Beth yw yswiriant cynnwys?

Mae yswiriant cynnwys yn fath o yswiriant cartref. Mae’n yswirio yn erbyn colled neu ddifrod i bopeth yn eich cartref nad yw’n rhan o strwythur yr adeilad.  Darganfyddwch beth gallwch ei hawlio arno a sut i gael bargen dda. 

Sut mae yswiriant cynnwys yn gweithio?

A ydych erioed wedi meddwl sut y byddech yn ymdopi pe byddech yn colli’ch pethau gwerthfawr i dân, lladrad neu ddifrod ar ôl llifogydd? Dyna bwrpas yswiriant cynnwys - i ddarparu diogelwch ariannol pe bai’r pethau hynny’n digwydd.

Mae’n cwmpasu eich holl eiddo personol – unrhyw beth nad yw’n rhan o strwythur yr adeilad – yn erbyn cost colled neu ddifrod.

Y math arall yw yswiriant adeiladau (sy’n ddiogelu strwythur eich tŷ a’i osodiadau parhaol). Galllwch brynu y ddau fath o yswiriant ar wahan, neu gallwch eu prynu fel polisi yswiriant cartref ar y cyd. 

Mae yswiriant cynnwys yn ddewisol, ond os oes gennych forgais mae yn a ofyniad i gael yswiriant adeiladau. Ond mae yswirio’ch eiddo fel arfer yn syniad da, p’un a ydych yn denant neu’r perchennog.

Os ydych yn denant ac eisiau i’ch eiddo gael ei yswirio, eich dewis chi yw cymryd yswiriant cynnwys, nid y perchennog.

Beth mae yswiriant cynnwys yn ei gwmpasu?

Gall polisïau amrywio o ran beth yn union maent yn ei cwmpasu, ond maent fel arfer yn cynnwys:

 • dillad
 • dodrefn
 • gemwaith
 • nwyddau trydanol.

Fel arfer cewch eich yswirio ar gyfer lladrad, tân a llifogydd, ond mae yswirio ar gyfer difrod damweiniol yn tueddu i fod yn ychwanegiad dewisol.

Gall ‘yswiriant eiddo personol’ hefyd gael ei ychwanegu am gost ychwanegol. Cyfeirir at hyn weithiad fel ‘estyniad pob risg’ a bydd yn yswirio eitemau rydych chi’n eu cymryd y tu allan i’ch cartref, yn cynnwys:

 • gliniaduron
 • camerau
 • gemwaith
 • bagiau llaw
 • ffonau symudol/tabledi.

Bydd rhai polisïau yswiriant yn eich yswirio hefyd pan fyddwch yn mynd dramor, felly os byddwch yn colli neu’n niweidio’ch eiddo tra byddwch i ffwrdd, byddwch yn gallu eu hawlio ar eich yswiriant cynnwys. Mae hwn fel arfer yn ddewis ychwanegol y byddwch yn talu premiwm uwch amdano.

Beth nad yw’r yswiriant cynnwys yn ei yswirio

Fel gyda phob polisi yswiriant mae nifer o bethau na fydd yswiriant cynnwys yn eu hyswirio. Gall hyn gynnwys:

 • traul gyffredinol
 • strwythur eich cartref fel y waliau a’r to – bydd angen i chi yswirio’r rhain gyda pholisi yswiriant adeiladau
 • gosodiadau a ffitiadau fel cegin wedi’i ffitio. Er y byddai offer annibynnol fel peiriant golchi yn cael eu hyswirio
 • difrod i gyfrifiadur gan firws.

Mae gan nifer o bolisïau cynnwys derfyn ar werth yr eiddo y maent yn ei yswirio.  Bydd hyn naill ai yn eitem sengl (yn aml tua £1,500 yr eitem) neu gyfanswm am eich holl pethau gwerthfawr.

Mae hyn yn golygu gallech orfod prynu yswiriant ychwanegol ar gyfer unrhyw eitemau drud rydych am yswirio, fel gwaith celf, gemwaith neu offer clyweledol cartref. 

Pa fath o yswiriant cynnwys sydd yna?

