Rhestr wirio cymharu morgeisi

1. A ydych eisiau taliadau misol sefydlog?

Yn gyntaf, bydd angen i chi benderfynu a ydych eisiau morgais cyfradd sefydlog neu amrywiol.

Morgais cyfradd sefydlog

Mae hyn yn golygu talu swm penodol bob mis am gyfnod penodol o amser. Mae morgeisi cyfradd sefydlog yn aml am dair neu bum mlynedd.

Morgais cyfradd amrywiol

Mae hyn yn golygu y gall y swm rydych yn ei dalu bob mis newid yn unol â newidiadau i'r gyfradd llog. Gallai hyn fynd i fyny neu i lawr. 

2. Deall amgylcheddaeth o forgeisi

Edrychwch ar y Gyfradd Ganrannol Flynyddol o Dâl (APRC) wrth ystyried morgeisi â gwahanol ffioedd ymlaen llaw. Mae hyn yn dangos cyfanswm cost flynyddol eich morgais i chi, gan gynnwys ffioedd a thaliadau a gyfrifwyd fel petaech wedi cadw'ch morgais am ei dymor llawn heb ei newid.

Mae ffactorau eraill i'w hystyried wrth ddewis morgais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych o gwmpas am fargen sy'n gweithio i chi ac y gallwch ei fforddio.

Er enghraifft, os ydych yn barod i dalu ffi trefniant ymlaen llaw, yn aml gallwch gael cyfradd llog is. Os ewch am forgais di-ffi, mae'n debyg y bydd rhaid i chi dalu cyfradd uwch.

Defnyddio gwefannau cymharu morgeisi

Mae gwefannau cymharu yn fan cychwyn da ar gyfer dod o hyd i forgais wedi'i deilwra i'ch anghenion. Gallwch ddefnyddio'r gwefannau hyn i gymharu morgeisi:

Cofiwch

 • nid yw gwefannau cymharu i gyd yn rhoi'r un canlyniadau i chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un safle cyn gwneud penderfyniad
 • mae hefyd yn bwysig gwneud rhywfaint o ymchwil i'r math o gynnyrch a nodweddion sydd eu hangen arnoch cyn prynu neu newid cyflenwr.

3. A ydych am ychwanegu rhywfaint / eich holl ffioedd morgais yn eich morgais?

Os na allwch fforddio talu'r ffioedd hyn ar hyn o bryd, darganfyddwch a allwch eu hychwanegu at eich morgais. Cofiwch y byddwch yn talu llog ar unrhyw beth sy'n cael ei ychwanegu at y morgais am nifer o flynyddoedd.

4. Pa mor hir yw'r tymor penodol?

Mae'r rhan fwyaf o forgeisiau yn cychwyn ar gyfradd ragarweiniol, neu dymor penodol, am nifer penodol o flynyddoedd. Mae'r rhain fel arfer am ddwy, tair neu bum mlynedd.

Ar ôl y cyfnod hwn, mae'r gyfradd llog yn mynd i'r gyfradd rifersiwn safonol, sy'n debygol o fod yn llawer mwy costus na'r hyn rydych yn ei dalu ar hyn o bryd.

Po hiraf y tymor penodol, po isaf fydd y gyfradd llog. Fodd bynnag, nid hwn yw'r opsiwn gorau i chi o reidrwydd.

Os ydych am ailforgeisio, neu symud tŷ yn ystod yr amser hwn, efallai y bydd rhaid i chi dalu tâl ad-dalu cynnar. Gall hyn fod yn eithaf drud.

Felly, os efallai hoffech symud yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, efallai nad tymor penodol hwy fyddai'r opsiwn gorau. Efallai y bydd tymor penodol byrrach yn costio mwy i chi yn y tymor byr, ond mae'n arbed llawer i chi trwy beidio â gorfod talu'r tâl ad-dalu cynnar. 

5. A ydych eisiau'r hyblygrwydd i ordalu, tan-dalu neu gymryd seibiannau talu?

Efallai na fydd gennych lawer o reolaeth dros gyfanswm hyd y morgais a gynigiwyd i chi. Mae hyn oherwydd bod ganddo lawer i'w wneud â phris yr eiddo rydych yn ei brynu, maint eich blaendal a faint y gallwch fforddio ei ad-dalu bob mis.

Ond os ydych wedi caniatáu, ac yn gallu fforddio, gwneud gordaliadau, gall hyn arbed llawer o arian i chi.

Nid yw pob polisi morgais yn caniatáu i chi ordalu. Ac os gwnânt, fel rheol mae cap ar faint y gallwch ei ordalu bob blwyddyn.

Mae rhai yn caniatáu i chi dan-dalu neu hyd yn oed gymryd gwyliau morgais byr lle nad oes rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian o gwbl. Bydd p'un a yw'r nodweddion hyn ar gael i chi yn dibynnu ar delerau ac amodau'r morgais, yn ogystal â'ch amgylchiadau ariannol.

6. A ydych eisiau gallu symud benthycwyr (ailforgeisio) pryd bynnag y dymunwch?

Gall ail-gysylltu â chynnyrch gwell arbed cannoedd, ac weithiau miloedd, o bunnoedd i chi – ond mae'r rhan fwyaf o fenthycwyr yn codi ffioedd ymadael. Os ydych ar fargen cyfradd sefydlog, gall ffioedd ad-dalu cynnar fod yn uchel.

Os hoffech gael yr opsiwn hwn, siaradwch â'r benthyciwr, neu defnyddiwch frocer morgais i'ch helpu chi i ddod o hyd i forgais lle nad oes ffioedd ymadael, neu lle mae'r ffioedd ymadael yn isel.

7. Os bydd cyfraddau llog yn codi, a ydych am sicrhau nad ydych yn talu llog uwchlaw cyfradd benodol?

Mae nodwedd cyfradd wedi'i chapio ar rai morgeisi lle nad yw'r gyfradd yn codi uwchlaw lefel benodol.

8. A ydych am ddefnyddio'ch cynilion i helpu i ad-dalu'ch morgais yn gynt?

Gallech ddefnyddio'ch cynilion i'ch helpu i leihau'ch morgais sy'n ddyledus a thalu llai o log. Os ydych am wneud hyn, bydd morgais gwrthbwyso yn rhoi'r hyblygrwydd mwyaf i chi.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.