Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

A ddylwn i newid i Gredyd Cynhwysol o fudd-daliadau etifeddol fel credydau treth neu fudd-dal tai?

Os ydych ar fudd-dal etifeddol ar hyn o bryd fel credyd treth gwaith neu gymhorthdal incwm, darganfyddwch pryd y bydd yn rhaid i chi symud i Gredyd Cynhwysol a sut y gallwch wirio a fyddwch yn well neu'n waeth eich byd.

A ddylwn i symud i Gredyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn raddol yn disodli chwe budd-dal, a elwir yn fudd-daliadau etifeddol. Os ydych yn hawlio'r rhain, byddwch yn cael eich symud i Gredyd Cynhwysol yn y pen draw ac yn cael un swm a fydd yn eich cefnogi gyda chostau byw bob dydd, tai, magu plant, gofal neu salwch ac anabledd.

Dyma'r budd-daliadau sy'n cael eu disodli:

 • Budd-dal Tai
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm

 

A ddylwn ofyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau newid iGredyd Cynhwysol o fudd-daliadau etifeddol?

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn dechrau cysylltu â phobl ynghylch symud i Gredyd Cynhwysol. Gallwch benderfynu symud yn gynt gan y bydd rhai pobl yn well eu byd yn symud i Gredyd Cynhwysol.

Fodd bynnag, nid yw hwn yn benderfyniad i'w wneud heb feddwl amdano: unwaith y byddwch yn symud i Gredyd Cynhwysol o fudd-dal etifeddol, ni allwch newid eich meddwl, hyd yn oed os ydych yn cael llai o arian.

Mae'r rheolau ynghylch Credyd Cynhwysol hefyd yn wahanol i fudd-daliadau etifeddol a allai olygu bod yn rhaid i chi newid y ffordd rydych yn gwneud pethau a rheoli eich arian.

Felly mae angen i chi sicrhau bod Credyd Cynhwysol yn iawn i chi a'ch amgylchiadau cyn i chi wneud cais. 

arrow icon

Os na fyddaf yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol nawr, pryd fyddaf yn cael fy symud?

Byddwch yn parhau i dderbyn eich budd-dal(iadau) etifeddol, ond yn y pen draw byddwch yn symud i Gredyd Cynhwysol o dan un o'r ffyrdd hyn:

Mae gennych newid mewn amgylchiadau

Os oes gennych newid mewn amgylchiadau, er enghraifft, rydych yn dechrau neu'n gorffen swydd, bod gennych fabi newydd, partner yn symud i mewn neu allan o'r cartref teuluol, neu os ydych yn dechrau neu'n atal hawliad salwch neu anabledd efallai y gofynnir i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol.

Dylech bob amser roi gwybod am newid mewn amgylchiadauYn agor mewn ffenestr newydd Gallai peidio â rhoi gwybod amdano olygu eich bod yn cael gormod neu ychydig o fudd-daliadau. Gallech hefyd gael dirwy os byddwch yn cadw'n dawel yn fwriadol am unrhyw beth yn eich bywyd a allai effeithio ar eich taliadau.

Os oes gennych ddewis rhwng aros ar eich budd-daliadau presennol a symud i Gredyd Cynhwysol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am gyngor gan arbenigwr budd-daliadau a all roi cyngor cyfrinachol i chi am eich sefyllfa.

 

arrow icon

Cewch eich gwahodd i symud gan yr Adran Gwaith aPhensiynau i Gredyd Cynhwysol

Yn y pen draw, bydd yr holl fudd-daliadau etifeddol yn dod i ben. Os ydych yn hawlio un o'r rhain, byddwch yn cael eich symud i Gredyd Cynhwysol rywbryd cyn mis Rhagfyr 2024. Gelwir y rhaglen hon weithiau yn 'fudo a reolir'.

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ysgrifennu llythyr atoch pan fydd yn amser i chi symud. Os yw'ch hawl i Gredyd Cynhwysol yn llai na'r hyn a gewch ar hyn o bryd o'ch budd-daliadau etifeddol, byddwch yn derbyn ychwanegiad i gadw'ch taliad Credyd Cynhwysol yr un fath â'r swm rydych yn ei gael nawr.

