Credyd cartref

Credyd cartref yw pan fyddwch yn benthyca arian ac mae'r benthyciwr yn dod i'ch cartref i gasglu'r taliadau. Fe'i gelwir hefyd yn fenthyca stepen drws, mae'n well osgoi os oes gennych opsiynau eraill gan ei fod yn aml yn ddrud iawn.

Sut mae credyd cartref yn gweithio

Mae credyd cartref fel arfer yn cynnwys benthyciadau o hyd at £1,000 mewn arian parod. Mae'r rhan fwyaf yn cael eu had-dalu mewn llai na blwyddyn mewn rhandaliadau wythnosol, sy'n cael eu casglu o'ch cartref.

Gallai fod yn demtasiwn troi at fenthyciwr  stepen drws os oes gennych filiau na allwch eu talu, ond gallai benthyca ar gyfradd llog mor uchel gynyddu'ch dyled.

Mae'n bwysig sicrhau y gallwch fforddio cadw i fyny ag ad-daliadau cyn ystyried hyn, neu unrhyw fath arall o fenthyca.

Darganfyddwch fwy am sut i wneud i fenthyg arian gweithio i chi yn ein hadran Rheoli credyd yn dda.

Cost credyd cartref

Mae gan gredyd cartref gyfradd llog llawer uwch na benthyciad banc neu gerdyn credyd. Er enghraifft, pe byddech yn benthyca £200 am flwyddyn gan ddarparwr stepen drws, mae'n debygol y byddech yn talu tua 300% o log. Mae hyn yn cael ei gymharu â benthyca ar gerdyn credyd sy'n codi cyfradd llog uwch na'r cyfartaledd o 38%.

Efallai y bydd rhaid i chi hefyd dalu ffioedd gweinyddol (neu 'drefniant') gyda benthyciad credyd cartref.

Dewisiadau arall i gredyd cartref

Gall credyd cartref ymddangos yn demtasiwn os oes angen arian arnoch a bod gennych sgôr credyd gwael, ond mae dewisiadau eraill:

 • Taliad cyflog ymlaen llaw - mae hwn yn fudd i weithwyr sy'n golygu cymryd rhywfaint neu’r cyfan o'ch cyflog cyn diwrnod cyflog
 • Undebau credyd – gallai fod yn opsiwn os oes gennych incwm isel ac mae angen i chi fenthyg swm bach am gyfnod byr.
 • Sefydliadau Cyllid Datblygu CymunedolYn agor mewn ffenestr newydd– yn cynnig benthyciadau i bobl sy'n cael trafferth cael credyd, ond mae eu cyfraddau llog yn tueddu i fod yn uwch nag undebau credyd.
 • Gorddrafftiau banc – os ydych yn cadw o fewn y terfyn ac nad ydych yn cael taliadau diofyn, bydd hyn yn rhatach na chredyd cartref. Gall cyfraddau llog fod tua 40% o hyd, felly mae'n bwysig ei ad-dalu cyn gynted â phosibl.
 • Cardiau credyd – hefyd yn rhatach na chredyd cartref, cyn belled â'ch bod yn gwneud y taliadau misol lleiaf ac nad ydych yn cael taliadau hwyr nac yn mynd dros eich terfyn.

Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau, efallai y gallwch wneud cais am Fenthyciad Trefnu di-log.

Efallai y bydd cymorth arall ar gael gan eich cyngor lleol. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Credyd Cynhwysol taliadau ymlaen llaw a chymorth arall.

Dewch o hyd i'ch cyngor lleolYn agor mewn ffenestr newydd ar GOV.UK.

Os ydych yn penderfynu cymryd credyd cartref

Mae'n syniad da i siopa o gwmpas cyn i chi ymrwymo i gytundeb.

Mae LendersCompared yn wefan annibynnol sy'n eich helpu i gymharu costau benthyciadau credyd cartrefYn agor mewn ffenestr newydd A chofiwch gymharu'r costau hyn â'r dewisiadau eraill rydyn ni wedi'u rhestru.

Sicrhau bod y benthyciwr wedi'i awdurdodi

Rhaid i bob benthyciwr credyd cartref gael ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)Yn agor mewn ffenestr newydd

Os na allant ddarparu prawf eu bod wedi'u hawdurdodi gan yr FCA, mae'n debygol eu bod yn fenthyciwr arian didrwydded.

