Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i rannu eich eiddo os ydych yn gwahanu

Gall fod yn anodd penderfynu pwy sy’n cael beth pan ddaw perthynas i ben, ond mae ffyrdd o’i wneud yn haws. Wrth rannu eich eiddo, ceisiwch gytuno cymaint â phosibl â’ch cyn partner - a byddwch yn barod i gyfaddawdu.

Rhannu eiddo personol

Mae’n debygol y bydd gan un neu’r ddau ohonoch ymlyniad emosiynol arwyddocaol i’ch eiddo, fel eich:

 • dodrefn
 • casglaid cerddoriaeth, neu
 • car teuluol a rennir.

Gall fod yn anodd os na allwch gadw pethau y credwch y mae gennych hawl iddynt, ond ceisiwch ddod i gytundeb, os yn bosibl. Defnyddiwch gyfryngwr os bydd angen.

Wrth ystyried dodrefn a cheir, dechreuwch trwy feddwl ble bydd y ddau ohonoch yn byw wedi i chi wahanu.

A fydd y ddau ohonoch angen dodrefnu eiddo newydd? Os felly, gall rhannu’r dodrefn a nwyddau mawr fel bod y ddau ohonoch yn cadw rhai neu brynu rhai newydd fod yn deg.

Ewch drwy’r tŷ, sied yr ardd a’r garej a’r atig - a pharatoi rhestr o beth sydd ble.

Yna ceisiwch gytuno ar bwy sy’n cael pa eitemau.

Efallai y bydd rhai pethau na allwch gytuno arnynt. Fel mesur olaf, gallech ddewis fesul ail o restr o beth sydd ar ôl.

Rhannu eiddo os nad ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil

Os ydych yn rhannu eitemau gwnaethoch eu prynu tra’ch bod yn cydfyw ac nad allwch gytuno ar bwy sy’n cael beth, mae’n ddefnyddiol gwybod beth mae’r gyfraith yn ddweud.

 Yn gyffredinol:

 • y sawl a brynodd yr eitem sy’n berchen arno
 • os ydych wedi cael rhywbeth yn anrheg, gallwch ei gadw
 • os gwnaethoch brynu rhywbeth rhwngoch chi'ch dau, rydych eich dau yn berchen arno. Os yw un ohonoch wedi talu mwy tuag ato na’r llall, fe dybir y byddech yn ei rannu felly. Mewn geiriau eraill, y byddai un yn prynu cyfran y llall.

Cytuno ar bwy sy’n cadw’r car

Gallai un ohonoch gadw’r car teuluol, efallai oherwydd ymrwymiadau gwaith, yn gyfnewid am ildio eiddo eraill y cartref.

Ond ystyriwch a oes benthyciad heb ei dalu ar y car a phwy fydd yn gyfrifol am wneud ad-daliadau.

arrow icon
arrow icon

Trefnu gemwaith, peintiadau ac eitemau casgladwy

Gallai fod werth cael prisiad arbenigol os oes gennych gasgliad ar y cyd o bethau gwerthfawr, fel: 

 • gemwaith
 • peintiadau, neu
 • eitemau casgladwy.

Fel arfer, bydd rhaid i chi dalu am y gwasanaeth hwn.

Os ydych yn ysgaru neu’n diddymu eich partneriaeth sifil, gellir ystyried casgliadau o’r fath yn rhan o’r ‘pot’ o asedau i’w rhannu, oni bai bod eu gwerth yn isel iawn. 

Mae’n llawer gwell os gallwch chi a’ch gŵr, gwraig neu bartner sifil gytuno ar sut ddylid rhannu hyn.

Cytuno ar bwy sy’n cadw’ch anifeiliaid anwes

Byddai’n well pe gallwch chi a’ch cyn partner gytuno ar bwy ddylai gadw unrhyw anifeiliaid anwes. Ceisiwch ystyried lles eich anifail anwes yn gyntaf.

Efallai’ch bod yn teimlo y dylai fod gyda chi, ond mae’n bosibl nad hynny fyddai'r dewis gorau.

 • Os oes gennych blant a'u bod eisiau gweld eich anifail anwes, gallai wneud synnwyr i drefnu pethau fel eu bod yn gallu ei weld cymaint â phosibl. Ble bynnag fo’n bosibl, ceisiwch beidio gwahanu plant ac anifeiliaid anwes.
 • Ystyriwch a fyddwch yn gallu fforddio cadw’r anifail anwes wedi i chi wahanu. Gall anifeiliaid anwes fod yn ddrud. Mae rhaid i chi ystyried nid yn unig cost y bwyd. Gall biliau milfeddyg fod yn ddrud os nad oes gennych yswiriant anifail anwes.
 • Mae anifeiliaid anwes yn cymryd amser i ofalu amdanynt. Gwnewch yn siŵr y bydd gan bwy bynnag sy’n bwriadu cadw'r anifail yr amser i ofalu amdano. Ac, os ydych yn symud, gwnewch yn sicr bydd eich cartref newydd yn addas.
arrow icon

Beth fyddai’r llysoedd yn ei wneud am eich anifeiliaid anwes

A ydych chi a’ch cyn partner yn ysgaru neu’n diddymu eich partneriaeth sifil, ac nad ydych yn gallu cytuno ar beth ddylai ddigwydd i’ch anifeiliaid anwes? Os felly, gallech ofyn i’r llys benderfynu pwy ddylai eu cadw.

Ond, byddwch yn ymwybodol, nid yw’n rhywbeth mae’r llysoedd yn gyffredinol yn hoffi treulio amser yn penderfynu arno a gallech ganfod bod eich anifeiliaid anwes yn cael eu trin fel unrhyw ased ariannol arall.

Mae hyn yn golygu y gallai’r llys orchymyn:

 • bod y ddau berchennog yn rhannu'r amser sydd ganddynt â'r anifail, neu
 • mai dim ond ohonoch dylai gofalu am yr anifail

Nid oes rhaid i’r llysoedd ystyried lles yr anifail anwes. Felly, hyd yn oed os byddai’n achosi gofid i’ch anifail i symud i gartref newydd, gallai’r llys orchymyn hyn.

Eich cam nesaf

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.