Mae tri phrif fath o bolisïau ar gael.

 • ‘Cyfradd ystafelloedd gwely’ – Mae’r yswiriwr yn cyfrifo cyfanswm yr yswiriant cynnwys (‘swm a yswirir’) yn seiliedig ar y nifer o ystafelloedd gwely sydd gennych. Mae’r polisïau hyn yn darparu rhwng £40,000 a £50,000 o yswiriant yn safonol - fel arfer yn ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o dai, ond gwnewch yn siŵr ei fod yn ddigon i dalu am eich eiddo.
 • ‘Swm a yswirir’ – mae rhaid i chi (nid yr yswiriwr) gyfrif faint o yswiriant sydd ei angen arnoch. 
 • 'Swm anghyfyngedig a yswirir ’ – Yswirir eich cynnwys i gyd heb gyfyngiad felly nid oes angen i chi boeni am fod heb yswiriant digonol. 

Os oes gennych bolisi ‘swm a yswirir’ ac angen cyfrif faint o yswiriant sydd ei angen arnoch, mae gennych ddau brif opsiwn. 

Gallwch chwilio ar-lein am gyfrifiannell cynnwys, y mae’r rhan fwyaf o wefannau cymharu yn eu cynnig. Neu fel arall, gallwch restru popeth sydd yn perthyn i chi a chyfrif faint fyddai’n costio i ail brynu popeth yn ôl prisiau heddiw. 

Byddwch yn ymwybodol os ydych yn defnyddio wefan cymharu i siopa o gwmpas efallai na chynigir dewis i chi – bydd y safle yn gofyn i chi faint o yswiriant cynnwys rydych ei eisiau a bydd yn dewis polisïau sy’n cynnig hyn.

Oes angen yswiriant cynnwys fel tenant?

Tra bod landlordiaid yn gyfrifol am yr adeilad a gosodiadau a ffitiadau parhaol, nid ydynt yn gyfrifol os bydd unrhyw beth yn digwydd i’ch eiddo, fel o ganlyniad tân neu ladrad.

Felly p’un a ydych yn rhentu eiddo cyfan gan landlord neu ystafell sengl, mae’n debyg bod angen yswiriant cynnwys arnoch os ydych am ddiogelu’ch eiddo personol. Efallai bod gan eich landlord yswiriant cynnwys hefyd, ond mae’n debygol y bydd ond yn cynnwys yr eitemau maent yn berchen arnynt  (h.y. carped neu ddodrefn).

Os ydych yn lojar (yn rhentu ystafell gyda landlord sy’n byw yna) neu rhannu gydag aelodau nad ydynt yn aelodau o’r teulu, gall yswiriant fod yn ddrytach oherwydd y tebygolrwydd uwch y bydd pobl yn mynd i mewn ac allan o’r eiddo.

Os ydych yn rhannu cartref efallai y gallwch berswadio’r bobl rydych yn byw gyda i gael polisi yswiriant cynnwys ar y cyd ar gyfer yr eiddo cyfan.

Ble gallaf brynu yswiriant cynnwys?

 • Safleoedd cymharu – mae’r rhain yn ffordd dda o ddod o hyd i yswiriant rhad sy’n gweddu eich anghenion. Ond cofiwch nid y polisi rhataf o reidrwydd yw’r gorau i chi, felly peidiwch â dewis yr un cyntaf a welwch yn unig. Gwelwch ein canllaw ar ddefnyddio safleoedd cymharu i brynu yswiriant.
 • Yn uniongyrchol o yswirwyr – nid yw pob cwmni yswiriant yn cael eu cynnwys gan safleoedd cymharu. Mae Aviva, Zurich a Direct Line ymhlith yr enwau mawr nad ydynt yn ymddangos – a gellir ond prynu eu cynnyrch yn uniongyrchol o’r cwmniau.
 • Broceriaid yswiriant – gallant eich helpu i gael yr yswiriant cartref mwyaf addas ar gyfer eich amgylchiadau, yn enwedig os oes gennych anghenion cymhleth. Gwelwch ein canllaw ar bryd i ddefnyddio brocer yswiriant.

