Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Taliadau Credyd Cynhwysol ar y cyd i gyplau

Os ydych yn byw fel cwpl ac yn hawlio Credyd Cynhwysol, cewch daliad misol sengl ar gyfer eich cartref  - felly gallech orfod gwneud rhai newidiadau i’r ffordd yr ydych yn cyllidebu. 

Sut mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar gyplau?

arrow icon

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli rhai budd-daliadau a chredydau treth presennol i bobl o oed gwaith sydd un ai’n ddi-waith neu ar incwm isel.

Gallwch wneud cais ar wahân neu gyda’ch gilydd. Os byddwch yn cwblhau’r ffurflen ar-lein ar ran eich priod neu bartner bydd angen i chi roi eu manylion hwy hefyd.

Mae’n bosibl y gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol fel cwpl os ydych chi’n byw yn yr un aelwyd ac yn:

 • briod
 • partneriaid sifil
 • cyd-fyw fel petaech yn briod.
arrow icon
arrow icon

Os ydych yn gweithio

Gwasanaeth Help i Hawlio Cyngor ar Bopeth

Os ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae'r gwasanaeth Help i Hawlio Cyngor Ar Bopeth yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol. Gallant eich helpu:

 • gwirio a oes gennych hawl i Gredyd Cynhwysol
 • dod â'ch gwaith papur a'ch dogfennau pwysig at ei gilydd i gyflymu'ch cais
 • llenwi eich cais ar-lein.

Cymru a Lloegr

Am fwy o fanylion ac i ddod o hyd i'ch cangen agosaf, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth

Neu, yn Lloegr, ffoniwch 0800 144 8444. Yng Nghymru, ffoniwch 0800 024 1220.

Yr Alban

Gogledd Iwerddon

Mae Credyd Cynhwysol yn gweithio'n wahanol. Darganfyddwch fwy ar wefan nidirect

Os yw'r naill neu'r llall ohonoch yn gweithio, efallai y gallwch hawlio Credyd Cynhwysol os ewch â llai na £515 y mis (am 2021-22) adref rhyngoch.

Os yw un ohonoch yn hawlio budd-daliadau

Oes un ohonoch eisoes yn cael un o'r budd-daliadau sy’n cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol? Yna bydd y budd-daliadau hyn yn dod i ben gan y bydd yn rhaid i chi wneud cais newydd fel cwpl.

Os yw un ohonoch yn hawlio credydau treth

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn dechrau byw gyda phartner sy’n hawlio credydau treth, ni fyddant yn gallu eu cael mwyach.

Y rheswm am hyn yw bod Credyd Cynhwysol yn seiliedig ar incwm y cartref ac ni allwch hawlio Credyd Cynhwysol a chredydau treth ar yr un pryd.

arrow icon

Yn hytrach bydd angen i’r ddau ohonoch wneud cais ar y cyd am Gredyd Cynhwysol.

Unwaith y byddwch yn gwneud eich cais, bydd y credydau treth yn dod i ben ac efallai y bydd angen i chi feddwl am sut y byddwch yn ymdopi’n ariannol hyd nes i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ar y cyd.

Sut y telir Credyd Cynhwysol i gyplau

arrow icon

I dderbyn taliadau Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi gael cyfrif banc,  cymdeithas adeiladu neu undeb credyd a all wneud taliadau neu eu derbyn.

Bydd angen i chi enwebu i ba gyfrif y dylid talu’ch arian. Gall hyn fod naill ai:

 • yn gyfrif sengl yn eich enw chi neu yn enw eich partner
 • yn gyfrif ar y cyd yn enw’r ddau ohonoch.

Os oes gennych blant, bydd eich anogwr gwaith yn dweud wrthych y dylai’ch taliad Credyd Cynhwysol fynd i mewn i gyfrif banc y prif ofalwr.

Dewis cyfrif sy’n addas ar gyfer Credyd Cynhwysol

P'un a ydych yn penderfynu mynd am gyfrif ar y cyd neu gadw’ch arian ar wahân, gwnewch yn siwr bod y cyfrif a ddewiswch yn addas i chi a’ch taliadau Credyd Cynhwysol.

arrow icon
arrow icon

A ddylech chi agor cyfrif ar y cyd?

Gall cael cyfrif ar y cyd ei gwneud hi’n llawer haws i chi gyllidebu.

Mae’n rhoi rheolaeth gyfartal i chi dros yr arian, ond mae yna ambell beth fydd angen i chi ei ystyried cyn i chi fwrw ymlaen i agor un.

Pan mae cyfrif ar y cyd yn syniad da

 • Rydych eich dau yn debyg iawn o ran syniadau am arian ac mae gennych batrymau gwario, arferion ac ymddygiad tebyg.
 • Gallwch gytuno ar gyllideb neu gynllun gwario.
 • Gallwch drafod arian gyda’ch partner heb ffraeo.
 • Gallwch gytuno ar y rheolau sylfaenol ar gyfer gwario, er enghraifft, pryd fydd hi’n iawn i fwrw ymlaen a phrynu rhywbeth a phryd fydd angen i chi ei drafod gyda’ch partner yn gyntaf.

