Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut fydd symud i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnaf?

Pa fudd-daliadau sy’n cael eu heffeithio gan Gredyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Budd-dal Tai.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn eu galw’n fudd-daliadau etifeddol.

Ni all y rhan fwyaf o bobl wneud cais newydd am fudd-daliadau etifeddol mwyach.

Os ydych yn hawlio budd-daliadau etifeddol ar hyn o bryd, mae sut a phryd rydych yn symud i Gredyd Cynhwysol yn dibynnu ar:

 • a oes  rhaid i chi wneud cais newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau
 • a oes dim byd yn newid ac mae’r DWP yn gofyn i chi ddechrau gwneud cais am Gredyd Cynhwysol.
arrow icon
arrow icon

Symud i Gredyd Cynhwysol oherwydd newid mewn amgylchiadau

arrow icon

Os bydd rhai pethau’n newid yn eich bywyd, efallai y gofynnir i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol. Er enghraifft, efallai cewch newid yn eich:

 • statws cyflogaeth, fel dechrau swydd newydd, neu gynyddu neu leihau eich oriau
 • amgylchiadau teuluol, fel babi newydd, plentyn yn dechrau’r ysgol, neu bartner yn symud i mewn neu allan
 • cartref, fel symud i ardal awdurdod lleol newydd.

Efallai y bydd eich amgylchiadau hefyd yn newid os byddwch yn dechrau neu’n stopio:

 • bod yn ofalwr
 • cais yn seiliedig ar anabledd.

Efallai y gofynnir i chi hefyd gwneud cais am Gredyd Cynhwysol os yw’ch incwm wedi lleihau oherwydd yr achosion o goronafeirws, neu os na allwch weithio oherwydd eich bod yn sâl, yn hunan-ynysu neu’n cysgodi o ganlyniad i goronafeirws ac nad ydych yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol.

Pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd eich budd-daliadau presennol yn dod i ben.

Fodd bynnag, os ydych yn cael Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm bydd yn cael ei dalu am bythefnos yn ychwanegol wedi i chi wneud eich cais. Mae hyn er mwyn eich helpu i ymdopi tra'n aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Mae’n bwysig deall y gallech gael naill ai mwy neu lai o arian nag yr ydych yn ei gael nawr wrth symud o fudd-daliadau presennol i Gredydau Cynhwysol.

Am y rheswm hwn, mae’n well gwirio ymlaen llaw sut yr effeithir ar eich incwm. Mewn rhai amgylchiadau gallai gohirio’ch cais am Gredyd Cynhwysol wneud synnwyr.

Darganfyddwch fwy am newidiadau a allai olygu i chi gychwyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar wefan entitledto

Darganfyddwch a fyddech yn well neu’n waeth eich byd ar Gredyd Cynhwysol, defnyddiwch y gyfrifiannell gyllido ar wefan Benefit and Budgeting Calculator

arrow icon

Os ydych yn cael budd-daliadau etifeddol a nad yw eich amgylchiadau’n newid

Os ydych yn hawlio’r budd-daliadau sy’n cael eu disodli gan y Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gofyn i chi ar ryw bwynt i wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Oni bai bod yna newid yn eich amgylchiadau, does dim angen i chi wneud dim nes bydd y DWP yn cysylltu â chi.

Ar hyn o bryd mae’n disgwyl i bob cartref sy’n hawlio budd-daliadau etifeddol a chredydau treth fod wedi symud drosodd i Gredyd Cynhwysol erbyn Medi 2024.

Symud i Gredyd Cynhwysol o Gredyd Treth Plant

arrow icon

Os oes newid arwyddocaol yn eich amgylchiadau, fe ofynnir i chi symud o Gredyd Treth Plant i Gredyd Cynhwysol.

Efallai y bydd hyn yn digwydd os ydych:

 • yn dechrau gwaith
 • yn cael plentyn
 • yn symud i mewn gyda’ch partner.

Gallech gael mwy neu lai o arian ar Gredyd Cynhwysol nag ydych yn ei gael ar hyn o bryd mewn Credyd Treth Plant a budd-daliadau eraill.

