Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Lwfans Pâr Priod a Phriodas

Mae'n ddefnyddiol gwybod sut mae LwfansPâr Priod a Phriodas yn gweithio. Maent fel arfer yn cynyddu bob blwyddyn. Mae codiadau fel arfer yn berthnasol o ddechrau'r flwyddyn dreth (6 Ebrill).

Lwfans Priodas

Os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil, gall un ohonoch drosglwyddo hyd at £1,250 o'ch Lwfans Personol i'r llall.

Dyma 10% o'r Lwfans Personol sylfaenol o £12,500 ar gyfer blwyddyn dreth 2020/21. (Lwfans Personol Sylfaenol yw swm yr incwm nad oes yn rhaid i chi dalu treth arno.)

arrow icon

Mae'r trosglwyddiad hwn yn lleihau treth partner hyd at £250 yn y flwyddyn dreth (6 Ebrill i 5 Ebrill y flwyddyn nesaf).

Weithiau cyfeirir at Lwfans Priodas fel y Lwfans Treth Priodas.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Lwfans Priodas:

 • os ydych yn briod, neu mewn partneriaeth sifil ac nad ydych yn cael lwfans pâr priod
 • os yw un ohonoch yn ennill llai na’r Lwfans Personol -  felly nad ydych yn atebol i dreth neu’n atebol i’r cyfraddau uwch neu ychwanegol. Rhaid i’ch partner fod yn drethdalwr cyfradd sylfaenol gydag incwm o rhwng £12,501 a £50,000.
 • os cawsoch eich geni ar ôl 6 Ebrill 1935. Os nad oeddech chi, efallai y gallech chi gael Lwfans Pâr Priod.

Mae Lwfans Priodas yn golygu y bydd y partner sy'n ennill mwy yn cael £1,250 wedi ei ychwanegu at ei Lwfans Personol sylfaenol.

O'r swm o arian a drosglwyddwyd i bartner fel rhan o'r Lwfans Priodas - rhoddir 20% fel gostyngiad yn eu bil treth. Mae hyn yn wahanol i'r Lwfans Personol - sy'n cael ei ddidynnu o incwm trethadwy cyn cyfrifo treth.

Dyma enghraifft.

Os ydych yn ennill £30,000 y flwyddyn (trethdalwr cyfradd sylfaenol) a bod eich partner yn ennill £8,000 y flwyddyn (trethdalwr heb gyfradd) fe allai eich cartref elwa o £250:

Partner 1
-
Heb Lwfans Priodas
Gan gynnwys Lwfans Priodas

Incwm

£30,000

£30,000

Lwfans Personol

£12,500

£13,750

Treth Incwm

£3,630

£3,392

Arbed treth

0

£250

Partner 2
-
Heb Lwfans Priodas
Gan gynnwys Lwfans Priodas

Incwm

£8,000

£8,000

Lwfans Personol

£12,500

£11,250

Treth Incwm

£0

£0

Arbed treth

0

£0

Yn yr enghraifft hon, pan fydd y sawl nad yw'n talu treth yn ennill dros £11,250 - mae'r Lwfans Priodas o lai o fudd. Mae hyn oherwydd y byddai'r sawl nad yw'n talu treth yn talu treth ar incwm dros £11,250 yn hytrach na £12,500 (swm y Lwfans Personol sylfaenol.

Bydd cod treth y partner sy’n cael y Lwfans Priodas fel arfer yn newid i ‘M’.

Mae hyn yn dangos eu bod yn cael Lwfans Priodas gan eu partner.

Os cyflogir y partner a drosglwyddodd ei Lwfans Personol, bydd ei god treth yn newid i ‘N’. Mae hyn yn dangos eu bod wedi dewis defnyddio'r Lwfans Priodas.

arrow icon

Sut i wneud cais am Lwfans Priodas

Gallwch ymgeisio ar-lein yn HMRC ar wefan GOV.UKY cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhifau Yswiriant Gwladol a cherdyn adnabod.

Gallwch hefyd ymgeisio ar y ffôn ar 0300 200 3300*.

* Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener: 8am i 6pm, Efallai y bydd taliadau galw. Gweler GOV.uk am fanylion

arrow icon

Hawlio Lwfans Priodas am flynyddoedd blaenorol

Rhaid i chi fodloni’r meini prawf ar gyfer pob blwyddyn yr ydych chi’n ymgeisio ar eu cyfer.

Cofiwch fod y trothwy ar gyfer rhai nad ydynt yn talu treth a threthdalwyr ar y gyfradd sylfaenol yn wahanol yn ôl y flwyddyn dreth rydych yn hawlio ar ei chyfer.

Gallwch ôl-ddyddio eich hawliad am hyd at bedair blynedd.

Gallai hyn fod yn werth hyd at £1,188, gan gynnwys yr arbediad o £250 ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol.

Gallwch wneud cais ar-lein i Gyllid a Thollau EM ar wefan GOV.UK

Hawlio Lwfans Priodas os yw’ch partner wedi marw

Os bu farw’ch partner ar ôl 2016, a’ch bod chi’n bodloni’r meini prawf eraill ar gyfer Lwfans Priodas, fe allech chi ymgeisio am y budd.

Byddwch chi’n ymgeisio i ôl-ddyddio’ch budd, felly fe fyddwch chi’n derbyn y budd fe pe bai chi wedi ymgeisio amdano o fis Ebrill 2016.

Bydd hyn werth £1,188, ond dim ond ar gyfer y blynyddoedd yr oedd y ddau ohonoch chi’n fyw y byddwch yn cael taliadau.

I wneud cais am Lwfans Priodas os yw’ch partner wedi marw trwy ffonio 0300 200 3300.*

** Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener: 8am i 6pm. Efallai y bydd taliadau galwad Gweler GOV.uk am fanylion

Lwfans Parau Priod

Yn lle’r Lwfans Priodas, gallai cyplau lle mae un partner neu’r ddau ohonynt wedi’u geni cyn 6 Ebrill 1935 hawlio lwfans mwy hael, o’r enw Lwfans Pâr Priod.

Ar gyfer priodasau cyn 5 Rhagfyr 2005, defnyddir incwm y gŵr i gyfrifo’r Lwfans Pâr Priod, er y gellir ei drosglwyddo i’r wraig.

Ar gyfer priodas a phartneriaethau sifil wedi’r dyddiad hwn, incwm yr un sy’n ennill y mwyaf sy’n cyfrif.

Rhoddir gostyngiad ar y dreth ar gyfer y Lwfans Pâr Priod ar y gyfradd o 10%. Mae hyn yn golygu bod y partner â’r enillion uchaf yn derbyn 10% oddi ar y dreth y maen nhw’n ei thalu.

Mae cyfyngiadau uchaf ac isaf i’r budd ar gyfer swm y dreth y gellir ei hawlio a faint y gellir ei ennill.

Ar gyfer blwyddyn dreth 2020/21, gallai hyn leihau eich bil treth rhwng £351 a £907.50 y flwyddyn.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.