Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni bod eich biliau ynni’n codi

Fe wnaeth y rheoleiddiwr ynni Ofgem godi ei gap ar brisiau ynni i £1,971 ar Ebrill 1 (heblaw yng Ngogledd Iwerddon), sy'n golygu fod eich bil ynni wedi codi yn barod mwy na thebyg. Darganfyddwch eich camau nesaf os yw eich cyflenwr wedi mynd i'r wal a beth allwch wneud i helpu gadw eich costau ynni yn isel.

Pam fod prisiau ynni’n codi?

Achoswyd y codiad mewn prisiau gan gynnydd mewn prisiau nwy cyfanwerthol (y swm y mae cwmnïau ynni yn ei dalu), sydd wedi gweld cynnydd serth ers Hydref 2021. Mae prisiau nwy wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed wrth i'r byd ddod allan o gyfnod clo ar yr un pryd â ffactorau economaidd eraill sy'n cael effaith.

Mae hyn yn golygu bod newidiadau mewn prisiau cyfanwerthol yn cael eu trosglwyddo i gartrefi trwy filiau ynni cynyddol.

Mae’r cap pris ynni dim ond yn effeithio arnoch chi os ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban.

Yng Ngogledd Iwerddon, mae prisiau ynni yn cael eu llywodraethu gan y Rheoleiddiwr Cyfleustodau. Gallwch ddarganfod mwy am yr help sydd ar gael i dalu’ch biliau ynni  ar wefan y Consumer Council.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghyflenwr ynni’n mynd i’r wal?

Er ei bod yn anghyffredin i gyflenwr ynni mawr fynd i’r wal, mae llawer o gwmnïau ynni bach wedi mynd i’r wal dros y misoedd diwethaf.

Os bydd hyn yn digwydd, mae ‘rhwyd ​​ddiogelwch Ofgem’ yn sicrhau nad ydych yn cael eich gadael heb egni. Mae'r rhwyd ​​​​ddiogelwch yn eich symud yn awtomatig i gyflenwr ynni newydd, ymlaen i fargen newydd.

Os yw eich cyflenwr ynni wedi stopio masnachu, mae’n bwysig aros am nawr, peidiwch â newid ac aros nes bydd eich darparwr newydd yn cysylltu â chi. Ofgem fydd yn dewis eich cyflenwr newydd, a gall hynny gymryd sawl wythnos. Gallai'r broses hon gymryd mwy o amser os oeddech gyda chyflenwr mwy fel Bulb, ond dylent ddal i fod mewn cysylltiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Darganfyddwch fwy am yr hyn y gallwch ei wneud fel cwsmer Bulb ar OfgemYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych eisoes yn y broses o newid, bydd eich newid yn dal i fynd drwodd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd darlleniad mesurydd fel eich bod yn barod ar gyfer pan fydd eich cyflenwr newydd yn cysylltu â chi.

Mae hefyd yn werth cadw hen filiau ynni ac aros nes bod eich cyflenwr newydd wedi’i benodi cyn canslo unrhyw Ddebyd Uniongyrchol. 

Beth os oes arnaf arian neu fy mod mewn credyd a bod fy nghyflenwr yn mynd i'r wal?

Bydd unrhyw gredyd ar eich cyfrif yn cael ei ddiogelu. Trosglwyddir y balans i’ch cyflenwr newydd, a fydd yn talu unrhyw gredyd sy’n weddill i chi – llai unrhyw ynni rydych wedi’i ddefnyddio ond heb gael bil amdano.

Mae’n bwysig nad ydych yn newid tariff neu gyflenwr nes bod eich cyfrif yn cael ei symud i’r cyflenwr newydd. Efallai y byddwch yn ei chael yn anoddach cael unrhyw arian sy’n ddyledus i chi os byddwch yn newid cyn i hyn ddigwydd.

Os oes arnoch arian a bod eich cyflenwr yn mynd i’r wal, bydd eich dyled yn cael ei throsglwyddo i’r darparwr newydd a bydd yn rhaid i chi dalu o hyd.

A ddylwn newid cyflenwr i gael bargen ratach?