Mae llawer o fenthycwyr hefyd yn aelodau o'r Gymdeithas Credyd Defnyddwyr.

Rheolau ar gyfer benthycwyr credyd cartref

Ni all benthycwyr credyd cartref gysylltu â chi'n gyfreithiol neu ffonio diwahoddiad i gynnig benthyciad. Os ydych am gymryd un, rhaid i chi ddweud wrth y benthyciwr yn gyntaf – gan nodi eich cais yn ysgrifenedig cyn y gallant ymweld â chi i drafod y manylion.

Mae'r un peth yn berthnasol os oes gennych fenthyciad eisoes gyda'r benthyciwr credyd cartref a'ch bod yn ystyried cael un arall ganddynt (gelwir hyn yn ail-ariannu).

Rhaid i'r asiant drefnu ymweliad ar wahân a chael cais ysgrifenedig gennych yn amlinellu manylion yr hyn rydych chi'n chwilio amdano. Yna mae gennych amser i newid eich meddwl am yr ymweliad, heb deimlo dan bwysau.

Hefyd, os ydynt yn trefnu ymweliad ar wahân i drafod benthyciad arall, rhaid iddynt egluro i chi - mewn ffordd y gallwch chi ei deall yn hawdd – beth yw'r costau o ail-ariannu unrhyw fenthyciad presennol o'i gymharu â chymryd benthyciad newydd.

Mae hyn er mwyn i chi allu ystyried costau'r hyn rydych yn ei gynnig a siopa o gwmpas i'w cymharu â mathau eraill o fenthyca.

Yn ystod yr ymweliad, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg a gofyn iddynt adael.

Ad-dalu credyd cartref

Mae'r arian rydych yn ei fenthyg o dan fenthyciad credyd cartref fel arfer yn cael ei ad-dalu'n wythnosol neu bob pythefnos i asiant sy'n dod i'ch cartref.

Os yw'n well gennych, efallai y gallwch drefnu i wneud taliad o'ch cyfrif banc yn lle hynny.

Fel gydag unrhyw fath arall o fenthyca, mae'n bwysig:

 • cymryd yr amser i ddarllen a deall y cytundeb bob amser– peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau neu gael ail farn
 • bod yn glir am y swm rydych yn ei fenthyca, am ba hyd, a faint y bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu bob wythnos (neu gyfnod arall) ac yn gyfan gwbl
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth allai ddigwydd os na allwch barhau â'r ad-daliadau.

Fel gyda benthyciadau personol, mae'r swm rydych yn ei dalu mewn llog wedi'i gynnwys yn eich ad-daliadau, felly rydych yn ad-dalu swm sefydlog bob wythnos.

Fel arfer, nid oes cosbau am fethu ad-daliad. Ond os ydych yn cael problemau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud wrth eich benthyciwr cyn gynted â phosibl gan y gallai feddwl am gynllun ad-dalu mwy fforddiadwy.

Efallai y byddant yn cynnig benthyciad atodol i chi neu ymestyn hyd y benthyciad. Os byddant yn gwneud hynny, mae'n bwysig gofyn faint yn ychwanegol y bydd hyn yn ei gostio i chi a sicrhau y gallwch ei fforddio.

Os ydych eisiau ad-dalu'ch benthyciad yn gynnar

Gallwch ad-dalu'ch benthyciad yn gynnar ar unrhyw adeg, yn llawn neu'n rhannol, a bydd gennych hawl i ad-daliad o daliadau llog yn y dyfodol. Ond efallai na fydd hwn yn daliad llawn.

Efallai y bydd eich benthyciwr yn dal i godi llog arnoch am gyfnod penodol o amser, yn dibynnu ar ba mor hir sydd ar ôl ar eich cytundeb credyd. Mae'r swm y gellir ei godi yn cael ei gapio gan y gyfraith.

Dylai manylion eich hawl i ad-dalu'n gynnar, neu dynnu'n ôl o'r benthyciad (o fewn 14 diwrnod), fod yn eich cytundeb credyd. Mae'n bwysig darllen hyn yn ofalus cyn i chi gofrestru.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.