Beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw ac yn gadael ewyllys

Hyd yn oed os oes ewyllys, gall rhoi trefn ar ystad ymddangos yn gymhleth ac mae amryw o bobl yn defnyddio cyfreithwyr i ofalu am y gwaith. Ond gall hynny gostio miloedd o bunnau hyd yn oed os na fydd yr ystad yn un gymhleth nac yn un fawr. Am ychydig o gannoedd o bunnau, gallech roi trefn eich hun ar ystad syml. Mae’r erthygl hon yn rhoi canllaw i chi ar wneud y cyfan eich hun, beth sydd yn cael ei gynnwys yn yr ystad a pha bryd y gallech fod angen arbenigwr.

Beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw

Mae’n gallu bod yn anodd gwybod lle i ddechrau pan fydd rhywun rydych yn ei adnabod yn marw. Y cam cyntaf, heblaw am adael i deulu a ffrindiau gwybod, yw cofrestru’r farwolaeth a rhoi gwybod i adrannau llywodraeth, credydwyr, eu landlord neu ddarparwr morgais.

Pa waith sydd ei angen wrth roi trefn ar yr ystad?

Mae rhoi trefn ar yr ystad pan fydd ewyllys yn golygu cael profiant a dosbarthu’r ystad yn unol â chyfarwyddiadau’r ewyllys.

Beth yw profiant?

Dogfen gyfreithiol yw profiant sy’n caniatáu ysgutor yr ewyllys i roi trefn ar ystad yr unigolyn yn unol y cyfarwyddiadau yn eu hewyllys.

Os oes yna ewyllys, yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, bydd angen i chi ymgeisio am ‘Grant profiant’. Gelwir hyn hefyd yn ‘Grant cynrychiolaeth’. Gelwir hyn yn ‘confirmation’ yn yr Alban.

Pan nad oes angen profiant arnoch

Efallai na fydd angen profiant arnoch:

 • os oedd yr ystad yn eiddo ar y cyd rhwng priod neu bartner sifil yr ymadawedig sy’n goroesi, er enghraifft cyfrif banc ar y cyd
 • os nad yw’r ystad yn cynnwys tir, eiddo neu gyfranddaliadau
 • mae’r arian a gedwir yn y cyfrif o fewn terfynau’r banciau. Mae beth yw’r terfyn hwn a’r polisi ar gyfer cael mynediad ato yn amrywio yn ddibynnol ar y darparwr.

Yn y sefyllfaoedd uchod, y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â’r banc neu’r gymdeithas adeiladu a’u hysbysu bod yr unigolyn wedi marw.

Gallent ofyn am gopi o’r dystysgrif farwolaeth fel tystiolaeth.

Gall y priod sy’n goroesi barhau i ddefnyddio’r cyfrif ar y cyd hwnnw.

Pwy ddylai roi trefn ar yr ewyllys?

Pan fydd unigolyn yn gadael ewyllys, byddant fel arfer wedi dewis o leiaf un person i fod yn ysgutor ar gyfer yr ewyllys.

Aelod o’r teulu neu gyfaill yw’r ysgutor fel arfer, neu gyfreithiwr neu fanc ambell waith.

Mae’n gwbl arferol hefyd i’r ysgutor fod yn etifedd o’r ystad.

Os mai chi yw ysgutor yr ewyllys, chi sy’n gyfrifol am gael profiant.

I gael profiant, gallwch un ai:

 • ddefnyddio arbenigwr profiant a all gostio miloedd o bunnau, neu
 • wneud hyn eich hun sy’n costio cannoedd o bunnau fel arfer.

Telir y costau o’r ystad fel arfer, cyn belled bod digon o arian i wneud hynny.

Defnyddiwch arbenigwr profiant

Os teimlwch nad ydych yn ddigon hyderus gwneud y gwaith neu os yw’r ystad yn un gymhleth, mae’n syniad da defnyddio arbenigwr profiant.

Mae’n beth doeth defnyddio un hefyd os oes amheuon ynglŷn â dilysrwydd yr ewyllys.

Os penderfynwch ddefnyddio arbenigwr profiant, dylech ddisgwyl talu miloedd o bunnau am ei wasanaeth. Ond gall costau amrywio’n sylweddol.

Cael profiant eich hun

Os ydych yn barod i ysgwyddo’r baich o gael profiant, gallwch arbed cryn dipyn o arian.

Yna gallech dalu cyfreithiwr am y pethau llai, fel gwirio drwy’r ffurflenni profiant.