Mae'r ffordd y mae cynilion yn cael eu cyfrif yn wahanol i'r rheolau ar gyfer credydau treth. Os oes gennych gynilion o fwy na £16,000 ni fyddwch yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol. Ac os oes gennych gynilion o dros £6,000, gallai'r swm a gewch gael ei effeithio. Mae'n bwysig cael cyngor budd-daliadau arbenigol cyn i chi hawlio Credyd Cynhwysol os ydych yn credu y bydd hyn yn effeithio arnoch chi.

Os oes gennych un neu ddau o blant, gallwch hawlio ar gyfer plant hyd nes y byddant yn cyrraedd 19 – neu 20 mewn rhai achosion – os ydynt mewn addysg neu hyfforddiant cymeradwy llawn amser, ond nid yn y brifysgol.

Os ganwyd eich plant i gyd cyn 6 Ebrill 2017, byddwch yn gallu hawlio ar gyfer pob un.

Os ganwyd un neu ragor o’ch plant ar neu ar ôl 6 Ebrill 2017, dim ond ar gyfer y ddau gyntaf byddwch yn gallu hawlio oni bai eich bod wedi cael genedigaeth luosog neu wedi mabwysiadu.

Ni fydd y premiwm plentyn cyntaf bellach yn cael ei dalu dan Gredyd Cynhwysol.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys yr elfennau ac ychwanegiadau canlynol a fydd yn disodli’r cymorth a gewch ar hyn o bryd trwy gredydau treth:

 • Elfen plentyn – yn helpu gyda chostau magu plentyn.
 • Ychwanegiad plentyn anabl – yn helpu gyda chostau ychwanegol magu plentyn anabl. Bydd yn cael ei dalu ar naill ai gyfradd is neu uwch gan ddibynnu ar anghenion eich plentyn.
 • Elfen gofal plant – yn caniatáu i chi hawlio hyd at 85% o’ch costau gofal plant cofrestredig misol hyd at derfyn sydd wedi ei gapio ar £646 i un plentyn a £1,108 i ddau neu fwy o blant (ar gyfer 2022-23) tra byddwch yn gweithio.

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol, mae rheolau gwahanol am beth sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am gael eich taliad.

Eich cyfrifoldeb rhiant a derbyn Credyd Cynhwysol
Oedran y plentyn Beth sydd rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am gael taliad Credyd Cynhwysol

O dan 1

Ni ofynnir i weithio yn gyfnewid am eich Credyd Cynhwysol.

Rhwng 1 a 2

Gofynnir i chi fynd i gyfweliadau ag anogwr gwaith i drafod cynlluniau ar gyfer symud i waith yn y dyfodol.

Rhwng 3 a 4

Bydd disgwyl i chi weithio uchafswm o 16 awr yr wythnos (neu i dreulio 16 awr yn chwilio am waith). Efallai bydd hyn yn cynnwys peth hyfforddiant a cyfweliadau yn canolbwyntio ar waith.

Rhwng 5 a 12

Bydd disgwyl i chi chwilio am waith sy’n cyd-fynd â’ch cyfrifoldebau – er enghraifft, yn ystod oriau’r ysgol.

13 oed ac yn hŷn

Fel arfer bydd disgwyl i chi chwilio am waith amser llawn.

Symud i Gredyd Cynhwysol o Gredyd Treth Gwaith

Os oes gennych newid mewn amgylchiadau efallai y gofynnir i chi newid i Gredyd Cynhwysol o Gredyd Treth Gwaith. Er enghraifft, os ydych:

 • yn dechrau gweithio llai nag 16 awr yr wythnos
 • ar Gredyd Treth Gwaith ac yn mynd yn sâl.
 • yn cael plentyn
 • dechrau rhentu eiddo, yn sicr os yw mewn ardal awdurdod lleol newydd.

Gallai swm y Credyd Cynhwysol a delir i chi fod yn fwy neu’n llai na’r budd-daliadau a gewch nawr.

Mae'r ffordd y mae cynilion yn cael eu cyfrif yn wahanol i'r rheolau ar gyfer credydau treth.

Os oes gennych gynilion o fwy na £16,000 ni fyddwch yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol.

Ac os oes gennych gynilion o dros £6,000, gallai'r swm a gewch gael ei effeithio.

