Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw

Gallai gwahanu oddi wrth eich partner, os nad ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil, olygu bod angen i chi gael yswiriant bywyd ychwanegol, newid neu wneud ewyllys newydd. Darganfyddwch beth allwch chi ei wneud i sicrhau eich bod yn diogelu eich plant yn ariannol, neu unrhyw ddibynyddion eraill.

Trefnwch yswiriant bywyd

Ystyriwch a ydych angen neu a oes gennych ddigon o yswiriant bywyd.

Pan fyddwch yn gwahanu, ni allwch rannu polisi yswiriant bywyd - mae'n rhaid i un ohonoch chi ei gymryd drosodd neu ei ganslo.

Mae hynny'n golygu y gallai'r partner arall fod heb yswiriant bywyd.

Ar ôl i chi wahanu, a oes gennych chi blant neu unrhyw un arall sy'n dibynnu arnoch chi'n ariannol? Neu a oes gennych forgais ar y cyd gyda phartner newydd nawr? Os felly, mae'n werth ystyried cymryd yswiriant bywyd.

Diogelu taliadau cynhaliaeth plant

Os ydych yn derbyn cynhaliaeth plant gan eich cyn-bartner, ystyriwch gymryd yswiriant bywyd i gwmpasu eu bywyd.

Gallech chi a’ch cyn bartner gymryd polisi sy’n talu cyfandaliad, neu un sy’n talu incwm am gyfnod penodol o amser - o bosibl tan y disgwylir y bydd y taliadau cynhaliaeth plant yn dod i ben.

Gelwir yswiriant bywyd sy’n talu incwm yn lle cyfandaliad yn yswiriant ‘budd incwm teuluol’.

Adolygwch fuddion marwolaeth mewn gwasanaeth

Efallai y bydd eich gweithle yn talu cyfandaliad pe byddech yn marw tra’ch bod yn gyflogedig yno.

Fel arfer rhaid i chi ddweud pwy yr hoffech dderbyn y cyfandaliad hwn, er na fydd rhai cynlluniau yn cydnabod partneriaid sy’n cydfyw i fod yn fuddiolwyr (rhywun sy’n gallu derbyn y cyfandaliad wedi i chi farw).

Er hynny, dylech wirio pwy ydych wedi enwebu fel buddiolwr wedi i chi wahanu.

Adolygwch eich ewyllys

Adolygwch eich ewyllys bresennol, neu ysgrifennwch un newydd, ar ôl i chi a'ch cyn-bartner wahanu.

Os na wnaethoch adael unrhyw beth i'ch cyn-bartner, nid oes angen i chi wneud ewyllys newydd. Ond mae'n bwysig ei adolygu i sicrhau ei fod yn gyfredol.

Newid eich ewyllys

Does dim rhaid i chi ailysgrifennu eich ewyllys cyfan os mai dim ond mân newidiadau fyddwch yn eu gwneud. Yn hytrach, gallwch ychwanegu’r hyn a elwir yn ‘codisil’.

Os ydych eisiau gwneud newidiadau mawr i’ch ewyllys – fel gadael arian neu feddiannau i rywun arall – mae’n debygol y byddwch yn well eich byd yn llunio un newydd

Wrth ysgrifennu ewyllys newydd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud eich dymuniadau yn glir a'i bod yn ddilys.

Pam fod angen ewyllys arnoch chi

Os nad oes gennych ewyllys o gwbl, mae'n werth meddwl am gael un.

Os nad oes gennych ewyllys pan fyddwch chi’n marw, bydd eich arian a’ch meddiannau yn cael eu pasio ymlaen yn unol â’r gyfraith.

Gall hyn arwain at rai trefniadau cymhleth - er enghraifft rhwng teuluoedd cyntaf ac ail deuluoedd. Ac efallai nad dyna fyddwch chi ei eisiau.

Er enghraifft:

 • Gallai unrhyw blant sydd gennych etifeddu popeth os nad ydych yn priodi neu fynd i bartneriaeth sifil
 • Os ydych chi’n ailbriodi neu’n mynd i bartneriaeth sifil newydd, gallai’ch gŵr, gwraig neu bartner sifil newydd dderbyn rhywfaint neu’r cyfan o’ch arian ac eiddo
 • Os ydych chi’n byw gyda phartner newydd heb briodi neu fynd i bartneriaeth sifil, ni fyddai ganddynt hawl awtomatig i etifeddu os nad oes gennych ewyllys.

Your next step

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.