Rhestr wirio cymharu morgeisi

1. A ydych eisiau taliadau misol sefydlog?

Yn gyntaf, bydd angen i chi benderfynu a ydych eisiau morgais cyfradd sefydlog neu amrywiol.

Morgais cyfradd sefydlog

Mae hyn yn golygu talu swm penodol bob mis am gyfnod penodol o amser. Mae cytundebau morgais cyfradd sefydlog yn aml am dair neu bum mlynedd.

Morgais cyfradd amrywiol

Mae hyn yn golygu y gall y swm rydych yn ei dalu bob mis newid yn unol â newidiadau i'r gyfradd llog. Gallai hyn fynd i fyny neu i lawr. 

2. Deall amgylcheddaeth o forgeisi

Edrychwch ar y Gyfradd Ganrannol Flynyddol o Dâl (APRC) wrth ystyried morgeisi â gwahanol ffioedd ymlaen llaw. Mae hyn yn dangos cyfanswm cost flynyddol eich morgais i chi, gan gynnwys ffioedd a thaliadau a gyfrifwyd fel petaech wedi cadw'ch morgais am ei dymor llawn heb ei newid.

Mae ffactorau eraill i'w hystyried wrth ddewis morgais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych o gwmpas am fargen sy'n gweithio i chi ac y gallwch ei fforddio.

Os ewch am forgais di-ffi, mae'n debyg y bydd rhaid i chi dalu cyfradd uwch, ond eto mae’n bwysig i’w gymharu i’r APRC.

Defnyddio gwefannau cymharu morgeisi

Mae gwefannau cymharu yn fan cychwyn da ar gyfer dod o hyd i forgais wedi'i deilwra i'ch anghenion. Gallwch ddefnyddio'r gwefannau hyn i gymharu morgeisi:

Cofiwch:

 • nid yw gwefannau cymharu i gyd yn rhoi'r un canlyniadau i chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un safle cyn gwneud penderfyniad
 • mae hefyd yn bwysig gwneud rhywfaint o ymchwil i'r math o gynnyrch a nodweddion sydd eu hangen arnoch cyn prynu neu newid cyflenwr.

3. A ydych am ychwanegu rhywfaint neu i gyd o’ch ffioedd morgais yn eich morgais?

Os na allwch fforddio talu'r ffioedd hyn ar hyn o bryd, darganfyddwch a allwch eu hychwanegu at eich morgais. Cofiwch y byddwch yn talu llog ar unrhyw beth sy'n cael ei ychwanegu at y morgais am nifer o flynyddoedd.

Dylech wirio a yw’r ffioedd yn ad-daladwy os nad yw’r morgais yn mynd yn ei flaen. Os na, efallai y bydd hi’n bosibl i wneud cais i’r ffioedd gael eu hychwanegu at y morgais a’u talu pan mae’r cais wedi’i dderbyn ac yn bendant yn mynd yn ei flaen.

4. Pa mor hir yw’r tymor penodol?

Mae'r rhan fwyaf o forgeisiau yn cychwyn ar gyfradd ragarweiniol, neu dymor penodol, am nifer penodol o flynyddoedd. Mae'r rhain fel arfer am ddwy, tair neu bum mlynedd.

Ar ôl y cyfnod hwn, mae'r gyfradd llog yn mynd i'r gyfradd rifersiwn safonol, sy'n debygol o fod yn llawer mwy costus na'r hyn rydych yn ei dalu ar hyn o bryd.

Po hiraf y tymor penodol, po isaf fydd y gyfradd llog. Fodd bynnag, nid hwn yw'r opsiwn gorau i chi o reidrwydd.

Os ydych am ailforgeisio, neu symud tŷ yn ystod yr amser hwn, efallai y bydd rhaid i chi dalu tâl ad-dalu cynnar. Gall hyn fod yn eithaf drud.

Felly, os efallai hoffech symud yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, efallai nad raddfa sefydlog tymor hirach fyddai'r opsiwn gorau. Efallai y bydd raddfa penodol byrrach yn costio mwy i chi yn hir-dymor, ond mae'n arbed llawer i chi trwy beidio â gorfod talu'r tâl ad-dalu cynnar. 

5. A ydych eisiau’r hyblygrwydd i ordalu, tan-dalu neu gymryd seibiannau talu?

Efallai na fydd gennych lawer o reolaeth dros gyfanswm hyd y morgais a gynigiwyd i chi. Mae hyn oherwydd bod ganddo lawer i'w wneud â phris yr eiddo rydych yn ei brynu, maint eich blaendal, faint y gallwch fforddio ei ad-dalu bob mis a'ch oedran.

Ond os ydych wedi caniatáu, ac yn gallu fforddio, gwneud gordaliadau, gall hyn arbed llawer o arian i chi.

Nid yw pob polisi morgais yn caniatáu i chi ordalu. Ac os gwnânt, fel rheol mae cap ar faint y gallwch ei ordalu bob blwyddyn.

Mae rhai yn caniatáu i chi dan-dalu neu hyd yn oed gymryd gwyliau morgais byr lle nad oes rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian o gwbl. Bydd p'un a yw'r nodweddion hyn ar gael i chi yn dibynnu ar delerau ac amodau'r morgais, yn ogystal â'ch amgylchiadau ariannol.

6. A ydych eisiau gallu symud benthycwyr, neu ailforgeisio, pryd bynnag y dymunwch?

Gall ail-gysylltu â chynnyrch gwell arbed cannoedd, ac weithiau miloedd, o bunnoedd i chi – ond mae'r rhan fwyaf o fenthycwyr yn codi ffioedd ymadael. Os ydych ar fargen cyfradd sefydlog, gall ffioedd ad-dalu cynnar fod yn uchel.

Os hoffech gael yr opsiwn hwn, siaradwch â'r benthyciwr, neu defnyddiwch frocer morgais i'ch helpu chi i ddod o hyd i forgais lle nad oes ffioedd ymadael, neu lle mae'r ffioedd ymadael yn isel.

7. Os bydd cyfraddau llog yn codi, a ydych am sicrhau nad ydych yn talu llog uwchlaw cyfradd benodol?

Mae nodwedd cyfradd wedi'i chapio ar rai morgeisi lle nad yw'r gyfradd yn codi uwchlaw lefel benodol.

8. A ydych am ddefnyddio’ch cynilion i helpu i ad-dalu'ch morgais yn gynt?

Gallech ddefnyddio'ch cynilion i'ch helpu i leihau'ch morgais sy'n ddyledus a thalu llai o log. Os ydych am wneud hyn, bydd morgais gwrthbwyso yn rhoi'r hyblygrwydd mwyaf i chi.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.