Y Gronfa Diogelu Pensiwn

Mae'r Gronfa Diogelu Pensiwn (PPF) yn diogelu pobl sydd â phensiwn buddion wedi’u diffinio pan ddaw cyflogwr yn fethdalwr. Os nad oes gan y cyflogwr ddigon o arian i dalu'r pensiwn a addawyd i chi, bydd y PPF yn darparu iawndal yn lle. 

Beth fydd yn digwydd os bydd cyflogwr eich cynllun yn mynd yn fethdalwr?

Gelwir cynlluniau buddion wedi’u diffinio hefyd yn bensiynau cyflog terfynol a phensiynau cyfartaledd gyrfa.

Pan fydd cyflogwr sydd â chynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio yn mynd yn fethdalwr, bydd y PPF yn asesu'r cynllun i weld a yw aelodau'n gymwys i gael iawndal. Gelwir hyn yn ‘gyfnod asesu’.

Mae’r PPF yn anelu at gwblhau asesiad ar gyfer y mwyafrif o gynlluniau o fewn dwy flynedd. Yn ystod y cyfnod asesu, bydd y PPF yn penderfynu a all dderbyn y cynllun ai peidio.

Os yw'r cynllun a'i aelodau'n gymwys, bydd yn dechrau asesiad PPF.

Yn ystod yr amser hwnnw, bydd y PPF yn asesu lefel yr asedau o fewn y cynllun pensiwn. Byddant yn gweld a ydynt yn ddigon i alluogi cwmni yswiriant i brynu allan, ac yna talu'r buddion pensiwn ar yr un symiau â'r iawndal PPF.

Yn ystod y cyfnod asesu:

 • ni ellir talu unrhyw gyfraniadau pellach ac ni dderbynnir unrhyw aelodau newydd, felly ni ellir cronni unrhyw fuddion pellach
 • ni chaniateir trosglwyddo buddion o'r cynllun oni bai bod cais wedi'i wneud cyn y cyfnod asesu a bod yr ymddiriedolwyr yn cytuno i'r trosglwyddiad.

Os oes digon o asedau yn y cynllun i sicrhau prynu’r yswiriant allan, byddai'r cynllun pensiwn yn gadael y cyfnod asesu PFF.

Os nad oes digon o asedau yn y cynllun i sicrhau prynu’r yswiriant allan, byddai'r cynllun yn cael ei dderbyn i'r PPF. Byddai'r PPF yn parhau i dalu'r incwm pensiwn i aelodau ar y lefelau iawndal perthnasol. 

Faint mae'r Gronfa Diogelu Pensiwn yn ei ddiogelu?

Os yw'ch cynllun pensiwn yn gymwys, mae swm yr iawndal a gewch yn dibynnu a oeddech wedi pasio'ch oedran pensiwn arferol pan ddaeth eich cyflogwr yn fethdalwr.

Bydd unrhyw un sy'n derbyn pensiynau goroeswyr, fel gwragedd a gwŷr gweddw, plant, partner sifil hefyd fel arfer yn gymwys i gael 100% o incwm y pensiwn. 

Os oeddech dros eich oedran pensiwn arferol neu'n dechrau tynnu'ch pensiwn yn gynnar oherwydd afiechyd, mae gennych hawl i dderbyn pensiwn llawn gan y PPF.

Os oeddech o dan eich oedran pensiwn arferol, mae gennych hawl i dderbyn pensiwn o 90% y swm rydych wedi'i gronni pan ddaeth eich cyflogwr yn fethdalwr. Ers Gorffennaf 2021 nid oes cap uchaf ar y swm hwn.  

Bydd unrhyw iawndal a delir yn cael ei gynyddu yn unol â deddfwriaeth ac nid â rheolau blaenorol y cynllun.

Bydd cynnydd mewn iawndal PPF yn gyfyngedig i fuddion a gronnwyd o 6 Ebrill 1997 yn unig. Mae'r cynnydd mewn taliad yn unol â chwyddiant, wedi'i gapio ar uchafswm o 2.5%.

Nid yw'r PPF yn berthnasol i fuddion cynllun pensiwn gweithle cyfraniadau wedi’u diffinio (buddion prynu arian).

Y Cynllun Cymorth Ariannol (FAS)

Mae’r FAS yn cael ei rhedeg gan y PPF a sefydlwyd er mwyn amddiffyn aelodau oedd gyda budd-daliadau wedi’u diffinio lle:

 • daeth y cynllun pensiwn i ben rhwng 1 Ionawr 1997 a 5 Ebrill 2005
 • ni allai'r cynllun pensiwn fforddio talu'r buddion hynny a addawyd i aelodau.

Mae buddion FAS yn cael eu hystyried fel iawndal ac fe'u telir ar ffurf ychwanegiad. Nod hyn yw darparu 90% o’r pensiwn buddion wedi’u diffinio y byddent wedi’i dderbyn yn eu hoedran pensiwn arferol i aelodau. Mae hyn hyd at gap o £41,888 y flwyddyn ym mlwyddyn dreth 2023/24.

Os na allwch weithio oherwydd afiechyd, gall y FAS wneud taliadau cyn eich oedran ymddeol arferol, ond gallai fod rhai cyfyngiadau. Dim ond iawndal am gynlluniau buddion wedi’u diffinio y gall y FAS eu darparu.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.