Treth Stamp - popeth sydd angen i chi wybod

Os ydych yn prynu cartref yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon byddwch nawr yn talu cyfradd is o Dreth Tir Treth Stamp (SDLT) tan 31 Mawrth 2021. Ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp os yw’r swm rydych yn ei dalu am eich prif gartref o dan £500,000. Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, bydd rhaid i chi ddal dalu 3% ychwanegol mewn Treth Stamp ar ben y cyfraddau diwygiedig ar gyfer pob band.

Beth yw Treth Stamp?

Mae Treth Stamp yn dreth y gallai fod yn rhaid i chi ei thalu os ydych yn prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Os ydych yn prynu’ch prif eiddo hyd at 31 Mawrth 2021, ni fydd yn rhaid i chi dalu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £500,000. Bydd hyn yn berthnasol p’un a ydych yn brynwr tro cyntaf neu wedi bod yn berchen ar eiddo o’r blaen.

Os ydych yn prynu ail gartref, byddwch yn dal i dalu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000 ar y cyfraddau diwygiedig - gan dalu 3% yn ychwanegol.

Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a lesddaliad – pa un a ydych chi’n prynu’n llwyr neu â morgais.

Os ydych yn prynu eiddo yn yr Alban byddwch yn talu Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) ac yng Nghymru y Dreth Trafodion Tir (LTT) yn hytrach na Threth Stamp.

Beth yw cost Treth Stamp?

Mae amryw o fandiau cyfradd ar gyfer Treth Stamp.

Cyfrifir y dreth ar y rhan honno o bris prynu’r eiddo sy’n perthyn i’r band priodol.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell y Dreth Stamp i ganfod faint fyddwch chi’n ei dalu.

Hyd at 31 Mawrth 2021, ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp ar brynu’ch prif eiddo sy’n costio hyd at £500,000. Os yw’r eiddo rydych yn ei brynu yn costio mwy na £500,000, byddwch yn talu Treth Stamp yn seiliedig ar y bandiau cyfradd diwygiedig, isod.

Enghraifft

Er enghraifft, os prynwch dŷ am £575,000, cyfrifir y Dreth Tir Treth Stamp sy’n ddyledus gennych fel a ganlyn:

 • 0% ar y £500,000 cyntaf = £0
 • 5% ar y £75,000 olaf = £3,750

Cyfanswm SDLT = £3,750

Mae hyn yn arbediad o £15,000 yn seiliedig ar y cyfraddau Treth Stamp oedd mewn lle cyn 8 Gorffennaf 2020.

Cyfraddau Treth Stamp*

Isafswm pris prynu eiddo
Uchafswm pris prynu eiddo
Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)

£0

£500,000

0%

£500,001

£925,000

5%

£925,001

£1.5 miliwn

10%

Dros £1.5 miliwn

    

12%

* Mae treth stamp ar gyfer gwerthiant a throsglwyddiadau eiddo lesddaliad preswyl yn cael ei brisio’n wahanol.

Treth Stamp ar ail gartrefi

Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, fel ail gartref neu eiddo prynu i osod penodol, byddwch yn dal i orfod talu 3% yn ychwanegol mewn Treth Stamp ar ben y cyfraddau diwygiedig ar gyfer pob band hyd at 31 Mawrth 2021.

Mae’r gyfradd uwch hon yn berthnasol i eiddo a brynwyd am £40,000 neu fwy.

Nid yw’n berthnasol i garafanau, tai symudol neu gychod sy’n gartrefi.

Isafswm pris prynu eiddo
Uchafswm pris prynu eiddo
Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)

£0

£500,000

3%

£500,001

£925,000

8%

£925,001

£1.5 miliwn

13%

Dros £1.5 miliwn

    

15%

Rhaid eich bod wedi cwblhau eich pryniant eiddo erbyn 31 Mawrth 2021 i fod yn gymwys ar gyfer y cyfraddau diwygiedig newydd ar y Dreth Stamp. Bydd unrhyw bryniant a gwblhawyd cyn cyhoeddiad y canghellor ar 8 Gorffennaf 2020 yn parhau i dalu cyfraddau Treth Stamp a oedd yn ddilys bryd hynny.

