Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Rhannu buddsoddiadau a chynilion pan fyddwch yn gwahanu os oeddech yn cyd-fyw

Dylai rhannu buddsoddiadau a chynilion pan fyddwch yn gwahanu fod yn gymharol syml os nad ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil. Efallai y byddwch yn gallu hawlio eich cyfraniadau iddynt yn ôl. Efallai hefyd y bydd angen i chi eu brisio a thalu treth neu daliadau os byddwch yn eu gwerthu neu’n eu cyfnewid am arian.

Sut y delir â buddsoddiadau a chynilion

Yn gyffredinol, mae unrhyw fuddsoddiadau neu gynilion yn eich enw chi yn unig yn perthyn i chi yn unig.  Ac mae unrhyw beth yn enw’ch cyn-bartner yn unig yn perthyn iddynt hwy yn unig.

Er enghraifft, os ydych wedi gwneud cyfraniad tuag at yr asedau sy’n perthyn iddyn nhw yn unig, efallai y gallech hawlio cyfran (a hwynt-hwy yn eich erbyn chi).

Os ydych am wneud hyn, mae rhaid i chi weithredu’n gyflym a chael cyngor proffesiynol gan gyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith deuluol.

Yng Nghymru neu Loegr, byddai angen i chi ddangos bod gennych ‘ddiddordeb buddiannol’ ym muddsoddiadau neu gynilion eich cyn bartner.

Yn yr Alban, bydd angen i chi ddangos:

 • eich bod wedi dioddef yr hyn a elwir yn ‘anfantais economaidd’ -  eich bod yn waeth eich byd yn ariannol, neu
 • bod eich cyn-bartner wedi profi ‘anfantais economaidd’ o ganlyniad i’r berthynas.

Byddai gennych un flwyddyn i wneud hawliad o ddyddiad eich gwahaniad.

Gallai hawlio fod yn ddrud, felly dylech gymryd cyngor cyfreithiol cyn i chi ddechrau gweithredu trwy’r llys.

Efallai y bydd hefyd angen i chi drefnu brisio unrhyw fuddsoddiadau.

Rhannu cyfrifon cynilion

Os ydych wedi cytuno ar sut fyddwch yn rhannu’r arian a gynilwyd yn eich enw eich hun neu yn eich enwau chi'ch dau, mae’n bwysig deall eich opsiynau i wneud hyn pan fyddwch yn gwahanu.

Gall y broses fod yn wahanol – yn ddibynnol ar y math o gyfrif sydd gennych ac yn enw pwy y mae.

Efallai fod gennych y canlynol:

ISAs Arian Parod

Dim ond yn enw un person y gellir cadw’r rhain - ac nid ar y cyd.

Os ydych eisiau rhoi arian i’ch partner o’ch ISA arian parod, byddai rhaid i chi dynnu’r arian allan o’r ISA. Ni fyddech yn gallu ei drosglwyddo o’ch cyfrif chi i gyfrif eich partner.

Cyfrifon cynilo

Mae’r rhain yn symlach – a gallech drosglwyddo rhywfaint o arian o’ch cyfrif i gyfrif eich cyn- bartner yn ddidrafferth.

Yr unig anhawster posibl fyddai pe byddai’r arian mewn cyfrif lle mae rhaid rhoi rhybudd. Os felly, siaradwch â’ch banc neu gymdeithas adeiladu er mwyn deall eich opsiynau i dynnu’ch arian allan. Os na fyddwch, gallech golli rhywfaint o’r llog.

Os yw’r arian mewn cyfrif cynilo cyfradd sefydlog, efallai na fyddwch yn gallu codi’r arian nes bydd y tymor wedi dod i ben. Hyd yn oed os ydych, gallech golli swm sylweddol o log.

ISA Iau

Os ydych wedi agor cyfrif ISA Iau i’ch plentyn, bydd yr arian hwn yn enw’ch plentyn, ac yn perthyn i’ch plentyn.

Ond, efallai gall y cynilion sydd yn enw’ch plentyn gael eu cynnwys yn eich asedau ariannol ar y cyd. Er enghraifft, os yw un rhiant yn symud arian o gyfrif eu hun i gyfrif eich plentyn er mwyn ceisio eithrio’r arian o unrhyw setliad ariannol. 

Sut i rannu eiddo buddsoddi

Mae eiddo buddsoddi – megis eiddo prynu i’w osod neu gartref gwyliau – sydd yn eich enw chi neu enw’ch partner yn unig yn eiddo i’r unigolyn hwnnw. Oni bai y gall y llall ddangos y gwnaeth gyfraniad tuag ato.

Ceisiwch drafod rhyngoch – o bosibl trwy gyfryngu – sut i ad-dalu’r cyfraniadau hyn. Fel arall, dylech sicrhau cyngor cyfreithiol er mwyn asesu eich hawliad.

Os ydych chi neu’ch cyn-bartner yn berchen ar eiddo buddsoddi ar y cyd, bydd rhaid i chi ei brisio.  Bydd hyn yn helpu’r ddau ohonoch i benderfynu a ydych am ei werthu neu barhau i’w berchen neu ei roi ar rent.

