Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cynllun Cymorth i Brynu - popeth y mae angen i chi wybod

Cynllun gan y llywodraeth yw Cymorth i Brynu i helpu prynwyr tro cyntaf i gael eiddo gyda blaendal o 5% yn unig. Gallwch fenthyg 20% o’r pris prynu (40% yn Llundain), yn ddi-log am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i’r cynllun tan 31 Mawrth 2023. 

Sut mae Cymorth i Brynu yn gweithio?

arrow icon

Mae’r cynllun Cymorth i Brynu yn cynnig benthyciad ecwiti lle mae’r llywodraeth yn benthyca arian i brynwyr tro cyntaf yn Lloegr i brynu cartref sydd newydd ei adeiladu.

Rhaid defnyddio hwn i brynu’ch prif breswylfa ac ni ellir ei ddefnyddio i brynu ail gartref neu eiddo prynu-i-osod.

Mae angen blaendal o leiaf 5% o’r pris prynu arnoch.

Gallwch fenthyg 20% (40% yn Llundain) o’r pris prynu. Mae’r swm hwn yn ddi-log am bum mlynedd.

Mae uchafswm pris prynu eiddo Cymorth i Brynu yn dibynnu ym mha ranbarth o Loegr rydych yn byw ynddo.

Ni allwch ddefnyddio Cymorth i Brynu i brynu eiddo sy’n uwch na’r terfynau hyn.

arrow icon
Rhanbarth Cap ar bris Cymorth i Brynu

Gogledd Ddwyrain

£186,100

Gogledd Orllewin

£224,400

Swydd Efrog a The Humber

£228,100

Dwyrain Canolbarth

£261,900

Gorllwein Canolbarth

£255,600

Dwyrain Lloegr

£407,400

Llundain

£600,000

De Orllewin

£437,600

De Ddwyrain

£349,000

Agorodd ceisiadau am y benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu yn Rhagfyr 2020, a byddant yn rhedeg tan 31 Mawrth 2023.

Ni fydd y benthyciadau ecwiti ar gael tan 1 Ebrill 2021 ac mae’r cynllun ar agor i brynwyr tro cyntaf yn unig.

arrow icon

Gwahaniaethau cenedlaethol

arrow icon

Darganfydwch fwy am Gymorth i Brynnu:

arrow icon

Os nad ydych eto wedi cwblhau eich pryniant

Ydych chi wedi cael eich derbyn am y benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu, ond heb gwblhau eich pryniant eto? Yna mae'r dyddiad cau yn dibynnu ar pam mae'r pryniant wedi'i ohirio.

Bydd yn rhaid i’r mwyafrif o bobl gwblhau eu pryniant erbyn 31 Mawrth 2021. Rhaid i’r adeiladwr cartref fod wedi cwblhau’r gwaith adeiladu fel ei fod yn barod i symud i mewn erbyn 28 Chwefror 2021.

Os gwnaethoch drefniadau i gadw’ch cartref erbyn 30 Mehefin 2020 a bod coronafeirws wedi gohirio’ch pryniant, rhaid i chi gwblhau erbyn 31 Mai 2021. Rhaid bod y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau erbyn 30 Ebrill 2021.

Dylech wirio gyda’ch adeiladwr cartref a’ch cyfreithiwr i sicrhau eich bod yn gallu cwrdd â’r dyddiadau hyn.

arrow icon

Sut mae’r benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu yn gweithio

 • Mae angen arnoch o leiaf 5% o bris prynu eich fflat neu dŷ a adeiledir o’r newydd.
 • Bydd y llywodraeth yn benthyg i chi hyd at 20%, neu 40% os ydych yn byw yn Llundain, o’r pris prynu hyd at derfynau rhanbarthol.
 • Rydych yn benthyca’r gweddill (hyd at 75%, neu 55% os ydych yn byw yn Llundain) gan ddarparwr morgais, ar sail ad-dalu.
 • Mae’r benthyciad ecwiti yn ddi-log am bum mlynedd.
 • Ar ôl pum mlynedd, codir 1.75% arnoch. Ar ôl y chweched flwyddyn, bydd y llog ar y benthyciad ecwiti yn cynyddu yn ôl y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) ynghyd â 2% (1% os gwnaethoch gymryd y benthyciad ecwiti cyn mis Rhagfyr 2019).
 • Rhaid ad-dalu’r benthyciad ecwiti ar ôl 25 mlynedd, neu’n gynharach os ydych yn gwerthu’ch cartref.
 • Rhaid i chi ad-dalu’r un ganran o enillion y gwerthiant â’r benthyciad ecwiti cychwynnol. Felly os cawsoch fenthyciad ecwiti am 20% o bris prynu eich cartref, rhaid i chi ad-dalu 20% o enillion y gwerthiant yn y dyfodol.

