Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau – popeth y mae angen i chi ei wybod

Os ydych yn prynu cartref yn yr Alban o’r 15 Gorffennaf 2020 byddwch yn talu llai o Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) tan 31 Mawrth 2021. Os ydych yn prynu eich prif gartref, ni fyddwch yn talu LBTT ar bryniant o dan £250,000. Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, efallai bydd yn rhaid i chi dalu 4% yn ychwanegol ar gyfanswm pris prynu’r eiddo, yn ogystal â’r cyfraddau safonnol o LBTT a allai fod yn gymwys.

Beth yw Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau i ganfod faint y byddwch yn ei dalu.

Mae Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) yn dreth y gallai fod yn rhaid i chi ei thalu os ydych yn prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn yr Alban.

Os ydych yn prynu’ch prif eiddo ar neu cyn 31 Mawrth 2021, ni fyddwch yn talu unrhyw LBTT ar eiddo sy’n costio hyd at £250,000. Bydd hyn yn berthnasol os ydych yn brynwr tro cyntaf ac os ydych wedi bod yn berchen ar eiddo o’r blaen

Bydd eiddo sy’n costio mwy na £250,000 yn talu LBTT yn seiliedig ar werth yr eiddo.

Os ydych yn prynu ail gartref, efallai y bydd angen i chi dalu ychwanegiad annedd ychwanegol o 4% yn seiliedig ar gyfanswm pris prynu eiddo sy’n costio mwy na £40,000.

Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a lesddaliad – pa un a ydych yn prynu’n llwyr neu â morgais.

arrow icon

Faint yw’r Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Mae sawl band cyfradd ar gyfer Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT).

Cyfrifir y dreth ar ran y pris prynu eiddo sy’n disgyn o fewn pob band.

Er enghraifft, os ydych chi’n prynu tŷ am £280,000, cyfrifir yr LBTT sy’n ddyledus fel a ganlyn:

0% ar y £250,000 cyntaf = £0

5% ar y £30,000 nesaf = £1,500

Cyfanswm LBTT = £1,500

Mae hyn yn cynrhychioli arbediad o £1,100 yn seiliedig ar y cyfraddau cyn y newid dros dro i’r LBTT.

Cyfraddau Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT)
Isafswm pris prynu eiddo
Uchafswm pris prynu eiddo
Cyfradd Y Dreth Stamp (ond yn gymwys i ran o’r pris eiddo sy’n disgyn o fewn pob band)

£0

£250,000

0%

£250,001

£325,000

5%

£325,001

£750,000

10%

Dros £750,000

12%

Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau ar ail gartrefi

Bydd angen i brynwyr eiddo preswyl ychwanegol, fel ail gartrefi ac eiddo prynu i osod, dalu 4% ychwanegol ar ben pris prynu eiddo sy’n costio mwy na £40,000. Gelwir hyn yn Dâl Atodol Annedd Ychwanegol (ADS).

Oherwydd y cynnydd yn y trothwy cychwynnol a lle mae’r ADS yn berthnasol, bydd y newid i’r trothwy cychwynnol hefyd yn berthnasol i drafodion eiddo. Mae hyn yn golygu na fydd trafodiad eiddo preswyl sy’n atebol i’r ADS yn talu cyfraddau safonol LBTT ar £250,000 cyntaf y pryniant, ond bydd yr ADS yn parhau i fod yn daladwy ar 4% o gyfanswm y pris prynu.

Pa bryd y mae angen i chi dalu am Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Bydd angen i chi gyflwyno ffurflen Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) a’i dychwelyd i Revenue Scotland.

arrow icon

Os na fyddwch yn cyflwyno ffurflen LBTT fe allai Revenue Scotland godi cosbau a llog arnoch.

arrow icon

Pa bryd nad yw Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau yn daladwy?

Mae amgylchiadau eraill lle nad yw LBTT naill ai'n daladwy neu y gellir ei leihau.

 • Os yw'r eiddo ychydig yn uwch na band cyfradd: Os yw'r pris ychydig o fewn band uwch yn unig, gofynnwch i'r gwerthwr neu'r gwerthwr tai a fyddent yn derbyn pris ychydig yn is.
 • Trosglwyddo gweithredoedd: Os ydych yn cael tir neu eiddo o dan delerau ewyllys, nid oes yn rhaid dweud wrth Revenue Scotland ac ni fydd yn rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir. Bydd hyn yn gymwys hyd yn oed os byddwch yn cymryd morgais sy’n weddill ar yr eiddo ar y dyddiad y bu farw’r person. Mae hyn ar yr amod nad oes unrhyw ystyriaeth arall yn cael ei rhoi.
 • Os byddwch yn cael eiddo fel rhodd ni fyddwch yn talu Treth Trafodiadau Tir ar yr amod nad oes morgais yn weddill arno. Ond os byddwch yn cymryd peth o’r morgais cyfredol neu’r cyfan ohono, bydd yn rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir os yw gwerth y morgais dros y Dreth Trafodiadau Tir.

Serch hynny, os byddwch yn cyfnewid eiddo gyda pherson arall, bydd yn rhaid i’r ddwy ochr dalu LTT ar yr eiddo yr ydych yn ei dderbyn ar sail ei werth ar y farchnad.

arrow icon

Sut i dalu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â’r ffurflen Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT), er fe allwch ei wneud eich hun.

Y naill ffordd neu’r llall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cofnod yn cael ei gyflwyno ar amser.

Os yw pris eich cartref newydd yn llai na £145,000, rhaid i chi gyflwyno ffurflen (oni bai ei fod wedi’i eithrio) er na fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw LBTT.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.