Os penderfynwch wneud hynny, chi sy’n gyfrifol yn gyfreithiol am sicrhau bod unrhyw hawliadau ar yr ystad, fel dyledion a threthi, yn cael eu talu cyn dosbarthu’r ystad ymysg ei hetifeddion.

Gallwch nawr gael mynediad i’r Gwasanaeth Profiant ar-lein, felly nid oes angen i chi lawrlwytho’r ffurflenni. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych yn ysgutor ac:

 • mae gennych yr ewyllys wreiddiol
 • mae gennych y dystysgrif farwolaeth wreiddiol neu dros dro
 • rydych eisoes wedi adrodd gwerth yr ystad.

Os nad ydych wedi rhoi gwybod gwerth yr ystad, gallwch wneud hynny yn GOV.UK

Wedi i chi gwblhau eich cais ar-lein, rhoir gwybod i chi pa ddogfennau mae angen i chi anfon i’r Gofrestrfa Profiant. Gellir anfon y rhan fwyaf o’r rhain trwy uwchlwytho ffotograff o’r ddogfen, ond bydd rhaid anfon y gwreiddiol trwy’r post.

Paratoi ar gyfer profiant

Mae’r cam cyntaf wrth ymgeisio am brofiant yn golygu ‘chwilio’ ac ychydig o waith papur.

Yn benodol, bydd angen i chi ddod o hyd i’r ewyllys a gwneud copïau o ddogfennau neilltuol.

Mae angen y dogfennau hyn wrth i chi fynd trwy’r broses o gael profiant.

Dewch o hyd i’r ewyllys a gwneud copïau o rai dogfennau pwysig

Dylai’r ymadawedig fod wedi dweud wrthych, neu aelod o’r teulu neu ffrind, ble cedwir yr ewyllys.

Dylech hefyd wirio am:

 • Codisil: dyma ddogfen rwym yn gyfreithiol y gallai’r ymadawedig fod wedi ei hysgrifennu er mwyn ychwanegu at eu hewyllys wreiddiol neu ei diwygio.
 • Llythyr o ddymuniadau: dyma ddogfen y gallai’r ymadawedig fod wedi ei hysgrifennu i egluro rhai pethau yn eu hewyllys, neu i egluro sut fath o angladd a ddymunant. Nid yw’r llythyr o ddymuniadau yn rhwym yn gyfreithiol.

Efallai y byddwch angen mwy nag un copi ardystiedig o’r dogfennau canlynol:

 • yr ewyllys
 • tystysgrif geni
 • tystysgrif marwolaeth
 • y codisil(iau), os oes rhai
 • tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil, os oedd yr unigolyn yn briod.

Os nad ydych yn ymgeisio ar-lein, bydd angen i chi atodi copïau o’r amryw ddogfennau hyn i’r ffurflenni profiant, ac i gael mynediad at gyfrifon banc, buddsoddiadau neu yswiriant bywyd yr ymadawedig.

Sut i ddarganfod i werth ystad rhywun sydd wedi marw

Cyn i chi allu ymgeisio am brofiant, (neu gadarnhad os ydych yn byw yn yr Alban), bydd angen i chi roi gwerth ar yr ystad.

Pan gwblhewch y ffurflenni profiant, bydd angen i chi nodi beth yw gwerth yr ystad.

I roi gwerth ar yr ystad, bydd angen i chi:

 1. Darganfod i werth unrhyw asedau, fel eiddo, pensiynau preifat, cynilion, cyfranddaliadau, gemwaith, neu eitemau gwerthfawr. Os credwch fod eitem yn werth £500, dylech geisio pris gan brisiwr proffesiynol.
 2. Darganfod beth yw gwerth unrhyw roddion a roddwyd gan yr unigolyn yn ystod y saith mlynedd cyn eu marwolaeth. Bydd angen i chi gynnwys y rhain wrth gyfrifo gwerth yr ystad. Gall rhai mathau o roddion a roddwyd cyn marwolaeth yr unigolyn fod yn destun Treth Etifeddiant.
 3. Darganfod faint o ddyled sydd ganddynt, os o gwbl, fel morgais, cardiau credyd neu fenthyciadau. Dylech gynnwys costau angladd fel rhan o’r ddyled os yw’r ystad yn talu am yr angladd. Os oes dyled ar y cyd, bydd angen cyfrifo beth yw cyfran yr ymadawedig o’r ddyled honno.
 4. Cyfrifo beth yw gwerth yr ystad ar ôl talu’r dyledion.

