Egluro cyfraddau llog

Pan fyddwch yn benthyca arian ar gyfer unrhyw beth o forgais i gerdyn credyd, mae'r swm rydych yn ei dalu'n ôl yn dibynnu ar y gyfradd llog, ynghyd ag unrhyw ffioedd ychwanegol. Mae'r un peth yn wir am gyfrifon cynilo lle gallwch ennill llog.  Dyma sut mae cyfraddau llog yn gweithio.

Beth yw cyfradd llog?

Pan fyddwch yn benthyca arian, llog yw cost gwneud hynny ac fe'i mynegir yn nodweddiadol fel canran flynyddol o'r benthyciad (neu swm benthyca cardiau credyd)

Pan fyddwch yn cynilo arian, dyna'r gyfradd y bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn ei thalu i fenthyg eich arian. Gelwir yr arian rydych yn ei ennill ar eich cynilion hefyd yn llog.

Llog a godir ar fenthyciad (neu fenthyca arall)

Pan fyddwch yn benthyca arian, byddwch yn ad-dalu’r swm gwreiddiol a fenthycwyd (a elwir yn ‘gyfalaf’) ynghyd â’r llog.

Dywedwch eich bod yn benthyg £1,000 o fanc:

Os yw'ch benthyciad yn denu cyfradd llog flynyddol o 10%, bydd rhaid i chi ad-dalu £1,000 ynghyd â llog o 10% (£100). Felly £1,100 yw'r swm y bydd rhaid i chi ei dalu'n ôl ar ôl blwyddyn.

Gallai'r cyfanswm fod yn wahanol os ydych yn benthyg yr arian dros gyfnod hwy neu fyrrach.

Llog a enillir ar gynilion

Os byddwch yn gosod £ 1,000 mewn cyfrif cynilo sy'n ennill llog o 2% yn flynyddol byddwch yn ennill £20 mewn llog, gan roi £1,020 i chi ar ôl blwyddyn.

Unwaith eto, gallai'r llog rydych yn ei ennill fod yn wahanol os bydd cyfradd y llog yn newid neu os bydd y balans yn eich cyfrif cynilo yn amrywio yn ystod y cyfnod y cyfrifwyd y llog.

Sut mae cyfraddau llog yn gweithio?

Mae Banc Lloegr (BoE) yn gosod cyfran y banc (neu’r ‘cyfradd sylfaenol’) ar gyfer y DU.  

Gall hyn ddylanwadu ar y cyfraddau llog a osodir gan sefydliadau ariannol fel banciau. Os bydd y gyfradd sylfaenol yn codi, mae'n debygol y bydd benthycwyr am godi mwy wrth i gost benthyca gynyddu.

 Mae hyn yn gweithio yn yr un modd i gynilwyr. Os bydd cyfradd sylfaenol BoE yn codi byddech yn disgwyl gweld y llog rydych yn ei ennill o'ch cynilion yn cynyddu. Mae hyn oherwydd bod eich darparwr cynilion wedi benthyca'ch arian gennych i bob pwrpas.

Beth yw APR?

Pan fyddwch yn benthyca arian, bydd eich benthyciwr yn aml yn hysbysebu ‘APR’ (Cyfradd Canran Flynyddol). Mae hyn ychydig yn wahanol i'r gyfradd llog oherwydd ei fod yn cynnwys y gyfradd llog ynghyd ag unrhyw ffioedd sy'n cael eu cynnwys yn awtomatig yn eich benthyciad (er enghraifft, unrhyw ffioedd trefniant).

Mae'r APR yn arbennig o ddefnyddiol gan ei fod yn darparu meincnod wrth gymharu cynhyrchion ariannol tebyg. 

Sut mae adlog yn gweithio?

Mae adlog yn cael ei gyfrifo trwy ychwanegu llog at eich benthyciad neu gynilion lle mae llog eisoes wedi'i godi neu ei gynnwys. Mae hyn yn golygu y bydd y llog ychwanegol a godwyd neu a enillwyd o gyfnodau blaenorol hefyd wedi'i gymhwyso.

Er enghraifft, dywedwch eich bod yn rhoi £1,000 mewn cyfrif cynilo gan ennill llog o 2%. Ar ôl 12 mis bydd gennych £1,020. Mae'r tabl yn dangos sut y byddai'ch cynilion yn tyfu ar wahanol gyfraddau llog, ac effaith adlogi. Po hiraf y byddwch yn cynilo ar ei gyfer, po fwyaf yw effaith adlog. 

Term 0.50% 1% 2%

Blwyddyn 1 

£1,005

£1,010

£1,020

Blwyddyn 2

£1,010

£1,020

£1,041

Blwyddyn 3 

£1,015

£1,030

£1,062

Blwyddyn 4

£1,020

£1,041

£1,083

Blwyddyn 5

£1,025

£1,051

£1,105

Treth ar Llog Cynilion

Os ydych yn Drethdalwr yn y DU, mae'n debyg y bydd rhaid i chi dalu treth incwm ar y llog rydych yn ei ennill ar eich cynilion. Mae'n debyg mai cael ISAs Arian Parod yw'r prif eithriad i'r rheol hon.

Ond mae gan y mwyafrif o oedolion y DU lwfans cynilo personol sy'n caniatáu iddynt allu ennill hyd at £1,000 o log ar eu cynilion heb dalu treth os ydynt yn drethdalwr cyfradd sylfaenol. Gall trethdalwyr cyfradd uwch ennill £500 yn ddi-dreth. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.