Beth yw’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes a sut alla i wneud cais?

Cyhoeddwyd ar:

Wedi'i ddiweddaru diwethaf:

Gyda biliau nwy a thrydan yn aros yn uchel y gaeaf hwn, mae’n werth darganfod a ydych yn gymwys i gael Gostyngiad Cartrefi Cynnes lle gallwch arbed arian o’ch biliau ynni’r gaeaf.

Mae’n gynllun a gefnogir gan y llywodraeth i helpu i ostwng costau os ydych ar incwm isel, yn cael rhai budd-daliadau ac yn ei chael hi’n anodd i dalu’ch biliau trydan neu nwy.

Felly sut ydych yn gwybod os ydych yn gymwys, sut i wneud cais a sut i gael y gostyngiad hwn? Yma yn HelpwrArian, rydym wedi llunio’r atebion i rai o’r cwestiynau pwysig hynny.

Beth yw’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Bydd y Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn cymryd £150 oddi ar eich bil trydan am y biliau cyfnod y gaeaf rhwng mis Hydref 2023 a mis Mawrth 2024, os ydych yn gymwys. Nid yw’r gostyngiad ar gael yng Ngogledd Iwerddon.

Os ydych chi’n berchennog tŷ neu’n rhentu’n breifat yng Ngogledd Iwerddon ac mae gennych incwm cartref o lai na £23,000, darganfyddwch fwy am y cynllun affordable warmthYn agor mewn ffenestr newydd yng Ngogledd Iwerddon.

Nid yw'r arian yn cael ei dalu'n uniongyrchol i chi. Yn hytrach, cymhwysir gostyngiad i'ch bil trydan. Gallech hefyd gael arian oddi ar eich bil nwy os yw'ch cyflenwr yn darparu nwy a thrydan i chi (a elwir yn dariff tanwydd deuol).

A allaf gael Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Efallai y gallwch gael gostyngiad Cartrefi Cynnes os ydych yn perthyn i unrhyw un o'r grwpiau craidd hyn

Grŵp craidd 1. Os ydych yn cael yr elfen Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn

I fod yn gymwys: 

 • mae’n rhaid i’ch enw chi neu’ch partner neu’ch priod fod ar y bil
 • rydych chi neu’ch partner neu’ch priod yn cael yr elfen Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn
 • rydych gyda chyflenwr ynni sy’n cynnig y Gostyngiad Cartref Cynnes.

Grŵp craidd 2 (grŵp ehangach os ydych yn Yr Alban). Os ydych ar incwm isel ac yn cael budd-daliadau prawf modd penodol

I fod yn gymwys:     

 • Ydych chi gyda chyflenwr ynni sy’n cynnig y Gostyngiad Cartref Cynnes. 
 • Rydych ar incwm isel, yn cael rhai budd-daliadau prawf modd ac mewn perygl o dlodi tanwydd.

Mae gwledydd yn y DU yn mesur tlodi tanwydd yn wahanol:

 • Yn Lloegr, cewch eich asesu os oes gennych incwm isel a chostau cartref uchel.
 • Yng Nghymru ar Alban, cewch eich asesu fel eich bod mewn tlodi tanwydd os ydych yn gwario mwy na 10% o incwm eich cartref ar gostau ynni.
 • Yng Ngogledd Iwerddon, nid yw’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes ar gael ond mae cynlluniau ynni a grantiau a allai helpu gydag arbed ynni.

Newidiodd y rhestr o fudd-daliadau a fydd yn eich gwneud yn gymwys i gael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes wedi newid yn 2022. Os nad ydych yn derbyn llythyr am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes erbyn canol mis Ionawr ond rydych yn meddwl y gallech fod yn gymwys amdano, gallwch ffonio llinell gymorth y cynllun ar 0800 030 9322Yn agor mewn ffenestr newydd cyn 29 Chwefror 2024.

Pa fudd-daliadau sy’n gymwys am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Bydd os ydych yn gymwys ar gyfer Gostyngiad Cartrefi Cynnes fel rhan o grŵp craidd 2 yn dibynnu ar eich incwm a’ch costau ynni, ond efallai y byddwch yn gymwys os ydych yn cael un o’r budd-daliadau prawf modd canlynol: 

Mae’n rhaid i Gredyd Cynhwysol hefyd gynnwys un o’r taliadau hyn:

 • Elfen plentyn ar gyfer plant 5 oed neu lai 
 • Elfen plentyn anabl 
 • Premiwm anabledd neu bensiynwr.

Ar gyfer Yr Alban, mae gan bob cyflenwr ynni meini prawf ei hun ar gyfer pwy sy’n gymwys ar gyfer y grŵp incwm isel ehangach.

Beth os nad ydw i’n derbyn llythyr?

Os nad ydych yn gymwys yn awtomatig ar gyfer Gostyngiad Cartrefi Cynnes, efallai mai’r rheswm am hyn yw nad oes gan y llywodraeth ddigon o wybodaeth amdanoch chi na’ch costau ynni. Gallwch ffonio’r llinell gymorth ar 0800 030 9322 cyn diwedd Chwefror 2024 i apelio yn erbyn eu penderfyniad.

