Sut i gael trefn ar eich arian wrth wahanu neu ddiddymu

Wrth i chi ddechrau ar y broses o ysgaru neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, efallai y byddwch yn gallu trefnu rhywfaint ohono rhyngoch chi a'ch cyn-bartner neu efallai bydd angen cyfreithiwr arnoch. Bydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys pa mor rhwydd gallwch chi a'ch cyn-bartner siarad am arian.

Penderfynu faint o gymorth proffesiynol sydd ei angen arnoch

Wrth benderfynu faint o gymorth sydd ei angen arnoch, mae nifer o ddewisiadau ar gael i chi :

 1. Gallwch drefnu’r cyfan eich hun neu drwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein cost isel.
 2. Gallwch drefnu un neu ddau o sesiynau cynghori â chyfreithiwr, ond delio â’r ffurflenni a’r gwaith papur eich hun.
 3. Gallwch ddefnyddio cyfryngwr – person diduedd – i roi cymorth i chi a’ch cyn bartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) ddod i gytundeb.

Gallwch ddefnyddio cyfreithiwr i'ch cynorthwyo drwy gydol y broses. Os bydd gennych lawer o gyfarfodydd wyneb yn wyneb a galwadau ffôn, ac yn enwedig os cymerir misoedd lawer i chi gytuno, gallai’r gwaith o gyrraedd setliad ariannol fod yn ddrud iawn. Os yn bosibl, ceisiwch osgoi ffraeo â’ch cyn bartner drwy gyfreithiwr.

A fydd rhannu eich arian yn hawdd?

Nid oes rheol syml ynglŷn â pha amgylchiadau fyddai’n well ar gyfer setlo’ch ysgariad neu ddiddymiad eich hun a pha bryd fyddai’n fwy buddiol i chi geisio cymorth proffesiynol

Mae nifer o wahaniadau’n troi’n chwerw neu’n hirfaith gan na all gyplau gytuno ar sut i rannu’r arian. Ac os felly, efallai y dylech geisio ychydig o gymorth proffesiynol.

Mae dod i gytundeb ynglŷn â’ch arian yn debygol o fod yn haws os:

 • yw’r ddau ohonoch yn cytuno i’r ysgariad neu’r diddymiad
 • nad oes gennych blant neu mae’r plant wedi tyfu ac nid ydynt yn dibynnu arnoch yn ariannol
 • nad yw un ohonoch yn ddibynnol ar y llall yn ariannol
 • ydych yn cytuno ar sut y dylid rhannu’ch eiddo a’ch pensiynau neu gallwch drafod y gwahanol ddewisiadau yn gyfeillgar â’ch gilydd.

Rhoi trefn ar eich ysgariad neu ddiddymiad eich hun

Yng Nghymru a Lloegr

Gallwch ddewis trefnu'ch ysgariad neu ddiddymiad eich hun neu gallwch ddefnyddio gwasanaeth ar-lein cost isel.

Mae nifer cynyddol o bobl yn gwneud hyn, er mae’r mwyafrif yn parhau i ddefnyddio cyfreithiwr, cyfryngwr neu unigolyn proffesiynol arall i gael cymorth neu gyngor.

Yn yr Alban

Gosodir y dewis o wneud y cyfan eich hun allan yn gyfreithiol a’i alw’n ysgariad neu’n ddiddymiad ‘syml’. Ond ni all pob cwpl ddefnyddio’r weithdrefn hon .

Er enghraifft, ni allwch ei defnyddio os:

 • oes gennych blant dan 16 oed; neu
 • ydych yn gwneud hawliad ariannol yn erbyn eich cynbartner – fel am gyfran o’r tŷ neu bensiwn .

Yng Ngogledd Iwerddon

Pan fyddwch yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil mae rhaid i chi fynd o flaen barnwr yn bersonol mewn un ai llys sirol neu’r Uchel Lys.

Ond gallwch ymddangos yn y llys fel ‘deisebydd personol’ heb orfod defnyddio cyfreithiwr.

Mantais trefnu'ch ysgariad neu ddiddymiad eich hun yw fod hyn yn rhatach ac mae gennych reolaeth lwyr dros yr hyn sydd angen ei wneud .