Mae'n bwysig cael cyngor budd-daliadau arbenigol cyn i chi hawlio Credyd Cynhwysol os ydych yn credu y bydd hyn yn effeithio arnoch chi.

arrow icon

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol hefyd yn addasu o fis i fis os bydd y swm rydych yn ei ennill yn cynyddu neu’n gostwng.

Dylai hyn ei gwneud hi’n haws i chi dderbyn gwaith am gyfnod byr neu gymryd rhagor o oriau.

Os byddwch yn ennill llai yn ystod un mis dylai eich Credyd Cynhwysol godi i gau’r bwlch yn eich enillion.

Hefyd, nid oes cyfyngiad ar y nifer o oriau y mae’n rhaid i chi eu gweithio fel y mae gyda’r Credyd Treth Gwaith.

Os nad yw’ch oriau gwaith yr un peth o fis i fis, gall olygu y bydd angen i chi gyllidebu’n fwy gofalus nawr.

Er mwyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau allu cyfrifo faint o Gredyd Cynhwysol y dylech ei gael, byddant angen gwybod faint rydych wedi ei ennill yn ystod y mis diwethaf.

Bydd angen i chi neu eich cyflogwr ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau faint rydych wedi ei ennill fel na fyddwch yn cael gormod na rhy ychydig o Gredyd Cynhwysol.

arrow icon
Eich statws cyflogaeth a'ch gallu i dderbyn Credyd Cynhwysol
Eich amgylchiadau Beth sydd rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am eich taliad Credyd Cynhwysol

Rydych yn gweithio’n llawn amser

Os nad ydych yn ennill o leiaf yr hyn sy’n cyfateb i 35 awr ar yr isafswm cyflog yr awr, bydd disgwyl i chi chwilio am waith â chyflog gwell. Mae hyn yn dibynnu ar eich gallu i weithio ac unrhyw ymrwymiadau gofal sydd gennych.

Rydych yn gweithio’n rhan-amser

Fel arfer bydd disgwyl i chi chwilio am fwy o waith nes eich bod yn ennill o leiaf yr hyn sy’n gyfateb i 35 awr ar yr isafswm cyflog yr awr bob wythnos. Mae hyn yn dibynnu ar eich gallu i weithio ac unrhyw ymrwymiadau gofal sydd gennych.

Rydych yn hunangyflogedig

Mae’n debyg y bydd eich taliadau’n cael eu cyfrif fel petaech yn ennill o leiaf yr hyn sy’n cyfateb i 35 awr ar yr isafswm cyflog bob wythnos. Mae hyn yn dibynnu ar eich gallu i weithio ac unrhyw ymrwymiadau gofal sydd gennych. Gelwir hyn yn llawr isafswm incwm. 

Os ydych wedi bod yn rhedeg eich busnes am 12 mis neu fwy pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cyfrifo’ch taliad yn seiliedig ar y llawr isafswm incwm. Fodd bynnag, os yw coronafirws yn dal i effeithio ar eich incwm, yna bydd gan eich anogwr gwaith yr opsiwn i beidio â chymhwyso'r llawr isafswm incwm. Mae hyn fesul achos unigol felly siaradwch â'ch anogwr gwaith mewn da bryd os ydych yn poeni.

Lawrlwythwch daflen am ‘Credyd Cynhwysol a gwaith’ o wefan GOV.UK (Opens in a new window)

Lawrlwythwch daflen am ‘Credyd Cynhwysol a hunangyflogaeth o wefan GOV.UK (Opens in a new window)

Lawrlwythwch daflen am ‘Credyd Cynhwysol a chredydau treth’ o wefan GOV.UK (Opens in a new window)

Rhoi gwybod am eich enillion os ydych yn gyflogedig

arrow icon

Efallai y bydd eich cyflogwr yn gallu rhoi gwybod am eich enillion yn awtomatig trwy system Gwybodaeth Amser Real (RTI) y llywodraeth.

Bydd rhaid i chi gael gwybod a oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI.

Os oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI

Gofynnwch am rif cynllun PAYE eich cyflogwr a dyw edwchwrth eich anogwr gwaith. Gallwch wneud hyn drwy eich cyfrif ar-lein neu drwy ffonio linell gymorth Credyd Cynhwysol.