Pan nad yw cyfrif ar y cyd yn syniad da

 • Os oes gan un ohonoch broblem gyda gorwario ac yn ei chael hi’n anodd cadw at gyllideb.
 • Os oes gan eich partner hanes credyd gwael.

Gall cyfrifon ar y cyd effeithio ar eich statws credyd

Ni fydd byw gyda rhywun yn unig, neu fod yn briod â hwy, yn effeithio ar eich sgôr credyd. Ond os ydych yn agor cyfrif banc ar y cyd, cewch eich ‘sgorio ar y cyd’.

Gallai hyn effeithio ar eich statws credyd.

Rydych hefyd yn atebol ar y cyd am unrhyw ddyledion a gymerir yn enw’r ddau ohonoch. Felly, os bydd eich partner yn mynd i orddrafft ar gyfrif banc ar y cyd, byddwch chithau hefyd yn gyfrifol am ei glirio.

arrow icon

Rheoli arian fel cwpl ar Gredyd Cynhwysol

Gall fod yna rai pethau y bydd angen i chi eu gwneud yn wahanol pan fyddwch yn cael Credyd Cynhwysol a gallech orfod gwneud rhai newidiadau.

Efallai’ch bod yn cael eich talu’n wythnosol neu’n cyllidebu’n wythnosol. Dan y system newydd, efallai y bydd angen i chi ddod i arfer â chael taliad misol yn lle os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr.

Os ydych yn byw yn yr Alban gallwch ddewis gael eich talu ddwywaith y mis

Yng Ngogledd Iwerddon, rydych yn cael eich talu ddwywaith y mis yn awtomatig

Talu’ch rhent

Yng Nghymru a Lloegr, os cewch help gyda’ch rhent, cewch swm am gostau tai yn eich taliad misol sengl.

Chi fydd yn gyfrifol am dalu’ch landlord eich hun.

Yn yr Alban, gallwch ddewis os ydych yn talu rhent i’ch landlord eich hun neu’n ei dalu’n uniongyrchol.

Yng Ngogledd Iwerddon, telir eich rhent yn awtomatig i’ch landlord. Ond gallwch ddewis ei dalu eich hun.

Os ydych chi nawr yn mynd i fod yn gyfrifol am ei dalu eich hun, mae’n syniad da ystyried sefydlu taliadau awtomatig ar gyfer eich holl filiau rheolaidd ar ôl i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf. Er enghraifft, archebion sefydlog neu Ddebydau Uniongyrchol.

arrow icon

Lluniwch gyllideb y cartref gyda’ch gilydd os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.

Bydd hyn yn eich helpu i gyfrifo:

 • faint sydd angen arnoch ar gyfer taliadau hanfodol
 • pwy fydd yn gyfrifol am dalu’r biliau, rhent neu forgais
 • faint fydd ar ôl i’w rannu rhyngoch ar gyfer gwariant personol.
arrow icon

Siarad am arian fel cwpl

Gall siarad am arian gyda’n partneriaid fod yn anodd.

 Ac i rai ohonom, gall hyd yn oed fod yn sail i ddadleuon a rhwystredigaeth.

Ond os byddwch yn mynd ati’r ffordd iawn, byddwch yn teimlo'n llawer gwell pan fydd cyllid eich teulu mewn trefn ac unrhyw faterion yn yr agored.

arrow icon

Os ydych yn pryderu am daliadau Credyd Cynhwysol ar y cyd

Gall dibynnu ar un taliad ar y cyd achosi problemau i rai cyplau.

Os yw eich partner yn cymryd rheolaeth o’r arian ac yn eich gadael heb unrhyw fynediad at arian, mae hyn yn gamdriniaeth ariannol.

Does dim rhaid i chi ei ddioddef na chadw’n dawel. Mae yna swyddogion cymorth camdriniaeth ddomestig ym mhob Canolfan Byd Gwaith yn y DU. Maent wedi’u hyfforddi i’ch helpu i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn ac yn cynnig cymorth ymarferol os oes angen hynny arnoch.

Os oes gan eich partner broblemau iechyd meddwl neu’n camdrin cyffuriau neu alcohol, gallai hyn hefyd arwain ato ef neu hi’n cymryd arian a roesoch i un ochr ar gyfer pethau hanfodol neu at orwario’n anghyfrifol.

Os ydych yn poeni am unrhyw un o’r materion hyn, siaradwch â’ch anogwr gwaith neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol a gofyn am Drefniant Talu Amgen.

Gallai hyn fod un ai’n:

 • taliad ar wahân – ble mae’r cyfan o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn mynd i mewn i’ch cyfrif chi.
 • daliad a rennir – rhennir eich taliad Credyd Cynhwysol rhyngoch a’i dalu i mewn i gyfrifon banc ar wahân.
arrow icon

Llinell gymorth credyd cynhwysol

Os ydych chi angen help gyda’ch cais, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am i 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim. Mae'r llinell gymorth yn brysur iawn oherwydd yr argyfwng presennol. Y peth gorau yw defnyddio'ch cyfrif ar-lein os gallwch chi. Darganfyddwch fwy ar wefan GOV.UK

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.