Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i dalu am welliannau i’r cartref

Dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod yn rhoi trefn ar bethau wrth dalu am welliannau i’r cartref.

Gosodwch gyllideb a chymharu fasnachwyr

Pam ?

Bydd hyn yn atal cost eich atgyweiriadau rhag mynd allan o reolaeth drwy osgoi’r ‘pethau ychwanegol’ nad oeddech wedi cynllunio ar eu cyfer . 

Sut?

Rhestrwch yr holl bethau rydych eisiau cael eu gwneud – a gofyn am ddyfynbrisiau ysgrifenedig yn hytrach nag amcangyfrifon .

Sicrhewch eich bod yn cael tri phris o leiaf/ Dylech eu cymharu’n fanwl, a cheisio cael barn gan gwsmeriaid blaenorol .

Pan wnewch ddewis masnachwr, gwnewch yn siwr eich bod yn cael cytundeb ysgrifenedig sydd wedi ei gostio. Os byddant yn dweud wrthych ar ôl I’r gwaith ddechrau bod rhaid iddynt wneud rhagor o waith, gofynnwch am amcangyfrif ysgrifenedig a chynllun gwaith arall fydd wedi ei gostio. Gwnewch hyn cyn cytuno i wario unrhyw beth mwy.

arrow icon

Penderfynwch ar y ffordd orau i dalu am eich gwelliannau

Pam?

Mae cymryd yr amser i gyfrifo cost llawn unrhyw fenthyciadau yn ffordd dda o sicrhau y gallwch wir fforddio’r gwaith.

Sut?

Fel rheol, defnyddiwch gynilion yn hytrach na benthyca os gallwch.

Dyma rai awgrymiadau:

arrow icon

Dewiswch y math gorau o gyllid

Pam?

Gall dewis y dull anghywir o dalu am welliannau i’r cartref fod yn gostus.

Mae’n bwysig peidio â mynd i ddyled na allwch fforddio ei had-dalu. A pheidiwch ag anghofio bydd unrhyw gais am fenthyciad neu gredyd yn cael effaith negyddo ar eich sgôr credyd.

Sut?

arrow icon

Cynllun Grant Cartrefi Gwyrdd

Hyd at 31 Mawrth 2021, gallai perchnogion tai a landlordiaid yn Lloegr wneud cais am daleb ariannol i wneud gwelliannau cartref effeithlon o ran ynni o dan y cynllun Grant Cartrefi Gwyrdd.

Os gwnaethoch chi golli’r dyddiad cau, ni allwch wneud cais am daleb. Os oes gennych daleb yna mae’n rhaid i chi ei hadbrynu erbyn y dyddiad dod i ben a ddangosir. Bydd hyn dri mis ar ôl i’r daleb cael ei roi.

Bydd y daleb:

 • Wedi gorchuddio dwy ran o dair o gost gwaith arbed effeithlonrwydd ynni cartref: hyd at uchafswm o £5,000. Roedd y daleb hon ar gael i berchnogion tai a landlordiaid.
 • Ar gyfer perchnogion tai incwm isel cymwys (nid yw hyn yn cynnwys landlordiaid) lle mae un aelod o’r cartref yn hawlio budd-dal cymwys, gellir talu cost lawn gwelliannau cartref hyd at uchafswm o £10,000
 • Bydd eich awdurdod lleol hefyd yn gallu darparu cymorth ychwanegol os yw incwm eich cartref yn isel. Cysylltwch â hwy i gael mwy o wybodaeth.
arrow icon

Sut wyf yn adbrynu taleb Grant Cartrefi Gwyrdd?

I ddarganfod pa welliannau i’r cartref y gallech eu gwneud, cwblhewch yr holiadur Simple Energy Advice gan y llywodraeth.

Mae gan wefan Cyngor Ynni Syml hefyd gyda search function to find tradespeople in your local area. Cofiwch y bydd llawer o bobl yn defnyddio eu Grant Cartrefi Gwyrdd felly gallai gymryd mwy o amser na’r arfer i gael dyfynbris gan grefftwr achrededig.

Mae’n werth nodi os ydych yn gwirio’ch Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) dylai roi ffyrdd i chi wella effeithlonrwydd eich cartref a faint o wahaniaeth y dylai ei wneud.

arrow icon

Pa help sydd ar gael yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon?

Nid yw’r Grant Cartrefi Gwyrdd ar gael oni bai eich bod yn byw yn Lloegr. Fodd bynnag, mae help ar gael mewn rhannau eraill o’r DU.

Yr Alban

Gall Cynllun Warmer Homes dalu costau gwalliannau sy’n arbed ynni fel atal drafft neu inswleiddio llofft.

I fod yn gymwys mae’n rhaid eich bod wedi bod yn berchen ar eich cartref neu’n rhentu’n breifat am o leiaf blwyddyn a rhaid eich bod yn cael rhai budd-daliadau.

arrow icon

Os nad ydych yn gymwys am Gynllun Warmer Homes, efallai y gallwch wneud cais am fenthyciad di-log yn lle hynny i dalu am y gwelliannau.

arrow icon

Mae gan rai awdurdodau lleol yn yr Alban hefyd eu cynlluniau eu hunain.

arrow icon

Cymru

Mae cynllun Nyth yn cynnig cyngor am ddim ar sut y gallwch wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon. Os ydych yn gymwys, gallwch hefyd wneud cais am foeleri ac insiwleiddio am ddim.

arrow icon

Gogledd Iwerddon

Os yw’ch boeler yn aneffeithlon ac yn fwy na 15 oed efallai y gallwch gael grant o hyd at £1,000 i’w amnewid, os yw incwm eich cartref yn llai na £40,000 y flwyddyn.

arrow icon

Os ydych yn berchen ar eich cartref neu’n ei rentu gan landlord preifat a bod gennych gyfanswm incwm cartref o lai na £20,000, efallai y gallwch gael grantiau o hyd at £7,500 i wneud gwelliannau fel inswleiddio, gwresogi a gwydro ffenestri.

arrow icon
arrow icon

Gwyliwch am sgamiau Grant Cartrefi Gwyrdd

Os ydych yn cael galwad ffôn, e-bost neu neges destun allan o nunlle sy’n honni eich bod yn gymwys i gael y Grant Cartrefi Gwyrdd, gallai fod yn sgam.

Peidiwch ag ateb – os yw’n alwad ffôn rhowch y ffôn i lawr yn syth. Cymerwch amser i wirio bod yr unigolyn neu’r cwmni yn ddilys.

Os ydych yn poeni gallwch ffonio 0300 123 2040 Action Fraud neu fynd i wefan Action Fraud i gael cyngor.

Gyda’ch caniatâd, bydd yn rhannu manylion anhysbys am y sgam gyda’r heddlu.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.