A gaf optio allan o'm pensiwn?

Os ydych wedi cofrestru'n awtomatig mewn pensiwn gweithle, efallai y byddwch yn penderfynu optio allan o'r cynllun. Ond gallai hyn olygu eich bod yn colli budd-daliadau ymddeol gwerthfawr.

A gaf optio allan os nad wyf am ymuno â chynllun pensiwn gweithle fy nghyflogwr?

Os ydych yn gymwys, ond nad ydych am ymuno â chynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr, gallwch optio allan ar ôl i chi gael eich sefydlu ym mhensiwn gweithle eich cyflogwr.

Pan fyddwch yn optio allan, nid yw'ch cyflogwr yn dal i gyfrannu at eich pensiwn.

Sut gallaf optio allan o fy nghynllun pensiwn gweithle?

Mae angen i chi ofyn i'r darparwr pensiwn am ffurflen optio allan fel y gallwch optio allan o ymrestru awtomatig.

Mae rhaid i'ch cyflogwr roi'r manylion cyswllt i chi ar gyfer y darparwr pensiwn os gofynnwch amdanynt.

Mae angen i chi lenwi a llofnodi ffurflen optio allan y cynllun pensiwn, a'i dychwelyd i'ch cyflogwr (neu'r cyfeiriad a roddir ar y ffurflen).

Efallai y bydd y darparwr pensiwn yn caniatáu i chi optio allan ar-lein.

Os byddwch yn optio allan o'r cynllun o fewn mis o gael eich cofrestru'n awtomatig, cewch eich trin fel pe na baech erioed wedi ymuno â'r cynllun. Bydd unrhyw arian rydych wedi'i dalu yn cael ei ad-dalu'n llawn.

Dim ond y cyfraniadau rydych wedi'u gwneud y byddwch yn eu cael yn ôl. Ni chewch y cyfraniadau y gallai eich cyflogwr fod wedi'u gwneud, nac unrhyw ostyngiad treth .

Os penderfynwch optio allan fwy nag un mis ar ôl i chi gael eich sefydlu ym mhensiwn gweithle eich cyflogwr, bydd unrhyw gyfraniadau byddwch wedi'u gwneud fel arfer yn cael eu dal yn y cynllun. Bydd hyn nes gallwch ddechrau tynnu'r arian o'ch pot pensiwn pan fyddwch yn ymddeol.

Mae hyn oni bai bod rheolau'r cynllun pensiwn yn caniatáu ad-dalu'ch cyfraniadau eich hun.

Fel rheol ni allwch ddechrau cymryd arian o'ch pot pensiwn nes eich bod yn 55 oed neu'n hŷn. Mae hyn yn codi i 57 oed yn 2028.

Am ba hyd y mae optio allan yn para ?

Mae optio allan o'r cynllun pensiwn fel arfer yn para hyd at dair blynedd.

Os ydych wedi optio allan, mae rhaid i'ch cyflogwr eich ailgofrestru yn awtomatig yn y cynllun yn nes ymlaen os ydych yn gymwys.

Os na fyddwch yn barod i ymuno â'r cynllun neu ddechrau talu cyfraniadau eto, gallwch benderfynu optio allan o ymrestru awtomatig am dair blynedd arall.

Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch siarad â'ch cyflogwr am optio i mewn i'r cynllun ar unrhyw adeg .

Er y gallwch ofyn am ail-ymuno â'r cynllun ar unrhyw adeg, dim ond unwaith bob 12 mis y mae rhaid i'ch cyflogwr fynd i'r afael ag unrhyw geisiadau .

Mae rhaid i gyflogwyr gofrestru gweithwyr cymwys yn awtomatig sydd wedi optio allan neu stopio cyfraniadau bob tair blynedd. Mae hyn oherwydd y gallai eich amgylchiadau fod wedi newid. Ac efallai mai cynilo i mewn i bensiwn gweithle i gronni arian ar gyfer ymddeol yw'r peth iawn i chi nawr.

Pa fuddion y gallwn eu colli pe bawn yn optio allan?

Os ydych yn ystyried optio allan, neu stopio cyfraniadau, efallai eich bod yn colli allan ar fuddion ymddeol gwerthfawr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • cyfraniadau y mae eich cyflogwr yn eu gwneud i'ch pot pensiwn
 • rhyddhad treth (arian a fyddai wedi mynd i'r llywodraeth wrth i dreth fynd i'ch pot pensiwn yn lle)
 • unrhyw fuddion y gallai eich cynllun eu talu os byddwch yn mynd yn sâl ac yn methu â pharhau i weithio cyn cyrraedd eich dyddiad ymddeol
 • unrhyw fuddion y gallai'r cynllun eu talu i'ch dibynyddion pe byddech farw.

Gallwch ddefnyddio’n gwesgwrsYn agor mewn ffenestr newydd i siarad ag arbenigwr pensiynau os hoffech fwy o wybodaeth

I ddarganfod pa fuddion gallech fod yn eu colli, edrychwch ar y llyfryn am eich cynllun. Dylech fod wedi derbyn un, o bosibl trwy e-bost, pan wnaethoch ymuno.

Os nad ydych wedi derbyn hwn, neu os na allwch ddod o hyd iddo, gallwch ofyn i'ch cyflogwr neu'r darparwr pensiwn am gopi arall.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.