Gelwir hyn yn 'amddiffyniad trosiannol' ac mae ond ar gael os cewch eich symud i Gredyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau o dan eu rhaglen mudo a reolir.

Ni chewch amddiffyniad trosiannol os byddwch yn dewis symud i Gredyd Cynhwysol yn gynnar, neu os oes rhaid i chi symud oherwydd newid mewn amgylchiadau.

Mae'n rheswm arall pam ei bod yn bwysig gwirio y byddwch yn well eich byd o dan Gredyd Cynhwysol cyn i chi wneud cais.

Beth os byddaf yn gwneud y penderfyniad i symud iGredyd Cynhwysol cyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau fy symud?

Gelwir hyn weithiau'n fudo gwirfoddol.  Os byddwch yn dewis hyn, gwnewch yn siŵr y byddwch yn well eich byd o dan Gredyd Cynhwysol cyn i chi wneud cais.

Os byddwch yn dewis symud yn wirfoddol, ni fyddwch yn cael amddiffyniad trosiannol a gallech fod yn waeth eich byd. Er enghraifft, mae rhai grwpiau o bobl lle mae hyn yn fwy tebygol o fod yn wir ac sydd fwy na thebyg yn well eu byd yn aros nes iddynt gael eu gwahodd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i symud i Gredyd Cynhwysol.

Peidiwch â gwneud cais nes bod gennych gyngor arbenigol os ydych yn unrhyw un o'r grwpiau hyn:

 • cael credydau treth yn unig a gyda cynilion o fwy na £16,000
 • yn hunangyflogedig
 • yn cael Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) neu Daliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
 • yn derbyn unrhyw incwm heb ei ennill, megis pensiwn.
arrow icon
arrow icon

Beth ddylwn i ei wybod cyn gwneud cais am GredydCynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i'ch budd-daliadau etifeddol presennol. Dyma rai o'r pethau i'w deall cyn gwneud cais.

Ni allwch fynd yn ôl at fudd-daliadau etifeddol

Os byddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ac yn cael ei dderbyn, bydd eich budd-daliadau etifeddol yn dod i ben, ac ni fyddwch yn gallu symud yn ôl atynt.

Felly, mae'n bwysig sicrhau bod symud i Gredyd Cynhwysol yn iawn i chi cyn i chi ei wneud.

Os ydych yn byw gyda rhywun fel cwpl a'u bod yn cael budd-daliadau etifeddol yn eu henw eu hunain, bydd yn rhaid i chi wneud cais ar y cyd am Gredyd Cynhwysol a bydd eu budd-daliadau'n dod i ben hefyd.

arrow icon

Os ydych am wybod a yw'n syniad da symud i Gredyd Cynhwysol cyn i chi wneud hawliad, cewch gyngor gan arbenigwr budd-daliadau a all wirio nad ydych wedi colli unrhyw beth pwysig ac a fyddwch yn well neu'n waeth eich byd. Gallwch ddod o hyd i arbenigwr budd-daliadau yn agos atoch gan ddefnyddio advicelocalYn agor mewn ffenestr newydd

Telir Credyd Cynhwysol yn wahanol

Os ydych ar fudd-daliadau etifeddol, mae'n debyg eich bod wedi arfer â'ch taliadau bob wythnos neu bob pythefnos a'u lledaenu drwy gydol y mis, a all helpu gyda chyllidebu.

Yng Nghymru a Lloegr, mae Credyd Cynhwysol fel arfer yn cael ei dalu unwaith y mis mewn ôl-ddyledion.

Yn yr Alban gallwch ddewis ei dalu naill ai'n fisol neu bob pythefnos.

Yng Ngogledd Iwerddon, telir Credyd Cynhwysol bob pythefnos, ond gallwch ei ddewis i gael ei dalu'n fisol.

arrow icon

Chi sy’n gyfrifol am dalu eich rhent eich hun

Yng Nghymru a Lloegr, mae eich taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys swm ar gyfer eich rhent, a chi fydd yn gyfrifol am dalu eich landlord eich hun.

Yn yr Alban, gallwch ddewis a ydych am dalu'ch rhent eich hun neu ei dalu'n syth i'ch landlord.

