Pethau i gadw llygad amdanynt wrth brynu eiddo dramor

Mae prynu eiddo dramor fel arfer yn fwy cymhleth na phrynu’n lleol. Bydd angen i chi ystyried nifer o risgiau ac efallai y bydd angen i chi gyfrifo sut i gael morgais ar gyfer eiddo tramor. 

Ymgyfarwyddwch â’r risgiau wrth brynu eiddo dramor

 • Treth – gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried yr holl dreth y bydd rhaid ichi ei thalu, yn y Deyrnas Unedig ac yn y wlad lle rydych wedi prynu’r eiddo.
 • Gwiriwch y gwaith papur – gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl ganiatadau, trwyddedau a chydsyniadau cynllunio angenrheidiol cyn ichi lofnodi unrhyw fath o gontract neu gytundeb.
 • Newidiadau yn y gyfradd gyfnewid – gallai hyd yn oed newid bach i'r gyfradd gyfnewid wneud gwahaniaeth mawr i werth eich eiddo dramor. Gallai hyn wneud cadw i fyny â thaliadau morgais yn anfforddiadwy.
 • Byddwch yn ofalus gyda datblygwyr sydd â dulliau gwerthu cymhellol – peidiwch ag ildio i bwysau trwm i dalu blaendal cyn eich bod wedi cael cyfle i feddwl yn ofalus a cheisio cyngor annibynnol

Cael morgais ar gyfer eiddo tramor

Os oes gennych forgais yn yr EAA (Ardal Economaidd Ewropeaidd) lle rydych yn gwneud ad-daliadau mewn arian tramor, rhaid i’r darparwr benthyciadau ddweud wrthych os bydd y gyfradd cyfnewid yn amrywio fwy nag 20%.

Gallai’r amrywiaethau hyn effeithio ar eich gallu i dalu eich morgais yn y dyfodol.

I ddiogelu benthycwyr, rhaid i ddarparwyr benthyciadau gynnig y dewis i chi ad-dalu’r morgais mewn arian gwlad arall.

Ceisiwch gyngor cyfreithiol ac ariannol annibynnol

Ceisiwch gyngor cyfreithiol bob tro gan gyfreithiwr sy’n annibynnol o bawb arall sy’n gysylltiedig â’r gwerthiant. yn cynnwys

 • y gwerthwr
 • y datblygwr a’r
 • asiant tai.

Sicrhewch fod eich cyfreithiwr yn rhugl yn Saesneg a’r iaith leol, a’u bod yn deall cyfraith eiddo yn y wlad rydych yn prynu ynddi a sut mae’r gyfraith honno’n perthyn i bobl nad ydynt yn breswylwyr.

Os ydych yn penodi cwmni cyfreithiol yn y Deyrnas Unedig, gwiriwch eu bod wedi’u cofrestru gyda Chymdeithas y Cyfreithwyr yn y Deyrnas Unedig a’u bod yn arbenigo mewn trafodion rhyngwladol a throsglwyddo eiddo.

Dod o hyd i gynghorydd cyfreithiol:

Os ydych yn penodi cynghorydd yn y wlad lle rydych yn prynu’r eiddo, dylai fod yn bosibl i chi ddod o hyd i restrau o bobl broffesiynol sy’n siarad Saesneg ar wefan eich Llysgenhadaeth Brydeinig leol.

Gwiriwch wefan Llysgenhadaeth Prydain am restrau o gyfreithwyr lleol sy’n siarad Saesneg a chyfieithwyr cymwys

Cyngor ariannol

Gallwch ddod o hyd i gynghorwr ariannol annibynnol trwy’r dolenni isod.

Mae pob un o’r gwefannau canlynol yn caniatáu i chi chwilio yn ôl cod post a rhai am gynghorwyr arbenigol yn unig.

Os bydd pethau’n mynd o chwith wrth brynu tramor

Ni reoleiddir pryniad eiddo tramor gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) felly ni chewch eich diogelu gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol na’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol os bydd pethau’n mynd o chwith.

Hyd yn oed os defnyddiwch gynghorydd ariannol neu frocer morgeisi a gofrestrir gyda’r FCA yn y Deyrnas Unedig i drefnu’r pryniant ar eich rhan.

Camau nesaf

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.