Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cynhesu eich cartref gan ddefnyddio olew gwresogi neunwy petrolewm hylifedig (LPG)

Mae llawer o bobl yn poeni am gost gynyddol ynni'r cartref, ond os nad yw eich cartref wedi'i gysylltu â'r prif gyflenwad nwy mae eich biliau gwresogi yn debygol o fod yn tyfu'n gyflymach na'r cyfartaledd

Mae 4 miliwn o gartrefi yn y DU yn dibynnu ar fathau o danwydd fel nwy petrolewm hylifedig (LPG), olew gwresogi neu danwydd solet fel pren neu lo. Yn wahanol i nwy a thrydan o'r prif gyflenwad, nid oes cap ar brisiau i helpu i reoli cost y mathau hyn o danwydd. Nid oes llawer o opsiynau i'ch helpu i arbed arian ar ynni ar hyn o bryd, ond mae'r dudalen hon yn dangos ychydig o ffyrdd y gallwch gyfyngu ar effaith cynnydd mewn prisiau. 

Ffyrdd o ostwng costau os ydych yn defnyddio olewgwresogi

Mae cost olew gwresogi yn dibynnu ar rai ffactorau, gan gynnwys:

 • pris olew crai
 • faint rydych chi'n ei brynu
 • pa gyflenwyr sy'n cwmpasu eich ardal, a
 • pan fyddwch chi'n ei brynu.

Er y gallai rhai o'r rhain fod allan o'ch rheolaeth, mae rhai ffyrdd o hyd y gallwch arbed arian ar wresogi olew.

Rhestr wirio ar gyfer cynilo ar olew gwresogi

Cymharwch brisiau a pheidiwch â bod ofn fargeinio

Pan fydd yn bryd ail-lenwi eich tanc, gofynnwch i ychydig o gyflenwyr am ddyfynbris, a gweld a oes arbedion i'w gwneud. Gallwch roi eich cod post ar UKIFDAYn agor mewn ffenestr newydd neu safle Liquid Gas UK i ddod o hyd i'r cyflenwyr sydd yn eich ardalYn agor mewn ffenestr newydd

Gallwch hefyd fynd i BoilerJuice.comYn agor mewn ffenestr newydd neu fueltool.co.ukYn agor mewn ffenestr newydd i gael pris. Maent yn defnyddio UKIFDA neu Liquid Gas UK i weld a allwch ddod o hyd i gyflenwr lleol sy'n rhatach. 

Ystyriwch ymuno neu sefydlu clwbolew i gael gostyngiadau pellach

Cynlluniau prynu cymunedolOpens in a new window yw pan fod sawl cartref yn grwpio gyda'i gilydd i swmp-brynu ynni am bris gostyngol.  Os oes tai eraill yn eich ardal leol sy'n defnyddio olew gwresogi, darganfyddwch a oes cynllun prynu cymunedol neu grŵp eisoes ar gael i chi ymuno ag ef. Darganfyddwch drwy ofyn i'ch cymdogion neu bostio cwestiwn mewn grwpiau Facebook lleol neu ar Nextdoor y wefan a'r ap rhwydweithio cymdogaethYn agor mewn ffenestr newydd. Gall prynu eich olew gwresogi mewn meintiau mwy olygu prisiau is i aelodau, ond gallai fod yn anoddach dechrau eich clwb eich hun ar hyn o bryd. 

Prynwch yn y misoedd cynhesach

Os gallwch, ceisiwch swmp-brynu eich olew gwresogi yn ystod yr haf. Mae mwy o alw amdano pan fydd y tywydd yn oerach fel y gall prisiau godi.

Cadwch eich tancwedi'i gynnal a'i gadw'n dda

 

Gall tanciau olew gwresogi lenwi â slwtsh a all eu gwneud yn annibynadwy. Os yw'ch tanc yn gollwng, mae'n ddrwg i'r amgylchedd ac mae'n wastraff arian hefyd. Trefnwch wasanaeth ar gyfer eich tanc i geisio trwsio unrhyw broblemau er mwyn osgoi'r gost o fod angen tanc newydd. Argymhellir eich bod yn trefnu gwasanaeth ar eich tanc olew gwresogi unwaith y flwyddyn ac yn gwneud gwiriadau gweledol ar gyfer unrhyw broblemau'n rheolaidd. Mae gan safle'r Hwb Gwresogi restr o wiriadau cynnal a chadw ataliol y gallwch eu gwneud eich hunYn agor mewn ffenestr newydd

Gosodboeler effeithlon

Er bod cost sylweddol ymlaen llaw i gael boeler newydd, dylai olygu arbedion hirdymor o ran atgyweiriadau a defnydd llai o ynni.

