Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cael ad-daliad o’ch cyfraniadau pensiwn

Os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn cyn pen dwy flynedd ar ôl ymuno, efallai y gallwch gael ad-daliad o'ch cyfraniadau. Bydd hyn yn dibynnu ar y math o gynllun. Mae'n werth bod yn ymwybodol, os gwnewch hyn, nad oes gennych unrhyw gynilion pensiwn o'r amser hwn. Os ydych wedi cyfrannu mwy na'ch enillion efallai y byddwch hefyd yn gallu cael ad-daliad. 

Os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn, ni fyddwch yn colli'r buddion rydych wedi'u cronni.

Chi sy'n perchen arnynt, ac mae gennych sawl opsiwn ar gyfer beth i'w wneud â hwy. Dylai gweinyddwr eich cynllun neu'ch darparwr pensiwn ddweud wrthych pa opsiynau sy'n berthnasol i chi.

Pensiynau buddion wedi’u diffinio

Os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio, sy’n cynnwys pensiynau cyflog terfynol a chyfartaledd gyrfa, â llai na dwy flynedd o aelodaeth, efallai y gallwch gael ad-daliad o’r cyfraniadau rydych wedi’u talu.

Trethir unrhyw gyfraniadau a ad-delir ar 20% ar yr £20,000 cyntaf, ac ar 50% ar y gweddill.

arrow icon
arrow icon

Pensiynau gweithle cyfraniadau wedi’u diffinio

A oes gennych gynllun pensiwn gweithle cyfraniadau wedi’u diffinio (neu brynu arian) wedi'i sefydlu gan eich cyflogwr?

Os felly, ac rydych am ei adael cyn pen 30 diwrnod ar ôl ymuno, gallwch ofyn am ad-daliad gwasanaeth byr o'ch cyfraniadau eich hun yn unig (ac nid eich cyflogwr).

Trethir cyfraniadau a ad-delir ar 20% ar y £20,000 cyntaf, ac ar 50% ar y gweddill.

arrow icon

Os byddwch yn gadael cyflogaeth (neu'n optio allan) ar ôl mwy na 30 diwrnod, ni allwch ofyn am ad-daliad gwasanaeth byr. Yn lle, bydd y gronfa o arian rydych wedi'i gronni yn y pensiwn yn parhau i gael ei gadw. Gallwch naill ai adael hwn lle mae, ac os felly byddwch yn gallu dechrau cymryd arian ohono yn 55 oed. Fel arall, gallwch symud y gornfa a'i gyfuno â phensiwn arall sydd gennych.

Pensiynau personol, rhanddeiliaid a hunan-fuddsoddedig a sefydlwyd gennych chi'ch hun

Os sefydlwch bensiwn personol, pensiwn rhanddeiliaid neu bensiwn personol hunan-fuddsoddedig eich hun yn uniongyrchol gallwch gymryd ad-daliad o dan y cyfnod ailfeddwl os:

 • rydych wedi bod yn aelod am lai na 30 diwrnod
 • yr hyn a gewch yn ôl yw cyfanswm y cyfraniadau a dalwyd gennych - ag unrhyw enillion neu golled buddsoddiad, yn net o ryddhad treth incwm cyfradd sylfaenol.

Mewn rhai achosion, mae gennych hawl cytundebol i ganslo ar ôl 30 diwrnod. Bydd angen i chi wirio â'r darparwr pensiwn.

Os gofynnwch am ganslo ar ôl 30 diwrnod ac nid yw hyn yn bosibl, bydd y gronfa o arian rydych wedi'i gronni yn y pensiwn yn parhau i gael ei gadw. Gallwch naill ai adael hwn lle mae, ac os felly byddwch yn gallu dechrau cymryd arian ohono yn 55 oed. Fel arall, gallwch symud y gronfa a'i gyfuno â phensiwn arall sydd gennych.  

Aberth cyflog

Os ydych wedi gwneud cyfraniadau gan ddefnyddio aberth cyflog, ni ellir ad-dalu'r rhain. Mae hyn oherwydd eu bod yn cael eu dosbarthu fel cyfraniadau cyflogwr yn hytrach na chyfraniadau personol. Gwiriwch â'ch cyflogwr os nad ydych yn siŵr a ydych wedi gwneud cyfraniadau gan ddefnyddio aberth cyflog.

arrow icon

A allaf gael ad-daliad os wyf wedi cyfrannu gormod?

Os ydych wedi gwneud cyfraniadau personol sy'n fwy na 100% o'ch enillion perthnasol yn y DU at ddibenion Treth Incwm, efallai y gallwch gael ad-daliad - gelwir hyn yn ad-daliad o gyfandaliad cyfraniadau gormodol.

Mae cyfraniadau personol yn cynnwys cyfraniadau gennych a chyfraniadau a wnaed ar eich rhan gan rywun arall. Nid yw'n cynnwys cyfraniadau gan gyflogwr.

Os ydych yn ennill llai na £3,600 ac wedi gwneud cyfraniadau i mewn i bensiwn sy'n gweithredu ei ryddhad treth ar sail rhyddhad yn y ffynhonnell, bydd gennych ond hawl i gael ad-daliad ond os ydynt dros £3,600 (£2,880 cyn i ryddhad treth o 20% gael ei ychwanegu).

arrow icon

Faint y gellir ei ad-dalu i mi os gwnaf gyfraniadau sy'n fwy na fy enillion?

Yr uchafswm y gellir ei ad-dalu yw swm eich cyfraniadau a wnewch sy'n fwy na'ch enillion perthnasol yn y DU at ddibenion Treth Incwm.

Enghraifft:

Yn y flwyddyn dreth 2019/20, gwnaeth Rita gyfraniadau o £24,000 i bensiwn personol. Ar ôl rhoi rhyddhad treth daeth hyn i £30,000. Ei henillion perthnasol ar gyfer y flwyddyn dreth oedd £25,000. Roedd hyn yn golygu ei bod wedi cyfrannu mwy na 100% o'i henillion perthnasol.

Gan mai dim ond hyd at £25,000 y gall Rita dderbyn rhyddhad treth ar ei chyfraniadau, ad-dalodd y darparwr y £5,000 a oedd yn fwy na'i henillion perthnasol.

Fodd bynnag, ond £4,000 yw'r ad-daliad a wnaed i Rita, â £1,000 yn cael ei ad-dalu i Gyllid a Thollau EM gan mai hwn oedd y rhyddhad treth a hawliwyd ar y cyfraniadau a ad-dalwyd.

Nid oes treth i'w thalu wrth dderbyn ad-daliad o gyfandaliad cyfraniadau gormodol.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.