu i mewn iddo a gwneud un o'r canlynol:

 • Gadewch eich pensiwn yn y cynllun a phan fyddwch yn ymddeol cewch incwm o hynny.
 • Trosglwyddwch eich pensiwn i gynllun cyflogwr newydd (os ydynt yn caniatáu i chi wneud hynny). Oni bai bod eich swydd newydd yn y sector cyhoeddus, mae'n annhebygol o gynnig cynllun tebyg.
 • Trosglwyddwch eich pensiwn i'ch pensiwn personol eich hun.
 • Os ydych yn ddigon hen, efallai y gallwch ymddeol yn gynnar.

Gan amlaf, mae'n well gadael eich pensiwn â'r cynllun. Peidiwch â throsglwyddo o'r cynllun dim ond mewn amgylchiadau eithriadol lle mae eich sefyllfa unigol yn golygu mai hwn yw'r penderfyniad gorau. Er enghraifft, os ydych yn delio â dyled na ellir ei rheoli.

arrow icon

A yw'ch cyn-gyflogwr wedi mynd allan o fusnes (neu a ydych yn poeni y gallent), ac a ydych wedi gadael eich pensiwn yn eu cynllun?

arrow icon

Pensiynau cyfraniadau wedi'u diffinio

Os ydych wedi'ch diswyddo, mae gennych yr opsiwn i:

 • gadael eich pensiwn lle mae, i barhau i dyfu nes i chi ymddeol, neu
 • ei symud i gynllun cyfraniadau wedi'u diffinio arall - naill ai un sydd gennych eisoes, un wedi'i sefydlu gan eich cyflogwr os ydych yn ymuno â chwmni arall, neu'n sefydlu un eich hun.

Os penderfynwch adael y pensiwn lle mae, efallai na fyddwch yn gallu parhau i gyfrannu ato. Gwiriwch â'ch cyflogwr neu'ch darparwr pensiwn.

Os yw'ch cyflogwr wedi eich cofrestru yn NEST (yr Ymddiriedolaeth Arbedion Cyflogaeth Genedlaethol), dylech allu parhau i dalu i mewn iddo os ydych eisiau.

Os ydych am barhau i dalu i mewn, cysylltwch â NEST yn uniongyrchol

Efallai y caniateir i chi drosglwyddo'ch pensiwn i gynllun sy'n gysylltiedig â chyflog â chyflogwr newydd, ond bydd angen i chi wirio a ydynt yn iawn â hynny.

Mae hefyd yn bwysig darganfod faint fydd cost y trosglwyddiad i weld a yw'n werth chweil.

Siaradwch â chynghorydd ariannol rheoledig

Mae pensiynau'n gymhleth. Efallai hoffech siarad â chynghorydd ariannol rheoledig a all siarad â chi am eich opsiynau.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.