Pump peth i feddwl amdanynt wrth brynu yswiriant cynnwys

1. Byddwch yn onest

Sicrhewch eich bod yn ateb yn onest ac yn gywir wrth wneud cais am yswiriant ac ateb cwestiynau eich yswiriwr. Os byddwch yn colli rhywbeth pwysig, gellid gwrthod hawl yn y dyfodol. Er enghraifft, nid yw llawer o bolisïau safonol yn yswirio pobl sydd â lojar – felly os cymerwch lojar i mewn heb adael i'ch yswiriwr wybod y gallech annilysu'ch polisi. 

2. Darllenwch y print mân

Mae'n gyffredin i yswirwyr ychwanegu ystod o waharddiadau i'w polisïau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y print mân yn ofalus – gan gynnwys y nodweddion allweddol a'r wybodaeth ar fuddion (yn enwedig os ydych bellach yn gweithio gartref). Os ydych yn gweld rhywbeth nad ydych yn ei ddeall, gofynnwch i'ch yswiriwr neu frocer yswiriant.

3. Cadwch eich polisi’n gyfredol

Mae hyn yn sicrhau bod gennych ddigon o yswiriant, yn enwedig os ydych wedi prynu eitemau newydd sy'n werth mwy na'r terfyn eitem sengl ar eich polisi. Mae'r un peth yn berthnasol os ydych wedi gwneud cyfres o bryniannau mawr (fel dodrefn) sy'n golygu bod angen i chi gynyddu'r swm sydd wedi'i yswirio. Rhowch wybod i'ch darparwr os ydych yn meddwl bod angen mwy o yswiriant arnoch.

4. Peidiwch â sgimpio ar yswiriant

Nid y cynnig rhataf o reidrwydd yw'r gorau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y polisi cywir, hyd yn oed os yw'n costio ychydig bunnoedd yn fwy - os nad oes gennych ddigon o yswiriant i roi newydd yn lle eich holl eiddo, efallai na fydd eich yswiriwr yn talu allan ar y swm rydych yngwneud cais amdano. 

5. Cymharwch polisïau yswiriant cynnwys

Mae'n farchnad gystadleuol gyda llawer o wahanol bolisïau ar gael. Bydd defnyddio gwefannau cymharu i edrych o gwmpas yn rhoi gwell cyfle i chi sicrhau bargen dda. Mae'n werth gwneud hyn pan fydd eich polisi'n cael ei adnewyddu bob blwyddyn, oherwydd gallai caniatáu i'ch yswiriwr adnewyddu eich polisi yn awtomatig olygu eich bod yn talu mwy nag sydd angen i chi ei wneud yn y pen draw.

Sut i ganslo yswiriant cynnwys

Gallwch ofyn i'ch yswiriwr ganslo eich polisi ar unrhyw adeg, ond mae rhai pethau i fod yn ymwybodol ohonynt:

 • ni fyddwch yn ennill bonws dim gwneud ceisiadau am flwyddyn gyfredol os byddwch yn canslo hanner ffordd drwy’r flwyddyn
 • fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu ffi canslo, oni bai ei fod yn amser adnewyddu.

Os ydych wedi talu ymlaen llaw ac nad ydych wedi gwneud cais, byddwch yn derbyn ad-daliad am y misoedd sy'n weddill – minws unrhyw ffioedd canslo.

Gofynnwch i'ch yswiriwr am help os ydych yn cael trafferth talu

Os ydych yn ystyried canslo oherwydd cost neu fforddiadwyedd, mae'n bwysig peidio â chanslo yswiriant rydych ei angen - neu i fethu taliad. Yn hytrach, cysylltwch â'ch yswiriwr a dywedwch wrthynt eich bod chi'n cael trafferth.

Mae'n rhaid i yswirwyr gefnogi cwsmeriaid sydd mewn trafferthion ariannol, felly byddant yn esbonio'ch opsiynau a'r ffyrdd y gallant helpu. Er enghraifft, gallent sefydlu cynllun ad-dalu amgen neu addasu eich yswiriant i gyd-fynd â'ch anghenion a gostwng y gost.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.