Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau – popeth y mae angen i chi ei wybod

Os ydych yn prynu cartref yn yr Alban byddwch yn talu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) ar eiddo sy’n costio mwy na £145,000. Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, efallai y bydd angen i chi dalu 4% yn ychwanegol ar gyfanswm pris prynu’r eiddo, yn ogystal â’r cyfraddau safonnol o LBTT a allai fod yn gymwys.

Beth yw Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Mae Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) yn dreth y gallai fod yn rhaid i chi ei thalu os ydych yn prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn yr Alban

Os ydych yn prynu eich prif eiddo, ni fyddwch yn talu LBTT ar eiddo sy’n costio hyd at £145,000. Bydd hyn yn berthnasol os ydych yn brynwr tro cyntaf ac os ydych wedi bod yn berchen ar eiddo o’r blaen. Bydd eiddo sy'n costio mwy na'r trothwy yn talu LBTT yn seiliedig ar werth yr eiddo.

Os ydych yn prynu ail gartref, efallai y bydd angen i chi dalu ychwanegiad annedd ychwanegol o 4% yn seiliedig ar gyfanswm pris prynu eiddo sy’n costio mwy na £40,000.

Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a lesddaliad – pa un a ydych yn prynu’n llwyr neu â morgais.

Faint yw’r Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Mae sawl band cyfradd ar gyfer Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT).

Cyfrifir y dreth ar ran y pris prynu eiddo sy’n disgyn o fewn pob band.

Er enghraifft, os ydych chi’n prynu tŷ am £280,000, cyfrifir yr LBTT sy’n ddyledus fel a ganlyn:

0% ar y £145,000 cyntaf = £0

2% ar y £105,000 nesaf = £2,100

5% ar y £30,000 nesaf = £1,500

Cyfanswm LBTT = £3,600

£325,001

Cyfraddau Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT)
Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd Y Dreth Stamp (ond yn gymwys i ran o’r pris eiddo sy’n disgyn o fewn pob band)

£0

£145,000

0%

£145,001

£250,000

2%

£250,001

£325,000

5%

£325,001

£750,000

10%

Dros £750,000 

12%

Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau i brynwr tro cyntaf

Gallwch gael rhyddhad prynwyr tro cyntaf os ydych yn prynu eiddo yr ydych yn bwriadu byw ynddo fel eich prif neu unig breswylfa.

Gallwch wneud cais am y rhyddhad pan rydych yn cyflwyno’ch ffurflen LBTT.

Bydd rhaid i brynwr tro cyntaf cwrdd â meini prawf penodol er mwyn fod yn gymwys am y rhyddhad treth. Gallwch weld y meini prawf llawn ar wefan Cyllid yr Alban.

Os ydych yn gymwys am y rhyddhad, byddwch yn gymwys am LBTT sero am eiddo hyd at £175,000.

Os yw’ch pryniad tro cyntaf yn costio’n fwy na £175,000 byddwch yn talu treth ar y gyfran o’r pris sydd dros £175,000 yn unig. Nid oes terfyn uwch, felly beth bynnag yw pris eich eiddo, byddwch yn derbyn rhyddhad ar y £175,000 cyntaf o’r pris. Dyma dabl gyda rhai enghreifftiau:

Pris prynu Treth dyledus – gyda rhyddhad Treth dyledus – heb rhyddhad

£150,000

£0

£100

£175,000

£0

£600

£200,000

£500

£1,100

£250,000

£1,500

£2,100

Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau ar ail gartrefi

Bydd angen i brynwyr eiddo preswyl ychwanegol, fel ail gartrefi ac eiddo prynu i osod, dalu 4% ychwanegol ar ben pris prynu eiddo sy’n costio mwy na £40,000. Gelwir hyn yn Dâl Atodol Annedd Ychwanegol (ADS).

Pa bryd y mae angen i chi dalu am Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Bydd angen i chi gyflwyno ffurflen Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) a’i dychwelyd i Revenue Scotland.

Os na fyddwch yn cyflwyno ffurflen LBTT fe allai Revenue Scotland godi cosbau a llog arnoch.

Sut i dalu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â’r ffurflen Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT), er fe allwch ei wneud eich hun.

Y naill ffordd neu’r llall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cofnod yn cael ei gyflwyno ar amser.

Os yw pris eich cartref newydd yn llai na £145,000, efallai bydd rhaid i chi gyflwyno ffurflen o hyd (oni bai ei fod wedi’i eithrio) er na fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw LBTT.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.