Mae boeleri sy'n defnyddio olew gwresogi fel arfer yn ddrutach na boeleri nwy confensiynol. Fodd bynnag, os nad yw eich boeler yn gweithio'n iawn, gallai fod yn defnyddio mwy o danwydd nag sydd ei angen felly efallai y bydd yn werth ei newid o hyd.

arrow icon

Mae benthyciadau di-log a ariennir gan y llywodraeth ar gael i'ch helpu i dalu am foeler newydd a mesurau arbed ynni eraill. – darganfyddwch a ydych yn gymwys a ffyrdd eraill o ariannu boeler newydd yn ein canllaw Sut i dalu am welliannau i'ch cartref.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am sut i arbed arian ar olew gwresogi ar safle Which?Yn agor mewn ffenestr newydd

Ffyrdd o arbedarian os ydych yn defnyddio nwy petrolewm hylifedig (LPG)

 

Effeithiwyd ar gyflenwad LPG gan yr un cynnydd mewn prisiau cyfanwerthu â nwy naturiol y prif gyflenwad. Fodd bynnag, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i ostwng costau.

Rhestr wirio ar gyfer cynilo ar olew gwresogi

Cymharwchbrisiau os gallwch

Os ydych yn prynu LPG mewn swmp ar gyfer tanc, cymharwch brisiau gan wahanol gyflenwyr sydd ar gael yn eich ardal os nad ydych mewn contract ac yn gallu newid. 

Os ydych wedi'ch clymu i mewn i'ch contract presennol ac na allwch newid nawr, gosodwch nodyn atgoffa i chi'ch hun i siopa o gwmpas ychydig cyn i'ch contract ddod i ben.

Cadwch eich tanc wedi'i gynnal a'i gadw'n dda

Os yw'ch tanc yn gollwng, nid yn unig yw’n beryglus, mae hefyd yn gwastraffu arian. Os ydych chi'n poeni, cysylltwch â pheirianydd nwy sy'n gymwys i weithio ar danciau LPG. Gwiriwch a yw cynnal a chadw eich tanc yn gyfrifoldeb i'ch cyflenwr, oherwydd gallai arbed arian i chi ar wasanaethu ac atgyweirio. 

Cymorth a chefnogaeth arall

Er nad ydych wedi’ch cynnwys yn y cap ar brisiau na rhai o’r gostyngiadau sydd ar gael i bobl ar nwy o’r prif gyflenwad gallwch ddod o hyd i gynlluniau, grantiau a budd-daliadau a fydd yn helpu gyda chost biliau a rhoi mesurau arbed ynni ar wefan OfgemYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn byw yn yr Alban, darganfyddwch pa gymorth ariannol ychwanegol y gallech ei gael gan Home Energy ScotlandYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn byw yng Nghymru, darganfyddwch pa gymorth ariannol ychwanegol y gallech ei gael gan y Gronfa Cymorth Dewisol

I gael awgrymiadau arbed ynni a grantiau gwella cartrefi, ewch i nyth.llyw.cymru

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy o wybodaeth am y cynllun taliadau tanwydd brys ar wefan Byrson Charitable GroupYn agor mewn ffenestr newydd

I gael awgrymiadau arbed ynni, ewch i wefan nidirectYn agor mewn ffenestr newydd

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i gadw costau i lawr

 • Cymharwch brisiau a pheidio â bod ofn bargeinio.
 • Ystyriwch ymuno neu sefydlu clwb olew i gael gostyngiadau pellach.
 • Gofynnwch am opsiynau talu hyblyg.
 • Prynwch yn ystod y misoedd cynhesach.
 • Cadwch eich tanc mewn cyflwr da Gosod boeler effeithlon.

Gwnewch gais am yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt (yn enwedig Credyd Pensiwn neu Gredyd Cynhwysol) oherwydd bydd y rhain yn cynnig opsiynau at fwy o help, gan gynnwys Gostyngiad Cartrefi Cynnes gwerth £150 y flwyddyn

Os ydych chi'n cael trafferth fforddio gwresogi eich cartref, mae ein hadran Rheoli arian mewn cyfnod ansicr yn rhoi llawer mwy o wybodaeth i chi am y cymorth ychwanegol sydd ar gael a beth i'w wneud os ydych chi'n poeni am gadw i fyny â biliau a thaliadau.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.