Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Treth Stamp - popeth sydd angen i chi wybod

Os ydych yn prynu cartref yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon efallai byddwch nawr yn talu cyfradd is o Dreth Tir Treth Stamp (SDLT) tan 30 Medi 2021. Ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp os yw’r swm rydych yn ei dalu am eich prif gartref o dan £250,000. Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, bydd rhaid i chi ddal dalu 3% ychwanegol mewn Treth Stamp ar ben y cyfraddau diwygiedig ar gyfer pob band.

Beth yw Treth Stamp?

Mae Treth Stamp yn dreth y gallai fod rhaid i chi ei thalu os ydych yn prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon dros bris penodol.

Os ydych yn prynu’ch prif eiddo hyd at 30 Medi 2021, ni fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £250,000.

Ar gyfer eiddo sy'n costio mwy na £250,000, byddwch yn talu cyfradd Treth Stamp yn seiliedig ar y pris prynu.

Os ydych yn prynnu am y tro cyntaf, ni fyddwch yn talu dim Treth Stamp ar eiddo sy'n costio hyd at £300,000, a chyfradd ostyngedig ar brynu eiddo hyd at £500,000

O 1 Hydref 2021, byddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo preswyl sy'n costio mwy na £125,000, on i bai eich bod yn cymwys am ostyngiad prynu am y tro cyntaf.

Os ydych yn prynu ail gartref, byddwch yn dal i dalu 3% yn ychwanegol ar Dreth Stamp ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000 ar y cyfraddau perthnasol ar y pryd.

Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a lesddaliad – pa un a ydych ynprynu’n llwyr neu â morgais.

Os ydych yn prynu eiddo yng Nghymru byddwch yn talu Treth Trafodion Tir (LTT) ac yn yr Alban Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) yn hytrach na Threth Stamp.

arrow icon

Beth yw cost Treth Stamp?

arrow icon

Mae amryw o fandiau cyfradd ar gyfer Treth Stamp.

Cyfrifir y dreth ar y rhan o bris prynu’r eiddo sy’n perthyn i bob band.

Hyd at 30 Medi 2021, ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp ar brynu’ch prif eiddo sy’n costio hyd at £250,000. Os yw’r eiddo rydych yn ei brynu yn costio mwy na £250,000, byddwch yn talu Treth Stamp yn seiliedig ar y bandiau cyfradd diwygiedig, isod.

Enghraifft

Er enghraifft, os prynwch dŷ am £500,000, cyfrifir y Dreth Tir Treth Stamp sy’n ddyledus gennych fel a ganlyn:

 • 0% ar y £250,000 cyntaf = £0
 • 5% ar y £250,000 olaf = £12,500

Cyfanswm SDLT = £12,500

Cyfraddau Treth Stamp

Isafswm pris prynu eiddo
Uchafswm pris prynu eiddo
Cyfradd y Dreth Stamp

£0

£250,000

0%

£250,001

£925,000

5%

£925,001

£1.5 miliwn

10%

Dros £1.5 miliwn

    

12%

Treth Stamp o 1 Hydref 2021

Isafswm pris prynu eiddo
Uchafswm pris prynu eiddo
Cyfradd y Dreth Stamp

£0

£125,000

0%

£125,001

£250,000

2%

£250,001

£925,000

5%

£925,001

£1.5 miliwn

10%

Dros £1.5 miliwn

12%

Treth Stamp ar ail gartrefi

Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, fel ail gartref neu eiddo prynu i osod penodol, byddwch yn dal i orfod talu 3% yn ychwanegol mewn Treth Stamp ar ben y cyfraddau diwygiedig ar gyfer pob band hyd at 31 Medi 2021.

Mae’r gyfradd uwch hon yn berthnasol i eiddo a brynwyd am £40,000 neu fwy.

Nid yw’n berthnasol i garafanau, tai symudol, neu gychod sy’n gartrefi.

Isafswm pris prynu eiddo
Uchafswm pris prynu eiddo
Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)

£0

£250,000

3%

£250,001

£925,000

8%

£925,001

£1.5 miliwn

13%

Dros £1.5 miliwn

    

15%

Mae rhaid eich bod wedi cwblhau eich pryniant eiddo erbyn 30 Medi 2021 i fod yn gymwys ar gyfer y cyfraddau diwygiedig newydd ar y Dreth Stamp. 

