Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni bod eich biliau ynni’n codi

Fe wnaeth y rheoleiddiwr ynni Ofgem godi ei gap ar brisiau ynni i £1,277 ar Hydref 1 (heblaw yng Ngogledd Iwerddon), sy'n golygu fod eich bil ynni wedi codi yn barod mwy na thebyg. Darganfyddwch eich camau nesaf os yw eich cyflenwr wedi mynd i'r wal a be allwch wneud i helpu gadw eich costau ynni yn isel.

Pam fod prisiau ynni’n codi?

Achoswyd y codiad mewn prisiau gan gynnydd mewn prisiau nwy cyfanwerthol (y swm y mae cwmnïau ynni yn ei dalu), sydd wedi gweld cynnydd serth ers Hydref 2021. Mae prisiau nwy wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed wrth i'r byd ddod allan o gyfnod clo ar yr un pryd â ffactorau economaidd eraill sy'n cael effaith.

Mae hyn yn golygu bod newidiadau mewn prisiau cyfanwerthol yn cael eu trosglwyddo i gartrefi trwy filiau ynni cynyddol.

Wrth i brisiau cyfanwerthu godi, felly hefyd mae cap pris ynni Ofgem, sy’n cyfyngu ar y swm y gellir ei godi arnoch ar gyfradd amrywiol safonol.

Mae’r cap pris ynni dim ond yn effeithio arnoch chi os ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban.

Yng Ngogledd Iwerddon, mae prisiau ynni yn cael eu llywodraethu gan y Rheoleiddiwr Cyfleustodau. Gallwch ddarganfod mwy am yr help sydd ar gael i dalu’ch biliau ynni  ar wefan y Consumer Council.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghyflenwr ynni’n mynd i’r wal?

Er ei bod yn anghyffredin i gyflenwr ynni mawr fynd i’r wal, mae llawer o gwmnïau ynni bach wedi mynd i’r wal dros y misoedd diwethaf.

Os bydd hyn yn digwydd, mae ‘rhwyd ​​ddiogelwch Ofgem’ yn sicrhau nad ydych yn cael eich gadael heb egni. Mae'r rhwyd ​​​​ddiogelwch yn eich symud yn awtomatig i gyflenwr ynni newydd, ymlaen i fargen newydd.

Os yw eich cyflenwr ynni wedi stopio masnachu, mae’n bwysig aros am nawr, peidiwch â newid ac aros nes bydd eich darparwr newydd yn cysylltu â chi. Ofgem fydd yn dewis eich cyflenwr newydd, a gall hynny gymryd sawl wythnos. Gallai'r broses hon gymryd mwy o amser os oeddech gyda chyflenwr mwy fel Bulb, ond dylent ddal i fod mewn cysylltiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Darganfyddwch fwy am yr hyn y gallwch ei wneud fel cwsmer Bulb ar wefan Ofgem (Opens in a new window)

Os ydych eisoes yn y broses o newid, bydd eich newid yn dal i fynd drwodd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd darlleniad mesurydd fel eich bod yn barod ar gyfer pan fydd eich cyflenwr newydd yn cysylltu â chi.

Mae hefyd yn werth cadw hen filiau ynni ac aros nes bod eich cyflenwr newydd wedi’i benodi cyn canslo unrhyw Ddebyd Uniongyrchol. 

arrow icon

Beth os oes arnaf arian neu fy mod mewn credyd a bod fy nghyflenwr yn mynd i'r wal?

Bydd unrhyw gredyd ar eich cyfrif yn cael ei ddiogelu. Trosglwyddir y balans i’ch cyflenwr newydd, a fydd yn talu unrhyw gredyd sy’n weddill i chi – llai unrhyw ynni rydych wedi’i ddefnyddio ond heb gael bil amdano.

Mae’n bwysig nad ydych yn newid tariff neu gyflenwr nes bod eich cyfrif yn cael ei symud i’r cyflenwr newydd. Efallai y byddwch yn ei chael yn anoddach cael unrhyw arian sy’n ddyledus i chi os byddwch yn newid cyn i hyn ddigwydd.

Os oes arnoch arian a bod eich cyflenwr yn mynd i’r wal, bydd eich dyled yn cael ei throsglwyddo i’r darparwr newydd a bydd yn rhaid i chi dalu o hyd.

A ddylwn newid cyflenwr i gael bargen ratach?

Os yw’ch bargen sefydlog wedi dod i ben neu os ydych wedi cael eich symud i gyflenwr newydd, mae’n demtasiwn chwilio am gwmni ynni newydd lle gallwch wneud arbedion. Yn anffodus, nid oes bargeinion sefydlog yn cael eu cynnig am lai na’r cap pris ynni ar hyn o bryd, felly ni fyddwch yn torri eich biliau drwy newid.

arrow icon

Mae’r cap ynni i fod i gael ei adolygu eto ym mis Ebrill 2022, felly bydd angen i chi fod yn barod i adolygu’r hyn rydych chi’n ei dalu eto i weld a yw’n bryd newid.

Nid ydym yn gwybod faint y bydd y cap pris yn codi erbyn mis Ebrill 2022 eto, ond mae arbenigwyr wedi rhagweld y bydd yn codi £600 y flwyddyn.

arrow icon
arrow icon

Sut allaf arbed arian ar fy miliau ynni?

Pethau syml fel sicrhau eich bod yn dadgysylltu plwg gwefrwyr ffôn, peidio â gadael pethau ar standby a defnyddio bylbiau golau ynni effeithlon yw’r camau cyntaf. Cofiwch, os ydych chi'n defnyddio mwy, byddwch chi’n talu mwy.

Gallwch hefyd wella effeithlonrwydd ynni eich cartref gyda gwydro dwbl ac inswleiddio.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.