Cysylltwch â’ch darparwr benthyciadau os byddwch am dynnu eich enw chi neu enw eich cyn-bartner oddi ar y morgais. Ac ystyriwch siarad â brocer/cynghorydd morgeisi os byddwch yn meddwl y bydd arnoch angen ailforgeisio.

arrow icon

Ond ystyriwch reolau newydd y mae rhaid i ddarparwyr benthyciadau ystyried wrth asesu a allwch chi neu’ch cyn-bartner fforddio morgais newydd.

arrow icon

Prisio eich buddsoddiadau

Os oes gennych fuddsoddiadau, dylech dderbyn datganiad pob blwyddyn yn rhoi gwybod i chi beth yw eu gwerth.

Ond efallai na fydd hyn yr un faint ag y byddech yn ei gael os ydych yn gwerthu neu drosglwyddo eich buddsoddiadau.

Yn hytrach, yn ddibynnol ar y math o fuddsoddiad, efallai y bydd y gwerth yn:

 • werth trosglwyddo, neu
 • gwerth ildio.

Dylai eich cam cyntaf fod i ofyn i’r cwmni buddsoddi am brisiad cyfredol, neu werth trosglwyddo neu ildio.

Efallai y bydd gennych:

 • bondiau
 • bondiau buddsoddi
 • stociau a chyfranddaliadau
 • polisïau ag elw, megis gwaddol
 • ymddiriedolaethau uned, ymddiriedolaethau buddsoddi neu OEICS (cwmnïau buddsoddi penagored).

Deall costau gwerthu buddsoddiadau

Efallai na fydd gwerthu eich buddsoddiadau’r dewis gorau - gan y bydd rhaid i chi dalu treth a thaliadau atodol.

 • Efallai y bydd rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf (CGT) os byddwch yn cyfnewid neu werthu buddsoddiad ac yn gwneud elw. Mae gennych lwfans CGT blynyddol, sy’n golygu y gallwch wneud swm penodol o elw – wedi didynnu costau gwerthu a ffioedd – cyn i chi orfod talu treth. Does dim rhaid i chi dalu ‘r dreth hon os ydych yn gwerthu eich prif gartref neu ar ISAs stociau a chyfranddaliadau. Mae hwn yn faes cymhleth felly mae’n debygol y byddai’n werth cael cyngor gan ymgynghorydd ariannol annibynnol neu gyfrifydd. Bydd rhaid i chi dalu am y cyngor hwn. 
 • Yn ddibynnol ar y buddsoddiad sydd gennych, efallai y bydd rhaid i chi dalu rhywfaint o gostau os byddwch yn gwerthu neu gyfnewid yn gynnar. Hyd yn oed os nad oes rhaid i chi dalu tâl, efallai y byddwch ar eich colled os byddwch yn gwerthu buddsoddiadau yn seiliedig ar gyfranddaliadau pan fydd y farchnad stoc ar lefel isel.
arrow icon

Trosglwyddo neu werthu cyfranddaliadau sy’n eiddo i chi

Os ydych yn berchen ar gyfranddaliadau gallwch naill ai eu trosglwyddo i’ch cyn-bartner neu gallwch eu gwerthu er mwyn i chi allu rhoi arian i’ch cyn-bartner yn lle hyn.

Mae’n werth cael cyngor gan gynghorydd ariannol annibynnol neu gyfrifydd ynglŷn â beth yw’r dewis gorau.

 • Gallwch drosglwyddo cyfranddaliadau i’ch cyn-bartner trwy lenwi a llofnodi ‘ffurflen trosglwyddo cyfranddaliadau’ – a elwir hefyd yn ffurflen ‘J30’. Efallai y gallech lawrlwytho hon yn uniongyrchol o wefan y cwmni mae gennych gyfranddaliadau ynddo. Efallai y bydd rhaid i’ch cyn-bartner dalu treth stamp.
 • Os oes gennych frocer stoc  - neu os ydych yn defnyddio cwmni brocer a stoc - gall drefnu i werthu’r cyfranddaliadau ar eich rhan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint fydd hyn yn costio. Efallai hefyd y byddwch yn gallu gwerthu trwy wasanaeth delio â chyfranddaliadau a gynigir gan y cwmni y mae gennych gyfranddaliadau ynddynt. Nid yw pob cwmni yn cynnig y gwasanaeth hwn.

Rhoi asedau i’ch cyn-bartner

Os ydych yn ildio ased – er enghraifft, buddsoddiad yr ydych wedi gwneud elw arno – efallai y bydd rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf (CGT).

Gall cyplau priod a’r rhai sydd mewn partneriaeth sifil sy’n gwahanu ildio asedau i gyn-bartner heb orfod talu CGT.

Ond ni all cyplau sy’n cydfyw heb briodi neu fynd i bartneriaeth sifil ac yna’n gwahanu gwneud hyn.

Eich cam nesaf

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.