Bydd angen i chi gyfrifo os oeddent yn berchen ar unrhyw asedau ar y cyd, fel cyfrif banc neu eiddo.

Yn ddibynnol ar y math o berchnogaeth, gallech orfod ei gynnwys yng ngwerth yr ystad.

Gwiriwch os ydych angen gwneud cais am Brofiant

Prisio asedau sydd mewn cydberchnogaeth

Cyn y gallwch gyfrifo gwerth cyfran ased yr ymadawedig a oedd mewn cydberchnogaeth, mae rhaid i chi ganfod pa fath o berchnogaeth oedd iddi.

Mae car, tŷ, darn o dir oll yn enghreifftiau o’r math hwn o ased.

Efallai y byddant wedi bod yn berchen ar yr ased hwn un ai fel:

 • ‘cyd-denant’, neu
 • ‘tenant cydradd’.

Asedau sy’n eiddo fel ‘cyd-denant’

 • mae gan y ddau berchennog hawliau cyfartal dros yr ased cyfan
 • mae’r ased yn trosglwyddo’n awtomatig i’r cydberchennog arall os bydd un yn marw
 • ni all yr ymadawedig drosglwyddo ei berchnogaeth o’r ased yn eu hewyllys.
 • mae rhaid i chi brisio’r ased a’i gynnwys wrth gyfrifo’r Dreth Etifeddiaeth.

Ond efallai na fydd Treth Etifeddiant i’w dalu ar yr ased hwn os yw’r gwerth o fewn y lwfans di-dreth.               

Cyfrifon banc ar y cyd

Mae cyfrifon banc ar y cyd bron bob tro yn cael eu cadw fel ‘tenantiaid ar y cyd’.

Felly, er bod perchnogaeth o’r cyfrif yn pasio’n awtomatig i gyd ddeiliad y cyfrif, mae rhaid i chi ei gynnwys yn rhan o werth ystad yr ymadawedig.

I roi gwerth ar gyfran yr ymadawedig o gyfrif banc ar y cyd, bydd angen i chi gael gwybod beth oedd y swm yn weddill yn y cyfrif a’i rannu â’r nifer o ddeiliaid cyfrif. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn wir os yw deiliaid y cyfrif wedi cytuno fel arall.

Er enghraifft, efallai eu bod wedi llofnodi datganiad ymddiriedolaeth yn nodi bod y cyfrif yn cael ei ddal ganddynt fel ‘tenantiaid yn gyffredin’, yn hytrach na thenantiaid ar y cyd. Felly ar farwolaeth un o ddeiliaid y cyfrif, mae eu cyfran fel y'i diffinnir yn y datganiad o ymddiriedolaeth yn pasio o dan delerau eu hewyllys neu eu diewyllysedd, yn hytrach nag i ddeiliad y cyfrif arall.

Fel arfer mae CTHEM yn craffu cyfrifon banc a gedwir gan gyplau dibriod neu gyfuniadau eraill (fel rhiant a phlentyn) yn agosach. Maent fel arfer yn trin deiliaid cyfrifon fel rhai sy'n berchen ar gyfran o'r cronfeydd sy'n gymesur â'u cyfraniadau i'r cyfrif.

Er enghraifft, pe bai un deiliad cyfrif yn darparu'r holl gronfeydd, bydd balans cyfan y cyfrif yn cael ei drin fel pe bai'n perchen iddynt pan fyddant yn marw. Mae hyn yn golygu y gallai fod yn destun Treth Etifeddiant. Mae hyn oherwydd efallai na fydd yr eithriadau arferol rhag Treth Etifeddiant yn berthnasol, a gallai'r cyd-ddeiliad sydd wedi goroesi fod yn atebol am swm penodol o dreth.

Fel rheol bydd tynnu arian allan o'r cyfrif yn cael eu gosod yn erbyn cyfraniadau'r unigolyn hwnnw cyn belled ag y bo modd. Gellir trin tynnu arian allan sy'n fwy na chyfraniadau unigolyn fel rhodd oes gan ddeiliad y cyfrif arall. Gallai hyn fod yn destun Treth Etifeddiant.

