Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Pam fod ceisiadau am forgais yn cael eu gwrthod a beth i’w wneud nesaf

Os yw’ch cais am forgais yn cael ei wrthod, mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i wella’ch cyfle o gael eich cymeradwyo y tro nesaf. Peidiwch â brysio at ddarparwr benthyciadau arall yn syth oherwydd gallai pob cais ymddangos ar eich ffeil gredyd. 

Rhesymau cyffredin dros wrthod cais am forgais a beth i’w wneud

Hanes credyd gwael

Gwiriwch eich ffeil gredyd gyda’r asiantaethau gwirio credyd (Experian, Equifax a TransUnion) i weld pa wybodaeth sydd ganddynt amdanoch.

Os yw unrhyw ran o’r wybodaeth ar eich adroddiad credyd yn anghywir, gallwch ei gywiro.

Heb eich cofrestru i bleidleisio

Mae angen i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn eich cyfeiriad presennol er mwyn i ddarparwyr benthyciadau allu cadarnhau pwy ydych a’ch cyfeiriad.

arrow icon

Gormod o geisiadau am gredyd

Pan wnewch gais am gredyd, bydd y darparwr benthyciadau yn chwilio drwy eich adroddiad credyd er mwyn gwirio’ch addasrwydd.

Cofnodir y rhan fwyaf o chwiliadau, gan adael nodyn ar eich hanes credyd.

Mae gwneud llawer o geisiadau am gredyd dros gyfnod byr o amser yn ymddangos fel bod gennych broblemau ariannol, felly ceisiwch osgoi cymryd cytundebau credyd newydd am o leiaf blwyddyn cyn i chi ymgeisio am forgais.

Gormod o ddyled

Mae cael gormod o ddyled yn barod yn debygol o leihau’ch tebygrwydd o gael eich derbyn am forgais.

Os oes gennych bryderon ariannol, mae digon o gyngor am ddim a chyfrinachol ar gael i’ch helpu.

Benthyciadau diwrnod cyflog

Bydd unrhyw fenthyciad diwrnod cyflog a gawsoch yn ystod y 6 blynedd diwethaf wedi ei restru ar eich ffeil, hyd yn oed os gwnaethoch ei ad-dalu’n brydlon. Gallai ddal i gyfrif yn eich erbyn gan y gallai darparwyr benthyciadau feddwl na allwch ymdopi gyda’r cyfrifoldeb ariannol o gael morgais.

Bydd effaith cael benthyciad diwrnod cyflog yn amrywio o un darparwr i’r llall a ni fydd hyn o reidrwydd yn golygu y cewch eich gwrthod ar gyfer morgais.

Gwallau gweinyddol

Nid yw darparwyr benthyciadau yn berffaith. Mae llawer ohonynt yn rhoi manylion o’ch cais i mewn i gyfrifiadur felly mae’n bosibl methodd eich cais o ganlyniad i gamgymeriad neu wall ar eich ffeil credyd. Mae darparwr yn annhebygol o roi rheswm penodol i chi pam rydych wedi methu â chais am gredyd ar wahân i’r ffaith ei fod yn ymwneud â’ch ffeil gredyd.

Os bydd hyn yn digwydd, dylai’r darparwr roi manylion yr asiantaeth gyfeirio credyd a wnaethant ei ddefnyddio i chi.

Ddim yn ennill digon

arrow icon

Gallwch ofyn am forgais llai neu weld a ydych yn gymwys am gyd-berchnogaeth neu help trwy un o gynlluniau prynu cartref y llywodraeth.

Ddim yn cyfateb â phroffil y darparwr benthyciadau

Mae’n well gan rai darparwyr benthyciadau fenthyca i fath penodol o berson, gallai fod yn seiliedig ar oedran neu leoliad neu faint rydych am ei fenthyg.

Mae gan gynghorydd morgais annibynnol brofiad o’r farchnad ac mae’n debygol o fod â gwell syniad o’r math o fenthyciwr y bydd y darparwr benthyciadau eisiau ei ddenu.

arrow icon

Blaendal bach

Os mai dim ond blaendal bach rydych wedi gallu ei gynilo, efallai caiff eich ceisiadau eu gwrthod oherwydd eich bod am fenthyg gormod o arian.

Mae rhai cynigion morgais ar gael os oes gennych blaendal bach o 5 i 10%, ond bydd angen i chi chwilio amdanynt.

Gallwch geisio cynilo am gyfnod hwy o amser fel bod gennych blaendal mwy, neu mae cynlluniau gan y llywodraeth i’ch helpu os mai blaendal bach yn unig sydd gennych.

Rhesymau eraill posibl dros wrthod morgais i chi

arrow icon

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n weithiwr ar gontract

Mae rhaid i chi brofi eich bod yn cael incwm rheolaidd drwy ddangos cyfriflenni treth a chyfrifon busnes am y ddwy i dair blynedd diwethaf o leiaf.

Efallai y bydd yn ofynnol i chi brofi bod gennych waith wedi ei sicrhau ar gyfer y dyfodol hefyd – ond bydd y penderfyniad hwnnw’n amrywio o un darparwr benthyciadau i’r llall.

Os ydych wedi byw yn y DU am lai na thair blynedd

Mae’r rhan fwyaf, ond nid pob un darparwr benthyciadau yn anfodlon benthyca i bobl sydd newydd gyrraedd y DU.

Bydd angen i chi ddangos eich cytundeb cyflogaeth a fisa, sy’n profi bod gennych hawl i fyw a gweithio yn y DU.

Ble i fynd am gymorth os gwrthodir eich cais am forgais

Bydd brocer morgais proffesiynol a chynghorydd ariannol annibynnol sy’n arbenigo mewn morgeisi’n gyfarwydd â’r morgeisi sydd ar gael.

Byddant yn ymwybodol o’r hyn mae wahanol ddarparwyr benthyciadau yn chwilio amdano cyn cynnig morgais, a byddant yn siarad â’r darparwr ar eich rhan.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.