Cymryd eich pensiwn cyfan ar un tro

Pan fyddwch yn cyrraedd 55 oed, gallech gymryd eich cronfa bensiwn cyfan fel un cyfandaliad os ydych am wneud hynny.  Bydd a allwch wneud hyn a sut y gallech ei wneud yn dibynnu ar y math o bensiwn sydd gennych. Ond os wnewch hyn, gallech wynebu bil treth mawr a rhedeg allan o arian wedi ymddeol. Mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor cyn eich bod yn ymrwymo.

Cymryd eich pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio fel cyfandaliad

Os oes gennych bensiwn cyfraniad diffiniedig, byddwch wedi cronni cronfa o arian y gallwch ei ddefnyddio, o 55 oed, i dynnu ohono fel y dymunwch. Mae hyn yn cynnwys yr opsiwn o gymryd y swm cyfan fel cyfandaliad sengl.

Sut mae’n gweithio?

Pan fyddwch yn cymryd eich cronfa pensiwn fel cyfandaliad – fel arfer, bydd y 25% cyntaf yn di-dreth. Bydd y 75% sy’n weddill yn cael ei drethi fel enillion.

Os ydych yn ystyried gwneud hwn, mae’n bwysig cysylltu â Pension Wise yn gyntaf

Pethau i’w hystyried

Ni fydd cymryd cyfandaliad yn rhoi incwm rheolaidd i chi. Felly mae’n werth ystyried pa incwm neu gynilion eraill bydd gennych chi a’ch dibynyddion i fyw arnynt yn ystod ymddeoliad. 

Goblygiadau treth

Pan dynnir arian o'r gronfa pensiwn, mae unrhyw dwf yn ei werth yn drethadwy, ond bydd yn tyfu'n ddi-dreth yn y cronfa pensiwn.

Efallai yr hoffech fynd â'ch cronfa pensiwn cyfan ar yr un pryd am unrhyw nifer o resymau. Er enghraifft, i glirio dyledion, talu am wyliau, neu wario ar bryniant mawr.

Ond byddwch yn ymwybodol y bydd yn lleihau'r arian y bydd rhaid i chi fyw arno pan fyddwch yn ymddeol. A gallech gael bil treth mawr yn y pen draw.

Felly mae'n syniad da cyfrifo'r dreth y byddwch yn ei thalu ymlaen llaw, fel na chewch fraw.

Ni fydd y gyfrifiannell cronfa pensiwn hwn yn cyfrifo treth yn gywir ar gyfer unigolion sy'n byw yn yr Alban gan fod cyfrifiadau treth incwm yn wahanol. Cewch amcangyfrif o faint o dreth y byddwch yn ei thalu yn GOV.UK (Opens in a new window)

I lawer o bobl, bydd yn fwy treth-effeithlon ystyried un neu fwy o'r opsiynau eraill ar gyfer cymryd eich pensiwn.

Eich dibynyddion

Mae cymryd eich cronfa pensiwn ar yr un pryd yn golygu na fydd unrhyw beth yn y pensiwn hwnnw y gellid ei ddefnyddio i ddarparu incwm i'ch dibynyddion pan fyddwch farw.

Os byddwch farw ac na fyddwch wedi gwario'r holl arian y gwnaethoch ei dynnu, bydd unrhyw arian sy'n weddill yn cyfrif fel rhan o'ch ystad at ddibenion Treth Etifeddiant.

Mae'n werth bod yn ymwybodol y gallai cymryd cyfandaliad mawr o'ch pensiwn leihau unrhyw hawl sydd gennych i fudd-daliadau'r wladwriaeth nawr, neu yn y dyfodol.

Mae hynny oherwydd bod rhai budd-daliadau’r wladwriaeth yn seiliedig ar yr incwm sydd gennych yn dod i mewn, a swm y cynilion sydd gennych.

Budd-daliadau a dyledion sy'n dibynnu ar brawf modd

Gall cymryd arian o'ch pensiwn effeithio ar eich cymhwysedd i gael budd-daliadau y wladwriaeth sy'n dibynnu ar brawf modd.

Fel rheol ni all cwmni neu berson rydych mewn dyled iddynt wneud cais yn erbyn eich pensiynau os nad ydych wedi dechrau cymryd arian oddi wrthynt eto. Mae hyn hefyd yn berthnasol i Ddyfarniadau Llys Sirol a Threfniadau Gwirfoddol Unigol. Ar ôl i chi dynnu arian o'ch pensiwn, fodd bynnag, efallai y bydd disgwyl i chi dalu.