Ond, os na allwch chi a’ch cyn bartner gytuno ar sut i rannu pethau’n gyfeillgar, efallai nad hwn yw’r dewis gorau

Arwyddion y gall rhannu’ch arian fod yn waith cymhleth

Os yw eich sefyllfa ariannol yn gymhleth, gallai’r gwaith o ddod i gytundeb a rhannu’ch arian gymryd peth amser. Ac mae’n debygol y byddwch angen cymorth proffesiynol.

Gwiriwch i weld a oes unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi. Po fwyaf ohonynt sydd, po fwyaf cymhleth fydd eich gwahaniad yn debygol o fod.

 • Rydych chi (neu chi'ch dau) yn berchen ar fusnes.
 • Mae un ohonoch yn ddibynnol ar y llall yn ariannol.
 • Mae un ohonoch yn anghytuno â’r ysgariad neu’r diddymiad.
 • Mae gennych blant sy’n parhau i ddibynnu arnoch yn ariannol.
 • Rydych wedi bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil ers dros bum mlynedd.
 • Mae gan un ohonoch gyflwr meddygol neu anabledd sy’n effeithio ar eich gallu i ennill incwm.
 • Mae un ohonoch wedi rhoi’r gorau i weithio er mwyn magu’ch plant, sydd wedi effeithio ar allu’r unigolyn i ennill incwm.
 • Mae gan un ohonoch fwy o asedau na’r llall – er enghraifft, mae’r tŷ yn enw un partner, neu wedi cronni pensiwn llawer mwy na’r llall.

Pethau i’w gwneud a phethau i’w hosgoi ag ysgariad neu ddiddymiad

Pan fyddwch yn trafod â'ch cyn-bartner, ceisiwch ddilyn yr awgrymiadau hyn.

Pethau i'w gwneud

 • Ceisiwch gytuno â’ch cyn bartner ynglŷn â phwy fydd yn talu biliau yn y tymor byr.
 • Ceisiwch gytuno ar gymaint o bethau â phosibl â’ch cyn bartner – bydd hyn yn arbed amser ac arian.
 • Cofiwch y gall yr hyn yr ystyriwch yn drefniant ‘teg’ a sut y rhennir eich arian yn gyfreithiol fod yn ddau beth cwbl wahanol.

Pethau i’w hosgoi

 • Peidiwch â gwneud pethau fel rhedeg dyledion ar gyfrifon ar y cyd, rhewi cyfrif heb ddweud wrthynt neu beidio â gwneud taliadau rydych wedi cytuno iddynt.
 • Peidiwch â gwneud penderfyniad a fydd yn gwneud i chi deimlo’n well yn y tymor byr, a all fod yn niweidiol i chi – a’ch cyn bartner – yn yr hirdymor.
 • Peidiwch ag anwybyddu biliau neu lythyrau gan eich banc neu gwmni y mae gennych ddyledion i’w talu iddynt. Y cynharaf y byddwch yn cysylltu â hwy, neu’n gofyn i elusen gynghori am gymorth, y mwyaf o opsiynau fydd o bosibl ar gael i chi.

Ysgariad neu ddiddymiad rhyngwladol

Mae’r gyfraith ynghylch ysgariad a diddymiad yn amrywio ledled y DU .

Gan ddibynnu ymhle y cafodd y naill ohonoch eich geni ac ymhle y buoch yn byw yn y gorffennol, efallai y byddwch yn gallu ysgaru neu ddiddymu’ch partneriaeth sifil mewn rhan wahanol o’r DU i’r un yr rydych yn byw ynddi ar hyn o bryd.

Efallai y byddwch yn gallu ysgaru neu ddiddymu’ch partneriaeth sifil mewn gwlad arall y tu allan i’r DU os cawsoch chi neu’ch cyn bartner eich geni yno neu y buoch yn byw yno.

Os credwch fod hynny’n briodol yn eich achos chi, dylech siarad â chyfreithiwr sy’n arbenigo mewn ysgariad neu ddiddymiad rhyngwladol

Cytundebau gwahanu yn hytrach nag ysgariad neu ddiddymiad

Mae cytundeb gwahanu yn ddefnyddiol os nad ydych wedi penderfynu eto a ydych am gael ysgariad neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, neu os na allwch wneud hynny eto.

Mae’n gytundeb sydd, fel arfer, yn nodi’r trefniadau ariannol y byddwch yn eu trefnu tra byddwch wedi gwahanu.

Eich cam nesaf

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.