Enghraifft o sut mae'r benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu yn gweithio

Cost y cartref - £200,000
Enw’r cost Canran y cyfanswm Gwerth £

Eich blaendal

5%

£10,000

Benthyciad ecwiti

20%

£40,000

Morgais

75%

£150,000

CYFANSWM

  

£200,000

Y gyfradd llog ar gyfer talu’n ôl eich benthyciad di-log

Unwaith y daw’r cyfnod di-log i ben bydd y cyfraddau llog a godir ar eich benthyciad yn codi bob blwyddyn ym mis Ebrill gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), ynghyd â 2%.

Blynyddoedd 1-5: dim ffioedd

Blwyddyn 6: 1.75% o’r benthyciad

Blwyddyn 7 ynlaen: 1.75% + CPI + 2% (1% os ydych wedi cymryd y benthiciad ecwiti cyn Rhagfyr 2019)

Nid yw’r costau hyn yn mynd tuag at talu benthyciad y llywodraeth.

Enghraifft sy'n dangos codiadau cyfradd llog nodweddiadol ar eich benthyciad o’r llywodraeth

Blwyddyn Cyfradd llog

1

Dim taliadau llog

2

Dim taliadau llog

3

Dim taliadau llog

4

Dim taliadau llog

5

Dim taliadau llog 

6

1.75%

7

1.82% 

8

1.90%

Mae'r ffigurau uchod yn tybio bod CPI yn gyson ar 2% a dim gostyngiad yn swm y benthyciad.

O’r tabl, bydd eich taliad llog cyntaf yn 1.75% o’r swm y gwnaethoch ei fenthyg.

Bydd eich llog yn cynyddu bob blwyddyn ym mis Ebrill gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), ynghyd â 2%. Cyfrifir hyn trwy luosi swm y benthyciad (pris prynu x canran benthyciad ecwiti). Bydd canran y benthyciad ecwiti yn lleihau os bydd unrhyw ad-daliad rhannol yn cael ei wneud.

Mae’r gyfradd llog yn cynyddu bob blwyddyn trwy ychwanegu CPI ynghyd â 2%. Yna defnyddir y gyfradd llog o’r flwyddyn flaenorol i gyfrifo’r codiad cyfradd llog ar gyfer y flwyddyn ganlynol

Er enghraifft, mae’r canlynol yn dangos sut mae unrhyw gynnydd yn y gyfradd llog yn cael ei gyfrif gan dybio bod CPI yn aros yn gyson ar 2% ac na wneir unrhyw daliadau i ad-dalu benthyciad o’r llywodraeth:

1.75% (y gyfradd ym mlwyddyn 6) + 0.07% (1.75% x (0.02 CPI + 0.02) = 1.82%

1.83% (y gyfradd ym mlwyddyn 7) + 0.07% (1.83% x (0.02 CPI + 0.02) = 1.90%

Pan fyddwch yn gwerthu’ch cartref

Pan fyddwch yn gwerthu’ch cartref, neu pan fydd y morgais yn cael ei ad-dalu’n llwyr, mae’n rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad ecwiti ynghyd â chyfran o unrhyw gynnydd yn y gwerth.

Enghraifft o sut mae'n gweithio pan fyddwch yn gwerthu'ch cartref

Prynwyd cartref am £ 200,000, a’i werthwyd am £ 250,000

Cynnydd mewn gwerth

25%

Ad-dalu benthyciad ecwiti

£50,000 (£40,000 + 25% o elw)

Morgais

£150,000 (llai ad-daliadau cyfalaf)

Eich cyfran

o leiaf  £50,000

Gall y £50,000 sy’n weddill (neu’n fwy) gael ei ddefnyddio fel blaendal ar eich cartref nesaf.

Mae’r union swm yn dibynnu ar faint rydych wedi’i dalu oddi ar eich morgais.

Gallwch hefyd dalu rhan neu’r cyfan o’ch benthyciad yn ôl ar unrhyw adeg.

Y canran isaf y gallwch ei dalu yn ôl yw 10% o werth y farchnad eich cartref.

Bydd y swm y byddwch yn ei dalu yn ôl yn dibynnu ar werth y farchnad ar y pryd.

Sut ydw i’n dod o hyd i fenthyciad ecwiti?

Siaradwch â’r asiant Cymorth i Brynu yn eich ardal leol neu ddatblygwr lleol sydd wedi’i gofrestru gyda Chymorth i Brynu.

arrow icon

Mwy o wybodaeth

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.