Mae rhaid i dreth etifeddiaeth sy'n ddyledus ar farwolaeth, y gellir ei phriodoli i'r cronfeydd mewn cyfrif ar y cyd, gael ei thalu gan ddeiliad y cyfrif sydd wedi goroesi ac sydd wedi etifeddu cronfeydd trwy oroesi yn hytrach nag o reidrwydd o ystad yr ymadawedig. Mae hyn oni bai bod geiriad gwahanol mewn unrhyw ewyllys a wnaed gan y person a fu farw.

O safbwynt Treth Incwm, ar gyfer cyfrifon ar y cyd sy'n trosglwyddo'n awtomatig i'r perchennog newydd trwy oroesi, mae incwm sy'n codi ar ôl marwolaeth yn eiddo i ddeiliad y cyfrif sydd wedi goroesi.

Ar gyfer cyfrifon a ddelir fel tenantiaid yn gyffredin, bydd incwm y gellir ei briodoli i gyfran yr ymadawedig yn trosglwyddo i'w hystad ac yn destun treth ynddo. Byddai'r rheolau arferol ar drethu incwm ystad ar fuddiolwyr ar unrhyw ddosbarthiad cyfalaf iddynt yn berthnasol.

Asedau sy’n eiddo fel ‘tenant cydradd’

 • gall pob perchennog fod yn berchen ar wahanol gyfrannau o’r ased
 • nid yw’r ased yn trosglwyddo i’r perchennog arall fel mater o drefn os yw un yn marw
 • gall yr ymadawedig drosglwyddo eu perchnogaeth o’r ased yn ei hewyllys
 • mae rhaid i chi brisio rhan yr ymadawedig o’r ased a’i gynnwys wrth gyfrifo’r Dreth Etifeddiant. Ond efallai na fydd Treth Etifeddiant i'w thalu ar yr ased hwn os yw'r gwerth yn dod o fewn eu lwfans di-dreth.

Onid ydych yn siŵr a yw ased dan gydberchnogaeth?

Os oedd gan yr ymadawedig unrhyw asedau eraill, megis cyfranddaliadau, bydd angen i chi gysylltu â’r cwmni:

 • i weld sut berchnogaeth oedd yn bodoli
 • i gyfrifo faint oedd cyfran yr ymadawedig o’r ased a chynnwys hynny fel rhan o’r ystad.

Ar gyfer eiddo neu dir, os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth hon yn eu papurau a chofnodion, gallwch ei gael, am ffi, gan;

Sut i gasglu asedau yr ymadawedig

Gallwch gael mynediad atasedau ariannol yr ymadawedig (megis cyfrifon banc) drwy ofyn i fanciau a sefydliadau eraill i ryddhau asedau yr ymadawedig i chi. 

Dylech agor cyfrif banc ar wahân ar gyfer yr ystad, i osgoi ei gymysgu gyda chyfrifon banc personol eich hun. 

Bydd agor cyfrif banc ar wahân yn ei wneud yn haws i chi weld gwerth asedau ariannol yr ymadawedig, ac o bosib helpu i osgoi unrhyw anghytuno rhwng cymyndderbynwyr ewyllys yr ymadawedig. 

Fe all y banciau enwi y math yma o gyfrif fel ‘cyfrif ysgutor’ neu gyfrif cleient os yw cyfreithwyr yn gweithredu ar eu rhan. 

Diogelwch arian wedi ei gadw mewn cyfrif ysgutor

Os ydych yn dewis agor cyfrif banc ar wahân, dylech hefyd ystyried ei agor gyda banc gwbl ar wahân i fanc eich hun. 

Mae hyn  er mwyn i chi fodyn sicr bor unrhyw arian sydd wedi ei ddal yn y cyfrif banc gyda diogelwch llawn gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS). 

Er  bod y  FSCS yn caniatau diogelwch blaendal o £1 miliwn dros dro am gyfnod fyny at 6 mis ar gyfer ‘arian ystad yr ymadawedig wedi eu dal gan eu cynrychiolydd personol’, ni allant  warantu’r  diogelwch hwn os yw eich banc neu gymdeithas adeiladu yn mynd i’r wal. 

Y swm safonol o ddiogelwch yw £85,000 fesul  sefydliad ariannol (mae rhai banciau’n rhannu trwydded e.e. Halifax a’r Bank of Scotland), a allai fod yn is na gwerth ystad yr ymadawedig. 

Cyfrifo Treth Etifeddiant

Unwaith y byddwch wedi cael gwerth yr ystad a faint o ddyled oedd gan yr ymadawedig, bydd angen i chi gyfrifo faint o Dreth Etifeddiant sy’n daladwy.