Os oes angen i chi gael gwared ar ddyledion, mae'n bwysig cael cymorth arbenigol cyn cyrchu'ch pensiwn.

Sut rwyf yn cymryd fy nghronfa pensiwn ar yr un pryd?

Gwiriwch â'ch gweinyddwr neu ddarparwr cynllun cyfredol os ydynt yn cynnig yr opsiwn hwn. Os ydynt, byddant yn esbonio'r broses ac yn darparu unrhyw waith papur sydd ei angen arnoch.

Nid yw pob darparwr pensiwn yn cynnig yr opsiwn i fynd â'ch cronfa pensiwn ar yr un pryd.

Felly efallai y bydd angen i chi symud eich cronfa i ddarparwr newydd a symud i dynnu i lawr pensiwn i wneud hyn.

Gallai ein teclyn cymharu llwybrau buddsoddi eich helpu i ddod o hyd i ddarparwr sy'n cynnig hyn.

Efallai y bydd rhai amgylchiadau lle efallai na fyddwch yn gallu defnyddio'r opsiwn hwn. Er enghraifft:

 • os ydych wedi cael cyfran o bensiwn cyn-briod neu gyn bartner sifil o ganlyniad i ysgariad, neu
 • os oes gennych rai nodweddion arbennig neu hawliau gwarantedig, fel Polisi S32 sy'n cynnwys Isafswm Pensiwn Gwarantedig.

Mae'n bwysig gwirio â'ch darparwr.

Treth y byddwch yn ei thalu

Wrth gymryd cyfandaliad, mae 25% fel arfer yn ddi-dreth. Mae'r 75% arall yn cael ei drethu fel enillion.

Yn dibynnu ar faint yw eich cronfa pensiwn, pan fydd wedi ei ychwanegu at eich incwm arall gallai eich gwthio i fand treth uwch.

Bydd eich darparwr pensiwn yn didynnu'r dreth. Mae hyn fel arfer ar sail treth frys cyn iddynt dalu'r arian i chi.

Mae hyn yn golygu efallai y byddwch yn talu gormod o Dreth Incwm ac yn gorfod hawlio'r arian yn ôl. Neu efallai y bydd arnoch fwy o dreth os oes gennych ffynonellau incwm eraill

Tâl lwfans oes ar gyfer cronfeydd pensiwn mawr

Bydd y lwfans oes (a gyflwynwyd yn 2006) yn cael ei ddiddymu o 6 Ebrill 2024. Roedd hyn yn £1,073,100 yn flaenorol.

Wrth baratoi ar gyfer y newid yn 2024, ar gyfer blwyddyn dreth 2023/24, bydd digwyddiad Crisialu Budd-daliadau (BCE) yn dal i ddigwydd, ond bydd yn cael ei ostwng i 0%.

Parhau i dalu i mewn

Os cymerwch eich cronfa bensiwn ar yr un pryd ac nad ydych yn gwneud hyn o dan y rheolau cyfandaliad cronfa bach (gweler isod am fwy o wybodaeth) yna gallai hyn effeithio ar faint y gallwch barhau i gynilo ar gyfer ymddeoliad.

Y Lwfans Blynyddol Prynu Arian ar gyfer y flwyddyn dreth bresennol yw £104,000.

Os ydych am barhau i adeiladu'ch cronfa bensiwn, efallai na fyddai cymryd cyfandaliad yn addas.

Gweler isod am sut mae hyn yn wahanol os yw gwerth eich pot pensiwn yn llai na £10,000.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch farw

Bydd unrhyw arian sy'n weddill a ddaeth o'ch cronfa pensiwn yn cyfrif fel rhan o'ch ystad at ddibenion Treth Etifeddiant.

Tra na fyddai unrhyw arian sy'n aros yn eich cronfa pensiwn fel arfer yn atebol am y dreth hon. Ac os byddwch farw cyn 75 oed, bydd yn trosglwyddo'n ddi-dreth i'ch buddiolwyr.

Cyfandaliadau cronfeydd bach

Mae rheolau sy'n caniatáu i chi dynnu’r arian o gronfa pensiwn fach o £10,000 neu lai, os:

 • ydych wedi cyrraedd 55 oed
 • yw'r taliad yn cynnwys eich holl hawliau yn y cynllun.

