Sut i leihau eich bil dŵr

Yn wahanol i filiau cartref eraill, allwch chi ddim newid i ddarparwr dŵr gwahanol - ond gallwch chi arbed o hyd. Dyma sut i wirio a allai mesurydd dŵr gael biliau rhatach i chi, awgrymiadau i leihau eich defnydd o ddŵr ac a ydych yn gymwys i gael tariff incwm isel.

Gwiriwch a allwch arbed drwy newid i fesurydd dŵr (yng Nghymru a Lloegr)

Mae mesurydd dŵr yn golygu eich bod yn talu am y dŵr rydych yn ei ddefnyddio, yn hytrach na thalu biliau amcangyfrifedig yn seiliedig ar faint eich cartref. Mae am ddim i newid i un.

Yn gyntaf, gwiriwch eich bil dŵr i weld a oes gennych un eisoes. Bydd gan bob cartref yng Nghymru a Lloegr a adeiladwyd ar ôl 1990 un, a bydd llawer mwy wedi newid.

Defnyddio cyfrifiannell defnydd dŵr am ddim

Yn gyffredinol, os oes llai o bobl yn byw yn eich cartref nag sydd o ystafelloedd gwely, gallai mesurydd dŵr arbed arian i chi.

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i weld faint fyddech chi'n ei dalu pe byddech chi wedi gosod mesurydd.

Sut i newid i fesurydd dŵr

Os gallwch chi arbed, dyma sut mae'n gweithio:

 1. Gofynnwch i'ch cwmni dŵr osod mesurydd dŵr am ddim – fel arfer gallwch wneud cais ar-lein, dros y ffôn neu drwy'r post. Mae gan Water UK declyn dod o hyd i'ch cyflenwr

  Os ydych yn rhentu, mae'n well gofyn am ganiatâd y landlord yn gyntaf (rhaid i chi ofyn os yw eich contract o dan chwe mis).
 2. Bydd eich cwmni dŵr yn ymweld i weld a yw'n bosibl. Os ydyw, dylent ei osod o fewn tri mis.
 3. Fel arfer, mae gennych 12 mis i newid eich meddwl. Os yw'ch biliau yn uwch, gofynnwch i'ch darparwr newid eich biliau yn ôl - ni fyddant yn tynnu'r mesurydd i ffwrdd, ond byddant yn newid y ffordd y codir tâl arnoch.

Os nad yw'n bosibl gosod mesurydd dŵr, fel bod yn rhy anodd neu'n ddrud i'w osod, byddwch yn talu tâl asesedig yn lle hynny. Mae hyn yn seiliedig ar amcangyfrif o'r bil y byddech yn ei dalu pe bai mesurydd yn cael ei osod.

Mae gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr fwy o wybodaeth am gostau a aseswyd

Cael cymorth ychwanegol os oes gennych gyflwr meddygol neu deulu mawr

Os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol ac angen defnyddio llawer iawn o ddŵr, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer cynllun WaterSure. Mae hyn yn capio eich bil mesur dŵr os oes gennych:

 • gyflwr meddygol penodol, neu
 • dri neu fwy o blant dan 19 oed mewn addysg llawn amser.

Cysylltwch â'ch cwmni dŵr i wirio a gwneud cais. Gallwch ddod o hyd i'w manylion gan ddefnyddio teclyn dod o hyd i'ch cyflenwr Water UK

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y gofrestr gwasanaethau blaenoriaeth. Mae hyn yn dweud wrth eich cwmni dŵr y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnoch, fel:

 • help i ddarllen eich mesurydd dŵr
 • biliau print mawr
 • person enwebedig i weithredu ar eich rhan
 • rhybudd ymlaen llaw ar gyfer pryd y bydd eich cyflenwad dŵr yn dod i ben, neu
 • trefnu cyflenwad brys os yw'ch dŵr yn cael ei dorri i ffwrdd.

Sut mae'n gweithio yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Os ydych yn byw yn yr Alban, byddwch fel arfer yn talu eich cyngor lleol am ddŵr. I'r rhai nad ydynt, bydd gennych fesurydd dŵr eisoes. Gallwch ofyn i Scottish Water osod mesurydd dŵr, ond bydd yn rhaid i chi dalu'r costau gosod (a all fod yn ddrud).

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, nid yw mesurydd dŵr yn opsiwn gan y byddwch yn talu cyfraddau dŵr i Northern Ireland Water

Awgrymiadau ar gyfer defnyddio llai o ddŵr

Os oes gennych fesurydd dŵr, bydd lleihau faint rydych chi'n ei ddefnyddio yn cael biliau rhatach i chi. Dyma rai syniadau ac amcangyfrif arbedion blynyddol gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr:

 • casglu dŵr cawod neu ddŵr bath i roi dŵr i blanhigion
 • lleihau eich amser yn y gawod – gallai pum munud yn llai arbed £200
 • diffodd y tap wrth i chi lanhau'ch dannedd – arbed £30 y pen
 • defnyddio casgen ddŵr i gasglu dŵr glaw am ddim.

Am fwy, gweler gweddill eu hawgrymiadau arbed dŵr

Archebu teclynnau arbed dŵr am ddim

Efallai y bydd eich cwmni dŵr yn darparu dyfeisiau am ddim i'ch helpu i ddefnyddio llai o ddŵr, fel pennau cawod a thapiau arbennig.

Mae gan MoneySavingExpert wybodaeth ar sut i wirio beth y gallwch ei gael

Gwiriwch a ydych yn gymwys i gael tariff incwm isel

Os ydych yn ennill cyflog isel yng Nghymru a Lloegr, efallai y byddwch yn gymwys i gael tariff cymdeithasol eich cwmni dŵr. Mae hyn fel arfer yn rhoi gostyngiad mawr i chi ar eich bil, er enghraifft:

 • 15% i 90% i ffwrdd, neu
 • biliau blynyddol wedi'u capio – uchafswm sefydlog ar gyfer y flwyddyn.

Mae'r hyn y gallwch ei gael yn dibynnu ar eich cwmni dŵr a'u meini prawf. Bydd rhai yn gadael i chi wneud cais os ydych yn ennill llai na swm penodol tra bod eraill angen i chi fod yn hawlio budd-daliadau penodol.

Gweler manylion tariff cymdeithasol eich cwmni dŵr ar waelod gwefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Os nad ydych chi'n siŵr pwy yw'ch cyflenwr, defnyddiwch declyn dod o hyd i'ch cyflenwr  Water UK yn gyntaf.

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich bil dŵr

Os ydych chi'n poeni am dalu'ch bil, gofynnwch i'ch cwmni dŵr am help - yn ddelfrydol cyn methu taliad. Er enghraifft, gallant gynnig:

 • gwyliau talu (a elwir weithiau'n rhewi taliad)
 • cynllun talu wedi'i addasu
 • cyngor ar fudd-daliadau a rheoli dyledion
 • help i wneud cais am grantiau elusennol.

Am fwy o wybodaeth am y cymorth y gallwch ei gael, gweler:

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.