Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i arbed arian ar filiau dŵr

Gyda biliau dŵr ar gyfartaledd yn y DU tua £400, nid yw’n syndod bod cartrefi yn ceisio cwtogi eu costau. Darganfyddwch sut i reoli eich biliau dŵr, lleihau eich defnydd o ddŵr ac arbed arian.

A yw’n werth newid i fesurydd dŵr?

Cam un - cyfrifo faint ydych yn ei dalu

Mae dwy ffordd y gallwch dalu’ch bil dŵr .

 • Rydych yn talu pris gosodedig bob blwyddyn – gelwir hyn yn filio ardrethol. Mae faint a dalwch yn dibynnu ar eich cartref – gallwch ddarllen rhagor ar wefan United Utilities
 • Mae gennych fesurydd dŵr – mae hyn yn golygu eich bod yn talu am y dŵr rydych yn ei ddefnyddio .

Os nad ydych yn siŵr sut rydych yn talu, edrychwch ar eich bil dŵr .

Yn gyffredinol, po fwyaf yw maint eich cartref a pho leiaf yw’r nifer o bobl sy’n byw ynddo, po fwyaf tebygol ydych o arbed arian gyda mesurydd dŵr. Fodd bynnag, peidiwch â cheisio newid heb wirio cyfrifiannell Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

arrow icon

Cam dau - cyfrifo a yw’n werth newid

Os ydych yn cael biliau ardrethol, gallwch ddewis i gael mesurydd dŵr yn lle hynny.

Gall hyn fod yn rhatach, ond nid yw felly bob amser.

Er mwyn gweld p’un sy’n iawn i chi, defnyddiwch gyfrifiannell defnydd o ddŵr.

Gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ar wefan Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr .

arrow icon

Bydd angen i chi amcangyfrif ychydig o fanylion ynghylch y dŵr rydych yn ei ddefnyddio – fel pa mor aml rydych yn fflysio’r toiled – a bydd yn dangos i chi faint y gallech ei arbed o’i gymharu â’ch bil ardrethol cyfredol.

Os bydd eich defnydd o ddŵr yn newid – efallai pan fydd y plant yn gadael gartref – hwyrach y gallech roi cynnig ar y gyfrifiannell eto.

Methu cael mesurydd dŵr ?

Os na all eich cyflenwr dŵr ddarparu mesurydd dŵr i chi, mae’n ddyletswydd arnynt gynnig rhywbeth amgenach yn hytrach.

Gelwir y dewis yma yn Dâl a Asesir .

Gallwch ddysgu rhagor am Daliadau a Asesir ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

arrow icon

Awgrymiadau ar gyfer defnyddio llai o ddŵr

Unwaith y bydd gennych fesurydd dŵr, yn ddibynnu ar eich cyflenwr mae’n bosibl na allwch newid yn ôl i filiau ardrethol, hyd yn oed os ydych yn credu y gallai hynny fod yn rhatach.

arrow icon

Os felly, gallwch arbed llawer yw drwy gwtogi ar faint o ddŵr a ddefnyddiwch.

Ac, fel bonws ychwanegol, byddwch yn arbed arian ar yr olew, nwy neu drydan mae’n ei gymryd i gynhesu’r dŵr.

Dewch o hyd i awgrymiadau ar wefan Ofwat

Cewch gyfarpar arbed dŵr am ddim

Os ydych ar fesurydd dŵr ac yn edrych i arbed dŵr, mae teclynnau am ddim ar gael i’ch helpu i arbed. Edrychwch ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr a dewch o hyd i’ch cwmni dŵr i weld beth mae gennych hawl iddo.

arrow icon

Yn ei chael yn anodd talu’ch biliau dŵr ?

Os yw coronafeirws wedi effeithio ar eich incwm a’ch bod yn poeni am eich sicrwydd ariannol yn y dyfodol, efallai y byddwch yn bryderus ynghylch methu â thalu’ch bil dŵr neu fynd i ôl-ddyledion.

Er na all eich cyflenwr ddiffodd eich cyflenwad dŵr os byddwch yn methu taliadau, gallant ddefnyddio achos llys i orfodi ad-daliad.

Fodd bynnag, mae help ar gael i chi. Cysylltwch â’ch darparwr dŵr cyn gynted ag y credwch y gallech ei chael yn anodd a gofyn am gefnogaeth.

Cymru a Lloegr

Darganfyddwch pwy yw eich cwmni dŵr drwy defnyddio’ch cod post ar wefan Water UK

Yr Alban

Os ydych ar fesurydd dŵr, byddwch yn talu’ch biliau dŵr yn uniongyrchol i Scottish Water. Os nad ydych ar fesurydd, byddwch yn talu am eich dŵr gyda’ch treth cyngor.

Darganfyddwch pwy yw eich cyngor drwy defnyddio’ch cod post ar Gov.uk

Cysylltwch â Scottish Water ar eu gwefan

Gogledd Iwerddon

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon eich darparwr fydd Northern Ireland Water

arrow icon

Beth all fy narparwr dŵr ei wneud i’m helpu ?

Mae darparwyr dŵr yn gwybod y bydd angen help ar lawer o gwsmeriaid yn ystod y pandemig, a gallant gynnig cefnogaeth i chi .

Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau a gallai gynnwys :

 • seibiannau talu neu wyliau talu (a elwir weithiau’n rhewi taliad )
 • cynlluniau arbennig, fel tariffau cymdeithasol
 • addasu eich cynllun talu i ymdopi â gostyngiad yng nghyllid y cartref
 • cynnig cyngor ar fudd-daliadau a rheoli dyledion, yn enwedig os nad ydych wedi cael trafferthion ariannol o’r blaen
 • atal ceisiadau llys newydd ar filiau sydd heb eu talu a chamau gorfodi yn ystod y cyfyngiadau cyfredol.
 • darganfod a ydych yn gymwys i gael grantiau elusennol .

Os ydych yn hunan-ynysu ac yn methu â gadael y tŷ, bydd cwmnïau dŵr yn cynnig ffyrdd eraill i chi dalu’ch bil .

I ddarganfod beth all eich cyflenwr ei gynnig, cysylltwch cyn gynted ag y gallwch – a chyn i chi fethu taliad. Bydd eu manylion cyswllt a mwy o wybodaeth ar eu gwefan ac ar eich bil.

Mae mwy o wybodaeth i bobl sy’n byw yng Nghymru a Lloegr ar wefan CCW

Mae mwy o wybodaeth i bobl sy’n byw yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ar wefan Turn2Us

Beth dylwn ei wneud os wyf wedi methu taliadau ar fy mil dŵr ?

Mae’n bwysig talu – a pheidio ag anwybyddu – eich bil dŵr .

Ni all eich darparwr dŵr ddiffodd eich cyflenwad dŵr, ond byddant yn gweithredu os byddwch yn methu taliadau.

Os ydych wedi colli mwy nag un taliad neu os ydych yn jyglo dyledion eraill, mae’n bwysig eich bod yn eu talu yn y drefn iawn gan fod rhai yn fwy brys ac mae gan rai benthycwyr fwy o rym nag eraill.

arrow icon

Darganfyddwch gyngor cyfrinachol ar ddyledion ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein canfyddwr cyngor ar ddyledion

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.