Rhyddhad Treth Stamp i brynwyr am y tro cyntaf

arrow icon

O 1 Gorffennaf 2021, os ydych yn brynwr am y tro cyntaf yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, ni fyddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo sy'n costio hyd at £300,000.

Ar gyfer eiddo sy'n costio hyd at £500,000, ni fyddwch yn talu dim Treth Stamp ar y £300,000 cyntaf. Byddwch wedyn yn talu Treth Stamp ar y gyfradd berthnasol o 5% ar y swm sy'n weddill, hyd at £200,000.

Os yw'r eiddo rydych yn ei brynu dros £500,000, byddwch yn talu'r gyfradd safonol o Dreth Stamp ac ni fyddwch yn gymwys am ryddhad prynwyr am y tro cyntaf.

Treth Stamp i'r sawl nad ydynt yn preswylio yn y DU

O 1 Ebrill 2021, os nad ydych yn preswylio yn y DU ac rydych yn prynu eiddo preswyl yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, efallai bydd rhaid i chi dalu 2% ychwanegol ar beny cyfraddau Treth Stamp cyfredol ar gyfer eiddo sy'n costio dros £40,000.

arrow icon

Ad-daliad o gyfraddau uwch o Dreth Stamp

Os prynwch brif breswylfa newydd ond bod oedi wrth werthu’ch prif breswylfa flaenorol, efallai bydd rhaid i chi dalu’r cyfraddau Treth Stamp uwch gan eich bod yn berchen ar ddau eiddo bellach.

Fodd bynnag, os ydych yn gwerthu'ch prif gartref o fewn 3 blynedd o brynu eich cartref newydd gallwch wneud cais am ad-daliad am y swm uwchben y cyfraddau SDLT uwch gwnaethoch ei dalu pan wnaethoch brynu'ch cartref newydd.

Gallwch wneud cais am ad-daliad o’r swm sydd yn uwch na’r cyfraddau Treth Stamp arferol os:

 • gwerthwch eich prif breswylfa blaenorol cyn pen tair blynedd, a
 • rydych yn gwneud cais am yr ad-daliad cyn pen tri mis ar ôl gwerthiant eich prif breswylfa blaenorol, neu cyn pen 12 mis ers dyddiad cyflwyno’ch ffurflen dreth SDLT, pa un bynnag sydd yn fwyaf diweddar.
arrow icon

Pryd fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp?

Mae gennych 14 diwrnod i gyflwyno ffurflen Treth Tir Treth Stamp (SDLT) a thalu unrhyw SDLT sy’n ddyledus.

Os na gyflwynwch ffurflen dreth a thalu’r dreth honno cyn pen 14 diwrnod, gall CThEM godi ffioedd a llog arnoch.

arrow icon

Sut i dalu’r Dreth Stamp

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â ffurflen a thaliad Treth Stamp ar eich rhan, er gallwch wneud hynny eich hun.

Y naill ffordd neu’r llall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod yn cael ei gyflwyno ar amser.

Mae rhaid i chi gyflwyno ffurflen (oni bai eich bod wedi'ch eithrio) hyd yn oed os na fydd rhaid i chi dalu dim Treth Stamp.

arrow icon

Pa bryd nad yw’r Dreth Stamp yn daladwy?

Efallai bydd amgylchiadau eraill lle efallai na fydd Treth Stamp yn daladwy. Gallai enghreifftiau gynnwys:

 • Trosglwyddo eiddo yn unol â gorchymyn llys yn ystod gwahanu, ysgaru neu ddiddymu yn cael eu heithrio fel arfer. Os yw cwpl yn cytuno i wahanu'n barhaol ond heb gael gorchymyn llys byddant yn cael eu trin at ddibenion SDLT fel cwpl dibriod.
 • Efallai na fydd eiddo a adewir o dan delerau ewyllys yn ddarostyngedig i SDLT ar yr amod na roddir unrhyw ystyriaeth arall. Fel rheol nid oes unrhyw ofyniad i hysbysu HRMC yn yr achos hwn.
 • Os rhoddwch eich cartref i rywun arall, ni fydd rhaid iddynt dalu SDLT ar werth marchnadol yr eiddo ar yr amod nad oes morgais heb ei dalu ar yr eiddo. Os cymerwch drosodd rhywfaint neu'r cyfan o forgais sy'n bodoli, efallai y bydd SDLT yn daladwy ar werth y morgais dros y trothwy SDLT perthnasol
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.