Rydw i’n rhentu fy nghartref – a oes angen yswiriant arna i?

Cyhoeddwyd ar:

Os ydych yn rhentu ystafell neu gartref cyfan mewn tai cymdeithasol neu breifat efallai eich bod yn ansicr am os oes angen yswiriant arnoch.

Spoiler: mae'n debyg bod, felly dyma ragolwg cyflym i weld a oes angen yswiriant adeilad, yswiriant cynnwys neu’r ddau arnoch, pan fyddwch yn denant. 

Yswiriant adeilad o gymharu agyswiriant cynnwys

Mae cliw yn yr enw. Mae yswiriant adeilad yn cynnwys strwythur eich cartref tra bod yswiriant cynnwys yn cynnwys beth sydd tu fewn.

Os ydych yn rhentu cartref cyfan gan landlord (boed hynny’n eich cyngor lleol, asiantaeth tai neu landlord preifat) ni fydd angen yswiriant adeilad arnoch gan nad ydych yn berchen ar y cartref.

Ond, mae’n debygol bydd angen yswiriant cynnwys arnoch i amddiffyn eich eiddo personol. Efallai bod yswiriant cynnwys gan eich landlord hefyd, ond mae’n debyg mai ond eitemau maen nhw’n berchen bydd yn cael eu cynnwys (er enghraifft, carpedi neu ddodrefn).

Ar gyfer beth mae yswiriant cynnwys ynfy yswirio?

Bydd eich eiddo personol i gyd – mewn geiriau arall, unrhyw beth sydd ddim yn gysylltiedig â’r adeilad – yn cael eu cynnwys am golled neu ddifrod.

 Yn gyffredinol bydd yn cynnwys:

 • dillad
 • dodrefn
 • gemwaith
 • nwyddau electronig

Fodd bynnag, bydd hefyd yn cynnwys pethau llai amlwg fel tyweli, dillad gwely, platiau ac offer cegin. Meddyliwch amdano fel cynnwys am bopeth bydd angen i chi brynu eto os caiff eich cartref ei ddifrodi mewn tan neu lifogydd.

Mae polisïau gwahanol yn cynnig lefelau gwahanol o gynnwys ond yn gyffredinol byddwch wedi eich diogelu rhag lladrad, tan a llifogydd.

Mathau gwahanol o yswiriant cynnwys i denantiaid

Mae polisïau yswiriant fel arfer yn ddogfennau hir a dryslyd a gall fod yn anodd gwybod pa gynnwys ‘opsiynol’ dylech gymryd neu beidio.

Os ydych yn cael trafferth, mae’n werth galw yswiriwr potensial ar y ffôn i drafod. Gofynnwch iddynt am rannau o’r polisi nad ydych yn deall.

Ond triwch beidio eu galluogi i’ch uwchwerthu – meddyliwch yn wirioneddol am yr hyn sydd wir angen arnoch.

Mae ‘cynnwys damwain damweiniol’ fel arfer yn opsiynol felly peidiwch â chymryd yn ganiataol ei fod wedi’i gynnwys yn eich polisi.

Mae ‘cynnwys eiddo personol’ hefyd yn opsiwn ychwanegol. Bydd hwn yn cynnwys eitemau rydych yn cymryd allan o’ch cartref, gan gynnwys:

 • cliniaduron
 • camerâu
 • gemwaith
 • ffonau symudol

Bydd eitemau sengl gyda chost unigol o dros £1,500 (e.e. cliniadur pen ucha’r marchnad) yn ogystal â beiciau fel arfer yn gost ychwanegol i yswirio.

Os oes gennych eitemau drud, ceisiwch gadw eich derbynneb(au) fel eich bod yn gallu profi’n hawdd eu bod yn bodoli os oes angen byth gwneud cais.

Mae’n bwysig deall yn llawn telerau ac amodau eich polisi ac unrhyw waharddiadau (pethau heb eu cynnwys) fel eich bod yn gwybod beth allwch wneud cais am neu beidio.

A oes angen yswiriant cynnwys arna i os ydw i’n rhentuystafell yn unig?

Os ydych yn lletywr (yn rhentu ystafell gyda landlord sy’n byw yn yr un cartref) neu’n rhannu tŷ neu fflat gyda phobl sydd ddim yn aelodau o’ch teulu mae’n debyg bydd angen yswiriant cynnwys arnoch ar gyfer eich eiddo personol.

Yn anffodus, yn y ddwy sefyllfa gan fod tebygolrwydd yn bydd pobl yn mynd i mewn ag allan o’r tŷ yn uwch, bydd yswirwyr yn eich trin fel risg uwch a bydd eich yswiriant yn debygol o fod yn ddrytach.

Os ydych yn rhannu tŷ neu fflat efallai gallwch berswadio’r bobl rydych yn byw gydag i gael polisi yswiriant cynnwys ar y cyd ar gyfer y cartref cyfan.

Os ydych yn gwneud hyn, cadwch mewn cof os ydy unrhyw un sy’n byw yn y cartref yn gwneud cais ar yr yswiriant gall ddylanwadu ar eich sgôr credyd.

Os ydych yn penderfynu cael yswiriant cynnwys ar gyfer eich ystafell yn unig neu rydych yn lletywr, bydd y rhan fwyaf o yswirwyr yn ei wneud yn ofynnol bod gennych glo ar eich drws os ydych eisiau cynnwys. 

Sut allai gael yswiriant cynnwys rhad?

Yn gyntaf sicrhewch eich bod ond yn prynu’r cynnwys sydd angen arnoch. Bydd angen i chi gyfrifo gwerth eich cynnwys fel bod eich yswiriant yn cynnwys newid eitemau gyda phrisiau heddiw.

Hefyd sicrhewch eich bod yn gwybod beth sydd wedi’u cynnwys yn eich polisi.

Gall defnyddio gwefan cymharu fel Moneysupermarket neu GoCompare fod yn ffordd dda i ddod o hyd i yswiriant rhad sy’n cwrdd â’ch anghenion. Ond cofiwch maent ond yn dangos prisiau i chi, ddim yn dewis y cynnyrch gorau, felly nid oes rhaid i chi ddewis y canlyniad a awgrymir uchaf.

Dilynwch ein rheolau euraidd ar sut i gael y fargen orau.

Yn olaf, nodwch ar eich calendr y dyddiad mae’ch yswiriant cynnwys yn dod i ben. Bydd eich yswiriwr yn danfon dyfynbris ar gyfer y flwyddyn ddilynol ond peidiwch rhagdybio bydd ffyddlondeb yn talu.

Sicrhewch eich bod yn gwirio eich bod yn dal i gael y fargen orau a bargeiniwch neu newidiwch yswiriwr os nad ydych. 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.