Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Canllaw ar gardiau siop

Gall cardiau siop fod yn ddefnyddiol os ydych yn ddigon disgybledig i dalu’r cyfan yn ôl sy’n ddyledus gennych bob mis, ond os nad ydych gall hynny fod yn ddrud – felly gwiriwch a oes dewisiadau credyd eraill gwell.

Sut maent yn gweithio

Yn y bôn, mae cerdyn siop yn gerdyn credyd y gallwch ei ddefnyddio gydag un gadwyn neu grŵp stryd fawr.

Fel gyda cherdyn credyd, gallwch ddefnyddio cerdyn siop i brynu pethau â chredyd a thalu amdanynt ar ddiwedd y mis.

Ac yn union fel cerdyn credyd, codir llog arnoch os na fyddwch yn ad-dalu’n llawn.

Fel arfer mae’r gyfradd llog yn uwch nag ar gyfer cerdyn credyd.

Efallai y gofynnir i chi a oes gennych chi gerdyn siop neu a hoffech chi gael un wrth y til pan fyddwch yn talu am eich siopa.

Roeddynt yn arfer cael eu cynnig gyda gostyngiad ar eich pryniant cyntaf, ond mae cwmnïau wedi cytuno i beidio â chynnig bargeinion o fewn y saith diwrnod cyntaf, felly mae gennych chi amser i newid eich meddwl (gallwch ganslo’r cerdyn o fewn 14 diwrnod).

Os byddwch yn cymryd cerdyn, efallai y cynigir talebau neu ostyngiadau i chi – fel 10% o ostyngiad oddi ar bryniant am dri mis neu ostyngiadau i ddeiliaid cerdyn yn unig, neu ddanfon nwyddau am ddim pan brynwch ar-lein.

Rhaid i chi fod o leiaf yn 18 oed i gael cerdyn siop. Fel gydag unrhyw gerdyn credyd, bydd yn rhaid i chi hefyd gael gwiriad credyd.

arrow icon

Cardiau credyd brand y siop

Mae Tesco, Sainsbury, John Lewis, Marks & Spencer ac Asda oll yn cynnig cerdyn credyd brand y siop y gellir ei ddefnyddio yn unrhyw le ac nid yn y siop a enwir yn unig. Byddwch yn ofalus i beidio â drysu cardiau siop gyda chardiau credyd sy'n gysylltiedig â siopau.

Mae cardiau gwobrwyo - fel Nectar neu Tesco Clubcard – yn caniatáu i chi gasglu pwyntiau ar eich siopa y gallwch eu defnyddio wedyn i gael arian oddi ar eich bil neu i’w cyfnewid am nwyddau a gwasanaethau. Nid yw cardiau siop yr un peth â chardiau gwobrwyo na chardiau teyrngarwch.

Manteision:
 • Gostyngiadau a phethau am ddim - efallai y gallwch gael gostyngiadau neu arian i ffwrdd. Ond cofiwch, os nad ydych yn talu’ch bil i gyd, gallai’r llog gostio llawer mwy i chi na gwerth y gostyngiadau. Darllenwch fwy am hyn isod yn yr adran ar daliadau a ffioedd.

 •   Gall fod yn fargen dda gyda’ch hoff siop - yr unig adeg y gallech ystyried cael cerdyn siop yw os ydych yn gwario llawer o arian mewn siop benodol yn rheolaidd - a hyd yn oed wedyn, rhaid i chi fod mewn rheolaeth lawn o’ch arian. Peidiwch â chael eich temtio i orwario dim ond am fod y gostyngiadau neu’r talebau ar gael.

Anfanteision
 • Cyfradd llog uwch os na thalwch y cyfan yn ôl bob mis - mae cardiau siop yn aml yn codi llog llawer uwch na cherdyn credyd arferol.

 • Gallwch ond defnyddio cardiau siop i dalu am bethau o fewn y gadwyn stryd fawr benodol honno.

 •  Yn aml cânt eu gwerthu gan gynorthwywyr siop, nid arbenigwyr ariannol. Dylech gael gwybodaeth fanwl ac eglurhad ar sut mae’r cerdyn yn gweithio cyn i chi arwyddo i’w gymryd. Ond efallai na fydd rhai cynorthwywyr gwerthu nwyddau wedi cael digon o hyfforddiant ar yr elfennau credyd. Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, gofynnwch gwestiynau, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn arwyddo hyd nes i chi ddeall y drefn.

arrow icon

Taliadau a ffioedd

Fel arfer mae cardiau siop yn codi cyfraddau llog llawer iawn uwch na chardiau credyd arferol.

Cymerwch olwg ar y Gyfradd Canran Flynyddol (APR) cyn arwyddo.

Bydd hyn yn eich helpu i gymharu’r gost â mathau eraill o fenthyca y gallech eu defnyddio – mae’r APR yn dangos cost pryniant ar ôl unrhyw gyfnod cychwynnol felly mae’n ffordd dda o gymharu cerdyn credyd â cherdyn siop, yn enwedig os nad ydych yn gymwys i gael cerdyn credyd 0%.

I osgoi talu llog, dylech bob amser geisio talu’ch bil i gyd bob mis.

Bydd eich datganiad yn dangos yr isafswm sydd yn rhaid i chi ei dalu, ond mae’n bwysig bob amser i geisio ad-dalu cymaint ag y gallwch, neu gallai gymryd amser hir iawn i chi glirio’r balans sy’n weddill a chostio’n ddrud i chi.

Ystyriwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i sicrhau na fyddwch fyth yn anghofio gwneud taliad. Os ydych chi'n byw ar incwm amrywiol, neu os ydych yn poeni efallai na fydd digon o arian yn y cyfrif i'w dalu bob amser, bydd gwneud taliadau â llaw yn eich helpu i osgoi ffioedd am Ddebydau Uniongyrchol a fethwyd.

Cyn i chi ymrwymo

Hyd yn oed os ydych yn hyderus y byddwch yn talu’r bil yn llawn bob mis, cyn i chi benderfynu cymryd cerdyn siop cymharwch ostyngiadau’r cerdyn siop gyda chardiau credyd arian yn ôl hefyd, sy’n cynnig arian yn ôl ym mhob siop.

Neu dewiswch gerdyn credyd 0% os y gallwch, ond gwiriwch fod y gyfradd 0% yn cynnwys pryniant hefyd yn ogystal â throsglwyddiadau balans.

Beth ddylwn ei wneud os wyf yn methu taliad?

Os ydych chi wedi methu taliadau eisoes ac nad ydych chi’n gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.