Mae’r dreth yn daladwy o fewn chwe mis i’r dyddiad pan fu farw’r unigolyn. A chodir llog os nad yw’n cael ei dalu o fewn chwe mis.

Felly i helpu i osgoi talu’r llog hwn, ystyriwch dalu rhywfaint neu’r cyfan o’r Dreth Etifeddiant cyn i chi orffen rhoi gwerth ar yr ystad.

Os ydych yn talu am hyn o’ch cyfrif eich hun, gallwch ei hawlio yn ôl gan yr ystad.

Ymgeisio am brofiant neu gadarnhad

Wedi i chi werthuso’r ystad, bydd angen i chi lenwi ambell ffurflen a’u hanfon i’r swyddfa Cofrestrfa Profiant agosaf.

Bydd angen i chi dalu ffi ymgeisio hefyd, a pheth neu’r cyfan o’r Dreth Etifeddiant (os o gwbl) i’r CThEM.

Bydd faint fydd angen i chi ei dalu a pha ffurflenni fydd angen i chi eu llenwi yn ddibynnol ar ble rydych yn byw.

Sgroliwch i lawr am wybodaeth ynghylch beth i’w wneud yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Fel arfer nid oes angen i chi wneud cais am brofiant os oedd yr ystad naill ai:

 • dan gydberchnogaeth ac felly’n pasio i’r priod sy’n goroesi
 • ddim yn cynnwys tir, eiddo na chyfranddaliadau.

Os ydych yn ymgeisio ar-lein, ni fydd angen i chi lawrlwytho’r ffurflenni, ond bydd angen i chi anfon yr ewyllys wreiddiol. Mae’r cyfeiriad ar gyfer anfon hyn yn amrywio hefyd yn ddibynnol ar ble ydych yn byw, a byddwch yn cael y cyfeiriad cywir wedi i chi gwblhau eich cais ar-lein.

Mae’r taliad hefyd yn cael ei wneud wedi i chi gyflwyno eich cais ar-lein.

Nid oes angen i chi dyngu llw mwyach, ond bydd rhaid i chi lofnodi datganiad o wirionedd i gadarnhau fod cynnwys y cais profiant yn wir. Gellir hefyd gwneud hyn ar-lein os ydych yn cyflwyno cais ar-lein.

Os ydych yn byw yng Nghymru a Lloegr

Y ffi i wneud cais yw £273 os byddwch yn ei wneud  eich hun neu os yw ystad yn defnyddio cyfreithiwr i wneud cais am brofiant, ar bob ystad dros £5,000. Ni chodir tâl am ystadau sy'n werth llai na £5,000.

Bydd diwygiad grant profiant hefyd yn caniatáu i deuluoedd sy’n galaru wneud cais ar-lein.

Mae angen i chi lenwi:

 • Ffurflen Gais Profiant PA1
 • Ffurflen Treth Etifeddiant IHT400 os yw'r ystad yn werth mwy na £325,000
 • Ffurflen Treth Etifeddiant IHT205 os yw'r ystad yn werth llai na £325,000.

Getting help with fees if you live in England and Wales

You might be able to get help to pay the probate fee and other court fees if you have a low income or are on certain benefits. 

Os ydych yn byw yn yr Alban

Yn ddibynnol ar faint yr ystad, mae yna wahanol ffurflenni i’w llenwi:

 • ar gyfer ystadau bach (sy’n werth £36,000 neu lai), rydych angen ffurflen C1 ac C5(SE)
 • ar gyfer ystadau mawr (sy’n werth dros £36,000), rydych angen ffurflen C1. Mae’r ffi gadarnhau yn amrywio yn ddibynnol ar faint yr ystad.

Cysylltwch â’ch clerc siryf lleol i gael gwybod faint sydd angen i chi ei dalu ac am help i gwblhau’r ffurflenni.

Cael cymorth gyda ffioedd os ydych yn byw yn yr Alban

Mae nifer o amgylchiadau lle gallech fod â hawl i gael eich eithrio rhag talu ffioedd llys.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Bydd angen i chi ofyn am apwyntiad â’ch Swyddfa Profiant leol. Unwaith y bydd gennych apwyntiad, bydd y swyddfa brofiant yn eich helpu i lenwi’r ffurflenni priodol.

Bydd y Swyddfa Brofiant yn gofyn i chi ddod ag amrywiol ddogfennau fel yr ewyllys a thystysgrif marwolaeth pan fyddwch yn mynd am eich apwyntiad.