Yng Ngogledd Iwerddon, telir eich rhent yn awtomatig i'ch landlord, er y gallwch ddewis ei dalu eich hun.

Dim ond i un person ar yr aelwyd y telir Credyd Cynhwysol

Os ydych yn byw gyda rhywun fel cwpl, bydd yn rhaid i'r ddau ohonoch wneud cais am Gredyd Cynhwysol, a bydd yn rhaid i chi benderfynu pa un ohonoch fydd yn derbyn y taliad.

arrow icon

Mae eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf yn cymryd pum wythnos

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol mewn ôl-ddyledion. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi aros un cyfnod asesu llawn (un mis calendr), ynghyd â saith diwrnod ychwanegol ar gyfer y taliad cyntaf i gyrraedd eich cyfrif banc ar ôl gwneud eich cais.

Gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw i'ch cefnogi tra byddwch yn aros am eich taliad cyntaf, ond bydd angen i chi ei ad-dalu o fewn 24 mis.

Cyfyngiadau ar gynilion

Os oes gennych chi neu'ch partner fwy na £16,000 mewn cynilion, ni fyddwch yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol.

Gall hyn effeithio'n arbennig arnoch os ydych yn cael credydau treth yn unig ac yn ystyried newid i Gredyd Cynhwysol. Gallech gael eich gwrthod am Gredyd Cynhwysol, colli eich credydau treth a gorfod aros nes bod eich cynilion yn disgyn yn is na £16,000 cyn y gallwch ailymgeisio am Gredyd Cynhwysol.

Bydd cynilion rhwng £6,000 a £16,000 yn lleihau faint o Gredyd Cynhwysol a gewch.

Os ydych yn cael credydau treth yn unig

Os oes gennych gynilion o dros £16,000, yn cael credydau treth yn unig ac yn symud i Gredyd Cynhwysol, byddwch yn gallu cadw cynilion sy'n uwch na'r terfyn am 12 mis.

Ar ôl hynny, os yw'ch cynilion yn dal yn uwch na'r terfyn, bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn dod i ben

Os oes gennych gynilion rhwng £6,000 a £16,000 bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn lleihau.

Byddwch yn gallu cadw unrhyw gynilion o dan £6,000 heb effeithio ar eich taliad Credyd Cynhwysol.

Os mai dim ond credydau treth rydych chi'n eu cael, mae'n debyg ei bod hi'n well aros nes bod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gofyn i chi hawlio Credyd Cynhwysol. Cewch gyngor arbenigol cyn i chi wneud unrhyw beth.

arrow icon

Credyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig

Bydd yn rhaid i chi fynychu cyfweliad yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol i brofi eich bod yn ennill digon o arian o'ch gwaith hunangyflogedig i allu hawlio Credyd Cynhwysol.

Gall cyfrifo'ch taliad Credyd Cynhwysol fod yn fwy cymhleth pan fyddwch yn hunangyflogedig felly mae'n debygol y byddai'n well aros nes y gofynnir i chi symud gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Cewch gyngor arbenigol cyn i chi wneud unrhyw beth.

arrow icon

Gellir cymryd dyledion o’ch taliad Credyd Cynhwysol

Os oes gennych ddyledion penodol ar gyfer pethau fel y Dreth Cyngor, biliau ynni, neu gynhaliaeth plant, gellir eu didynnu o'ch taliad Credyd Cynhwysol.

arrow icon

Gellir cymryd gordaliadau credyd treth o hyd ar ôl ichi symud i Gredyd Cynhwysol

Os byddwch yn symud o gredydau treth i Gredyd Cynhwysol, bydd CThEM yn gwneud cyfrifiad terfynol ar eich cyfrif ac efallai y cewch lythyr ganddynt yn dweud wrthych eich bod wedi cael eich gordalu credydau treth.

Bydd CThEM yn rhoi gwybod i'r Adran Gwaith a Phensiynau, sy'n cyfrifo faint y dylai'ch taliad Credyd Cynhwysol fod a bydd y gordaliad hwn yn cael ei gymryd o'ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol.

Os oes gennych ordaliadau hanesyddol sy'n ddyledus gennych o hyd nad ydynt wedi'u casglu o'ch budd-daliadau etifeddol, gellir casglu'r rhain o daliadau Credyd Cynhwysol, felly cofiwch hyn.

Cyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol, gallwch holi CThEM os yw'n debygol y bydd gordaliad, fel y gallwch baratoi.

arrow icon
arrow icon

Beth i’w wneud os yw’r Adran Gwaith a Phensiynau wedigofyn i chi symud i Gredyd Cynhwysol

Os ydych wedi derbyn eich llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gofyn i chi symud ymlaen i Gredyd Cynhwysol, peidiwch â'i anwybyddu a gweithredwch yn gyflym.

Dim ond tri mis sydd gennych o ddyddiad y llythyr i wneud eich cais yn llwyddiannus a gall gymryd amser i gael eich holl waith papur a dogfennau at ei gilydd. Os byddwch yn methu'r dyddiad cau, bydd eich budd-daliadau etifeddol yn dod i ben yn awtomatig.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'r llythyr yn ei olygu neu y byddwch yn cael trafferth bodloni'r dyddiad cau, ffoniwch y rhif cyswllt yn eich llythyr neu ewch i'ch Canolfan Byd Gwaith leol, yn enwedig os ydych yn agored i niwed a bydd angen cymorth wyneb yn wyneb arnoch i wneud cais.

Rydym hefyd yn argymell yn gryf eich bod yn cael cyngor gan arbenigwr budd-daliadau cyn i chi symud o fudd-daliadau etifeddol i Gredyd Cynhwysol.

Cymorth i’ch helpu i wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr  neu'r Alban, yn barod i wneud cais am Gredyd Cynhwysol ac angen cymorth ychwanegol, gall cynghorydd Help i Hawlio Cyngor ar Bopeth eich cefnogi dros y ffôn neu ar-lein i wneud hawliad llwyddiannus.  

Gallant eich helpu i:·      

 • ddarganfod a allwch gael Credyd Cynhwysol
 • gasglu'r holl waith papur sydd ei angen arnoch at ei gilydd fel nad yw eich cais yn cael ei oedi
 • llenwi'r cais Credyd Cynhwysol
 • paratoi ar gyfer eich apwyntiad Canolfan Byd Gwaith cyntaf
 • gwirio bod eich taliad cyntaf yn gywir

I gysylltu â ni, ffoniwch 0800 144 8444 yn Lloegr, 0800 023 2581 yn yr Alban neu 0800 024 1220 yng Nghymru.

Gallwch hefyd siarad â chynghorydd drwy eu gwasanaeth gwe-sgwrs ar-lein.

Mae'r holl fanylion cyswllt, gan gynnwys y gwasanaeth gwe-sgwrs yn Cyngor ar BopethYn agor mewn ffenestr newydd for Wales and England neu yn Cyngor ar Bopeth yr AlbanYn agor mewn ffenestr newydd

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio'n wahanol. Darganfyddwch fwy am gymorth i wneud cais yn nidirectYn agor mewn ffenestr newydd

Os oes angen cymorth wyneb yn wyneb arnoch, cysylltwch â'ch Canolfan Byd Gwaith leol neu ffoniwch y rhif ar eich llythyr gwahoddiad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau os gofynnwyd i chi wneud cais.

arrow icon

Cadwch lygad am sgamiau Credyd Cynhwysol

Efallai y bydd 'ffrindiau' yn cysylltu â chi neu rhywun ar y cyfryngau cymdeithasol sy'n cynnig gwneud cais am daliad ymlaen llaw Credyd Cynhwysol ar eich rhan a chymryd rhywfaint o'r arian fel ffi.

Byddant yn aml yn eich temtio drwy awgrymu mai arian am ddim gan y llywodraeth yw hwn. Nid arian am ddim ydyw. Rhaid i chi ad-dalu'r blaenswm cyfan yn ôl i'r Adran Gwaith a Phensiynau. Mae hyn yn cynnwys yr arian y mae'r sgamiwr wedi'i godi arnoch fel ffi.

Gallech hefyd gael eich amau o gyflawni twyll budd-daliadau a chael eich cyfweld dan rybudd, a all arwain at ganlyniadau difrifol gan y gellid defnyddio'r hyn a ddywedwch mewn erlyniad troseddol. 

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.