Ail-ymuno ar ôl optio allan

Os ydych wedi optio allan o gynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr, neu wedi stopio talu cyfraniadau, gallwch ail-ymuno yn nes ymlaen.

Sut gallaf ail-ymuno â chynllun fy nghyflogwr?

A ydych wedi optio allan o gynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr, neu wedi stopio talu cyfraniadau? Yna mae rhaid i'ch cyflogwr eich ailymrestru yn ôl i'r cynllun yn ddiweddarach.

Mae hyn fel arfer bob tair blynedd, os ydych yn ddeiliad swydd cymwys bryd hynny.

Mae deiliaid swyddi cymwys:

 • rhwng 22 oed ac Oedran Pensiwn y Wladwriaeth
 • yn ennill dros y trothwy enillion (£10,000), ac
 • yn gweithio, neu’n gweithio fel arfer, yn y DU a bod â chontract cyflogaeth (felly, nid contractwr hunangyflogedig); neu fod â chontract i ddarparu gwaith a/neu wasanaethau yn bersonol (felly, ni allant is-gontractio i drydydd parti).

Bydd eich cyflogwr yn dweud wrthych y cyfraniadau y mae rhaid i chi eu talu, a'r opsiynau sydd ar gael i chi.

Mae rhaid i'ch cyflogwr eich ailymrestru o fewn tair blynedd oherwydd gallai eich amgylchiadau fod wedi newid, ac efallai y bydd pensiwn gweithle bellach yn iawn i chi.

Os nad ydych yn barod i ail-ymuno, gallwch optio allan eto.

Os nad ydych eisiau aros i gael eich ailymrestru, gallwch ofyn am ail-ymuno.

Gallwch ofyn ar unrhyw adeg. Ond dim ond unwaith bob 12 mis y mae rhaid i'ch cyflogwr weithredu cais i ail-ymuno.

Mae hyn oherwydd bod costau gweinyddu i'r cyflogwr bob tro y bydd aelod yn gadael neu'n ail-ymuno â chynllun. Bwriad y mesur 12 mis yw cyfyngu'r costau hyn.

Nid oes rhaid i'ch cyflogwr aros i'ch ymrestru a gallant eich ail-ymrestru yn dilyn unrhyw gais os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Sawl gwaith gallaf adael ac ail-ymuno â chynllun?

Efallai y bydd eich cyflogwr yn dewis derbyn mwy nag un cais gennych i ail-ymuno mewn cyfnod o 12 mis. Ond dim ond unwaith mewn cyfnod o 12 mis y mae gennych hawl i ail-ymuno (os ydych yn gymwys i ail-ymuno).

Os nad ydych yn ddeiliad swydd cymwys, gallwch ofyn am ail-ymuno os ydych naill ai:

 • yn deiliad swydd anghymwys, neu
 • yn weithiwr â hawl.

Dim ond unwaith bob 12 mis y mae rhaid i'ch cyflogwr weithredu cais i ail-ymuno. 

Os ydych yn weithiwr â hawl pan ofynnwch am ail-ymuno, efallai y byddwch yn ymuno â chynllun gwahanol i'r un y mae'ch cyflogwr yn ei ddefnyddio ar gyfer ymrestru'n awtomatig. Ac nid oes rhaid i'ch cyflogwr dalu cyfraniadau.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.