Ffôn: 0800 328 1744

Saesneg: 0800 328 5644

Ffôn testun: 0800 328 1344

Darganfyddwch fanylion cyswllt ar wefan GOV.UK (Opens in a new window)

Os oes gennych fwy nag un cyflogwr, bydd angen i chi gael rhif PAYE ar gyfer pob swydd.

Ar ôl i’ch rhif cynllun PAYE gael ei gofnodi ar eich cais, dylai gwybodaeth am eich enillion gael ei hanfon yn awtomatig yn fisol i’r Adran Gwaith a Phensiynau ac ni fydd yn rhaid i chi anfon manylion.

Os nad oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI

arrow icon

Bydd rhaid i chi roi gwybod faint rydych wedi ei ennill yn fisol erbyn diwrnod olaf y cyfnod asesu. Mae rhaid i chi ddweud hyn wrth eich anogwr gwaith drwy eich cyfrif ar-lein neu linell gymorth Credyd Cynhwysol.

Bydd rhaid i chi ddarparu:

 • eich cyfeirnod PAYE
 • eich cyflog trethadwy gros
 • enw eich cyflogwr
 • y dyddiad cawsoch eich talu
 • faint o dreth a dalwyd gennych
 • faint o Yswiriant Gwladol a dalwyd gennych
 • manylion unrhyw gyfraniadau i gynllun pensiwn – ac a ydynt yn cael eu talu o’ch cyflog gros neu net neu i bensiwn personol.
 • Bydd rhaid i chi roi adroddiad am unrhyw enillion na fydd eich cyflogwr yn gwybod amdanynt.

Darganfyddwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol a chofnodi eich enillion ar wefan ’Entitled to’

Rhoi gwybod am eich enillion os ydych yn hunangyflogedig

arrow icon

Fel arfer, cyfrifwyd taliadau Credyd Cynhwysol ar gyfer pobl hunangyflogedig yn seiliedig ar lefel incwm dybiedig o’r enw ‘llawr isafswm incwm’. Mae hyn yn hytrach na’ch enillion gwirioneddol.

Fodd bynnag, fel mesur dros dro i bawb yn ystod yr achos o goronafeirws, bydd swm y Credyd Cynhwysol y byddwch yn ei gael yn seiliedig ar yr incwm gwirioneddol rydych yn ei ennill bob wythnos.

Rydych yn rhoi gwybod am hyn trwy’ch cyfrif ar-lein ac mae wedi’i gynnwys ochr yn ochr â phopeth arall wrth gyfrifo’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Gall y llawr isafswm incwm ddychwelyd yn y dyfodol.

arrow icon
arrow icon

Symud i Gredyd Cynhwysol o Gymhorthdal Incwm

Os byddwch yn symud o Gymhorthdal Incwm i Gredyd Cynhwysol ni fyddwch yn cael eich cyfyngu i weithio uchafswm o 16 awr yr wythnos. Felly efallai y byddwch yn gallu cynyddu eich oriau gwaith a dal i gael Credyd Cynhwysol.

Os oes gennych blant a’ch bod yn symud i Gredyd Cynhwysol, disgwylir i chi drafod eich cynlluniau at y dyfodol pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd un oed. Mae rhaid i chi baratoi i weithio pan fyddant yn dair oed, gyda chymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Bydd eich Cymhorthdal Incwm yn cael ei dalu am ddwy wythnos pellach, wedi i chi wneud eich cais am Gredyd Cynhwysol, cyn iddo ddod i ben. Ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu'r arian yma.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Efallai y gofynnir i chi symud o Gymhorthdal Incwm i Gredyd Cynhwysol os byddwch:

 • yn stopio addysg amser llawn
 • yn dechrau rhentu eiddo newydd, yn sicr os byddwch yn symud i ardal awdurdod lleol newydd
 • yn stopio bod yn ofalwr
 • yn rhiant sengl ac mae’r plentyn ieuengaf yn troi’n bump oed
 • yn dechrau gweithio digon o oriau i fodloni amodau Credyd Treth Gwaith.

Symud i Gredyd Cynhwysol o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ESA

arrow icon

Symud i Gredyd Cynhwysol o Fudd-dal Tai

arrow icon

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Efallai y bydd rhaid i chi symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol os ydych:

 • yn hawlio Credydau Treth Plant ac yn dechrau gweithio
 • yn cael eich plentyn cyntaf
 • yn symud cartref, yn sicr os byddwch yn symud i ardal awdurdod lleol newydd.