Os yw’ch bargen sefydlog wedi dod i ben neu os ydych wedi cael eich symud i gyflenwr newydd, mae’n demtasiwn chwilio am gwmni ynni newydd lle gallwch wneud arbedion. Yn anffodus, nid oes bargeinion sefydlog yn cael eu cynnig am lai na’r cap pris ynni ar hyn o bryd, felly ni fyddwch yn torri eich biliau drwy newid.

arrow icon

Disgwylir i’r cap ynni gynyddu eto mis Hydref 2022, felly bydd angen i chi fod yn barod i adolygu’r hyn rydych yn ei dalu eto i weld a yw’n amser i newid. Mae Ofgem wedi rhybuddio gall pris y cap ynni gynnyddu i tua £2,800, cynnydd o dros £800 ar y terfyn cyfredol. 

arrow icon

Pa help sydd ar gael ar gyfer biliau cynyddol?

Mae rhai cynlluniau gan y llywodraeth y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer i helpu i leddfu effaith costau byw uwch.

Cynllun cymorth biliau ynni

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, byddwch yn awr yn cael £400 wedi’i dynnu o’ch bil ynni o fis Hydref 2022. Mae hynny'n £200 yn ychwanegol ar ben y £200 a gynigiwyd yn ôl ym mis Mawrth. Ni fydd yn rhaid i chi dalu'r arian hwn yn ôl mwyach.

Os ydych yn talu eich biliau drwy Ddebyd Uniongyrchol neu gredyd, bydd yr arian yn cael ei gredydu i'ch cyfrif.

Os oes gennych fesurydd rhagdaledig, bydd yr arian naill ai'n cael ei ychwanegu at eich mesurydd neu byddwch yn cael taleb i'w ddefnyddio ar gyfer taliadau atodol.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, cewch gymorth cyfatebol.

Taliad Costau Byw un-tro o £650

Os ydych ar fudd-daliadau prawf modd byddwch yn cael taliad costau byw o £650, wedi'i dalu mewn dau randaliad ochr yn ochr â'ch budd-daliadau presennol.

Disgwylir i'r rhandaliad cyntaf gael ei dalu ym mis Gorffennaf a'r ail yn yr hydref.

Bydd y taliad yn ddi-dreth, ni fydd yn cyfrif tuag at y cap ar fudd-daliadau ac ni fydd yn effeithio ar eich cymhwysedd i gael unrhyw fudd-daliadau eraill rydych yn eu cael nawr.

Rydych yn debygol o fod yn gymwys os ydych yn cael unrhyw un o'r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Pensiwn.
arrow icon

Taliad Costau Byw Pensiynwr un-tro £300

Bydd pob cartref pensiynwyr sy'n derbyn y taliad tanwydd gaeaf yn cael £300 yn ychwanegol ar ben eu taliad blynyddol. Dylid talu hwn i chi'n awtomatig i'ch cyfrif banc ym mis Tachwedd neu fis Rhagfyr 2022. Nid oes angen i chi wneud cais.

Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau rydych eisoes yn eu cael a chânt eu talu ochr yn ochr â chymorth arall y gallech fod yn gymwys i'w gael, fel y taliad costau byw o £650 os ydych yn cael Credyd Pensiwn.

£150 Taliad Cost Byw i'r Anabl

Byddwch yn cael £150 ychwanegol wedi'i dalu i chi ym mis Medi 2022 os ydych yn cael unrhyw un o'r budd-daliadau anabledd hyn:

 • Wfans Byw i'r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Gweini
 • Budd-daliadau Anabledd yr Alban
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel.

Bydd y taliad yn ddi-dreth, ni fydd yn cyfrif tuag at y cap ar fudd-daliadau ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau eraill rydych yn eu cael nawr.

Bydd yn cael ei dalu ar ben y taliad costau byw o £650 y gallech hefyd fod yn gymwys i'w gael os ydych yn cael rhai budd-daliadau prawf modd, megis Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm.

£150 o ad-daliad Treth Cyngor

Yn Ebrill, bydd aelwydydd yn Lloegr ar fandiau Treth Cyngor A i D yn derbyn ad-daliad untro £150 ar eu bil Treth Cyngor y mis hwnnw. Ni fydd angen ei dalu’n ôl. Os ydych dal i aros i dderbyn y £150, mae gan gynghorau hyd at fis Medi 2022 i orffen gwneud y taliadau, felly cysylltwch â’ch cyngor i ddarganfod pryd ddylech gael un chi.