Gallwch ddefnyddio'r rheol hon dair gwaith ar gyfer pensiynau personol.

Mae'r terfyn ar bensiynau yn y gweithle yn wahanol, felly bydd angen i chi wirio â darparwr y cynllun.

Pethau i’w hystyried

Mae nifer o resymau pam y gall cymryd eich cronfa pensiwn cyfan o dan y rheolau hyn fod yn fuddiol:

 • Gellir gwneud cyfandaliadau cronfa bach waeth beth yw gwerth cyfanswm eich cynilion pensiwn – hyd yn oed os ydynt yn fwy na'r Lwfans Oes.
 • Efallai y bydd cyfandaliadau cronfa fach ar gael gan ddarparwyr nad ydynt fel arall yn caniatáu i chi gymryd eich cronfa pensiwn cyfan.
 • Mae chwarter o'r taliad yn rhydd o dreth. Cymerir treth o'r hyn sy'n weddill o'ch taliad ar y gyfradd sylfaenol, ac felly efallai na fydd angen i chi adennill unrhyw dreth.
 • Nid yw cymryd pensiwn fel cyfandaliad cronfa fach yn sbarduno'r Lwfans Blynyddol Prynu Arian. Felly gallwch barhau i gyfrannu hyd at y lwfans blynyddol llawn, ac elwa ar ostyngiad treth ar eich cynilion.

Cymryd eich pensiwn buddion wedi’u diffinio mewn cyfandaliad

Efallai y gallwch gymryd eich holl fuddion o dan gynllun buddion wedi'u diffinio fel cyfandaliad unwaith ac am byth. Weithiau gelwir hyn yn ‘gymudo dibwys’ neu gymryd ‘cyfandaliad dibwys’.

Efallai y gallwch gymryd eich pensiwn cyfan fel cyfandaliad unwaith ac am byth os:

 • rydych o leiaf yn 55 oed neu'n ymddeol yn gynharach oherwydd iechyd gwael
 • nid yw gwerth eich holl bensiynau personol a gweithle (gan anwybyddu'r Pensiwn y Wladwriaeth) yn fwy na £30,000
 • mae rhaid i'r cyfandaliad ganslo'ch holl hawliau pensiwn o dan y cynllun hwnnw
 • mae rheolau'r cynllun pensiwn yn caniatáu cymudo dibwys
 • ni ellir fod wedi talu unrhyw gyfandaliad dibwys blaenorol fwy na 12 mis yn ôl – gellir anwybyddu taliadau dibwys a wnaed cyn 6 Ebrill 2006
 • mae gennych ryw Lwfans Oes ar gael pan delir y cyfandaliad.

Prisio eich pensiynau

Bydd eich pensiynau'n cael eu prisio mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y math o bensiwn ac a yw'r pensiwn yn cael ei dalu ai peidio.

Pensiynau nad ydynt yn cael eu talu eto

Math o bensiwn Sut i gyfrifo'r gwerth

Cynllun buddion wedi'u diffinio

Lluoswch eich pensiwn blynyddol cyn i unrhyw dreth gael ei didynnu a chyn i unrhyw arian parod di-dreth gael ei gyfnewid â 20* ar ddyddiad y cyfrifiad cymudo dibwys. Os yw'ch cynllun pensiwn yn darparu cyfandaliad di-dreth yn ychwanegol at hyn, nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i chi ildio unrhyw ran o'ch incwm pensiwn yn gyfnewid, ychwanegwch y swm hwn at y cyfanswm hefyd.

 

Er enghraifft:

 • incwm ar ddyddiad cyfrifo = £500 x 20
 • gwerth at ddibenion cyfandaliad dibwys = £10,000.

Pe bai cyfandaliad o £1,000 yn cael ei ddarparu ar wahân, byddai hyn yn cynyddu'r gwerth at ddibenion cyfandaliad i £11,000.

 

*Fel rheol mae'n 20, ond mewn rhai achosion prin, efallai y bydd HMRC wedi cytuno i ddefnyddio ffactor prisio amgen sy'n fwy nag 20 felly dylech wirio â'r cynllun am gadarnhad.

Cynllun cyfraniadau wedi'u diffinio

Y swm sydd yn eich cronfa ar ddyddiad y cyfrifo.

