Gadael eich cynllun pensiwn

Os byddwch yn gadael eich cyflogwr, neu'n stopio talu cyfraniadau i'ch cynllun pensiwn, ni fyddwch yn colli'r hyn rydych wedi'i adeiladu yn y cynllun bryd hynny.

Gadael eich cynllun pensiwn neu stopio cyfraniadau

 

Gall eich amgylchiadau newid ar unrhyw adeg. Gallai hyn olygu bod angen i chi stopio talu i'ch pensiwn, neu ddewis gwneud hynny.

Nid oes rhaid i chi aros yn aelod o'ch cynllun pensiwn a gallwch stopio talu cyfraniadau ar unrhyw adeg. Cofiwch y bydd eich cyflogwr hefyd yn stopio talu i mewn iddo hefyd.

Os byddwch yn stopio talu cyfraniadau, neu'n gadael eich cyflogwr, rydych yn cael eich trin fel pe baech wedi gadael eu cynllun pensiwn gweithle.

Bydd beth byddwch wedi cronni yn parhau i fod yn eiddo i chi, a bydd gennych amryw o opsiynau.

Mae'n werth bod yn ymwybodol, os byddwch yn gadael y cynllun, y gallech golli buddion eraill - er enghraifft, yswiriant bywyd.

Ar ôl i chi adael y cynllun – eich opsiynau

Ar ôl i chi adael y cynllun, mae gennych amryw o opsiynau:

Fel arfer, gallwch ddechrau cymeryd arian allan o’ch pensiwn o 55 oed ymlaen (codi i 57 oed o 2028 ymlaen).

 

Efallai gallech symud eich pensiwn i bensiwn gweithle cyflogwr newydd, neu i bensiwn unigol rydych wedi ei sefydlu.

A ydych yn aelod o bensiwn personol? Mae hyn yn cynnwys pensiwn personol hunan-fuddsoddedig a chynllun pensiwn rhanddeiliaid. Yna dylech gallu parhau i gyfrannu ato. Ond ni chewch unrhyw gyfraniadau pellach gan eich (hen) gyflogwr.

Os ydych wedi bod yn aelod o gynllun pensiwn gweithle am lai na dwy flynedd, efallai y gallwch ofyn am ad-daliad gwasanaeth byr o'ch cyfraniadau.

A oeddech wedi’ch ymrestru'n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr a phenderfynu stopio talu cyfraniadau? Os ydych yn dal i weithio i'r un cyflogwr, byddant yn eich ailymrestru'n awtomatig i'r cynllun bob tair blynedd, os ydych yn gymwys. Os nad ydych eisiau ail-ymuno, gallwch optio allan, neu stopio cyfrannu eto.

Os ydych yn dal i weithio i'r un cyflogwr, efallai gallwch ail-ymuno â'r cynllun.

Os byddwch yn gadael eich pensiwn lle y mae, fel arfer mae gennych yr opsiwn i drosglwyddo'ch pensiwn yn ddiweddarach.

Os oes gennych gynllun pensiwn buddion wedi'u diffinio y sector cyhoeddus, efallai na fydd yn bosibl trosglwyddo'ch buddion i gynllun pensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio.

A yw'ch cyflogwr wedi mynd allan o fusnes? Er enghraifft, efallai eu bod wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr, y derbynnydd, neu’n cael eu diddymu. Bydd sut mae hyn yn effeithio arnoch yn dibynnu a oes gennych bensiwn buddion wedi'u diffinio neu gyfraniadau wedi'u diffinio.

Gallai rheolau eraill fod yn berthnasol os yw'ch cyflogwr yn cau eu cynllun pensiwn gweithle os ydynt wedi cymryd drosodd neu'n uno â chwmni arall. Gelwir y rheolau hyn yn reoliadau Trosglwyddo Ymrwymiadau Diogelu Cyflogaeth.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.