Sut i leihau eich biliau ynni

Y ffyrdd gorau i arbed arian ar nwy a thrydan

Mae biliau ynni yn uchel iawn ar y foment, ond mae ambell beth y gallwch ei wneud i gadw’ch costau mor isel â phosibl.

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Fel arfer mae’n rhatach i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol ac ni fydd rhaid i chi boeni am fethu taliadau.

Defnyddio llai

Mae’n swnio’n amlwg, ond po leiaf o ynni a ddefnyddiwch po rataf fydd eich biliau.

Mae yna ddigon o awgrymiadau a thriciau i dorri'ch defnydd. Rydym wedi rhestru rhai isod.

Dyma rai syniadau cyflym i'ch helpu i dorri'n ôl:

 • Caewch eich llenni a defnyddiwch rimynnau drafft i atal gwres rhag dianc.
 • Defnyddiwch eich peiriant golchi dillad neu’ch peiriant golchi llestri ar dymheredd is, neu rhowch nhw ar y gosodiad ‘eco’ – a pheidiwch â rhoi’r golch ymlaen pan nad oes gennych lwyth llawn.
 • Dewch i'r arfer o ddiffodd goleuadau pan fyddwch yn gadael ystafell a diffodd eitemau trydanol yn hytrach na'u gadael yn y modd segur.

Gwneud eich cartref yn fwy effeithiol o ran ynni

Mae gwario ychydig i arbed llawer yn fuddsoddiad da - yn enwedig os nad oes rhaid i chi wario'ch arian eich hun.

Mae yna lawer o grantiauYn agor mewn ffenestr newydd ar gael i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref fel:

 • gwella'ch Inswleiddiad
 • uwchraddio'ch boeler a'ch offer
 • gosod paneli solar neu dechnolegau adnewyddadwy eraill

Gallai'r gwelliannau hyn eich helpu i arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn. Hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i gael grant, dylai'r buddsoddiadau hyn eich helpu i ddechrau arbed arian yn eithaf cyflym.

Darganfyddwch fwy am grantiau arbed ynni ledled y DU yn ein canllaw Sut i dalu am welliannau i’r cartref

Cynlluniau Llywodraeth i'ch helpu chi yn 2023/24

Darganfyddwch fwy am gynlluniau'r llywodraeth a allai eich helpu yn ein blog Popeth y mae angen i chi ei wybod am becyn cymorth costau byw’r llywodraeth i helpu gyda’ch biliau ynni.

A gaf newid cyflenwr ynni os oes gennyf fesurydd rhagdaledig?

Mae mesurydd rhagdaledig yn gweithio fel tariff ‘talu-wrth-fynd’ ar gyfer nwy neu drydan. Mae angen i chi dalu am ynni cyn y gallwch ei ddefnyddio.

Mae hynny’n golygu rhoi arian yn uniongyrchol i mewn i’ch mesurydd, defnyddio allwedd mesurydd trydan neu nwy, tocynnau neu, mewn rhai achosion, ychwanegu arian ar-lein.

Prif fantais mesuryddion rhagdaledig yw na fyddwch yn gwario mwy nag sydd gennych. Roedd yn arfer bod ychydig yn ddrutach i dalu am eich ynni trwy ragdalu, ond mae'r cap ar brisiau bellach yr un fath ag ar gyfer cartrefi sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, gan arbed £45 y flwyddyn i gwsmeriaid rhagdalu.

Nid yw mesuryddion rhagdaledig yn addas i bawb, yn enwedig os ydych yn fregus. Ni ddylai'ch cyflenwr eich gorfodi i fesurydd rhagdaledig os ydych yn cael trafferth talu'ch bil.

Ni all eich cyflenwr wneud i chi symud i ragdalu os na fyddai'n ddiogel neu'n ymarferol ac mae'n ofynnol iddynt ddilyn y rheolauYn agor mewn ffenestr newydd a osodwyd gan Ofgem, y rheoleiddiwr ynni.

Gall eich cyflenwr orfodi gosod mesurydd rhagdaledig drwy warant neu drwy newid eich mesurydd clyfar o bell, ond dim ond ar ôl iddynt gymryd pob cam rhesymol i gytuno ar daliad gyda chi. Dylai fod yn ddewis olaf i ddatgysylltu'ch cyflenwad.

Darganfyddwch fwy am gael eich symud i fesurydd rhagdaledigYn agor mewn ffenestr newydd ar Gyngor ar Bopeth.

A allaf newid cyflenwyr ynni os oes gennyf fesurydd rhagdaledig?

Os oes gennych fesurydd rhagdaledig, gallwch ddal newid darparwyr ynni. Ar hyn o bryd nid oes llawer o fargeinion ar gael am lai na'r cap ar brisiau, ond dylech wirio'n rheolaidd i weld a oes bargeinion sefydlog newydd y gallwch newid iddynt. Mae rhai cwmnïau ynni ond yn cynnig tariffau sefydlog i gwsmeriaid presennol, felly efallai na fydd angen i chi newid hyd yn oed.

