Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth yw’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes a sut alla i wneud cais?

Cyhoeddwyd ar:

Gyda chodiadau mawr i filiau nwy a thrydan yn cael eu rhagweld y gaeaf hwn, mae'n werth darganfod a ydych chi'n gymwys i gael Gostyngiad Cartrefi Cynnes lle gallwch arbed arian o’ch biliau ynni'r gaeaf.

Mae'n gynllun a gefnogir gan y llywodraeth i helpu i leihau costau os ydych ar incwm isel, yn cael rhai budd-daliadau ac yn ei chael hi'n anodd talu'ch biliau trydan neu nwy.

Felly sut ydych yn gwybod a ydych yn gymwys, sut i wneud cais a sut i gael y gostyngiad hwn? Yma yn HelpwrArian, rydym wedi llunio'r atebion i rai o'r cwestiynau pwysig hynny.

Beth yw’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn rhoi £140 i chi i ffwrdd o’ch bil trydan ar gyfer biliau cyfnod y gaeaf rhwng mis Hydref a mis Mawrth 2021/22.

Nid yw'r arian yn cael ei dalu'n uniongyrchol i chi. Yn lle hynny, rhoddir gostyngiad ar eich bil trydan. Gallech hefyd gael arian oddi ar eich bil nwy os yw'ch cyflenwr yn darparu nwy a thrydan i chi (a elwir yn dariff tanwydd deuol).

A allaf gael Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

1. Os ydych yn cael yr elfen Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn

I fod yn gymwys: 

 • mae'n rhaid i’ch enw chi neu’ch partner neu'ch priod fod ar y bil
 • rydych chi neu'ch partner neu'ch priod yn cael yr elfen Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn
 • rydych gyda chyflenwr ynni sy'n cynnig y Gostyngiad Cartref Cynnes.

2. Rydych ar incwm isel ac yn cael budd-daliadau penodol

I fod yn gymwys:     

 • Ydych chi gyda chyflenwr ynni sy'n cynnig y Gostyngiad Cartref Cynnes. 
 • Rydych ar incwm isel, yn cael rhai budd-daliadau prawf modd ac mewn perygl o dlodi tanwydd.

Mae gwledydd yn y DU yn mesur tlodi tanwydd yn wahanol:

 • Yn Lloegr, cewch eich asesu os oes gennych incwm isel a chostau cartref uchel.
 • Yng Nghymru ar Alban, cewch eich asesu fel eich bod mewn tlodi tanwydd os ydych yn gwario mwy na 10% o incwm eich cartref ar gostau ynni.
 • Yng Ngogledd Iwerddon, nid yw'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes ar gael ond mae cynlluniau ynni a grantiau a allai helpu gydag arbed ynni.

Pa fudd-daliadau sy’n gymwys am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae hyn yn dibynnu ar gynllun eich cyflenwr, ond efallai y byddwch yn gymwys os ydych yn cael un o'r budd-daliadau prawf modd canlynol: 

 • Cymhorthdal Incwm 
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (sy’n cynnwys yr elfen gweithgaredd sy'n gysylltiedig â Gwaith neu’r elfen gymorth) 
 • Budd-dal Tai
 • Cymorth ar Gyfer Llog Morgais (wedi’i dalu fel benthyciad)
 • Credyd Cynhwysol (elfennau incwm isel).

Mae’n rhaid i Gredyd Cynhwysol hefyd gynnwys un o’r taliadau hyn:

 • Elfen plentyn ar gyfer plant 5 oed neu lai 
 • Elfen plentyn anabl 
 • Premiwm anabledd neu bensiynwr.

Sut wyf yn gwneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae sut rydych yn gwneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn dibynnu ar sut rydych yn gymwys am y gostyngiad.

1. Os ydych yn cael yr elfen Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn:

 • Fel rheol, cymhwysir y gostyngiad yn awtomatig heb fod angen i chi wneud unrhyw beth.
 • Dylech dderbyn llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2021 i roi gwybod i chi a oes angen i chi gymryd unrhyw gamau neu gadarnhau unrhyw fanylion gyda hwy.

2. Os ydych ar incwm isel neu’n cael budd-daliadau penodol:

 • Mae'n rhaid i chi wneud cais yn uniongyrchol i'ch cyflenwr am ostyngiad ac yn gyffredinol fe'i rhoddir ar sail y cyntaf i'r felin.
 • Y cyflenwr trydan sy'n penderfynu pwy all gael gostyngiad, ac os ydych yn gymwys byddant yn dweud wrthych sut i wneud cais.

Pryd allaf wneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae'r cynllun yn agor ar 18 Hydref 2021. Ar gyfer y rhai sydd ar incwm isel ac sy'n cael budd-daliadau penodol, argymhellir eich bod yn gwirio gyda'ch cyflenwr trydan cyn gynted â phosibl i weld a ydych yn gymwys.

Pa gwmnïau ynni sy'n cynnig y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae yna nifer o gyflenwyr ynni sy'n cynnig y gostyngiad hwn. Nid yw pob cyflenwr yn cymryd rhan yn y cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes, felly efallai y bydd angen i chi gadw hyn mewn cof os ydych yn ystyried newid cyflenwr.

Beth os oes gen i fesurydd talu rhagdaledig neu dalu wrth ddefnyddio?

Os ydych yn defnyddio mesurydd talu rhagdaledig neu dalu wrth ddefnyddio, gallwch barhau i fod yn gymwys am y gostyngiad. Sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'ch cyflenwr trydan a chyn belled eich bod yn gymwys, byddant yn dweud wrthych sut y gallwch gael y gostyngiad.

A fydd y Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn effeithio ar daliad tywydd oer neu fy nhaliad tanwydd gaeaf?

Na, nid yw talu Gostyngiad Cartref Cynnes yn effeithio ar eich hawl i Daliad Tanwydd Gaeaf neu Daliad Tywydd Oer. 

 

Darganfyddwch fwy am daliad tywydd oer (Opens in a new window)

Darganfyddwch fwy am daliadau tanwydd gaeaf (Opens in a new window)

Pa ffyrdd eraill y gallaf arbed arian ar fy miliau ynni?

arrow icon

Rwy'n ei chael hi'n anodd talu fy miliau ynni, beth alla i ei wneud?

arrow icon
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.