Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth sy’n digwydd i’ch pensiwn os bydd eich cyflogwr yn mynd allan o fusnes

Os bydd eich cyflogwr yn mynd allan o fusnes – er enghraifft, bydd yn mynd i law’r gweinyddwyr, y derbynnydd neu’n cael ei ddatod – a ni all dalu ei gyfraniadau pensiwn mwyach, bydd cynllun rydych ynddo ar wahân i asedau'r cwmni. Ni ellir talu arian yn y cynllun i gredydwyr y cyflogwr. Darganfyddwch sut gallai’ch pensiwn gael ei effeithio pe bai'ch cyflogwr yn mynd allan o fusnes.

Mae sut cewch eich effeithio yn dibynnu ar ba fath o gynllun pensiwn rydych ynddo

Mae sut bydd eich cyflogwr yn mynd allan o fusnes yn cael effaith ar eich pensiwn yn dibynnu ar ba fath o gynllun rydych ynddo.

Mae dau fath o gynllun pensiwn.

Gelwir y cyntaf yn gynllun cyfraniadau diffiniedig (prynu arian). Mae enghreifftiau’n cynnwys:

 • pensiwn personol
 • pensiwn personol grŵp
 • pensiwn cyfranddeiliaid
 • cynllun ‘master trust’.

O dan y cynlluniau hyn, rydych yn cronni cronfa o arian i ddefnyddio wrth ymddeol. Mae'n seiliedig ar faint rydych chi a/neu eich cyflogwr yn cyfrannu a faint mae hyn yn tyfu.

Gelwir yr ail fath o gynllun yn gynllun buddion wedi’u diffinio (cyflog terfynol). Mae hyn yn darparu incwm ymddeoliad yn seiliedig ar eich cyflog a pha mor hir rydych wedi gweithio i'ch cyflogwr.

Mae pensiynau buddion wedi’u diffinio yn cynnwys cynlluniau pensiwn ‘cyflog terfynol’ a ‘chyfartaledd gyrfa’. Yn gyffredinol maent bellach ar gael gan gynlluniau pensiwn gweithle hŷn neu’r sector cyhoeddus.

Os ydych yn ansicr, siaradwch â'ch darparwr pensiwn.

arrow icon
arrow icon

Cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio

Os ydych mewn un o'r pensiynau gweithle hyn a bod eich cyflogwr yn mynd i'r wal, bydd y pensiwn rydych wedi'i adeiladu yn dal i fod yn ddiogel. Mae hyn oherwydd bod yr asedau pensiwn yn cael eu dal mewn ymddiriedolaeth ar wahân a oruchwylir gan gwmni ymddiriedolwyr sy’n gofalu am fuddiannau aelodau. 

arrow icon

Fodd bynnag, os bydd eich cyflogwr yn mynd yn fethdalwr, efallai na fyddwch yn derbyn cyfraniadau pensiwn yn y dyfodol nad ydynt eto wedi eu gwneud.

Mae risg hefyd bod eich cyflogwr wedi methu â phasio rhai o'r cyfraniadau misol rydych eisoes wedi'u talu i'r darparwr cyn mynd yn fethdalwr.

arrow icon

Os bydd hyn yn digwydd, bydd angen i chi gysylltu â'r cwmni sy'n rheoli'r ansolfedd a gofyn am iawndal gwerth y cyfraniadau misol sydd heb ei wneud.

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gellir hawlio iawndal o'r Gronfa Yswiriant Gwladol.

Fel arfer, bydd eich gweinyddwr cynllun pensiwn eich hun neu'r Derbynnydd Swyddogol yn gwneud yr hawliad hwn ar eich rhan.

Cynllun buddion wedi’u diffinio

Os ydych mewn cynllun buddion wedi ei ddiffinio, mae’n debygol ei fod wedi ei ddiogelu gan rhwyd ddiogelwch y lywodraeth, y Gronfa Diogelu Pensiwn (PPF).

Bydd cynllun yn trosglwyddo i'r PPF dim ond os nad oes ganddo ddigon o asedau neu arian i brynu o leiaf lefelau iawndal PPF gan gwmni yswiriant.

Ni fydd cynllun yn trosglwyddo i'r PPF os:

 • mae wedi'i achub – er enghraifft, mae cyflogwr newydd yn cymryd cyfrifoldeb am y cynllun, neu
 • mae ganddo ddigon o asedau neu arian i brynu buddion â chwmni yswiriant, sydd ar lefelau iawndal PPF neu'n uwch.

Os yw'ch cynllun yn mynd i mewn i'r PPF, byddwch yn cael isafswm gwarantedig o iawndal.

Os ydych wedi mynd heibio dyddiad ymddeol arferol eich cynllun, bydd eich pensiwn yn cael ei dalu'n llawn. Mae hyn hefyd yn berthnasol fel arfer os gwnaethoch ymddeol oherwydd afiechyd neu rydych yn cael pensiwn mewn perthynas â rhywun sydd wedi marw.

Os byddwch wedi ymddeol yn gynnar neu heb ymddeol eto, byddwch yn derbyn pensiwn sy'n hafal i 90% o werth yr un a addawyd i chi.

O 6 Ebrill 2017, daeth y cap gwasanaeth hir i rym i aelodau sydd â 21 mlynedd neu fwy o wasanaeth yn eu cynllun.

I’r aelodau hyn, cynyddir y cap 3% am bob blwyddyn lawn o wasanaeth pensiynadwy dros 20 mlynedd. Mae hyn hyd at uchafswm o ddwbl y cap safonol.

Gallai cynydd blynyddol mewn iawndal fod yn wahanol i'r cynydd y byddech wedi eu cael o'ch cynllun pensiwn.

Ym mis Medi 2018, dyfarnodd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd y dylai aelodau unigol PPF a Chynllun Cymorth Ariannol (FAS) dderbyn o leiaf 50% o’u pensiwn.

Disgwylir i'r dyfarniad hwn effeithio ar ychydig o aelodau PPF/FAS yn unig. Cysylltwyd â'r bobl hyn o 2019 ymlaen.

Sefydlwyd y PPF gan y llywodraeth fis Ebrill 2005. Os oeddech yn aelod o bensiwn buddion wedi’u diffinio a dechreuodd gael ei ddirwyn i ben rhwng 1 Ionawr 1997 a 5 Ebrill 2005, efallai y bydd y Cynllun Cymorth Ariannol yn eich amddiffyn (FAS). 

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.