Mae’r ffi yn £250 ar gyfer ystadau sy’n werth mwy na £10,000. Nid oes ffi i’w thalu os yw gwerth yr ystad yn llai na £10,000.

Cael cymorth gyda ffioedd os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych ar incwm isel, neu os ydych ar fudd-daliadau penodol, efallai na fydd rhaid i chi dalu ffi, neu efallai y gallwch gael rhywfaint o arian oddi ar y ffi.

Talu Treth Etifeddiant

Bydd angen i chi dalu o leiaf rhywfaint os nad y cyfan o’r Dreth Etifeddiant cyn y cyhoeddir profiant.

Os ydych yn meddwl y byddwch yn cael anhawster talu’r dreth am fod angen i chi werthu asedau o’r ystad yn gyntaf, gallech ofyn i CThEM am grant credyd.

Mae grant credyd yn golygu y gallwch gael profiant yn gyntaf er mwyn i chi allu gwerthu’r asedau i dalu’r dreth.

Talu dyledion, trethi a dosbarthu’r ystad

Talu dyledion a threthi

Pan fydd gennych brofiant, mae gennych yr awdurdod i gysylltu â'r sefydliadau sy'n dal asedau'r ymadawedig, fel y banc neu'r darparwr pensiwn preifat.

Yn aml, bydd llog a ffioedd yn dod i ben ar gyfer dyledion sydd yn enw'r person sydd wedi marw yn unig pan fyddwch wedi hysbysu'r credydwr.

Byddant yn gofyn am gopi o'r profiant neu'r llythyr cadarnhau cyn iddynt ryddhau'r asedau.

Yna gallwch dalu'r amrywiol ddyledion (os oes rhai) a'r trethi sy'n ddyledus.

Os yw'r asedau ar ffurf eiddo neu gyfranddaliadau, efallai y bydd angen i chi werthu hwn i dalu'r dyledion a'r trethi.

Gwerthu eiddo

 • Gallwch gael cyngor ar brisio eiddo a’r costau cysylltiedig yn ogystal ag awgrymiadau ar werthu ar wefan Which?
 • Darllenwch ein Canllaw ar werthu tŷ yn gyflym os ydych yn meddwl defnyddio cwmni gwerthu tai yn gyflym yn lle.

Gwerthu cyfranddaliadau

Efallai yr hoffech ystyried gwneud hyn eich hun, os mai nifer fechan o gyfranddaliadau sydd.

Ar gyfer portffolio cymhleth neu os yw’r cyfranddaliadau yn werth cryn dipyn, mae’n syniad da ceisio cyngor proffesiynol.

Rhannu’r ystad

Wedi i chi dalu’r dyledion a threthi, bydd rhaid i chi ddosbarthu’r ystad yn unol â’r hyn a nododd yr ymadawedig yn ei ewyllys.

Ysgrifennu Dogfen Ystad Terfynol

Fe allwch ei weld yn ddefnyddiol i ysgrifennu ‘dogfen ystad terfynol’ i ddangos yr holl arian sydd wedi ei dderbyn ac wedi mynd allan o’r ystad, am  fod gan gymyndderbynwyr a phobl sydd ag arian yn  ddyleddus iddynt yr  hawl i ofyn am gyfrifon. 

Dylai’r ddogfen  hon gynnwys rhestr o’r holl asedau, rhwymedigaethau (arian sy’n ddyledus gan yr ymadawedig i bobl a chwmnïau) a chostau gweinyddu. 

Dylai hefyd ddangos y swm terfynol o arian i’w rannu i bobl wedi ei henwi yn ewyllys yr ymadawedig. 

Mae’n rhaid i’r ddogfen hon gael ei gymeradwyo a’i arwyddo gan ysgutor yr ewyllwys (chi) a phrif gymyndderbynwyr yr ewyllys. 

Talu treth ar arian a dderbynnir mewn ewyllys

Os ydych yn derbyn arian mewn ewyllys, efallai fydd angen i chi dalu treth bellach ar yr incwm hwn, neu o bosib gwneud cais am ad-daliad treth.

Bydd angen i weinyddwr yr ewyllys gwblhau a darparu holl gymyndderbynwyr yr ewyllys â  ffurflen CTeM R185 

Darganfyddwch fwy am gwblhau ffurflen R185 ar wefan y Grwp Diwygio Treth Incwm Isel

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.