Efallai y gwelwch nad yw'r pris sefydlog rydych chi ei eisiau ar gael i gwsmeriaid rhagdalu. Os yw hynny'n wir, ni fydd yr un o'r chwe chyflenwr mawr yn codi tâl arnoch i'ch newid i fesurydd credyd (lle rydych yn talu am ynni ar ôl i chi ei ddefnyddio) a all fod yn rhatach.

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi gael gwiriad credyd a bydd angen i'ch cyfrif ynni fod yn ddi-ddyled.

A fydd mesurydd deallus yn fy helpu i arbed arian?

Gall mesurydd deallus eich helpu i olrhain eich defnydd o ynni fel y gallwch geisio lleihau faint rydych yn ei ddefnyddio a phryd.

Beth os yw fy margen sefydlog yn dod i ben?

Pan ddaw eich cynllun sefydlog i ben, bydd eich cyflenwr yn eich rhoi ar eu tariff amrywiol safonol. Gyda’r prisiau ynni uchel yr ydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd, hwn fydd y cap ar brisiau Ofgem. Mae'r cap ar brisiau yn cyfyngu ar y swm rydych yn ei dalu, er dylech ofyn am unrhyw dariffau cyfradd sefydlog rhatach a allai fod ar gael i gwsmeriaid newydd neu gwsmeriaid presennol.

Os ydych yn agos at ddiwedd cynllun sefydlog, ni fydd rhaid i chi dalu ffi i'w adael a symud i dariff newydd – ar yr amod bod eich newid wedi'i gwblhau o fewn 49 diwrnod olaf eich cytundeb presennol.

Darganfyddwch fwy am y cap ar brisiau yn ein canllaw Beth i’w wneud os yw’ch bil ynni’n uchel

Tariff ynni sefydlog

Gyda thariff ynni pris sefydlog, ni fyddwch yn cael eich effeithio gan gynnydd prisiau yn ystod y contract. Mae bargeinion cyfradd sefydlog newydd sydd ychydig yn is na'r cap ar brisiau yn dechrau dod i'r farchnad. Chi sydd i benderfynu a ydych chi eisiau'r sicrwydd o gloi prisiau cyfredol neu a fyddai'n well gennych aros i weld a yw'r cap ar brisiau yn gostwng.

Os byddwch yn dewis tariff cyfradd sefydlog a, mae prisiau ynni yn gostwng, byddwch yn dal i fod yn talu'r hen gyfradd uwch tan ddiwedd y contract.

Os ydych chi am newid eto cyn iddo ddod i ben mae gan rai dariffau sefydlog ffioedd ymadael, y bydd angen i chi eu talu i adael.

Nid yw cael tariff sefydlog ychwaith yn golygu y byddwch yn talu'r un swm ar gyfer pob bil. Y tariff sy'n aros yr un fath a bydd eich bil ynni yn codi ac yn disgyn gyda'ch defnydd.

Help os anfonir bil ynni atoch i dalu am ragor o ddefnydd yn flaenorol - ôl-filiau ynni

Weithiau gallech fod yn defnyddio mwy o ynni na’r hyn a dybir gan eich cyflenwr ynni.

Mae hyn yn fwy o broblem os ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol neu os nad ydych yn anfon y manylion o’ch mesurydd i’ch cyflenwr ynni yn rheolaidd.

Os ydych ar gynllun rhandaliad taliad sefydlog ac yn defnyddio mwy o ynni nag y codir tâl arnoch amdano, gallai’ch cyflenwr anfon bil atoch am y rhagor a ddefnyddiwyd gennych. Mae hwn yn fil am yr ynni ychwanegol a ddefnyddiwyd gennych dros yr hyn a dalwyd gennych.

Os ydych yn newid cyflenwr, gallwch gael bil i dalu am y rhagor a ddefnyddiwyd gennych. Bydd hyn yn ddibynnol ar ba mor gywir y codwyd tâl arnoch am eich defnydd o ynni.

Mae ôl-filio am ynni yn nodi rheolau ar gyfer anfon biliau dal i fyny i chi. Gallant fod am unrhyw swm ond ni chânt gynnwys defnydd o ynni fwy na 12 mis yn ôl.

Yn ei chael yn anodd talu’ch biliau ynni?

Gall methu â fforddio cynhesu neu bweru’ch cartref beri pryder. Fodd bynnag, mae help ar gael os ydych yn cael trafferth.

Mae’n bwysig cysylltu â’ch cyflenwr i ofyn am help cyn i chi fethu taliad.

Os ydych yn cael trafferth gydag arian neu’n ad-dalu dyled, gall yr opsiynau gynnwys:

 • adolygu cynlluniau talu biliau, gan gynnwys dyled y gallech fod yn ei ad-dalu mewn rhandaliadau
 • seibiannau talu, neu ostyngiadau yn y swm rydych yn ei dalu
 • cael mwy o amser i ad-dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych
 • newid i fesurydd rhagdaledig
 • mynediad at gronfeydd caledi - mewn achosion eithriadol.