Gallech wirio pa fand treth yw eich cartref ar GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, bydd yr ad-daliad yn cael ei ddiystyru’n awtomatig o’ch bil ym mis Ebrill gan eich awdurdod lleol. Os ydych yn talu llai na £150 y mis, byddwch yn derbyn y gostyngiad dros ddau daliad. Os nad ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, dylai eich cyngor ddechrau prosesu’r gostyngiad o fis Ebrill ymlaen.

arrow icon

Os ydych yn rhenti neu os nad ydych yn talu Treth Cyngor yn uniongyrchol, sicrhewch eich bod yn gofyn i’r person sydd yn talu (fel eich perchennog) i drosglwyddo’r gostyngiad i chi.

arrow icon

Yn yr Alban, bydd eiddo ym mandiau A-D yn ogystal â chartrefi ym mhob band sy'n cael Gostyngiad Treth Cyngor hefyd yn cael £150 tuag at eu Treth Cyngor. Mae cynghorau unigol wedi cael dewis naill ai anfon y £150 fel taliad neu ei roi fel gostyngiad ar filiau Treth Cyngor. Dylech ddechrau derbyn eich gostyngiad neu daliad ym mis Ebrill 2022.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cymeradwyo taliad o £150 i gartrefi ym mandiau Treth Cyngor A-D a’r rhai ym mandiau E neu F sy’n cael Gostyngiad Treth Cyngor. Bydd pobl sydd yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yn dechrau derbyn eu taliadau ym mis Ebrill 2022. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynghylch a fydd angen i chi gofrestru am hwn neu a fydd yn cael ei dalu’n awtomatigYn agor mewn ffenestr newydd ar wefan Cyngor Abertawe.

arrow icon

Sut allaf arbed arian ar fy miliau ynni?

Pethau syml fel sicrhau eich bod yn dadgysylltu plwg gwefrwyr ffôn, peidio â gadael pethau ar standby a defnyddio bylbiau golau ynni effeithlon yw’r camau cyntaf. Cofiwch, os ydych chi'n defnyddio mwy, byddwch chi’n talu mwy.

Gallwch hefyd wella effeithlonrwydd ynni eich cartref gyda gwydro dwbl ac inswleiddio.

Os ydych yn defnyddio olew, nwy petrolewm hylifedig

Er nad ydych wedi’ch diogelu gan y cap ar brisiau na rhai o’r gostyngiadau sydd ar gael i bobl ar brif gyflenwad nwy gallwch ddod o hyd i gynlluniau, grantiau a budd-daliadau a fydd yn helpu gyda chost biliauYn agor mewn ffenestr newydd a gosod mesurau arbed ynni ar wefan Ofgem.

Os ydych yn byw yn yr Alban, darganfyddwch pa gymorth ariannol ychwanegol y gallech ei gaelYn agor mewn ffenestr newydd gan Home Energy Scotland.

Os ydych yn byw yng Nghymru, darganfyddwch pa gymorth ariannol ychwanegol y gallech ei gaelYn agor mewn ffenestr newydd gan y Gronfa Cymorth Dewisol.

I gael awgrymiadau arbed ynni a grantiau gwella cartrefiYn agor mewn ffenestr newydd ewch i nyth.llyw.cymru.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, cewch ragor o wybodaeth am y cynllun taliadau tanwydd brysYn agor mewn ffenestr newydd ar wefan Byrson Charitable Group.

I gael awgrymiadau arbed ynniYn agor mewn ffenestr newyddewch i wefan nidirect.

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i gadw costau i lawr:

 • cymharwch brisiau a pheidiwch â bod ofn bargeinio
 • ystyriwch ymuno neu sefydlu clwb olew i gael gostyngiadau pellach
 • gofynnwch am opsiynau talu hyblyg
 • prynwch yn ystod y misoedd cynhesach
 • cadwch eich tanc mewn cyflwr da
 • gosodwch foeler effeithlon.

Hawliwch yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt (yn enwedig Credyd Pensiwn neu Gredyd Cynhwysol) oherwydd bydd y rhain yn rhoi pasbort i chi i fwy o help, gan gynnwys Gostyngiad Cartref Cynnes gwerth £150 y flwyddyn

 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.