Gallech gael mwy neu lai o Gredyd Cynhwysol nag yr ydych yn ei gael nawr.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys elfen costau tai a fydd yn disodli’r help rydych yn ei gael ar hyn o bryd trwy Fudd-dal Tai.

Bydd eich Budd-dal Tai yn cael ei dalu am bythefnos arall ar ôl i chi wneud eich cais am Gredyd Cynhwysol cyn iddo ddod i ben. Dylai hyn olygu na fyddwch yn colli taliad rhent wrth i chi aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Taliadau rhent yng Nghymru a Lloegr

Os yw eich rhent yn cael ei dalu yn uniongyrchol i’ch landlord ar hyn o bryd, bydd hyn yn newid dan Gredyd Cynhwysol.

Bydd yr arian ar gyfer eich rhent yn cael ei dalu i chi fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol misol.

Chi fydd yn gyfrifol am ddefnyddio’r arian hwn i dalu i’ch landlord.

Fodd bynnag, os oes gennych anghenion cymorth sylweddol – er enghraifft, gyda chyllidebu – gallwch chi neu eich landlord ofyn am Drefniant Talu Amgen nes byddwch wedi cael trefn ar bethau.

Mae hyn yn golygu y gall eich rhent:

 • gael ei dalu yn uniongyrchol i’ch landlord
 • gael ei dalu i chi yn wythnosol neu bob pythefnos.

Yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon, telir eich costau tai yn awtomatig i’ch landlord. Gallwch ddewis talu’ch landlord eich hunan.

Yn yr Alban

Bydd yn rhaid i chi dalu’ch landlord yn uniongyrchol, ond gallwch ddewis talu’ch costau tai yn uniongyrchol i’ch landlord.

arrow icon

Pobl ifanc a Chredyd Cynhwysol

Os ydych rhwng 18 a 21 oed, yn gyfnewid am gael eich budd-dal disgwylir i chi gymryd rhan mewn Gorfodaeth Ieuenctid am y chwe mis cyntaf wedi i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Bydd hyn yn cynnwys cymorth dwys i chi fedru meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael gwaith.

Ar ôl chwe mis, disgwylir i chi:

 • ymgeisio am brentisiaeth neu hyfforddeiaeth
 • cael sgiliau’n seiliedig ar waith, neu
 • fynd ar leoliad gwaith gorfodol.
arrow icon

Cymorth tai i bobl ifanc

Os ydych chi rhwng 18 a 21 oed ac allan o waith, bydd gennych hawl yn awtomatig i gael cymorth tai os gwnewch gais am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych ar Gredyd Pensiwn

Os ydych yn gwpl a bod naill ai chi neu’ch partner yn cyrraedd oed Credyd Pensiwn, bydd rhaid nawr i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol os bydd gennych newid mewn amgylchiadau. Efallai y bydd hyn yn golygu y byddwch yn cael llai o arian.

Darganfyddwch faint o Gredyd Cynhwysol y gallech gael trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell Budd-dal a Chyllido ar wefan Policy in Practice

arrow icon

Ymdopi yn ariannol nes cewch eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf

Bydd yn rhaid i chi aros hyd at bum wythnos o ddyddiad eich cais am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Pan fyddwch wedi gwneud eich cais am Gredyd Cynhwysol a'ch bod yn cael un neu fwy o'r budd-daliadau hyn:

 • Budd-dal Tai 
 • Cymorth Incwm 
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm 
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm. 

Byddant yn parhau i gael eu talu am bythefnos ychwanegol cyn iddynt stopio. Ni fydd yn rhaid i chi dalu'r arian hwn yn ôl.

Bydd credydau treth yn dod i ben ar unwaith ar ôl i chi wneud eich cais.

Mae'n bwysig meddwl sut y byddwch yn ymdopi wrth aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, yn enwedig os yw'ch cyllidebu yn seiliedig ar y dyddiadau y daw'ch hen daliadau budd-dal i'ch cyfrif banc.

Os credwch y byddwch yn cael anhawster i gael dau ben llinyn ynghyd, gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw. Ond byddwch yn ymwybodol y bydd angen i chi ei ad-dalu cyn pen 12 mis.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.