Aberthu cyflog a’ch pensiwn

Mae aberth cyflog yn ffordd fwy effeithlon o ran treth i chi wneud cyfraniadau pensiwn. Darganfyddwch sut y gallech elwa.

Beth yw aberth cyflog?

Efallai y bydd eich cyflogwr yn cynnig yr opsiwn o aberthu cyflog i chi fel rhan o'u cynllun pensiwn. Mae hon yn ffordd i wneud eich cynilion pensiwn yn fwy effeithlon o ran treth a gallai olygu eich bod yn mynd â chodiadau cyflog adref.

Os byddwch yn dewis cymryd yr opsiwn, byddwch chi a'ch cyflogwr yn cytuno i ostwng eich cyflog, a bydd eich cyflogwr wedyn yn talu'r gwahaniaeth i'ch pensiwn, ynghyd â'u cyfraniad i'r cynllun.

Gan eich bod i bob pwrpas yn ennill cyflog is, rydych chi a'ch cyflogwr yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs) is, sy'n aml yn golygu y bydd eich tâl mynd adref yn uwch. Yn well fyth, efallai y bydd eich cyflogwr yn talu rhan neu'r cyfan o'u cynilion NIC i'ch pensiwn hefyd (er nad oes rhaid iddynt wneud hyn).

A yw'n iawn i chi?

Gall prif fantais aberthu cyflog fod yn uwch â thâl mynd adref, gan y byddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICS) is.

Bydd eich cyflogwr hefyd yn talu NIC is. Efallai y byddwch chi'n elwa o fwy o gyfraniadau pensiwn gan eich cyflogwr, os ydynt yn rhoi rhywfaint neu'r cyfan o'r arian maet yn ei arbed ar NIC i chi.

Anfanteision

Mae yna anfanteision posibl mae'n bwysig eu hystyried:

 • Os yw'ch cyflogwr yn darparu yswiriant bywyd i chi, mae hyn fel arfer yn cael ei gyfrif fel lluosrif o'ch cyflog. Efallai y bydd eich cyflogwr yn darparu llai o yswiriant bywyd os ydych yn aberthu rhywfaint o'ch cyflog. Dylai eich cyflogwr ddweud wrthych a oes unrhyw yswiriant bywyd yn y gweithle yn seiliedig ar eich cyflog cyn neu ar ôl y didyniad aberthu cyflog.
 • Os ydych mewn cynllun buddion wedi’u diffinio a'ch bod yn ei adael yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, efallai na fyddwch yn gallu cael ad-daliad o'ch cyfraniadau. Mae hyn oherwydd y byddai unrhyw gyfraniadau aberthu cyflog yn cyfrif fel cyfraniadau cyflogwr.
 • Os ydych  mewn cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio, dim ond os byddwch yn eithrio allan neu'n gadael y cynllun o fewn 30 diwrnod ar ôl ymuno ag ef y gallwch gael ad-daliad o'ch cyfraniadau. Gan y bydd y cyfraniadau hyn yn cael eu gwneud gan eich cyflogwr efallai na fyddwch yn gallu cael ad-daliad. Os byddwch yn eithrio allan neu'n gadael ar ôl 30 diwrnod - bydd eich cronfa yn parhau i gael ei fuddsoddi ac ni fyddwch yn gallu cael gafael ar yr arian tan 55 oed (57 o 2028).
 • Gallai eich cyflog is effeithio ar faint o arian y gallwch ei fenthyg ar gyfer morgais. 
 • Efallai y bydd eich hawl i rai budd-daliadau’r Wladwriaeth, fel Tâl Mamolaeth Statudol, yn cael ei effeithio. 

Felly os yw'ch cyflogwr yn cynnig trefniant aberthu cyflog, darganfyddwch a yw'n iawn i chi.

Dylai eich cyflogwr roi trosolwg i chi o sut y gallai aberthu cyflog effeithio arnoch ac a fyddent yn talu rhywfaint neu'r cyfan o'r NIC maent yn eu harbed i'ch gronfa pensiwn.

Gallwch hefyd ofyn i'ch cyflogwr gyfrifo sut y byddai aberthu cyflog yn effeithio ar eich tâl mynd adref. Nid oes rhaid i chi fwrw ymlaen ag aberthu cyflog os nad ydych yn meddwl y byddwch chi'n elwa'n ddigonol.

A allaf ddefnyddio aberthu cyflog os ydw i’n ennill cyflog isel?

Mae'n dibynnu beth yw eich cyflog. Ni allwch ddefnyddio aberthu cyflog pe bai'n gostwng eich enillion yn is na'r isafswm cyflog Cenedlaethol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.