Newidiadau cartrefi, eiddo a morgais ar ôl Brexit

Bydd cyfraddau llog morgeisi yn codi a beth allaf i wneud am hynny?

Bydd cyfraddau llog y dyfodol yn codi a gostwng gan ddibynnu ar sawl factor a allai gael effaith ar economi’r DU. Er enghraifft, os yw’r economi’n arafu, gallai’r llywodraeth gamu i mewn a gostwng cyfraddau llog i helpu annog twf. Ar y llaw arall, gallai’r llywodraeth benderfynu codi cyfraddau llog os yw chwyddiant yn dod yn broblem.

Os bydd cyfraddau llog yn codi

Os bydd cyfraddau llog yn codi, mae’n debygol y byddai cyfraddau morgais yn codi i’r rheini sydd ddim ar gytundebau cyfradd sefydlog ar hyn o bryd.

Os ydych chi ar gyfradd forgais amrywiadwy a’ch bod yn pryderu ynghylch cyfraddau’n codi, efallai yr hoffech ystyried cytundeb cyfradd sefydlog yn awr a chael tawelwch meddwl na fydd eich ad-daliadau morgais yn codi yn ystod amser y cyfnod sefydlog.

Os ydych chi ar forgais graddfa sefydlog eisoes, byddai’ch cyfradd log yn aros yr un peth hyd y daw eich morgais bresennol i ben. Mae’n debygol y dylech chi aros gyda’r cytundeb sydd gennych chi.

Ond bydd angen i chi feddwl am beth i’w wneud pan ddaw eich cytundeb i ben.

Beth bynnag y penderfynwch chi wneud, mae’n bwysig pwyso a mesur y manteision a’r anfanteision. Ystyriwch unrhyw ffïoedd ymadael a allai gael eu codi arnoch chi os ydych chi’n symud eich morgais cyn diwedd cytundeb eich morgais.

Os bydd cyfraddau llog yn gostwng

Os bydd cyfraddau llog yn gostwng, gallai fod yn newyddion da i chi os ydych chi’n bwriadu cymryd ail forgais neu os ydych chi ar forgais cyfradd amrywiadwy.

Pe byddech chi’n newid i gytundeb cyfradd sefydlog cyn i gyfraddau llog ostwng, yna ni fyddech chi’n cael budd o unrhyw ostyngiad mewn cyfraddau llog.

Mae gennyf i dŷ gwyliau dramor. Sut fydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar hynny?

Mae hyn yn dibynnu ble mae eich cartref.

Mae gan rai o wledydd yr UE ddeddfau tai gwyliau sy’n wahanol gan ddibynnu ar a ydych chi’n ddinesydd o’r wlad honno, yn ddinesydd yr UE neu ddim yn ddinesydd o’r UE.

Dylech chi wirio gyda’r awdurdodau lleol yn y wlad lle rydych chi’n berchen ar eich cartref ynglŷn â sut y gallai’r rhain fod yn gymwys i chi.

Mae gennyf i eiddo ac asedau eraill yn yr UE. A yw fy ewyllys yn dal yn ddilys ar ôl Brexit?

Ydy. Bydd unrhyw ewyllys ddilys wedi’i gwneud o dan gyfraith y DU cyn i’r DU adael yr UE, gan gynnwys ewyllysiau sy’n gymwys i eiddo wedi’i leoli yn yr UE, yn aros yn ddilys o dan gyfraith y DU.

Fodd bynnag, mae effaith yr ewyllys ynglŷn ag eiddo dramor yn parhau i fod yn ddarostyngedig i gyfraith y wlad mae’r eiddo ynddi.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.