Os ydych yn cael trafferth gyda biliau a thaliadau, mae ein Blaenoriaethwr Biliau cyflym a hawdd ei ddefnyddio yn eich helpu i ddeall pa filiau a thaliadau i ddelio â nhw yn gyntaf a sut i osgoi methu unrhyw daliadau.

Darganfyddwch pwy yw’ch cyflenwr nwy neu drydan, a’u manylion cyswllt, ar fil ynni diweddar.

Os ydych yn cael budd-daliadau, efallai y gallech dalu arian yn ôl sy’n ddyledus i’ch cyflenwr ynni drwy’r cynllun Fuel Direct.

Mae hyn yn gweithio trwy dynnu swm penodol o arian o’ch budd-daliadau i dalu’ch dyledion, ynghyd â swm ychwanegol i dalu am eich defnydd o ynni, yn awtomatig.

Mannau cynnes

Mae cynghorau ar draws y wlad yn agor mannau cymunedol i bobl gadw'n gynnes am ddim yn ystod y dydd yn ystod y misoedd oerach.

Darganfyddwch eich cyngor lleol ar GOV.UK ar gyfer lleoliadauYn agor mewn ffenestr newydd ac amseroedd agor

Beth ddylech chi ei wneud os ydych yn meddwl bod eich swm Debyd Uniongyrchol yn anghywir?

Wrth i gostau ynni cynyddu, bydd eich taliadau misol yn cynyddu hefyd. Fodd bynnag, os ydych yn meddwl bod y taliadau y gofynnir i chi eu gwneud yn ormodol ac mae llawer o gredyd yn eich cyfrif yn barod, gallwch ofyn i’ch cyflenwyr ei newid. Mae côd Ofgem am gyflenwyr sy’n berthnasol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn nodi dylent osod Debyd Uniongyrchol teg a gallu esbonio i chi pam fod y swm yn rhesymol. Os na allant, gallwch ofyn i’ch cyflenwr ad-dalu rhai o’ch credyd.

Mae gan MoneySavingExpert cyfrifiannell i’ch helpu cyfrifo beth ddylai eich taliad misol fodYn agor mewn ffenestr newydd

Mae biliau ynni gaeaf fel arfer llawer yn uwch na rhai’r haf, felly yn lle codi tâl am yr hyn rydych yn ei ddefnyddio pob mis bydd cyflenwyr yn aml yn cymryd eich defnydd blynyddol a’i rhannu i 12 rhan, fel bod y gost wedi lledaenu’n fwy gyfartal. Gall hyn esbonio pam ofynnir i chi dalu am fwy nag ydych yn ei ddefnyddio. Gallwch sicrhau bod eich biliau mor gywir â phosibl gan gymryd darlleniadau mesurydd yn rheolaidd, os oes gennych fesurydd deallus mae’r darlleniadau’n cael eu danfon yn awtomatig.

A yw'n well mynd am dariff tanwydd deuol neu gael contractau trydan a nwy ar wahân?

Mae tariff tanwydd deuol yn golygu eich bod yn cael eich nwy a'ch trydan gan yr un cyflenwr ynni.

Bydd llawer o dariffau sefydlog, ar-lein a safonol yn cynnig opsiwn tanwydd deuol.

Mae llawer o dariffau tanwydd deuol hefyd yn cynnig gostyngiad ar gyfer cymryd nwy a thrydan o'r un cwmni.

Gall fod yn fwy cyfleus delio ag un cyflenwr na chael dau gyflenwr ar wahân ar gyfer nwy a thrydan. Weithiau gall weithio allan yn rhatach ond nid dyma'r opsiwn rhataf bob amser.

Darganfyddwch fwy am dariffau ynniYn agor mewn ffenestr newydd ar Gyngor ar Bopeth.

Sut i gwyno am eich darparwr ynni

Os oes gennych gŵyn, cysylltwch â’ch darparwr ynni yn gyntaf. Bydd rhif ffôn a gwefan eich cyflenwr ar eich bil ynni.

Eglurwch beth yw'r broblem a beth rydych am i'ch cyflenwr ei wneud yn ei gylch. Gallwch ddefnyddio templed llythyrau cwyn am ddimYn agor mewn ffenestr newydd o wefan Cyngor ar Bopeth.

Yna bydd gan gyflenwyr ynni hyd at wyth wythnos i ddweud wrthych am eu penderfyniad ar y cwyn.

Os na allwch ddod i gytundeb gyda’ch cyflenwr ar ôl wyth wythnos, gallwch ofyn am “llythyr terfyn amser”, sy’n eich galluogi i fynd â’ch achos yn rhad ac am ddim at yr Ombwdsmon Ynni.

Bydd yr Ombwdsmon Ynni wedyn yn penderfynu gyda pha barti y mae'n cytuno a sut i ddatrys y mater.

Darganfyddwch fwy am sut i wneud cwyn ar wefan OfgemYn agor mewn ffenestr newydd

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.