Efallai y gofynnir i chi am ddogfennau i brofi eich cymhwysedd fel bil ynni gyda'ch enw arno neu dystiolaeth eich bod yn derbyn budd-daliadau.

Efallai y byddant hefyd yn gofyn i chi am Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) ar gyfer eich cartref. Gallwch edrych ar eich un chi am ddim ar Gofrestr EPCYn agor mewn ffenestr newydd neu Gofrestr EPC yr AlbanYn agor mewn ffenestr newydd Yn ôl MoneySavingExpertYn agor mewn ffenestr newydd “Mae’r Llywodraeth wedi dweud y byddant yn derbyn Tystysgrifau Perfformiad Ynni sydd wedi dod i ben eleni.”

Os nad oes unrhyw wybodaeth ar gyfer eich cyfeiriad:

 • ar gyfer rhentwyr dylech gysylltu â'ch landlord, oherwydd yn gyfreithiol mae'n rhaid i bob eiddo sy'n cael ei rentu cael Tystysgrif Perfformiad Ynni pan fyddant yn cael eu rhentu allan.
 • Os ydych yn berchen ar eich cartref, gall cael Tystysgrif Perfformiad Ynni gostio rhwng £35 a £120, neu gall yr Adran Gwaith a Phensiynau chwilio am fanylion eich cartref ar y Gofrestrfa Tir (mae ffi o £3).

Chi sydd i benderfynu a yw’n werth y gost o gael Tystysgrif Perfformiad Ynni i hawlio’r Gostyngiad Cartref Cynnes o £150. Mae Tystysgrifau Perfformiad Ynni yn para 10 mlynedd, ond nid oes unrhyw sicrwydd y byddwch yn gymwys yn y dyfodol.

Sut wyf yn gwneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Nid oes angen i grŵp craidd 1 a grŵp craidd 2 wneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes bellach yng Nghymru a Lloegr. Dylai eich darparwr wybod a ydych yn gymwys yn barod. Os ydych yn byw yn Yr Alban ac yn gymwys am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes oherwydd incwm isel, bydd angen cysylltu â’ch darparwr mor fuan â phosibl gan mai dim ond nifer cyfyngedig o ostyngiadau sydd ar gael.

Fodd bynnag, mae’r mwyafrif o’r gostyngiad yn cael ei gymhwyso’n awtomatig bob blwyddyn. I ddarganfod mwy am os ydych yn gymwys gallwch ffonio llinell ffôn Gostyngiad Cartrefi Cynnes y llywodraeth ar 0800 107 8002 rhwng 14 Tachwedd 2022 a 31 Mawrth 2023.

Os ydych â chyflenwr ynni nad yw’n cynnig Gostyngiad Cartrefi Cynnes, ond rydych dal yn gymwys amdano, dylech newid i gwmni sy’n ei ddarparu.

Mae gan y mwyafrif o gwmnïoedd Gostyngiad Cartrefi Cynnes, gallwch ddod o hyd i restr o gyflenwyr ar GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Mae’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes ar gael i chi os ydych yn byw mewn cartref parc, fodd bynnag bydd angen i chi wneud cais amdano. Mae mwy o fanylion am y gostyngiad ar gael ar GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Pryd allaf wneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Os ydych ar incwm isel a’n byw yn Yr Alban, gwiriwch wefan eich cyflenwr i weld pryd y gallwch wneud cais am Ostyngiad Cartrefi Cynnes. Fel arfer mae hyn yn yr hydref a dylech dderbyn eich taliad erbyn diwedd mis Mawrth.

Os nad ydych yn byw yn Yr Alban neu rydych yn byw yn Yr Alban ond yn cael elfen Gwarant Credyd o Gredyd Pensiwn, nid oes angen i chi wneud cais.

Pa gwmnïau ynni sy’n cynnig y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae nifer o gyflenwyr ynni yn cynnig y gostyngiad hwn. Fodd bynnag nid yw pob cyflenwr yn cymryd rhan yn y cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes.

Os ydych yn gymwys i gael y gostyngiad ac nad yw eich cyflenwr presennol yn ei gynnig, efallai yr hoffech newid cyflenwr i un sydd yn ei gynnig.

Beth os oes gen i fesurydd talu rhagdaledig neu dalu wrth ddefnyddio?

Os ydych yn defnyddio mesurydd talu rhagdaledig neu dalu wrth ddefnyddio, gallwch barhau i fod yn gymwys am y gostyngiad. Sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i’ch cyflenwr trydan ac ar yr amod eich bod yn gymwys, byddant yn cymhwyso’r gostyngiad yn awtomatig.

A fydd y Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn effeithio ar daliad tywydd oer neu fy nhaliad tanwydd gaeaf?

Na, nid yw talu Gostyngiad Cartref Cynnes yn effeithio ar eich hawl i Daliad Tanwydd Gaeaf neu Daliad Tywydd Oer. 

Pa ffyrdd eraill y gallaf arbed arian ar fy miliau ynni?

Rwy’n ei chael hi’n anodd talu fy miliau ynni, beth alla i ei wneud?

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.