Beth yw’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian?

Os dechreuwch dynnu arian o gronfa bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio, efallai bydd y swm a ellir ei gyfrannu i'ch cyfraniadau pensiwn wedi'u diffinio tra'n parhauu i gael gostyngiad treth arno yn gostwng. Gelwir hyn yn Lwfans Blynyddol Prynu Arian neu MPAA. I'r mwyafrif o bobl, y cyfanswm y gellir ei gyfrannu i'w pensiynau bob blwyddyn dreth y byddant yn cael gostyngiad treth yw £60,000. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gyfraniadau gan eich cyflogwr. Ond os ydych yn achosi MPAA, mae hyn yn gostwng i £10,000 y flwyddyn.

 

Mae’r MPAA ond yn berthnasol i gyfraniadau i bensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio ac nid cynlluniau pensiwn buddion wedi’u diffinio.

Pryd mae’r MPAA yn cael ei weithredu?

Y prif sefyllfaoedd lle byddwch yn gweithredu’r MPAA yw:

 • os cymerwch eich cronfa bensiwn cyfan fel cyfandaliad neu ddechrau cymryd cyfandaliadau o’ch cronfa bensiwn (ond edrychwch ar y rheolau arbennig ar waelod yr adran hwn am gronfeydd bychan)
 • os rhowch arian eich cronfa bensiwn i mewn i gronfa incwm lle gallwch dynnu incwm ohoni’n hyblyg a dechrau gwneud hynny
 • os prynwch flwydd-dal hyblyg neu’n gysylltiedig â buddsoddiad lle gallai’ch incwm ostwng
 • os oes gennych gynllun tynnu arian i lawr wedi’i gapio a ddechreuodd cyn Ebrill 2015 a dechrau cymryd taliadau sy’n uwch na’r cap.

Ni fydd yr MPAA yn cael ei weithredu fel arfer: 

 • os cymerwch gyfandaliad di-dreth a phrynu blwydd-dal oes sy’n rhoi incwm a warantir am oes sydd unai’n aros fel ag y mae neu’n cynyddu
 • os cymerwch gyfandaliad arian parod di-dreth a rhoi eich cronfa bensiwn mewn cynnyrch tynnu incwm yn hyblyg ond ni fyddwch yn cymryd unrhyw incwm ohono

Mae rheolau arbennig os ydych am gyfnewid nifer o gronfeydd pensiwn bach gwerth llai na £10,000, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gyda’ch darparwr y bydd yn cael ei drin fel un a gymerwyd o dan rheolau cyfandaliad cronfa fach.  Fel arall, mae yna risg y bydd yr MPAA yn cael ei weithredu.

A oes gennych bensiwn buddion wedi’u diffinio rydych yn dal i wneud cyfraniadau iddo?

Os ydych chi'n destun i'r MPAA ac nad ydych chi'n gwneud unrhyw gyfraniadau i gynllun pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio, gallwch barhau i arbed y lwfans blynyddol £60,000 safonol i gynllun buddion diffiniedig os ydych yn rhan o un.

Yn yr un modd, pe baech yn cynilo’r uchafswm o £10,000 y flwyddyn i gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio, yr uchafswm cynilion rhyddhad treth y gallwch eu gwneud mewn cynllun budd-daliadau wedi’u diffinio byddai £50,000 (a elwir yn lwfans blynyddol amgen), gan roi cyfuniad cynilion pensiynau cyfanswm o £60,000.

Ar 6 Ebrill 2023, cynyddodd y lwfans blynyddol o £40,000 y flwyddyn i £60,000 y flwyddyn. Gallwch siarad â'ch darparwr pensiwn neu w

einyddwr i gael mwy o fanylion ar sut mae hyn yn gweithio.

Ni allwch dod ag unrhyw lwfansau blynyddol ymlaen sydd heb gael ei ddefnyddio o'r tair blynedd dreth flaenorol i ganiatáu cyfraniadau o fwy na £10,000 i bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio. Efallai y byddai'n bosibl cario lwfans blynyddol sydd heb ei ddefnyddio ymlaen i'w ddefnyddio mewn pensiynau buddion wedi’u diffinio.

Bydd y MPAA ond yn dechrau bod yn berthnasol y diwrnod ar ôl i chi gymryd buddion hyblyg. Mae hwn yn golygu ni fydd unrhyw gynilion blaenorol yn cael eu heffeithio.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.