Cynllun Cymorth i Brynu - popeth y mae angen i chi ei wybod

Cynllun gan y llywodraeth yw Cymorth i Brynu i helpu prynwyr tro cyntaf i gael eiddo gyda blaendal o 5% yn unig. Gallwch fenthyg 20% o’r pris prynu (gallwch fenthyg 40% yn Llundain), yn ddi-log am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i'r cynllun yn Lloegr hyd at 31 Hydref 2022, a rhaid bod pryniannau cartref wedi'i gwblhau erbyn 31 Mawrth 2023.

Sut mae Cymorth i Brynu yn gweithio

Mae’r cynllun Cymorth i Brynu yn cynnig benthyciad ecwiti lle mae’r llywodraeth yn benthyca arian i brynwyr tro cyntaf yn Nghymru i brynu cartref sydd newydd ei adeiladu.

Rhaid defnyddio hwn i brynu’ch prif breswylfa ac ni ellir ei ddefnyddio i brynu ail gartref neu eiddo prynu-i-osod.

Mae angen blaendal o leiaf 5% o’r pris prynu arnoch.

Gallwch fenthyg 20% o’r pris prynu. Mae’r swm hwn yn ddi-log am bum mlynedd.

Uchafswm y pris prynu eiddo Cymorth i Brynu yw £300,000.

Ni allwch ddefnyddio Cymorth i Brynu i brynu eiddo sy’n uwch na’r terfyn hyn.

Gwahaniaethau cenedlaethol

Sut i ad-dalu eich benthyciad

 • Mae’r benthyciad ecwiti yn ddi-log am bum mlynedd.
 • Ar ôl pum mlynedd, codir 1.75% arnoch. Ar ôl y chweched flwyddyn, bydd y llog ar y benthyciad ecwiti yn cynyddu yn ôl y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) ynghyd â 2% (1% os gwnaethoch gymryd y benthyciad ecwiti cyn mis Rhagfyr 2019).
 • Rhaid ad-dalu’r benthyciad ecwiti ar ôl 25 mlynedd, neu’n gynharach os ydych yn gwerthu’ch cartref.
 • Rhaid i chi ad-dalu’r un ganran o enillion y gwerthiant â’r benthyciad ecwiti cychwynnol. Felly os cawsoch fenthyciad ecwiti am 20% o bris prynu eich cartref, rhaid i chi ad-dalu 20% o enillion y gwerthiant yn y dyfodol.

Enghraifft o sut mae'r benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu yn gweithio

Cost y cartref - £200,000
Enw’r cost Canran y cyfanswm Gwerth £

Eich blaendal

5%

£10,000

Benthyciad ecwiti

20%

£40,000

Morgais

75%

£150,000

CYFANSWM

  

£200,000

Y gyfradd llog ar gyfer talu’n ôl eich benthyciad di-log

Unwaith y daw’r cyfnod di-log i ben bydd y cyfraddau llog a godir ar eich benthyciad yn codi bob blwyddyn ym mis Ebrill gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), ynghyd â 2%.

Blynyddoedd 1-5: dim ffioedd

Blwyddyn 6: 1.75% o’r benthyciad

Blwyddyn 7 ynlaen: 1.75% + CPI + 2% (1% os ydych wedi cymryd y benthiciad ecwiti cyn Rhagfyr 2019).

Byddwch hefyd yn talu ffi reoli misol £1 trwy ddebyd uniongyrchol. Pan fyddwch yn cymryd eich benthyciad ecwiti, rydych chi'n cytuno i'w ad-dalu'n llawn, ynghyd â ffioedd llog a rheoli.

Enghraifft sy'n dangos codiadau cyfradd llog nodweddiadol ar eich benthyciad o’r llywodraeth

Blwyddyn Cyfradd llog

1

Dim taliadau llog

2

Dim taliadau llog

3

Dim taliadau llog

4

Dim taliadau llog

5

Dim taliadau llog 

6

1.75%

7

1.82% 

8

1.90%

Mae'r ffigurau uchod yn tybio bod CPI yn gyson ar 2% a dim gostyngiad yn swm y benthyciad.

O’r tabl, bydd eich taliad llog cyntaf yn 1.75% o’r swm y gwnaethoch ei fenthyg.

Bydd eich llog yn cynyddu bob blwyddyn ym mis Ebrill gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), ynghyd â 2%. Cyfrifir hyn trwy luosi swm y benthyciad (pris prynu x canran benthyciad ecwiti). Bydd canran y benthyciad ecwiti yn lleihau os bydd unrhyw ad-daliad rhannol yn cael ei wneud.

Mae’r gyfradd llog yn cynyddu bob blwyddyn trwy ychwanegu CPI ynghyd â 2%. Yna defnyddir y gyfradd llog o’r flwyddyn flaenorol i gyfrifo’r codiad cyfradd llog ar gyfer y flwyddyn ganlynol

Er enghraifft, mae’r canlynol yn dangos sut mae unrhyw gynnydd yn y gyfradd llog yn cael ei gyfrif gan dybio bod CPI yn aros yn gyson ar 2% ac na wneir unrhyw daliadau i ad-dalu benthyciad o’r llywodraeth:

1.75% (y gyfradd ym mlwyddyn 6) + 0.07% (1.75% x (0.02 CPI + 0.02) = 1.82%

1.83% (y gyfradd ym mlwyddyn 7) + 0.07% (1.83% x (0.02 CPI + 0.02) = 1.90%

Pan fyddwch yn gwerthu’ch cartref

Pan fyddwch yn gwerthu’ch cartref, neu pan fydd y morgais yn cael ei ad-dalu’n llwyr, mae’n rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad ecwiti ynghyd â chyfran o unrhyw gynnydd yn y gwerth.

Enghraifft o sut mae'n gweithio pan fyddwch yn gwerthu'ch cartref

Prynwyd cartref am £ 200,000, a’i werthwyd am £ 250,000

Cynnydd mewn gwerth

25%

Ad-dalu benthyciad ecwiti

£50,000 (£40,000 + 25% o elw)

Morgais

£150,000 (llai ad-daliadau cyfalaf)

Eich cyfran

o leiaf  £50,000

Gall y £50,000 sy’n weddill (neu’n fwy) gael ei ddefnyddio fel blaendal ar eich cartref nesaf.

Mae’r union swm yn dibynnu ar faint rydych wedi’i dalu oddi ar eich morgais.

Gallwch hefyd dalu rhan neu’r cyfan o’ch benthyciad yn ôl ar unrhyw adeg.

Y canran isaf y gallwch ei dalu yn ôl yw 10% o werth y farchnad eich cartref.

Bydd y swm y byddwch yn ei dalu yn ôl yn dibynnu ar werth y farchnad ar y pryd.

Mwy o wybodaeth

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.