Newidiadau i’ch pensiwn

Dros oes eich pensiwn, efallai y bydd eich cyflogwr neu ymddiriedolwyr eisiau gwneud newidiadau i'ch cynllun. Os bydd hyn yn digwydd, dylid ymgynghori â chi os ydynt yn effeithio ar sut rydych yn cronni'ch pensiwn. Oni bai eich bod yn cytuno, ni ddylai unrhyw newid, newid y buddion rydych eisoes wedi'u cronni. Yn ogystal â deddfwriaeth, bydd rheolau eich cynllun yn amlinellu'r hyn y gall ac na all eich darparwr ei wneud.

Y pŵer i wneud newidiadau i reolau eich cynllun

Cynllun buddion wedi’u diffinio

Os ydych yn aelod o gynllun buddion wedi’u diffinio, dylai’r pŵer i wneud newidiadau gael eu gosod allan yn rheolau eich cynllun.

Mae'n bwysig bod y rheolau hyn yn cael eu dilyn. Os nad ydynt, gallai'r newidiadau fod yn annilys.

Yn yr un modd, ni ddylai unrhyw newidiadau dorri telerau eich contract cyflogaeth.

Os ydych yn ansicr beth yw rheolau eich cynllun, mae'n syniad da gofyn i weinyddwr eich cynllun pensiwn am gopi, neu ymweld â gwefan eich cynllun.

Os yw'ch cynllun yn gynllun buddion wedi’u diffinio, gallai'r newidiadau gynnwys:

 • newid y gyfradd y mae'ch buddion yn cronni
 • atal y buddion rhag cronni dros dro
 • newid y diffiniad o enillion a ddefnyddir i gyfrifo'ch pensiwn
 • newid y ffordd y mae gwasanaeth pensiynadwy (y gwaith sy'n cyfrif tuag at eich pensiwn) yn cael ei weithio allan
 • cau'r cynllun i aelodau newydd
 • cau'r cynllun fel na allwch groni buddion mwyach
 • cau'r cynllun yn llwyr.

Cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio

Os ydych yn aelod o gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio, mae rhaid i'ch cyflogwr eich hysbysu. Yna mae rhaid iddynt roi amser i chi feddwl am y newidiadau a rhoi sylwadau (neu roi'r cyfle hwn i gynrychiolwyr eich gweithwyr).

Efallai eu bod yn ystyried lleihau eu cyfraniadau i'r cynllun, neu newid eich darparwr.

Mae rhaid i chi hefyd gael gwybod am unrhyw newidiadau i'r opsiynau buddsoddi sydd gennych. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.