Ad-daliad o gyfraddau uwch o Dreth Stamp

Os prynwch brif breswylfa newydd ond bod oedi wrth werthu’ch prif breswylfa flaenorol, bydd rhaid i chi dalu’r cyfraddau Treth Stamp uwch gan eich bod yn berchen ar ddau eiddo bellach.

Fodd bynnag, os ydych yn gwerthu neu rhoi eich prif gartref i ffwrdd o fewn 3 blynedd o brynu eich cartref newydd gallwch wneud cais am ad-daliad am y swm uwchben y cyfraddau uwch SDLT o’ch bill Treth Stamp.

Gallwch wneud cais am ad-daliad o’r swm sydd yn uwch na’r cyfraddau Treth Stamp arferol os:

 • gwerthwch eich prif breswylfa blaenorol cyn pen tair blynedd, a
 • rydych yn gwneud cais am yr ad-daliad cyn pen tri mis ar ôl gwerthiant eich prif breswylfa blaenorol, neu cyn pen 12 mis ers dyddiad cyflwyno’ch ffurflen dreth SDLT, pa un bynnag sydd yn fwyaf diweddar.

Pryd fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp?

Mae gennych 14 diwrnod i gyflwyno ffurflen Treth Tir Treth Stamp (SDLT) a thalu unrhyw SDLT sy’n ddyledus.

Os na gyflwynwch ffurflen dreth a thalu’r dreth honno cyn pen 14 diwrnod, gall CThEM godi ffioedd a llog arnoch.

Pryd fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp?

Mae gennych 14 diwrnod i gyflwyno ffurflen Treth Tir Treth Stamp (SDLT) a thalu unrhyw SDLT sy’n ddyledus.

Os na gyflwynwch ffurflen dreth a thalu’r dreth honno cyn pen 14 diwrnod, gall CThEM godi ffioedd a llog arnoch.

Sut i dalu’r Dreth Stamp

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â ffurflen a thaliad Treth Stamp ar eich rhan, er fe allwch wneud hynny eich hun.

Y naill ffordd neu’r llall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod yn cael ei gyflwyno ar amser.

Os nad ydych chi’n cyflwyno adroddiad ac yn talu’r dreth o fewn 14 diwrnod, gallai CThEM godi cosbau a llog arnoch chi.

Pa bryd nad yw’r Dreth Stamp yn daladwy?

Mae yna amgylchiadau eraill lle nad yw Treth Stamp yn daladwy neu gellir ei leihau:

 • Ychydig dros y trothwy ar gyfer y band. Os mai dim ond ychydig o fewn y band uwch yw’r pris, gofynnwch i’r gwerthwr neu’r asiant tai a fyddent yn derbyn pris ychydig yn is.
 • Trosglwyddo eiddo wrth wahanu, ysgaru neu ddiddymu. Os ydych chi’n ysgaru neu’n gwahanu oddi wrth eich gŵr/gwraig neu bartner, nid oes Treth Stamp i’w thalu os ydych yn trosglwyddo cyfran o werth eich cartref iddynt hwy. Darllenwch fwy yn ein canllaw Diogelu eich hawliau ar berchen cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad.
 • Trosglwyddo gweithredoedd. Os ydych yn trosglwyddo gweithredoedd eich cartref i rywun arall – un ai fel rhodd neu mewn ewyllys – ni fydd angen iddynt dalu’r Dreth Stamp ar werth yr eiddo ar y farchnad.

Serch hynny, os byddwch yn cyfnewid eiddo gydag unigolyn arall, bydd yn rhaid i’r naill ohonoch dalu’r Dreth Stamp ar yr eiddo a gewch ar sail ei werth ar y farchnad.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.