Cynllun balans arian

Gwerth y buddion fel y'u cyfrifir yn unol â rheolau'r cynllun. Dylai'r cynllun gyfrifo hyn ar eich rhan a chadarnhau'r gwerth.

Pensiynau sy'n cael eu talu eisoes

Cyn 6 Ebrill 2006
Math o bensiwn Sut i gyfrifo'r gwerth

Cynllun buddion wedi'u diffinio

Lluoswch yr incwm blynyddol roeddech yn ei dderbyn o'r pensiwn ar 5 Ebrill 2006, cyn i unrhyw dreth gael ei didynnu, â 25.

Blwydd-dal

Lluoswch yr incwm blynyddol o'r blwydd-dal roeddech yn ei dderbyn ar 5 Ebrill 2006, cyn i unrhyw dreth gael ei didynnu, â 25.

Tynnu i lawr pensiwn neu incwm

Lluoswch yr incwm blynyddol uchaf y gallech fod wedi'i dynnu'n ôl ar 5 Ebrill 2006 cyn i unrhyw dreth gael ei didynnu (a elwir hefyd yn uchafswm GAD) â 25.

Er enghraifft, yr incwm blwydd-dal blynyddol neu'r incwm buddion wedi'u diffinio roeddech yn ei dderbyn, 5 Ebrill 2006 oedd £1,000 y flwyddyn, y gwerth fyddai £25,000.

Ar ôl 5 Ebrill 2006
Math o bensiwn Sut i gyfrifo'r gwerth

Cynllun buddion wedi'u diffinio

Lluoswch yr incwm blynyddol cyn i unrhyw dreth gael ei didynnu o'r pensiwn buddion wedi'u diffinio, ar yr adeg y gwnaethoch ei thalu, â 20 *. Mae rhaid i chi hefyd ychwanegu unrhyw gyfandaliad di-dreth a gymerwyd gennych ar yr adeg hon.

* Fel rheol mae'n 20, ond mewn rhai achosion prin, efallai y bydd HMRC wedi cytuno i ddefnyddio ffactor prisio amgen sy'n fwy nag 20 felly dylech wirio â'r cynllun am gadarnhad.

Blwydd-dal a thynnu i lawr pensiwn neu incwm

Y swm y gwnaethoch ei ddefnyddio i brynu'r blwydd-dal neu'r swm y gwnaethoch ei symud (dynodi) i mewn i dynnu i lawr. Mae angen i chi hefyd ychwanegu unrhyw gyfandaliad di-dreth a gymerwyd gennych ar yr adeg hon.

Trosglwyddiadau dramor

Gwerth y pensiwn a drosglwyddwyd dramor ar y dyddiad a drosglwyddwyd.

Er enghraifft, pe byddech yn rhoi pensiwn buddion wedi'u diffinio i dalu ar 1 Ionawr 2021 â:

 • incwm blynyddol cyn didynnu treth o  £1,200, a
 • cyfandaliad di-dreth o £3,000
 • y gwerth at ddibenion cyfandaliad dibwys = £27,000 (£1,200 x 20 + £3,000)

Eich opsiynau incwm ymddeoliad eraill

Gallai cymryd eich cronfa pensiwn ar yr un pryd roi bil treth mawr i chi.

I'r rhan fwyaf o bobl, bydd yn fwy treth-effeithlon i ddefnyddio un o'r opsiynau eraill.

Oherwydd y risg o redeg allan o arian, mae’n bwysig meddwl yn ofalus iawn cyn cymryd eich cronfa bensiwn gyfan ar yr un pryd.

Mae'n bwysig cael arweiniad neu gyngor ariannol rheoledig cyn i chi ymrwymo, fel Pension Wise.

Mae Pension Wise yn wasanaeth llywodraethol am ddim sy'n cynnig arweiniad diduedd am ddim. Mae'n eich helpu i ddeall beth gallwch ei wneud ag arian eich cronfa pensiwn.

Sgamiau

Gwyliwch rhag sgamwyr pensiwn yn cysylltu â chi'n annisgwyl am fuddsoddiad neu gyfle busnes nad ydych wedi siarad ag unrhyw un amdano o'r blaen.

Gallech golli'ch holl arian ac wynebu treth o hyd at 55% a ffioedd ychwanegol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.